IPTPP1/443-717/14-3/ŻR, VAT w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego od zakupionych gokartów - Pismo wydane... - OpenLEX

IPTPP1/443-717/14-3/ŻR - VAT w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego od zakupionych gokartów

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-717/14-3/ŻR VAT w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego od zakupionych gokartów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego od zakupionych gokartów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* możliwości powrotu do zwolnienia podmiotowego w okresie zawieszenia działalności gospodarczej,

* braku obowiązku korekty podatku naliczonego od zakupionych gokartów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka cywilna.... powstała w dniu..... i od tego dnia jest czynnym podatnikiem VAT, ponieważ zrezygnowała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy. Spółka zamierza powrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT z dniem 1 stycznia 2015 r. Spółka jest czynnym podatnikiem, prowadzi działalność polegającą wyłącznie na świadczeniu usług w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z., nie wykonuje czynności określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 i 2 ustawy, wartość sprzedaży netto w roku 2013 r. wyniosła 28.162,60 zł, w roku 2014 wyniosła 40.539,84 zł i nie będzie przekroczona kwota 150.000 zł.

Spółka korzystała z zawieszenia działalności gospodarczej od dnia 1 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. i od dnia 1 września 2014 r. do 1 lipca 2015 r. W okresie zawieszenia podatnik nie zmienił i nie zmieni formy prawnej nadal będzie to spółka cywilna.

Podatnik do prowadzenia działalności gospodarczej zakupił gokarty na pedały Berg Extra AF Sport, które przyjął na stan wyposażenia:

* dnia 9 lipca 2013 r. 10 szt. po 1525,39 zł netto każdy i 2 szt. po 777,98 zł netto każdy,

* dnia 24 lipca 2014 r. 2 szt. po 1603,68 zł netto każdy i 1 szt. po 1604,02 zł netto,

* dnia 12 sierpnia 2014 r. 2 szt. po 1600 zł netto każdy i 4 szt. po 724,39 zł netto każdy.

Od powyższych zakupów wyposażenia Spółka odliczyła podatek VAT, ponieważ gokarty są wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych, wynika to z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka w związku z powrotem do zwolnienia podmiotowego z VAT winna skorygować podatek naliczony VAT od zakupionych gokartów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z powrotem do zwolnienia podmiotowego, Spółka nie ma obowiązku korekty podatku naliczonego, odliczonego przy zakupie wyposażenia-gokartów, ponieważ wartość jednostkowa netto zakupu jest poniżej 3.500 zł. Spółka na podstawie przepisów o podatku dochodowym nie zaliczyła ich do środków trwałych. Zgodnie z zasadami korygowania podatku naliczonego określonymi w art. 91 ustawy o VAT, obowiązek korekty podatku naliczonego dotyczy wyłącznie towarów i usług oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do działalności opodatkowanej VAT, w sytuacji gdy podatnik zmienia przeznaczenie towarów, usług i środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych od związku z działalnością opodatkowaną VAT na związek z działalnością zwolnioną z VAT. Natomiast zakupione wyposażenie - gokarty nie jest ani towarem, usługą ani środkiem trwałym i wartością niematerialną. Zdaniem Spółki w świetle przepisów art. 91 ustawy o VAT nie ma obowiązku korygowania podatku naliczonego odliczonego od nabytych gokartów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jedną z generalnych zasad na gruncie podatku od towarów i usług jest to, że czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy wykonane są przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do ich dokonania zostały określone w art. 91 ustawy.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Stosownie do art. 91 ust. 2 ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy).

W świetle art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).

Na mocy art. 91 ust. 6 ustawy, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

1.

opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;

2.

zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Stosownie do art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Według art. 91 ust. 7a ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

W oparciu o art. 91 ust. 7b ustawy, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Jak stanowi art. 91 ust. 7c ustawy, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

Ponadto, w myśl art. 91 ust. 7d ustawy, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka cywilna powstała w dniu 1 lipca 2013 r. i od tego dnia jest czynnym podatnikiem VAT, ponieważ zrezygnowała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy. Spółka zamierza powrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT z dniem 1 stycznia 2015 r. Spółka jest czynnym podatnikiem, prowadzi działalność polegającą wyłącznie na świadczeniu usług w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z., nie wykonuje czynności określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 i 2 ustawy, wartość sprzedaży netto w roku 2013 r. wyniosła 28.162,60 zł, w roku 2014 wyniosła 40.539,84 zł i nie będzie przekroczona kwota 150.000 zł.

Spółka korzystała z zawieszenia działalności gospodarczej od dnia 1 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. i od dnia 1 września 2014 r. do 1 lipca 2015 r. W okresie zawieszenia podatnik nie zmienił i nie zmieni formy prawnej nadal będzie to spółka cywilna.

Podatnik do prowadzenia działalności gospodarczej zakupił gokarty na pedały...., które przyjął na stan wyposażenia:

* dnia 9 lipca 2013 r. 10 szt. po 1525,39 zł netto każdy i 2 szt. po 777,98 zł netto każdy,

* dnia 24 lipca 2014 r. 2 szt. po 1603,68 zł netto każdy i 1 szt. po 1604,02 zł netto,

* dnia 12 sierpnia 2014 r. 2 szt. po 1600 zł netto każdy i 4 szt. po 724,39 zł netto każdy.

Od powyższych zakupów wyposażenia Spółka odliczyła podatek VAT, ponieważ gokarty są wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych, wynika to z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze przywołane przepisy wskazać należy, że skorzystanie przez podatnika VAT czynnego z możliwości zwolnienia od podatku wiąże się z koniecznością dokonania ewentualnej korekty odliczonego podatku z tytułu nabycia towarów, które od tego momentu wykorzystywane będzie do działalności zwolnionej.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż w związku z wyborem zwolnienia od podatku od dnia 1 stycznia 2015 r., w tym dniu nastąpi zmiana przeznaczenia wyposażenia zakupionego w latach 2013-2014, co spowoduje konieczność dokonania korekty podatku naliczonego, z uwagi na fakt, iż wydatki te nie będą służyć już czynnościom opodatkowanym. Korekty podatku, zgodnie z zapisem art. 91 ust. 7c ustawy, nie dokonuje się jednak, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym zakupione towary oddano do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

Uwzględniając zatem powyższe, skoro zmiana przeznaczenia towarów zakupionych w 2013 r. nastąpi po okresie 12 miesięcy od ich oddania do użytkowania, to nie będzie Wnioskodawca zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na nabyte wyposażenie w 2013 r. Odnosząc się natomiast do zakupów poniesionych w roku 2014 stwierdzić należy, iż skoro od końca okresu rozliczeniowego, w którym oddano towary do użytkowania nie upłynął jeszcze okres 12 miesięcy, winien Wnioskodawca dokonać korekty podatku naliczonego za okres rozliczeniowy, w którym wystąpi ta zmiana (w tym przypadku za styczeń 2015 r.).

Wobec powyższego oceniając całościowo stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego od zakupionych gokartów. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl