IPTPP1/443-442/11-2/MW - Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 października 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-442/11-2/MW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2011 r. (data wpływu 4 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* opodatkowania otrzymanej dotacji

* prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego celem jest promocja marki "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu, którego celem jest promocja marki "..." (dalej: "Projekt"). Źródłem dofinansowania są środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: "...", Działanie III.2: "...". Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie kampanii promującej markę "...", miejsca gdzie charakterystycznymi elementami są: kultura rycerska i woda. Całość działań nawiązuje do hasła promocyjnego Miasta. Woda - źródła termalne i wody lecznicze - jest motorem napędowym dla rozwoju całej Gminy. Celem projektu jest realizacja strategii zakładającej wykreowanie Term jako marki regionalnej, bazującej na dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym regionu a przede wszystkim jako ośrodka o charakterze uzdrowiskowym wykorzystującym lecznicze właściwości geotermalnych wód.

Efektem realizacji projektu będzie umocnienie wizerunku Term oferującej atrakcyjne i innowacyjne produkty turystyczne w interesującym przyrodniczo, historycznie i kulturowo otoczeniu jakie stwarza powiat i cała ziemia. Tym samym projekt przyczyni się również do poprawy atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej powiatu i regionu.

Szczegółowe cele Projektu to:

* promocja Miasta stanowiąca warunek efektywnego wykorzystania przez turystów stworzonej wcześniej infrastruktury,

* wykorzystanie walorów turystycznych i kulturalnych do promocji regionu, uwypuklaniu walorów historycznych (w tym urbanistycznych i architektonicznych) regionów, podkreśleniu ich unikalności i kolorytu lokalnego,

* kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej,

* poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, poprzez promowanie szerszemu gronu odbiorców wód geotermalnych, których właściwości lecznicze zostały potwierdzone odpowiednimi badaniami, inicjowanie i realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania i działania:

* promocja w mediach (zakup dwóch kampanii telewizyjnych w postaci dwóch 20 sekundowych spotów w telewizjach regionalnych; zakup reklam w dziennikach lokalnych; emisja reklam w radiorozgłośniach)

* bezobsługowa informacja (zakup kiosku multimedialnego wraz z oprogramowaniem); kiosk multimedialny będzie znajdował się w budynki Urzędu Gminy;

* organizacja imprez promujących markę - Turniej Rycerski i Koncertowy weekend w uzdrowisku.

Marka "..." jest zastrzeżonym znakiem towarowym, do którego prawo ochronne przysługuje Spółka z o.o., którego Gmina jest 100% udziałowcem.

Spółka w chwili obecnej wykorzystuje do działalności opodatkowanej trzy obiekty kulturalno-turystyczno-rekreacyjne, to jest:

* zespół basenów termalnych,

* kasztel rycerski, którym jest obiekt złożony z dwóch budynków stylizowanych na pochodzące z epoki średniowiecza,

* historyczny zamek.

Obiekty te stanowią własność Gminy i są aktualnie użyczane nieodpłatnie przez Gminę Spółce. Wynikiem realizacji przedsięwzięcia będzie umocnienie wizerunku marki "..." i mocniejsze powiązanie jej z powiatem i regionem. Projekt wpłynie też na wzrost liczby odwiedzających baseny termalne oraz inne obiekty infrastrukturalne wykorzystywane przez Spółkę, przekładający się na wzrost jej przychodów. Przeprowadzenie akcji promocyjnej kreującej markę "..." jest też inwestycją w rozwój Gminy. Akcja marketingowa dotyczy zidentyfikowanych usług turystycznych, na bazie których można zbudować markę regionalną i powiązać ją z procesem budowania tożsamości regionu.

Cała akcja marketingowa realizowana w ramach Projektu koncentruje się więc na promocji marki "...", a w konsekwencji na promocji usług świadczonych przez Spółkę. Spoty reklamowe, ogłoszenia prasowe oraz radiowe koncentrują się na przekazaniu informacji o walorach leczniczo-rekreacyjnych basenów termalnych wykorzystywanych przez Spółkę w jej działalności gospodarczej. Imprezy promujące markę, z uwagi na ich charakter oraz miejsce, w którym się będą odbywały, również będą bezpośrednio związane z działalnością Spółki. W rezultacie realizacja Projektu jest bezpośrednio związana z działalnością opodatkowaną Spółki.

Koszty realizacji Projektu zostaną pokryte przez Gminę, częściowo ze środków własnych, a częściowo wskazanego na wstępie Programu Operacyjnego. Umowy dotyczące realizacji usług marketingowych składających się na Projekt, zostaną zawarte przez Gminę, ona również, jako usługobiorca, będzie odbiorcą wystawionych faktur VAT.

Jednocześnie jednak, z uwagi na okoliczność, że Projekt dotyczy bezpośrednio marki "..." oraz działalności prowadzonej przez Spółkę, Gmina zawarła ze Spółką umowę, na podstawie której Spółka zapłaci Gminie wynagrodzenie za realizację Projektu.

Całkowita wartość Projektu planowana jest na kwotę XXX zł Z tej kwoty dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego wyniesie kwotę XXX zł. Umowa pomiędzy Spółką i Gminą przewiduje natomiast niższą wartość wynagrodzenia, to jest XXX zł.

Gmina jest podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT - czynny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wartość otrzymanego przez Gminę dofinansowania ze środków wskazanego w opisie stanu faktycznego Programu Operacyjnego na realizację Projektu będzie stanowiła element podstawy opodatkowania usługi realizowanej przez Gminę na rzecz Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość otrzymanego przez Gminę dofinansowania na realizację Projektu (ze środków wskazanego w opisie stanu faktycznego Programu Operacyjnego) nie będzie stanowiła elementu podstawy opodatkowania usługi realizowanej przez Gminę na rzecz Spółki.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 15. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W orzeczeniu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie C-184/00 Office des products wallons ASBF ETS wskazał, iż aby dotacja była bezpośrednio powiązana z ceną konieczne jest, aby była ona wypłacana danemu podmiotowi bezpośrednio w celu umożliwienia mu dostarczenia określonych towarów lub świadczenia określonych usług. Podobnie ETS stwierdził w orzeczeniu w sprawie C-353/00 Keeping Newcastle Warm Limited, wskazując, że dotacja stanowi element podstawy opodatkowania VAT wówczas, gdy jest otrzymywana jako wynagrodzenie za dostarczany towar lub świadczoną usługę. O uznaniu zatem dotacji za element obrotu i w konsekwencji również podstawy opodatkowania VAT decyduje jej bezpośredni związek z ceną sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Związek ten powinien być tego rodzaju, że kwota otrzymanej dotacji lub subwencji musi stanowić kwotę należną dostawcy lub świadczącemu w związku z konkretnym świadczeniem wykonywanym na rzecz innego podmiotu, stanowiąc tym część wynagrodzenia za takie świadczenia. W przedmiotowej sytuacji dotacja otrzymana przez Gminę nie wpływa w żaden sposób na wartość jej świadczenia na rzecz Spółki. Przede wszystkim z umowy pomiędzy Gminą a Spółką nie wynika, aby wartość świadczenia Gminy w jakikolwiek sposób była uzależniona od kwoty otrzymanej dotacji. Wartość ta została ustalona zgodnie z zasadą swobody umów, bez względu na sposób i źródło finansowania Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze (art. 29 ust. 2 ustawy).

Cytowany powyżej przepis art. 29 ust. 1 ustawy, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347 s. 1 z późn. zm.), z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dana dotacja (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) jest, czy też nie jest opodatkowana istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia.

Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności nie podlega opodatkowaniu.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację projektu, którego celem jest promocja marki "...". Źródłem dofinansowania są środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: "...", Działanie III.2: "...". Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie kampanii promującej markę "..." miejsca gdzie charakterystycznymi elementami są: kultura rycerska i woda. Celem projektu jest realizacja strategii zakładającej wykreowanie Term jako marki regionalnej, bazującej na dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym regionu a przede wszystkim jako ośrodka o charakterze uzdrowiskowym wykorzystującym lecznicze właściwości geotermalnych wód. Marka "..." jest zastrzeżonym znakiem towarowym, do którego prawo ochronne przysługuje Spółka z o.o., którego Gmina jest 100% udziałowcem. Z uwagi na okoliczność, że Projekt dotyczy bezpośrednio marki "..." oraz działalności prowadzonej przez Spółkę, Gmina zawarła ze Spółką umowę, na podstawie której Spółka zapłaci Gminie wynagrodzenie za realizację Projektu.

Jak wskazano we wniosku, dotacja otrzymana przez Gminę nie wpływa w żaden sposób na wartość jej świadczenia na rzecz Spółki. Przede wszystkim z umowy pomiędzy Gminą a Spółką nie wynika, aby wartość świadczenia Gminy w jakikolwiek sposób była uzależniona od kwoty otrzymanej dotacji. Wartość ta została ustalona zgodnie z zasadą swobody umów, bez względu na sposób i źródło finansowania Projektu.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż pozyskana przez Wnioskodawcę dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: "...", Działanie III.2: "...", o dofinansowanie projektu, którego celem jest promocja marki "..." nie ma związku ze sprzedażą, nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu. Oznacza to, że w opisanej sytuacji wystąpi dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży.

Zatem dotacja, którą otrzyma Gmina, jak wskazano we wniosku, nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług, nie stanowi więc obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega opodatkowaniu jako czynność niewymieniona w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Reasumując, otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja na sfinansowanie projektu, którego celem jest promocja marki "...", nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlega opodatkowaniu jako czynność niewymieniona w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić należy, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W postępowaniu w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji, nie może być prowadzone postępowanie dowodowe zmierzające do jednoznacznego określenia przedstawionego zdarzenia, jak również toczyć się spór co do przedstawionego stanu faktycznego. W związku z powyższym tut. Organ w niniejszej interpretacji przyjął założenie, iż dotacja otrzymana przez Gminę nie wpływa w żaden sposób na wartość jej świadczenia na rzecz Spółki.

W związku z powyższym, w przypadku zmian legislacyjnych lub zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej opodatkowania otrzymanej dotacji. Natomiast pozostała część wniosku w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, którego celem jest promocja marki "...", została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl