IPTPP1/443-77/12-4/MW, Prawo do odliczenia podatku w związku z projektem. - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

IPTPP1/443-77/12-4/MW - Prawo do odliczenia podatku w związku z projektem.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 kwietnia 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-77/12-4/MW Prawo do odliczenia podatku w związku z projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2012 r. (data wpływu 24 stycznia 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2012 r. (data wpływu 3 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 marca 2012 r. w zakresie doprecyzowania przedstawionego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Gmina realizuje inwestycję. Inwestycja ta finansowana jest ze środków własnych Gminy i z dofinansowania Samorządu Województwa w ramach działania "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013". W wyniku realizacji zadania osiągnięty zostanie cel: Poprawa jakości życia oraz środowiska w Gminie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w latach 2011 - 2012. Pierwszy etap został zrealizowany w 2011 r., powstało 110 przydomowych oczyszczalni ścieków. Przy inwestycjach realizowanych z tego programu podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym. Gmina posiada prawo do dysponowania gruntem na cele związane z realizacją powyżej opisanej inwestycji. Po zakończeniu inwestycji przydomowe oczyszczalnie staną się własnością Gminy i stanowić będą element majątku trwałego. Zakończona inwestycja będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zadaniem własnym Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) jest odprowadzanie ścieków, art. 7 ust. 1 pkt 3 stanowi, iż zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy - w szczególności zadania te obejmują sprawy wodociągowi kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Gmina uchwałą Rady Gminy ustali stawkę za oczyszczanie ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Gminy w wysokości 2,00 PLN z 8% podatkiem VAT od każdej osoby zamieszkującej w danym gospodarstwie za okres 1 miesiąca. Za wykonaną usługę Gmina wystawi fakturę VAT użytkownikowi. Gmina na podstawie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami będzie osiągała dochody z tytułu usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0).

Gmina zarejestrowana jest przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego jako płatnik podatku od towarów i usług i jest płatnikiem podatku VAT czynnym. Składa do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego deklaracje VAT-7.

Wniosek ORD-IN dotyczy całego projektu.

W zakres tej inwestycji wchodzą następujące zadania:

* budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

* budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy,

* modernizacja stacji uzdatniania wody,

* budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Po zakończeniu ww. inwestycji wybudowane mienie będzie stanowić majątek Gminy, który w całości będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przydomowe oczyszczalnie ścieków po wybudowaniu nie będą przekazane dla mieszkańców, będą stanowić własność Gminy, a mieszkańcy będą użytkownikami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (przedstawione we wniosku).

Czy Gmina będąca podatnikiem podatku VAT, rozliczająca się z podatku z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych tj. umów najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, sprzedaży wody ma prawo odliczyć podatek naliczony w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego, ponieważ zakup usług, robót i materiałów dotyczących inwestycji jest związana z usługami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług jakimi są odpłatne oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Wydatki ponoszone na nabywanie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji związane są z wykonywaniem zadań własnych Gminy, a zakończona inwestycja będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane co wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Artykuł 88 ustawy stanowi dopełnienie art. 86 i określa wyłączenia stosowania obniżenia podatku, w tym m.in. określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do treści § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina realizuje inwestycję. Inwestycja ta finansowana jest ze środków własnych Gminy i z dofinansowania Samorządu Województwa w ramach działania "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013". Realizacja zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w latach 2011 - 2012. Pierwszy etap został zrealizowany w 2011 r., powstało 110 przydomowych oczyszczalni ścieków. Po zakończeniu inwestycji przydomowe oczyszczalnie staną się własnością Gminy i stanowić będą element majątku trwałego. Zakończona inwestycja będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Inwestycja jest realizowana w ramach zadań własnych. Gmina uchwałą Rady Gminy ustali stawkę za oczyszczanie ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Gminy w wysokości 2,00 PLN z 8% podatkiem VAT od każdej osoby zamieszkującej w danym gospodarstwie za okres 1 miesiąca. Za wykonaną usługę Gmina wystawi fakturę VAT użytkownikowi. Gmina na podstawie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami będzie osiągała dochody z tytułu usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00.11.0).

W zakres inwestycji wchodzą następujące zadania:

* budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

* budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy,

* modernizacja stacji uzdatniania wody,

* budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Po zakończeniu ww. inwestycji wybudowane mienie będzie stanowić majątek Gminy, który w całości będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten jest spełniony, gdyż jak podaje Wnioskodawca mienie wytworzone w związku z realizacją projektu (przydomowe oczyszczalnie ścieków) będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, Zainteresowany będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu nabycia towarów i usług w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji projektu, bowiem będą one służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu, o ile - jak wskazał Wnioskodawca - mienie wytworzone w ramach ww. projektu, tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego w zakresie, w jakim Wnioskodawca przedstawił swoje stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego nie mogą być, zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż niniejsza interpretacja została wydana na podstawie opisu stanu sprawy, pytania i stanowiska dotyczącego prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji. Mając na uwadze przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie wydawania interpretacji, należy wskazać, iż rozszerzenie zdarzenia przyszłego i pytania o nowe elementy, przy jednoczesnym nieprzedstawieniu własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego w zakresie ww. elementów, nie pozwala Organowi na merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy w tym zakresie. Dlatego też, w sytuacji, gdy Wnioskodawca oczekuje również interpretacji w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub również modernizacja stacji uzdatniania wody, co wynika z pisma z dnia 30 marca 2012 r. winien złożyć w tym zakresie nowy wniosek ORDIN, zwierający skorelowane trzy elementy tj. dokładny opis sprawy, pytanie oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu.

Należy zauważyć, iż pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych.

Stosownie do przepisu art. 14b § 3 ww. ustawy składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić należy, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Dlatego też, wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. że wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl