IPTPP1/443-447/11-2/ALN - Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 września 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-447/11-2/ALN Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2011 r. (data wpływu 5 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Szpital jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

Organem założycielskim jest samorząd województwa, a obejmuje zasięgiem działania Województwo. Świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Szpital świadczy usługi (PKWiU 85.1) na podstawie umów z NFZ.

Szpital będzie się ubiegał o dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, System zielonych inwestycji (GIS - Green lnvestment Scheme) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w ramach III konkursu Zarządzanie Energią.

Budynki objęte projektowanymi pracami służą wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź stanowią niezbędne dla nich zaplecze techniczne. Wymaganym załącznikiem do wniosku jest przedłożenie indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej dotyczącej prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług VAT od planowanych zakupów, robót, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych do realizacji projektu, a objętych kosztami kwalifikowanymi w ramach dotacji.

Szpital jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarowi usług. Wydatki poniesione w związku z planowanym zadaniem nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Wszystkie faktury będą wystawiane na Szpital. Obiekty objęte projektem służą do świadczenia usług, które są zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT), zatem nie będzie miał zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy umożliwiający podatnikowi odliczenie podatku z uwagi na niewykorzystywanie tych obiektów do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Szpital będzie miał możliwość odzyskania podatku od towarowi usług VAT w związku z realizacją zadania realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, System zielonych inwestycji (GIS - Green lnvestment Scheme) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec objęcia projektem obiektów służących do świadczenia usług, które są zwolnione z podatku od towarów i usług VAT nie będzie miał zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy, umożliwiający podatnikowi odliczenie podatku z uwagi na niewykorzystanie tych obiektów do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy, bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli np. w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Będzie ubiegał się o dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania. Budynki objęte projektowanymi pracami służą wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź stanowią niezbędne dla nich zaplecze techniczne. Wszystkie faktury będą wystawiane na Szpital. Wydatki poniesione w związku z planowanym zadaniem nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Obiekty objęte projektem służą do świadczenia usług, które są zwolnione z podatku od towarów i usług

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że realizacja projektu będzie miała związek ze świadczeniami zdrowotnymi, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku, bowiem zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia od podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. usług świadczonych przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy (zdarzenia przyszłego), w którym jednoznacznie wskazano, iż obiekty objęte projektem służą do świadczenia usług, które są zwolnione od podatku VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego (np. przeznaczenia zakupionych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych), udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl