Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 listopada 2014 r.
Prawo politechniki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy laboratorium w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP1/443-653/14-4/ŻR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu "....".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Politechnika... w.... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarowi usług. Politechnika.... w..... realizuje projekt o nazwie "...". Projekt realizowany jest w ramach działania 2.1 Rozwój Innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "Badanie i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Projekt dotyczy utworzenia stanowiska do badań przepływu reologicznych cieczy w Katedrze. Politechniki. Umiejscowienie Laboratorium zaplanowano w pomieszczeniu Nr 0.34 o powierzchni ok. 33 m2 w budynku C, należącego do Wydziału Zarządzania.... Pomieszczenie jest wyposażone w odpowiednią instalację elektryczną, system wentylacji i posiada dostęp do bieżącej wody. W pomieszczeniu znajdują się odpowiednie meble laboratoryjne przygotowane do umożliwienia przeprowadzania pomiarów.

Cele operacyjne projektu: podniesienie poziomu innowacyjności potencjału badawczego i konkurencyjności Politechniki; podniesienie jakości kształcenia, rozwój kadry naukowej oraz zwiększenie stopnia współpracy z jednostkami gospodarczymi regionu w zakresie badań i rozwoju; szansa na zwiększenie stopnia współpracy międzynarodowej. Działania te wpisują się w cel generalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa: "Poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca pracy gospodarki" oraz są zgodne z 2. celem szczegółowym RPO, będącym jednocześnie celem głównym 2. osi priorytetowej: "Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz powiązań pomiędzy sektorem B+R a gospodarką". Zastosowanie nowoczesnej aparatury pozwoli na unowocześnienie kształcenia. Posiadanie sprzętu nie mającego odpowiednika w regionie podniesie prestiż Uczelni jako jedynej i wiodącej Uczelni technicznej w regionie świętokrzyskim. Uczelnia nie będzie prowadziła działalności komercyjnej.

Zakupione towary w ramach realizowanego projektu pn. "..." będą wykorzystywane na cele statutowe, które dotyczą zarówno sprzedaży zwolnionej jak i niepodlegającej opodatkowaniu od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawiane na Politechnikę, będącą beneficjentem projektu. Właścicielem efektów projektu jest Politechnika. Nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu "..." służą Wnioskodawcy do czynności nieobjętych opodatkowaniem (działalność badawcza - statutowa), bądź działalności zwolnionej z podatku VAT (działalność dydaktyczna), gdyż zadania w projekcie realizowane są tylko i wyłącznie do czynności w związku, z którymi Uczelni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w ramach zakupów towarów i usług dokonywanych w projekcie "..." przysługuje Uczelni prawo do odliczenia podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizowanego projektu "...", zgodnie z art. 86 ust. 1 Uczelni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu nie przewiduje się wykorzystania zakupów do sprzedaży opodatkowanej, a tylko do sprzedaży zwolnionej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach działania 2.1 Rozwój Innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "Badanie i rozwój" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, realizuje projekt pn. "....".

Projekt dotyczy utworzenia stanowiska do badań przepływu reologicznych cieczy w Katedrze.... Politechniki. Cele operacyjne projektu: podniesienie poziomu innowacyjności potencjału badawczego i konkurencyjności Politechniki, podniesienie jakości świadczenia, rozwój kadry naukowej oraz zwiększenie stopnia współpracy z jednostkami gospodarczymi regionu w zakresie badań i rozwoju, szansa na zwiększenie stopnia współpracy międzynarodowej. Zastosowanie nowoczesnej aparatury pozwoli na unowocześnienie kształcenia. Posiadanie sprzętu niemającego odpowiednika w regionie, podniesie prestiż Uczelni jako jedynej i wiodącej uczelni technicznej w regionie. Uczelnia nie będzie prowadziła działalności komercyjnej.

Zakupione towary w ramach realizowanego projektu będą wykorzystywane na cele statutowe, które dotyczą zarówno sprzedaży zwolnionej jak i niepodlegającej opodatkowaniu od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu będą wystawiane na Politechnikę. Właścicielem efektów projektu jest Politechnika. Nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu służą Wnioskodawcy do czynności nieobjętych opodatkowaniem (działalność badawcza - statutowa), bądź działalności zwolnionej z podatku VAT (działalność dydaktyczna), gdyż zadania w projekcie realizowane są tylko i wyłącznie do czynności, w związku z którymi Uczelni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż nabyte towary i usługi w ramach realizacji projektu służą Wnioskodawcy do czynności nieobjętych opodatkowaniem (działalność badawcza-statutowa), bądź działalności zwolnionej z podatku VAT (działalność dydaktyczna). Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu "......", ponieważ nabyte towary i usługi w ramach realizacji projektu nie służą Wnioskodawcy do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl