IPTPP1/443-57/12-4/AK - Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu dotyczącego kontenerowej obsługi firm i instytucji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 kwietnia 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-57/12-4/AK Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu dotyczącego kontenerowej obsługi firm i instytucji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2012 r. (data wpływu 10 stycznia 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 marca 2012 r. (data wpływu 21 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu dotyczącego kontenerowej obsługi firm i instytucji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku VAT związanego z realizacją projektu dotyczącego kontenerowej obsługi firm i instytucji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 marca 2012 r. (data wpływu 21 marca 2012 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego sformułowania pytania oraz własnego stanowiska w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W wyniku weryfikacji złożonych wniosków na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 -2013 - Oś priorytetowa III:..- Działanie III.6:. - wstępnie przyznana została dotacja na dofinansowanie projektu Wnioskodawcy, dotyczącego kontenerowej obsługi firm i instytucji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Jednakże warunkiem przyznania ostatecznie powyższej dotacji w łącznej kwocie 293.000,00 zł, tj. podpisania umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego zakupu kontenerów w ilości 40 szt. po 10.500,00 tys. zł brutto (całkowita wartość projektu 419.999,60 zł) na potrzeby zbiórki odpadów (tworzyw sztucznych) z gospodarstw domowych oraz firm i sprzedaży surowca wtórnego celem dalszego jego wykorzystania w tzw. recyklingu - jest uzyskanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarowi usług w związku z realizacją powyższego projektu.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest podatnikiem zwolnionym od podatku VAT. Przyznana wstępnie kwota dofinansowania powyższego projektu w kwocie 293.999,72 zł w przyszłym okresie czasu zwiększa obrót. Wiadomym jest jednakże, iż zgodnie z art. 29 ww. ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, który zwiększa się o otrzymane dotację mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Stąd też powyższa dotacja nie stanowi przychodu, który będzie miał wpływ na cenę sprzedaży surowca wtórnego. Wnioskodawca niebędący podatnikiem VAT nie posiada możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją powyższego projektu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie bowiem z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest podatnikiem zwolnionym od podatku VAT, gdyż "zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł."

Zakup kontenerów, które w przyszłości służyć będą selektywnej zbiórce odpadów wtórnych, dokumentowany będzie fakturami wystawianymi na rzecz Wnioskodawcy. Przy czym w związku z art. 113 ust. 2 ww. ustawy "do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji".

Zakupione kontenery wykorzystywane będą do czynności podlegających opodatkowaniem VAT-zbiórki odpadów i ich transportu do odbiorców zajmujących się recyklingiem - lecz wyłączonych z opodatkowania w związku z art. 113 ust. 1 ww. ustawy

Obecnie Wnioskodawca nie świadczy usług kontenerowej obsługi zbiórki odpadów od firm i instytucji. Założeniem jednakże projektu jest zbiórka odpadów z tworzyw sztucznych i ich transport do firm zajmujących się skupem odpadów z tworzyw sztucznych, w celu wykorzystania tych odpadów w sposób oraz wg zasad wynikających z racjonalnej gospodarki i ochrony środowiska. Kontenery stanowić będą pojemnikami, do których składowane będą zużyte butelki z tworzyw sztucznych, tzw. folia z opakowań itp. odpady. Kontenery te służyć więc będą segregowaniu odpadów, by nie były łączone w chwili ich wytwarzania z odpadami komunalnymi, które trafiają razem na wysypisko śmieci.

Założeniem projektu jest by usługi transportu odpadów z selektywnej zbiórki świadczone były w sposób ciągły

Wnioskodawca wskazał ponadto, iż PKWiU świadczonych usług to:

* 46.77 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

* 49.41 Transport drogowy towarów

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług przy zakupach finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w ramach projektu dotyczącego kontenerowej obsługi firm i instytucji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 29 ust. 1 zdanie czwarte ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, "obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku". Przepis ten oznacza zatem, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. Podstawę zatem oceny opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, jest stwierdzenie czy są one dokonywane w celu sfinansowania czy też dofinansowania konkretnej dostawy lub usługi. Tym samym otrzymana dotacja, niemająca bezpośredniego wpływu na wartość dostawy lub usługi, nie wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 11 pkt 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr podatek od towarów i usług może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wówczas gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony oraz gdy nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. Tak więc problem kwalifikowalności podatku VAT należy rozpatrywać w dwóch nierozłącznych aspektach. Po pierwsze - musi być rzeczywiście i ostatecznie poniesiony. Po drugie - nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

Opodatkowanie, zwolnienie, czy też wyłączenie spod opodatkowania rozpatrzone winno być w aspekcie przedmiotowym i podmiotowym bowiem polskie prawo podatkowe zwalnia od podatku od towarów i usług niektóre czynności jak również i niektórych podatników. Zgodnie z ustawą od podatku od towarów i usług (art. 86) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi (wydatki) są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ustawodawca również w art. 88 wymienia towary i usługi przy nabyciu przez podatnika od których nie przysługuje podatnikowi obniżenie oraz podatników którym nie przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego. Pomimo,że związane są z czynnościami opodatkowanymi. Analizując aspekt przedmiotowy, w przypadku realizowania projektu, który podlega opodatkowaniu należy uznać podatek od towarów i usług za kwalifikowalny, jeśli nabyte towary lub/i usługi znajdują zastosowanie w art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług bowiem "Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20".

Ustawodawca w ustawie od podatku od towarów i usług wskazuje podmioty zwolnione od opodatkowania lub/i podmioty, których nie uznaje się za podatników od towarów i usług. Miedzy innymi zgodnie z art. 113 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty netto 150.000,00 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się towarów, które są zaliczane przez podatnika do aktywów trwałych. Jeżeli zatem Wnioskodawca projektu należy do grupy podatników zwolnionych od podatku lub/i wyłączonych spod opodatkowania należy uznać w ramach realizowanego projektu podatek od towarów i usług za wydatek kwalifikowalny pomimo, że realizowany projekt może podlegać opodatkowaniu. Ponadto w zakresie przedmiotowego projektu nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ nie spełniono tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów Wnioskodawca stwierdza, iż nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny". Wnioskodawca informuje, że nie przysługuje mu również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest wykorzystywanie zakupionych towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 -2013 - Oś priorytetowa III: Go...- Działanie III.6:. - wstępnie przyznana została dotacja na dofinansowanie projektu Wnioskodawcy dotyczącego kontenerowej obsługi firm i instytucji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazał, iż nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Zgodnie bowiem z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest podatnikiem zwolnionym od podatku VAT, gdyż "zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł." Zakup kontenerów, które w przyszłości służyć będą selektywnej zbiórce odpadów wtórnych, dokumentowany będzie fakturami wystawianymi na rzecz Wnioskodawcy. Zakupione kontenery wykorzystywane będą do czynności podlegających opodatkowaniem VAT - zbiórki odpadów i ich transportu do odbiorców zajmujących się recyklingiem - lecz wyłączonych z opodatkowania w związku z art. 113 ust. 1 ww. ustawy. Obecnie Wnioskodawca nie świadczy usług kontenerowej obsługi zbiórki odpadów od firm i instytucji. Założeniem jednakże projektu jest zbiórka odpadów z tworzyw sztucznych i ich transport do firm zajmujących się skupem odpadów z tworzyw sztucznych, w celu wykorzystania tych odpadów w sposób oraz wg zasad wynikających z racjonalnej gospodarki i ochrony środowiska. Kontenery stanowić będą pojemnikami, do których składowane będą zużyte butelki z tworzyw sztucznych, tzw. folia z opakowań itp. odpady. Kontenery te służyć więc będą segregowaniu odpadów, by nie były łączone w chwili ich wytwarzania z odpadami komunalnymi, które trafiają razem na wysypisko śmieci.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zatem nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu dotyczącego kontenerowej obsługi firm i instytucji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, ponieważ Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności utraty prawa lub zrezygnowania ze zwolnienia podmiotowego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl