IPTPP1/443-685/13-4/AK, Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją... - OpenLEX

IPTPP1/443-685/13-4/AK - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w zakresie prowadzenia bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz praktyk i doradztwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 listopada 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-685/13-4/AK Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w zakresie prowadzenia bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz praktyk i doradztwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2013 r. (data wpływu 9 września 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2013 r. (data wpływu 31 października 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 października 2013 r. (data wpływu 31 października 2013 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą..., Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności (księgarnia, wydawnictwo, szkoła języków obcych) Wnioskodawca wykonuje zarówno czynności opodatkowane, do których przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od nabyć towarów i usług, jak i czynności zwolnione z opodatkowania. Do odliczania podatku VAT od niektórych nabyć towarów i usług Zainteresowany stosuje art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Obecnie w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca realizuje projekt pn. "..." (program rozwojowy Szkoły... i Szkoły...), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", umowa nr.... Czas realizacji projektu zaplanowany jest od 1 grudnia 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu (wydatki kwalifikowane). Otrzymana przez Zainteresowanego dotacja pokrywa łączną kwotę wydatków kwalifikowanych projektu.

W celu realizacji projektu Wnioskodawca dokonuje nabyć towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT: odzież ochronna, materiały szkoleniowe, catering, usługi transportowe, usługi zakwaterowania w miejscach zajęć pozaszkolnych, artykuły ogrodnicze i spożywcze do realizacji zajęć, artykuły papiernicze, tablice informacyjne, plakaty i ulotki. Zakup wymienionych towarów i usług dokumentowany jest fakturami VAT wystawianymi na Wnioskodawcę:. (Lider projektu). Zakupywane usługi są świadczone nieodpłatnie, a zakupywane materiały niezbędne do realizacji projektu nieodpłatnie przykazywane uczestnikom projektu. Natomiast materiały informacyjne służą celom rekrutacyjnym projektu. Efekt niematerialny tj. wzrost konkurencyjności szkół (partnerów projektu) jest wartością dodaną Partnerów. Wnioskodawca nie jest właścicielem efektów projektu.

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Wnioskodawca złożył "Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT", w którym zadeklarował, że ma możliwość odzyskiwania VAT, czyli przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabyć związanych z projektem. W konsekwencji podatek VAT został w projekcie uznany za wydatek niekwalifikowany. Obecnie Wnioskodawca ma wątpliwości co do prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z projektem i prawidłowości złożonego oświadczenia.

W ramach projektu pn. "..." Wnioskodawca wspólnie z Partnerami Projektu prowadzi bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne oraz praktyki i doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe dla uczestników/uczestniczek Projektu w oparciu o.... Uczestnikami Projektu są uczniowie Szkoły... i Szkoły.... Usługi te są usługami kształcenia zawodowego, a ponieważ są w całości finansowane ze środków publicznych tj. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zatem korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu są związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT, ponieważ związane są z wykonywaniem usług kształcenia zawodowego oraz świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z tym związanych, korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług. Wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją projektu są związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT.

W ramach realizacji projektu pn. "..." Wnioskodawca wykonuje następujące czynności

* prowadzenie szkoleń zawodowych "..." przez nauczycieli i trenerów zatrudnionych przez Wnioskodawcę w celu realizacji Projektu,

* prowadzenie szkoleń z języka angielskiego branżowego przez nauczycieli i trenerów zatrudnionych przez Wnioskodawcę w celu realizacji Projektu,

* organizacja zajęć z udziałem pracodawców "...", wizyt studyjnych uczestników Projektu w zakładach pracy zgodnie z kierunkiem kształcenia, indywidualnych spotkań z pracodawcami - aranżacja rozmów rekrutacyjnych,

* czynności administracyjno - techniczne ściśle związane z realizacją Projektu, w szczególności: zarządzanie Projektem i obsługa księgowa Projektu przez pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę w celu realizacji Projektu, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług na cele realizacji projektu, których koszt zakupu został sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji celowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Powyższa zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które są wykorzystywane do czynności nieobjętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz do czynności zwolnionych od tego podatku.

Zatem podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Wnioskodawca realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), na którego realizację otrzymuje środki w formie dotacji finansowanej ze środków publicznych, w tym w części z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dotacja jest przeznaczona na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu (wydatki kwalifikowalne). Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja pokrywa łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych projektu.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenie należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W świetle powyższego przepisu, otrzymana przez Zainteresowanego dotacja, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie stanowi czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2010 r. nr ILPP2/443-297/10-4/AD).

Reasumując, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług sfinansowanych dotacją, ponieważ otrzymana dotacja nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu i w związku z tym prawo do odliczenia w tym zakresie nie przysługuje (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2012 r. nr IPPP1/443-411/12-2/AP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Obecnie w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca realizuje projekt pn. "..." (program rozwojowy Szkoły... i Szkoły...), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Czas realizacji projektu zaplanowany jest od 1 grudnia 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu (wydatki kwalifikowane). Otrzymana przez Zainteresowanego dotacja pokrywa łączną kwotę wydatków kwalifikowanych projektu. W celu realizacji projektu Wnioskodawca dokonuje nabyć towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT: odzież ochronna, materiały szkoleniowe, catering, usługi transportowe, usługi zakwaterowania w miejscach zajęć pozaszkolnych, artykuły ogrodnicze i spożywcze do realizacji zajęć, artykuły papiernicze, tablice informacyjne, plakaty i ulotki. Zakup wymienionych towarów i usług dokumentowany jest fakturami VAT wystawianymi na Wnioskodawcę. Zakupywane usługi są świadczone nieodpłatnie, a zakupywane materiały niezbędne do realizacji projektu nieodpłatnie przykazywane uczestnikom projektu. Natomiast materiały informacyjne służą celom rekrutacyjnym projektu. W ramach projektu Wnioskodawca wspólnie z Partnerami Projektu prowadzi bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne oraz praktyki i doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe dla uczestników/uczestniczek Projektu w oparciu o.... Uczestnikami Projektu są uczniowie Szkoły... i Szkoły.... Usługi te są usługami kształcenia zawodowego, a ponieważ są w całości finansowane ze środków publicznych, zatem korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu są związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT.

W ramach realizacji projektu pn. "..." Wnioskodawca wykonuje następujące czynności

* prowadzenie szkoleń zawodowych "..." przez nauczycieli i trenerów zatrudnionych przez Wnioskodawcę w celu realizacji Projektu,

* prowadzenie szkoleń z języka angielskiego branżowego przez nauczycieli i trenerów zatrudnionych przez Wnioskodawcę w celu realizacji Projektu,

* organizacja zajęć z udziałem pracodawców "...", wizyt studyjnych uczestników Projektu w zakładach pracy zgodnie z kierunkiem kształcenia, indywidualnych spotkań z pracodawcami - aranżacja rozmów rekrutacyjnych,

* czynności administracyjno - techniczne ściśle związane z realizacją Projektu, w szczególności: zarządzanie Projektem i obsługa księgowa Projektu przez pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę w celu realizacji Projektu, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż jak wskazał Wnioskodawca wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu są związane z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu realizowanego projektu. Tym samym, Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ, jak wskazał Wnioskodawca, wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu będą związane z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu należało uznać je za nieprawidłowe. Jakkolwiek Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT, to jednak prawo to wiąże z faktem otrzymania dotacji na sfinansowanie przedmiotowego projektu, która nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu. Natomiast brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynika z faktu, iż wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu są związane z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT. Nie ma przy tym znaczenia źródło finansowania dokonywanych zakupów. Tym samym wykładnia przepisów i ich argumentacja zaprezentowana przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu własnego stanowiska w sprawie, nie zasługuje na aprobatę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Należy zatem zaznaczyć, iż w niniejszej interpretacji Organ nie oceniał zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych w ramach realizacji przedmiotowego projekt przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu będą związane z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach, w których oceniono opis zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i stanowisko wnioskodawcy. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek Zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie zaś do treści art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14 m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną. Stosownie zaś do art. 14e § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl