Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP1/443-952/11-3/AK
Prawo do odliczenia podatku w związku z projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komendy Wojewódzkiej Policji przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

We wrześniu 2011 r. Komenda Wojewódzka Policji została poinformowana przez Komisję Europejską, że projekt pn. "..." złożony w ramach programu szczegółowego Komisji Europejskiej ".." (CIPS) uzyskał akceptację Komisji Europejskiej.

Głównym celem projektu jest przygotowanie służb do zapewnienia bezpieczeństwa podczas EURO 2012. Planowane przedsięwzięcie zakłada zorganizowanie ćwiczeń sztabowych w zakresie działań kontrterrorystycznych w przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terenie przygranicznym (atak na infrastrukturę krytyczną - pociąg, autobus na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej) oraz działania zmierzające do likwidacji zagrożenia użycia materiału lub urządzenia wybuchowego w obiekcie sportowym, związane z opanowaniem obiektu i wzięciem zakładników.

Obecnie KWP przygotowuje się do podpisania Umowy z Komisją Europejską. Integralną częścią Umowy jest prognozowany budżet projektu. Prognozowany budżet projektu sporządzony przez KWP, dołączony do wniosku aplikacyjnego zawiera koszty zakupu towarów i usług z VAT. Budżet ten został wstępnie zaakceptowany przez Komisję Europejską, niemniej jednak, aby VAT został uznany za koszt kwalifikowalny, a kwota dofinansowania z programu CIPS wskazana w Umowie obejmowała VAT, KWP została zobowiązana przez Komisję Europejską do dostarczenia poświadczenia od polskich organów podatkowych, że Komenda Wojewódzka Policji nie jest w stanie odzyskać VAT dokonując zakupu towarów i usług podczas realizacji projektu "..". W przeciwnym wypadku VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym i KWP będzie zmuszona pokryć koszt podatku od towarów i usług z własnego budżetu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." finansowanego ze środków programu szczegółowego Komisji Europejskiej "..." (CIPS).

Zdaniem Wnioskodawcy, Komenda otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. ".." w ramach programu szczegółowego Komisji Europejskiej "..." (CIPS). Głównym celem projektu jest przygotowanie służb do zapewnienia bezpieczeństwa podczas EURO 2012. Planowane przedsięwzięcie zakłada zorganizowanie ćwiczeń sztabowych w zakresie działań kontrterrorystycznych w przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terenie przygranicznym (atak na infrastrukturę krytyczną - pociąg i autobus na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej) oraz działania zmierzające do likwidacji zagrożenia użycia materiału lub urządzenia wybuchowego w obiekcie sportowym, związane z opanowaniem obiektu i wzięciem zakładników.

W ramach przedmiotowego projektu współfinansowanego ze środków programu CIPS, które nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarowi usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) Komenda Wojewódzka Policji zakupi towary oraz usługi niezbędne do przeprowadzenia projektu. Wytyczne Komisji Europejskiej jednoznacznie wskazują, że jedynie instytucje, które wykażą brak możliwości odzyskania podatku VAT mogą ubiegać się o dofinansowanie do wartości brutto projektu, w przeciwnym wypadku VAT jest uznany za koszt niekwalifikowalny i musi być pokryty z wkładu własnego projektodawcy, w tym wypadku KWP.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, KWP, jako organ władzy publicznej nie jest podatnikiem podatku VAT, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. KWP zarejestrowana jest jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, jedynie w zakresie umów cywilnoprawnych, jednakże zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym KWP nie będzie miała możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest wykorzystywanie zakupionych towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot nie będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1, zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), tworzy się Policje jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W myśl ust. 2 ww. przepisu, do podstawowych zadań Policji należą:

1.

ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

2.

ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3.

inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4.

wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

5.

nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

6.

kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

7.

współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

8.

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;

9.

(uchylony),

10.

prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA).

11.

(uchylony).

Z opisu sprawy wynika, że Komenda Wojewódzka Policji realizuje projekt pn. "..." złożony w ramach programu szczegółowego Komisji Europejskiej "..." (CIPS). Głównym celem projektu jest przygotowanie służb do zapewnienia bezpieczeństwa podczas EURO 2012. Planowane przedsięwzięcie zakłada zorganizowanie ćwiczeń sztabowych w zakresie działań kontrterrorystycznych w przypadku zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terenie przygranicznym (atak na infrastrukturę krytyczną - pociąg autobus na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej) oraz działania zmierzające do likwidacji zagrożenia użycia materiału lub rządzenia wybuchowego w obiekcie sportowym, związane z opanowaniem obiektu i wzięciem zakładników. KWP, jako organ władzy publicznej nie jest podatnikiem podatku VAT, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. KWP zarejestrowana jest jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, jedynie w zakresie umów cywilnoprawnych. Zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi.

Jak wskazano wyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie nie zostanie jednak spełniony wskazany wyżej warunek, ponieważ Wnioskodawca jako beneficjent środków unijnych w zakresie przedmiotowego projektu, będzie realizował zadania nałożone na niego na podstawie odrębnych przepisów prawa i w tym konkretnym przypadku nie będzie działał jako podatnik podatku VAT. Zatem, towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu, nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. Zainteresowanemu nie będzie więc przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..", ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (tj. generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy nadmienić, iż powołane przez Wnioskodawcę we wniosku rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) utraciło moc obowiązującą. Od dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl