IPTPP1/443-852/12-5/AK - Opodatkowanie otrzymanej dotacji.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-852/12-5/AK Opodatkowanie otrzymanej dotacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2012 r. (data wpływu 29 października 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 grudnia 2012 r. (data wpływu 4 stycznia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji na realizację projektu szkoleniowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu szkoleniowego,

* opodatkowania otrzymanej dotacji na realizację projektu szkoleniowego.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 4 stycznia 2013 r. w zakresie doprecyzowania opisanego zaistniałego stanu faktycznego oraz o opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 28 maja 2012 r. Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, osobą fizyczną wykonując działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT). Prowadzi dokumentację księgową w postaci Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR). Przedmiotem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy są między innymi: pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59 Z) oraz działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60 Z).

Od 1 października 2012 r. do 12 lipca 2013 r. Wnioskodawca realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej: POKL), którego źródłem finansowania są środki Unii Europejskiej i budżetu państwa. Projekt realizowany jest w formie projektu partnerskiego. Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) projekt partnerski realizowany jest na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym porozumieniem lub umową partnerską.

W dniu 27 września 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem.... (Instytucją Pośredniczącą), a...., tj. Beneficjentem POKL działającym w imieniu i na rzecz Partnera, tj.,...., w zakresie określonym umową partnerską. Umowa partnerska zawarta pomiędzy Liderem Partnerstwa, tj....., a Partnerem, tj....., w dniu 18 września 2012 r. określa w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Beneficjenta POKL (Lidera) środków finansowych na pokrycie kosztów ponoszonych przez Partnera na realizację zadań w ramach projektu.

Projekt dotyczy realizacji szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z opisem we wniosku oraz zawartą umową partnerstwa, zadania realizowane w ramach projektu są podzielone pomiędzy Lidera, tj..... oraz Partnera, tj..... Do zadań Lidera należy zarządzanie realizacją projektu, prowadzenie promocji oraz realizacja akcji rekrutacyjnej wśród potencjalnych uczestników szkoleń. Natomiast do zadań Partnera należy osobista realizacja części szkoleń, zatrudnienie trenerów, zapewnienie sal szkoleniowych wraz z koniecznym wyposażeniem oraz zakupy pomocy i materiałów szkoleniowych, a także uczestnictwo w zarządzaniu projektem.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, Wnioskodawca - beneficjent POKL - otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w postaci "płatności ze środków europejskich" i "dotacji celowej z budżetu krajowego". Środki te stanowią nie więcej niż 81,66% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, natomiast 18,34% wydatków kwalifikowalnych projektu stanowi wkład własny, w postaci środków wypłacanych uczestnikom szkoleń przez stronę trzecią, tj. organy prowadzące szkół, za czas uczestnictwa w formach doskonalenia zawodowego (zgodnie z Kartą Nauczyciela w ramach czasu pracy nauczyciel ma obowiązek doskonalenia zawodowego).

Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w projekcie, rozliczenie wkładu własnego z instytucją Pośredniczącą następuje na podstawie zaświadczeń o wynagrodzeniu uzyskanym przez uczestników za czas uczestnictwa w szkoleniu, wystawianych przez pracodawców uczestników.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, na wyodrębniony rachunek bankowy Lidera - Beneficjenta POKL, wpłyną środki, które wykorzystane będą wyłącznie na sfinansowanie ściśle określonych w umowie wydatków związanych z realizacją projektu. Część środków Lider będzie przekazywał na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu przez Partnera. Na potrzeby realizacji projektu Lider i Partner prowadzą wyodrębnione ewidencje kosztów realizacji projektu. Wnioskodawca - Partner bezpośrednio będzie realizował zadania w ramach projektu. Wydatki w ramach projektu POKL realizowanego przez Wnioskodawcę są finansowane w kwocie brutto. Podatek VAT zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz wzorem umowy o dofinansowanie projektu będzie wydatkiem kwalifikowalnym tj. finansowanym z dofinansowania uzyskanego w ramach POKL.

Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej części podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez niego. Kwoty dofinansowania zadań wykonywanych na rzecz projektu przez Wnioskodawcę będą przeznaczone na: pokrycie kosztów pracy bezpośrednio wykonywanej przez beneficjenta (prowadzenie części szkoleń osobiście jako trener oraz zarządzanie), pokrycie kosztów pracy innych trenerów, zakupy usług i towarów niezbędnych do realizacji procesu szkoleniowego, w tym zakupu materiałów dydaktycznych, pomocy, publikacji, zakupu papieru i materiałów eksploatacyjnych w celu powielania materiałów szkoleniowych wręczanych uczestnikom, a także kosztów pośrednich określonych ryczałtowo. Otrzymane dofinansowanie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez podatnika usług. W ramach działań objętych dotacją Wnioskodawca nie będzie generował przychodów, nie będzie świadczył żadnych innych usług. Rezultaty realizacji projektów nie mogą być odpłatnie sprzedawane.

Zakupione w ramach projektu towary i usługi nie służą innym czynnościom - nie związanym z realizacją projektu.

Wnioskodawca uważa, że wykorzystuje towary i usługi służące realizacji projektu do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ otrzymane dofinansowanie nie stanowi obrotu podlegającego przepisom o podatku VAT.

Dodatkowo Wnioskodawca uważa, iż do wykonywanych czynności nie ma zastosowania zwolnienie z VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) (dalej: ustawa o VAT) zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, finansowane w całości ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Dodatkowo na podstawie art. 43 ust. 17a ww. ustawy o VAT, przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. W myśl § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 292 z późn. zm.), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Tym samym ww. zwolnienie dotyczy podmiotów świadczących usługi edukacyjne. Natomiast Wnioskodawca, jako Partner realizujący szkolenia w projekcie POKL we własnym zakresie, nie wykonuje usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu przepisów podatkowych, gdyż nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie pokrycie kosztów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Wnioskodawca będzie realizował projekt partnerski, jako Partner. Realizowanie projektów w partnerstwie reguluje art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz dokument opracowany przez Instytucję Zarządzającą POKL pn. "Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez IZ PO KL".

Jak wynika z przywołanych regulacji, partnerstwo polega na tym, iż podmioty tworzące partnerstwo wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe w celu wspólnej realizacji projektu. Liderem projektu jest beneficjent, który podpisuje umowę o dofinansowanie projektu i który działa w imieniu i na rzecz partnerów. Warunki realizowania projektu partnerskiego są określone w porozumieniu lub umowie partnerskiej o charakterze cywilnoprawnym. Takie porozumienie lub umowa precyzuje w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Lidera (beneficjenta) środków finansowych na pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych przez Partnera na realizację zadań w ramach projektu. Tym samym Lider i Partner (partnerzy) działają wspólnie w celu realizacji projektu. Wspólne jest też zarządzanie projektem. Partner jest podmiotem, który wnosi do projektu określone zasoby odpowiadające realizowanym zadaniom i uczestniczy w realizacji projektu na każdym jego etapie. Zatem Partner to równorzędny wobec Lidera (beneficjenta) podmiot, którego udział w projekcie jest podyktowany koniecznością wykorzystania posiadanych przez partnera specyficznych umiejętności, zasobów, itd. Nie jest to więc wykonawca, ani podwykonawca, któremu - na podstawie odrębnej umowy - zlecane są określone prace (dostawy, usługi, roboty) i który za ich wykonanie pobiera wynagrodzenie. Zgodnie z § 8 ust. 1 zawartej na rzecz realizacji projektu umowy partnerstwa "środki finansowe przekazywane Partnerowi przez Lidera Partnerstwa stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnera w związku z wykonaniem zadań określonych w niniejszej umowie, a nie świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa." Tym samym Wnioskodawcy nie dotyczy zwolnienie z podatku VAT.

W ramach projektu Partner nie będzie przekazywał własnych środków finansowych na rzecz Lidera projektu. Sprawy rozliczeń finansowych sprecyzowane zostały w § 8 umowy partnerstwa.

Poniżej Wnioskodawca zamieścił zapisy dotyczące rozliczeń w ramach partnerstwa:

* Strony uzgadniają, następujący podział środków finansowych na realizację Projektu w ramach kwoty dofinansowania Projektu w łącznej kwocie nie większej niż 144.289,00 PLN i stanowiącej nie więcej niż 81,66% wydatków kwalifikowalnych Projektu:

1.

na realizację zadania Lidera Partnerstwa w łącznej kwocie nie większej niż 42.454,50 PLN;

2.

na realizację zadań Partnera w łącznej kwocie nie większej niż 101.834,50 PLN.

* Partner zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń uczestników projektu wypłacanych przez stronę trzecią.

* Lider Partnerstwa przekazuje Partnerowi środki na finansowanie kosztów realizacji zadań w formie zaliczki.

* Środki przekazywane są Partnerowi w formie zaliczki wyłącznie na wyodrębniony rachunek bankowy Partnera. Odsetki bankowe od środków na wyodrębnionym rachunku Partnera stanowią dochód budżetu państwa i podlegają zwrotowi.

* Przy wydatkowaniu środków w ramach Projektu, strony umowy stosują się do aktualnych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki.

* Strony ustalają następujące warunki przekazania kolejnych transz środków:

1.

złożenie Liderowi Partnerstwa poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów księgowych poświadczających dokonane wydatki niezwłocznie, najpóźniej do piątego dnia kolejnego miesiąca;

2.

złożenie Liderowi Partnerstwa miesięcznych zestawień poniesionych wydatków zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy;

3.

złożenie Liderowi Partnerstwa miesięcznych wyciągów bankowych z wyodrębnionego rachunku bankowego, niezwłocznie, najpóźniej do piątego dnia kolejnego miesiąca;

4.

złożenie Liderowi Partnerstwa informacji o wszystkich uczestnikach zadań realizowanych przez Partnera w postaci kopii list obecności;

5.

złożenie Liderowi Partnerstwa zaświadczeń o wynagrodzeniach wypłaconych przez stronę trzecią uczestnikom zadań realizowanych przez Partnera w celu rozliczenia wniesionego wkładu własnego;

6.

zatwierdzenie zestawienia, o którym mowa w pkt 2, przez Lidera Partnerstwa;

7.

dostępność środków na wyodrębnionym rachunku bankowym Projektu Lidera.

* Lider Partnerstwa przekazuje płatności Partnerom w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od otrzymania środków na rachunek wyodrębniony projektu wynikających z zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o płatność.

* Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacji Projektu pomiędzy Liderem Partnerstwa lub pomiędzy Partnerami, są dokonywane za pośrednictwem wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych, pod rygorem nie uznania wydatków za kwalifikowalne.

* Lider Partnerstwa może wstrzymać przekazywanie płatności na rzecz Partnera w przypadku stwierdzenia lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości w realizowaniu postanowień niniejszej umowy lub w realizacji zadań, w szczególności w przypadku nieterminowego realizowania zadań, utrudniania kontroli realizacji zadań, dokumentowania realizacji zadań niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub na wniosek instytucji kontrolnych.

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach zadań powierzonych w projekcie Liderowi będą wystawiane na Lidera projektu, a w ramach zadań powierzonych Wnioskodawcy (partnerowi) na Wnioskodawcę.

Otrzymana dotacja od Beneficjenta projektu (Lidera) nie będzie stanowiła wynagrodzenie za świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe. Zgodnie z brzmieniem z § 8 ust. 1 zawartej na rzecz realizacji projektu umowy partnerstwa "środki finansowe przekazywane Partnerowi przez Lidera Partnerstwa stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnera w związku z wykonaniem zadań określonych w niniejszej umowie, a nie świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa."

Przyznana dotacja nie stanowi dopłaty do ceny usługi i nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży. Celem dofinansowania, otrzymanego przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Lidera, jest jedynie sfinansowanie kosztów działalności podatnika poniesionych w związku z realizacją projektu POKL. Dofinansowanie nie ma więc bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, bowiem nie ma kwoty należnej. Realizacja projektów finansowanych w ramach POKL nie jest przedmiotem odpłatnego świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku VAT. Wnioskodawca nie otrzyma wynagrodzenia za świadczoną usługę tylko środki (dofinansowanie) na pokrycie poniesionych kosztów. W związku z tym otrzymane dofinansowanie nie podlega systemowi opodatkowania VAT, nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług w ramach realizowanych projektów POKL i pozostałych usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach jego działalności. Dofinansowanie nie stanowi obrotu w świetle ustawy o VAT (art. 29 ust. 1) tym samym nie będzie wykazywane w deklaracjach VAT. Między stronami umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL, tj. Liderem i Partnerem a Instytucją Pośredniczącą nie dochodzi do sprzedaży/kupna usług. Nie dochodzi też do określenia ich ceny. Wnioskodawca realizując projekty w ramach POKL nie dokonuje czynności stanowiących sprzedaż w rozumieniu ustawy o VAT. Korzyści społeczno-gospodarcze, jakie mają przynieść działania POKL są celem polityki strukturalnej Unii Europejskiej i mają służyć osiągnięciu spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Odbiorcą usług świadczonych przez Wnioskodawcę nie jest Urząd Marszałkowski Województwa... w...., z którym zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, ani Lider Partnerstwa z którym zawarta została umowa partnerstwa, ale uczestnicy projektu - osoby fizyczne. Przedmiotem ww. umów jest dofinansowanie realizacji zadań Partnera w projekcie, opisanych we wniosku o dofinansowanie. Świadczenie usług związanych z realizacją projektów POKL ma charakter non-profit, udział uczestników w projektach i przekazanie efektów tej działalności jest nieodpłatne, natomiast wydatki związane z realizacją będą pokrywane w 100% z otrzymanych przez Wnioskodawcę kwot pochodzących ze "środków europejskich" i "budżetu krajowego". Dlatego zdaniem Wnioskodawcy nie można traktować kwot dofinansowania jako dopłaty do ceny usługi w celu sfinansowania ceny sprzedaży.

Przyznana dotacja przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie kosztów działalności Wnioskodawcy w związku z realizacją projektu. Zgodnie z brzmieniem z § 8 ust. 1 zawartej na rzecz realizacji projektu umowy partnerstwa "środki finansowe przekazywane Partnerowi przez Lidera Partnerstwa stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnera w związku z wykonaniem zadań określonych w niniejszej umowie, a nie świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa."

W ramach projektu nie są przewidziane żadne zakupy środków trwałych lub wartości niematerialnych, które po zakończeniu projektu będą wykorzystywane do innej działalności Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie, (we wniosku wskazane jako nr 2).

Czy kwoty należne bezpośrednio Wnioskodawcy, z tytułu pracy wykonywanej w ramach projektu (czynności związane z prowadzeniem szkoleń jako trener oraz zarządzenie projektem) - zgodnie z umowami o dofinansowanie i partnerstwa, dokumentowane notami księgowymi - powinny zawierać 23% podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnik w opisanej sytuacji, realizujący projekt POKL jako Partner, nie może odliczyć od VAT-u należnego od sprzedaży nie związanej z dotacją podatku naliczonego, związanego z zakupem towarów i usług, służącym realizacji projektów POKL finansowanych z dotacji. Kwoty należne bezpośrednio podatnikowi z tytułu pracy wykonywanej w ramach dofinansowanych projektów (czynności związane z prowadzeniem szkoleń jako trener i zarządzaniem projektem) zgodnie z umowami o dofinansowanie i partnerstwa, dokumentowane notami księgowymi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez sprzedaż rozumie się m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podstawą opodatkowania jest obrót czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku (art. 29 ust. 1 ustawy o VAT).

Celem dofinansowania, otrzymanego przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Lidera, jest jedynie sfinansowanie kosztów działalności podatnika poniesionych w związku z realizacją projektu POKL. Dofinansowanie nie ma więc bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, bowiem nie ma kwoty należnej. Realizacja projektów finansowanych w ramach POKL nie jest przedmiotem odpłatnego świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku VAT. Wnioskodawca nie otrzyma wynagrodzenia za świadczoną usługę tylko środki (dofinansowanie) na pokrycie poniesionych kosztów. W związku z tym otrzymane dofinansowanie nie podlega systemowi opodatkowania VAT, nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług w ramach realizowanych projektów POKL i pozostałych usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach jego działalności. Dofinansowanie nie stanowi obrotu w świetle ustawy o VAT (art. 29 ust. 1) tym samym nie będzie wykazywane w deklaracjach VAT. Między stronami umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL, tj. Liderem i Partnerem a Instytucją Pośredniczącą, nie dochodzi do sprzedaży/kupna usług. Nie dochodzi też do określenia ich ceny.

Wnioskodawca realizując projekty w ramach POKL nie dokonuje czynności stanowiących sprzedaż w rozumieniu ustawy o VAT. Korzyści społeczno-gospodarcze, jakie mają przynieść działania POKL są celem polityki strukturalnej Unii Europejskiej i mają służyćosiągnięciu spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Odbiorcą usług świadczonych przez Wnioskodawcę nie jest Urząd Marszałkowski Województwa... w...., z którym zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, ani Lider Partnerstwa z którym zawarta została umowa partnerstwa, ale uczestnicy projektu - osoby fizyczne.

Przedmiotem ww. umów jest dofinansowanie realizacji zadań Partnera w projekcie, opisanych we wniosku o dofinansowanie. Świadczenie usług związanych z realizacją projektów POKL ma charakter non-profit, udział uczestników w projektach i przekazanie efektów tej działalności jest nieodpłatne, natomiast wydatki związane z realizacją będą pokrywane w 100% z otrzymanych przez Wnioskodawcę kwot pochodzących ze "środków europejskich" i "budżetu krajowego". Dlatego zdaniem Wnioskodawcy nie można traktować kwot dofinansowania jako ceny sprzedaży.

Mając na uwadze neutralność podatku VAT, nie można traktować dofinansowania, jako kwoty podlegającej podatkowi VAT. Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zdaniem Wnioskodawcy ponieważ otrzymane dofinansowanie nie stanowi obrotu podlegającego przepisom o podatku VAT, to również VAT naliczony na fakturach zakupu towarów i usług związanych z realizacją dofinansowanych projektów nie podlega odliczeniu. Będzie on sfinansowany ze środków przekazanych Wnioskodawcy w ramach dofinansowana jako wydatek kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Należy wyjaśnić, iż pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

W świetle 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przepis art. 15 ust. 2 ustawy stanowi, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze (art. 29 ust. 2 ustawy).

Cytowany powyżej przepis art. 29 ust. 1 ustawy, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347 s. 1 z późn. zm.), z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tyko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

Oznacza to, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dotacje o charakterze przedmiotowym, a nie te, które mają charakter podmiotowy.

W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi - tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja jest, czy nie jest opodatkowana, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 28 maja 2012 r. Wnioskodawca jest zarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. (VAT). Przedmiotem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy są między innymi: pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59 Z) oraz działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60 Z). Od 1 października 2012 r. do 12 lipca 2013 r. Wnioskodawca realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej: POKL), którego źródłem finansowania są środki Unii Europejskiej i budżetu państwa. Projekt realizowany jest w formie projektu partnerskiego. W dniu 27 września 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem... (Instytucją Pośredniczącą), a..., tj. Beneficjentem POKL działającym w imieniu i na rzecz Partnera, tj.,..., w zakresie określonym umową partnerską. Umowa partnerska zawarta pomiędzy Liderem Partnerstwa, tj...., a Partnerem, tj...., w dniu 18 września 2012 r. określa w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Beneficjenta POKL (Lidera) środków finansowych na pokrycie kosztów ponoszonych przez Partnera na realizację zadań w ramach projektu. Projekt dotyczy realizacji szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela. Zadania realizowane w ramach projektu są podzielone pomiędzy Lidera, tj.... oraz Partnera, tj..... Do zadań Lidera należy zarządzanie realizacją projektu, prowadzenie promocji oraz realizacja akcji rekrutacyjnej wśród potencjalnych uczestników szkoleń. Natomiast do zadań Partnera należy osobista realizacja części szkoleń, zatrudnienie trenerów, zapewnienie sal szkoleniowych wraz z koniecznym wyposażeniem oraz zakupy pomocy i materiałów szkoleniowych, a także uczestnictwo w zarządzaniu projektem. Zgodnie z umową o dofinansowanie, Wnioskodawca - beneficjent POKL - otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w postaci "płatności ze środków europejskich" i "dotacji celowej z budżetu krajowego". Środki te stanowią nie więcej niż 81,66% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, natomiast 18,34% wydatków kwalifikowalnych projektu stanowi wkład własny, w postaci środków wypłacanych uczestnikom szkoleń przez stronę trzecią, tj. organy prowadzące szkół, za czas uczestnictwa w formach doskonalenia zawodowego (zgodnie z Kartą Nauczyciela w ramach czasu pracy nauczyciel ma obowiązek doskonalenia zawodowego). Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w projekcie, rozliczenie wkładu własnego z instytucją Pośredniczącą następuje na podstawie zaświadczeń o wynagrodzeniu uzyskanym przez uczestników za czas uczestnictwa w szkoleniu, wystawianych przez pracodawców uczestników. Wnioskodawca uważa, że wykorzystuje towary i usługi służące realizacji projektu do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ otrzymane dofinansowanie nie stanowi obrotu podlegającego przepisom o podatku VAT. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach zadań powierzonych w projekcie Liderowi będą wystawiane na Lidera projektu, a w ramach zadań powierzonych Wnioskodawcy (partnerowi) na Wnioskodawcę. Otrzymana dotacja od Beneficjenta projektu (Lidera) nie będzie stanowiła wynagrodzenie za świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe. Zgodnie z brzmieniem z § 8 ust. 1 zawartej na rzecz realizacji projektu umowy partnerstwa "środki finansowe przekazywane Partnerowi przez Lidera Partnerstwa stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez Partnera w związku z wykonaniem zadań określonych w niniejszej umowie, a nie świadczenie usług na rzecz Lidera Partnerstwa." Przyznana dotacja nie stanowi dopłaty do ceny usługi i nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży. Celem dofinansowania, otrzymanego przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Lidera, jest jedynie sfinansowanie kosztów działalności podatnika poniesionych w związku z realizacją projektu POKL. Otrzymane dofinansowanie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez podatnika usług. W ramach działań objętych dotacją Wnioskodawca nie będzie generował przychodów, nie będzie świadczył żadnych innych usług. Rezultaty realizacji projektów nie mogą być odpłatnie sprzedawane.

Na podstawie powyższych uregulowań, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, iż otrzymywana dotacja na realizację projektu w ramach POKL nie ma wpływu na cenę świadczonej usługi. Otrzymana dotacja od Beneficjenta projektu (Lidera) nie będzie stanowiła wynagrodzenia za świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe. Celem dofinansowania, otrzymanego przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Lidera, jest jedynie sfinansowanie kosztów działalności podatnika poniesionych w związku z realizacją projektu POKL. Otrzymane dofinansowanie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez podatnika usług.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż skoro uzyskane przez Wnioskodawcę dotacje, będące przedmiotem wniosku, nie mają bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, nie są przyznawane jako dopłata do ceny usług, lecz przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Wnioskodawcy to, w tej sytuacji wystąpi dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę przepisów oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, iż ww. dotacja nie zwiększa obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić należy, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji na realizację projektu szkoleniowego. Natomiast wniosek w części dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu szkoleniowego został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP1/443-852/12-4/AK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w...., ul....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl