IPTPP1/443-386/14-4/MW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 sierpnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-386/14-4/MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2014 r. (data wpływu 29 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lipca 2014 r. (data wpływu 23 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług doradczych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług doradczych.

Wniosek został uzupełniony w dniu 23 lipca 2014 r. w zakresie doprecyzowania przedmiotu wniosku, opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz uiszczenia dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową na terenie całego kraju. Celem działalności jest m.in. kształcenie zawodowe, podniesienie kwalifikacji zawodowych, organizacja szkoleń językowych i zawodowych, przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej, itp. Działalność Wnioskodawcy skupia się także na organizacji i realizacji doradztwa i szkoleń w ramach jednej umowy, jako Zleceniobiorca dla firm i instytucji (zwanych dalej: Zleceniodawcą), które otrzymują dofinansowanie na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie, które otrzymuje Zleceniodawca na realizację Projektu stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu w tym:

1.

płatność ze środków europejskich w proporcji 85%;

2.

dotacja celowa z budżetu krajowego w proporcji 15%.

Zleceniodawca realizuje projekt na podstawie wniosku o dofinansowanie, w którym określony jest szczegółowy budżet Projektu zgodnie, z którym Zleceniodawca dokonuje zakupu usług i materiałów. Zleceniodawca między innymi musi dokonywać zakupu usług i materiałów zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej, w szczególności:

* rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotycząca Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999;

* rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1909 (Dz.Urz.UE.L 210 z 31.7.2006, str.12);

* rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójność, oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz.Urz.UE.L 45 z 15.2.2007, str. 4);

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:

* ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93. z późn. zm.);

* ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);

* ustawy z dnia 6 grudnia 2000 r. o zasadach prowadzania polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 81, poz. 712);

* ustawy z dnia 25 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn zm.);

* ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 655 z późn. zm.);

* rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r., w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminu składania wniosków o płatność w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1876), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r., w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726).

Obecnie Spółka realizuje umowę, której przedmiotem jest organizacja i realizacja usług doradczych oraz usługi szkoleniowej w ramach projektu współfinasowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem zamówienia jest przygotowania i przeprowadzenie dla Zleceniodawcy usługi, w której skład wchodzą kolejno dwie usługi doradcze i usługa szkoleniowa:

1.

doradztwo - szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw;

2.

szkolenia z zakresu możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych i źródeł ich finansowania;

3.

doradztwo - opracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych.

Doradztwo - szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw, polegać będzie na zdiagnozowaniu potrzeb ekologicznych i szkoleniowych 120 przedsiębiorstw i 240 pracowników. Zleceniobiorca przeprowadzi szczególną analizę potrzeb ekologicznych przedsiębiorstwa w zakresie możliwych do wprowadzenia rozwiązań ekologicznych i ich finansowania. Przeprowadzi też analizę potrzeb każdego uczestnika projektu zawierającą opis, w jakim stopniu przedsiębiorstwo oddziałuje na środowisko i jak może zapobiec jego degradacji oraz analizę określającą potrzeby szkolenia na podstawie badania dokumentacji zestawień zużycia zasobów, wywiadów z pracownikami, przeglądu oświetlenia itd. Zatrudniony doradca sporządzi następnie dokument - sprawozdanie z rekomendacją dotyczącą potrzeb każdego przedsiębiorstwa (samodzielna praca koncepcyjna), które będzie podstawą do opracowania..... oraz opracowania indywidualnych ścieżek szkoleniowych uczestników projektu. Po zakończeniu doradztwa powstanie raport z usługi podpisany przez doradcę i odbiorcę, zawierający zakres tematyczny oraz zapis, kto udzielał doradztwa i kto był doradcą.

Po przeprowadzeniu doradztwa - szczegółowej analizy potrzeb przedsiębiorstw, zleceniobiorca rozpocznie realizację usługi szkoleniowej. Szkolenia z zakresu możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych i źródeł ich finansowania realizowane są w formie trzech spośród sześciu modułów, wynikających z potrzeb przedsiębiorcy określonych w trakcie usługi doradczej.

Tematyka szkolenia obejmuje możliwe do wprowadzenia w firmie rozwiązania ekologiczne i źródła ich finansowania. Każdy uczestnik projektu zobowiązany będzie wziąć udział w 3 z 6 modułów (48 godzi szkoleń na uczestnika), każdy moduł (16 godzin -2 dni x 8 godzin), powinien być zrealizowany na osobnym zjeździe. Szkolenia prowadzone będą w grupach 10-12 osobowych, z uwzględnieniem poziomu znajomości tematyki. Uczestnikom powinny zostać zapewnione materiały szkoleniowe (papierowe lub w wersji elektronicznej, wyżywienie oraz nocleg podczas szkolenia. Zajęcia prowadzić powinni wykwalifikowani trenerzy, mający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w podobnym zakresie z danego obszaru tematycznego.

Dokładne programy szkoleniowe powstają dopiero po przeprowadzeniu Doradztwa - szczegółowej analizy potrzeb przedsiębiorstw i tworzone będą przez kompetentny zespół scenarzystów/metodyków i trenerów pod kierownictwem zespołu projektowego.

MODUŁY DO WYBORU w ramach szkolenia (po 15 godzin):

* ENERGIA ELEKTRYCZNA - audyt oświetlenia, zarządzanie energią, LED, fotokomórki, kolektory słoneczne.

* ENERGIA CIEPLNA - termoizolacja pomieszczeń, zarządzanie energia cieplną, nowoczesne systemy grzewcze.

* ODPADY - gospodarowanie odpadami, segregacja, przetwarzanie.

* WODA - zarządzanie gospodarką wodną, fotokomórki, perlatory, reduktory.

* EDUKACJA EKOLOGICZNA - szkolenia wewnętrzne dla pracowników, tworzenie instrukcji i procedur, sposoby zmiany nawyków klientów (tablice informacyjne, ulotki, wewnętrzne programy TV).

* FINANSOWANIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH - fundusze UE i krajowe, procedury aplikacyjne.

Uczestnikami jest 120 przedsiębiorstw (mikro-70, małych-30, średnich-20) łącznie 240 osób, w tym minimum 144 kobiet, oraz minimum 48 osób 50+ - pracowników sektora turystycznego. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładu jak i w formach angażujących uczestników.

Metodyka prowadzenia zajęć i materiały szkoleniowe są dostosowane na bieżąco pod kątem specyficznych potrzeb uczestników. Wykonawca opracowuje kompleksową zawartość merytoryczną materiałów szkoleniowych dla poszczególnych modłów, tak by Zamawiający mógł nadać tym materiałom formę kompleksowego skryptu. Wykonawca, jako podmiot współodpowiedzialny za rekrutację zobowiązany będzie do bieżącego współtworzenia z Zamawiającym harmonogramu szkoleń, a w przypadku ewentualnych zmian w harmonogramie niezwłocznego informowania o tym fakcie Zamawiającego (najpóźniej na 24 h przed zmianą terminu, godzin bądź innych parametrów szkolenia). Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację szkoleń w postaci dzienników zajęć, ankiet wypełnionych przez uczestników po zakończeniu każdego szkolenia testów sprawdzających wiedzę, itp. Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca przeprowadzi monitoring stopnia zadowolenia uczestników szkolenia w formie ankiet (wzorce zostaną przekazane Zamawiającemu). Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób szkolących się, nie zgłaszaniu się tych osób na szkolenie lub też rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania.

Doradztwo - opracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu raz w miesiącu podczas trwania szkolenia będą się odbywać spotkania doradcy z uczestnikami projektu, na których będą dane, konsultowane będą wstępne założenia EKOPLANU, przedstawione metody wdrażania wiedzy nabytej podczas szkolenia, nauka planowania, nadzorowania i wdrażania EKOPUNU. Doradca podsumuje wyniki spotkań z uczestnikami i sporządzi EKOPLAN - dokument mający charakter kompleksowy i obejmujący wszystkie działania ekologiczne zaplanowane w danym przedsiębiorstwie, zawierający opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić działania i wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności EKOPLANU po jego zakończeniu.

Produktem każdej usługi doradczej powinien być raport z usługi doradczej sporządzany na formularzu zaakceptowanym przez Zamawiającego. W wyniku doradztwa na etapie analizy sporządzone ma być sprawozdanie z rekomendacjami dotyczącymi potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Na etapie opracowania programu/planu sporządzony ma być EKOPLAN dla każdego z przedsiębiorców objętych wsparciem z uwzględnieniem ról pracowników objętych szkoleniami. Organizacja wsparcia doradczego polegać będzie na wsparciu doradczym realizowanym w formie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu. Na jednego uczestnika przypada łącznie 14 godzin doradczych:

a.

na etapie analizy po 2 godziny na uczestnika;

b.

na etapie planu/programu działań po 12 godzin na uczestnika.

Łączna ilość godzin do zrealizowania 240*14=3360 godziny. Jedna godzina doradcza oznacza 60 minut. Efektem końcowym doradztwa powinno być:

a.

na etapie analizy 120 analiz przedsiębiorstw;

b.

na etapie planu/programu działań 120 EKOPLANÓW.

Doradztwo odbywać się będzie w siedzibie przedsiębiorców objętych projektem, w miejscach szkoleń lub w sposób zdalny z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych rejestrujących dźwięk oraz ewentualnie obraz. Doradztwo powinno zostać zrealizowane zgodne z harmonogramem określonym przez Wykonawcę wspólnie z Zamawiającym.

Zleceniobiorca wystawi oddzielnie faktury za: 1. Doradztwo - szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw, 2. Szkolenia z zakresu możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych i źródeł ich finansowania oraz 3. Doradztwo-opracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych, mimo że są realizowane w ramach jednej umowy z Zleceniodawcą. Zgodnie z tą umową Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie za wykonane usługi z otrzymanego dofinansowania na realizację Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pytanie przyporządkowane do przedstawionego zdarzenia faktycznego dotyczy okresu podatkowego - lata 2014-2015.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Natomiast na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 2365) Wnioskodawca wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, który wymagany jest od instytucji przeprowadzających szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowanych ze środków publicznych np. z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Wnioskodawca w ramach projektów POKL świadczy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Obejmują one nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczone przez Wnioskodawcę nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Podstawa działalności to ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Spółka nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Zleceniodawca, na rzecz którego Wnioskodawca świadczy usługi będące przedmiotem wniosku, jest bezpośrednim beneficjentem środków publicznych poprzez uzyskanie dofinansowania w ramach PO KL na realizację projektu.

Cel projektu realizowanego przez Zleceniodawcę to: Wsparcie przedsiębiorstw i ich pracowników w postaci szkoleń w zakresie możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych i źródeł ich finansowania (dla pracowników i kadry zarządzającej). Projekt ma charakter wdrożeniowy i ukierunkowany jest na zmiany w funkcjonujących przedsiębiorstwach i poprawę wyników finansowych.

Usługi szkoleniowe i doradcze są świadczone w ramach jednej umowy między Wnioskodawcą a Zleceniodawcą (realizatorem projektu). Wszystkim przedsiębiorstwom objętym wsparciem udzielone zostanie kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w wyniku analizy przedsiębiorstw (beneficjentom pomocy). Jednym z rezultatów projektu będzie opracowanie dokumentów stanowiących program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych u każdego przedsiębiorstwa objętego wsparciem.

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustaliły wynagrodzenie umowne zgodne z ofertą Wykonawcy, a Zamawiający zobowiązał się do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zrealizowanej ilości godzin kursów i doradztwa. Stawki za godzinę usługi szkoleniowej i usługi doradczej określone są w budżecie projektu realizowanego przez Zamawiającego.

W niniejszym projekcie usługi doradcze są powiązane ze szkoleniami, są ich uzupełnieniem i prowadzą do nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu planowania, wprowadzania i nadzorowania wdrażania EKOPLANÓW, także każdy uczestnik, który weźmie udział w analizie potrzeb i szkoleniach powinien mieć możliwość z takiego doradztwa skorzystać. Ponadto według dokumentacji konkursowej za doradztwo w projekcie należy uznać pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności lub kompetencji osoby, w określonej dziedzinie związanej z wykonywanym zawodem, w szczególności powiązane z zakresem tematycznym szkoleń realizowanych w projekcie, prowadzone indywidualnie przez doradcę, polegające na relacjach 1 do 1 doradca - odbiorca.

Celem wykonania zleconych usług doradczych przez Wnioskodawcę jest zrealizowanie celu projektu współfinansowanego w ramach POKL, w związku z tym Wnioskodawca uważa, że celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

We wszystkich trzech częściach biorą udział te same osoby. Jest to 120 pracodawców i ich 240 pracowników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisana usługa doradcza: szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw i usługa doradcza: opracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych finansowane w całości ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c. i art. 43 ust. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa doradcza: szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw i usługa doradcza: opracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych finansowane w całości ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c. i art. 43 ust. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W niniejszym projekcie usługa doradcza: szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw i usługa doradcza: opracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych finansowane w całości ze środków publicznych są uzupełnieniem szkoleń, prowadzą do nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu mianowania, wprowadzania i nadzorowania wdrażania EKOPLANÓW, także każdy uczestnik, który weźmie udział w analizie potrzeb i szkoleniach powinien mieć możliwość z takiego doradztwa skorzystać. Ponadto według dokumentacji konkursowej za doradztwo w projekcie należy uznać pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności lub kompetencji osoby, w określonej dziedzinie związanej z wykonywanym zawodem, w szczególności powiązanej z zakresem tematycznym szkoleń realizowanych w projekcie, prowadzone indywidualnie przez doradcę, polegające na relacjach 1 do 1 doradca - odbiorca.

Usługa doradcza: szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw i usługa doradcza: opracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych finansowane w całości ze środków publicznych są elementem praktycznego nabywania wiedzy i umiejętności. Są realizowane z zachowaniem znamion organizacji szkolenia, tj. ustalony jest program oraz harmonogram usługi, opracowanie EKOPLANÓW.

Usługa doradcza - szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw finansowana w całości ze środków publicznych korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c. i art. 43 ust. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług, ponieważ jej celem jest zdiagnozowanie potrzeb ekologicznych i szkoleniowych u 120 przedsiębiorstw, ma na celu określenie potrzeb szkoleniowych na podstawie badania dokumentacji, zestawień zużycia zasobów, wywiadów z pracownikami itp. Dokładne programy szkoleniowe powstaną dopiero po przeprowadzeniu usługi doradczej - szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw i tworzone będą przez kompetentny zespół scenarzystów i trenerów.

Usługa doradcza - opracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych finansowana w całości ze środków publicznych korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c. i art. 43 ust. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług, ponieważ jej celem jest opracowanie EKOPLANÓW na podstawie wiedzy nabytej podczas szkoleń, raz w miesiącu podczas trwania szkolenia będą się odbywać spotkania doradca - uczestnik, na których będą zbierane dane i konsultowane wstępne założenia EKOPLANU.

Ustawa o VAT określa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c., że "usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane" są to usługi zwolnione z podatku VAT.

Usługa doradcza: szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw i usługa doradcza: opracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych wykonywana przez Wnioskodawcę, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c. ustawy o VAT, ponieważ te usługi wykonywane są dla Zleceniodawcy, który:

1.

realizuje Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2.

płaci za wykonane usługi doradcze i usługę szkoleniową dla Wnioskodawcy ze środków finansowych Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. środkami publicznymi są "środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)" (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych). Natomiast art. 5 ust. 3 pkt 1 definiuje dokładniej, co zalicza się do środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych "środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b".

Ustawa o finansach publicznych (art. 2 ust. 5) określa również definicję środków europejskich"ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 "a więc "środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b".

Wnioskodawca realizuje jedną umowę łącząca przeprowadzenie usługi szkoleniowej i usług doradczych, które stanowią nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkolenia. Usługa doradcza: Doradztwo - szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw ma miejsce przed rozpoczęciem szkolenia i ma na celu zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych, kolejno następuje usługa szkoleniowa: Szkolenia z zakresu możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych i źródeł ich finansowania, a raz w miesiącu równolegle podczas trwania procesu szkoleniowego mieć będzie miejsce kolejna usługa doradcza: Doradztwo - opracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych zmierzające do opracowania EKOPLANU dla przedsiębiorstw biorących udział w projekcie.

W związku z powyższym usługa doradcza: szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw i usługa doradcza: opracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych wykonywane przez Wnioskodawcę, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 17: "Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a. nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub:

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia oraz stosownie do art. 43 ust. 17a: "Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26. 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe".

Podsumowując Wnioskodawca realizując opisane usługi doradcze w ramach jednej umowy korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c i art. 43 ust. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, gdyż:

* podpisał umowę z podmiotem realizującym Projekt w ramach POKL współfinansowanego przez Unię Europejską;

* projekt jest finansowany w całości ze środków unijnych;

* Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Ministra Finansów m.in. w interpretacjach indywidualnych z dnia 22 stycznia 2013 r., (sygn. IPTPP1/443-859/12-4/AK), z dnia 5 czerwca 2013 r., (sygn. IPTPP1/443-169/13-4/MW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z powyżej cytowanych regulacji wynika, że ustawodawca powiązał opodatkowanie podatkiem od towarów i usług z wystąpieniem określonych zdarzeń, tj. dostawą towaru lub świadczeniem usług. Dla opodatkowania istotne zatem jest to, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jedną z czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. O stosowaniu określonej stawki podatku decydować zatem będzie charakter danej czynności.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak wynika z treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Według regulacji art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Określenie "ścisły związek" oznacza, że do wykonania usługi podstawowej niezbędna jest dostawa towarów lub świadczenie usług pomocniczych, przy czym nie może to być jakikolwiek związek, lecz relacja o charakterze wskazującym na nieodzowność tych ostatnich dla prawidłowego przebiegu podstawowej usługi.

Na podstawie art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Analiza powołanych wyżej przepisów wskazuje, że zwolnienia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 i pkt 29 ustawy, stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową, pod warunkiem że:

* są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej,

* ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zatem świadczenia dodatkowe związane z usługami wymienionymi w art. 43 ust. 1 pkt 26, i pkt 29 ustawy, takie jak np. zapewnienie wykładowców lub/i materiałów szkoleniowych, korzystają również ze zwolnienia od podatku pod warunkiem, że będą ściśle związane z wykonywaniem usługi podstawowej, tj. usługi szkoleniowej lub wręcz będą elementem złożonej usługi szkoleniowej.

Wskazane wyżej regulacje stanowią implementację prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 s. 1 z późn. zm.), państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem "pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika" (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Ponadto należy zaznaczyć, że w dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 77/1). Rozporządzenie to wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.

Definicja zawarta w art. 44 tego rozporządzenia określa, iż usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Analizując powołane wyżej regulacje ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że warunkiem zwolnienia od podatku usług w zakresie kształcenia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Z kolei, aby móc skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, szkolenia muszą obejmować nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą, czy zawodem lub muszą mieć na celu uzyskanie, czy uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Dodatkowo należy spełnić jeden ze wskazanych poniżej warunków, tj.:

a.

formy i zasady tych szkoleń muszą wynikać z odrębnych od podatkowych aktów prawnych,

b.

na świadczone szkolenia uzyskano akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,

c.

szkolenia muszą być finansowane w całości ze środków publicznych.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), środkami publicznymi są:

1.

dochody publiczne;

2.

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3.

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienionie w pkt 2;

4.

przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:

a.

ze sprzedaży papierów wartościowych,

b.

z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,

c.

ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,

d.

z otrzymanych pożyczek i kredytów,

e.

z innych operacji finansowych;

5.

przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), przez beneficjenta rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu.

Z przedstawionego opisu wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową na terenie całego kraju. Celem działalności jest m.in. kształcenie zawodowe, podniesienie kwalifikacji zawodowych, organizacja szkoleń językowych i zawodowych, przeprowadzanie warsztatów aktywizacji zawodowej itp. Dofinansowanie, które otrzymuje Zleceniodawca na realizację Projektu stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym: płatność ze środków europejskich w proporcji 85%; dotacja celowa z budżetu krajowego w proporcji 15%. Obecnie Spółka realizuje umowę, której przedmiotem jest organizacja i realizacja usług doradczych oraz usługi szkoleniowej w ramach projektu współfinasowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dla Zleceniodawcy usługi, w której skład wchodzą kolejno dwie usługi doradcze i usługa szkoleniowa: doradztwo - szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw; szkolenia z zakresu możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych i źródeł ich finansowania; doradztwo - opracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych. Doradztwo - szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw, polegać będzie na zdiagnozowaniu potrzeb ekologicznych i szkoleniowych 120 przedsiębiorstw i 240 pracowników. Zleceniobiorca przeprowadzi szczególną analizę potrzeb ekologicznych przedsiębiorstwa w zakresie możliwości do wprowadzenia rozwiązań ekologicznych i ich finansowania. Przeprowadzi też analizę potrzeb każdego uczestnika projektu zawierającą opis, w jakim stopniu przedsiębiorstwo oddziałuje na środowisko i jak może zapobiec jego degradacji oraz analizę określającą potrzeby szkolenia na podstawie badania dokumentacji zestawień zużycia zasobów, wywiadów z pracownikami, przeglądu oświetlenia itd. Zatrudniony doradca sporządzi następnie dokument - sprawozdanie z rekomendacją dotyczącą potrzeb każdego przedsiębiorstwa (samodzielna praca koncepcyjna), które będzie podstawą do opracowania EKOPLANU oraz opracowania indywidualnych ścieżek szkoleniowych uczestników projektu.

Po przeprowadzeniu doradztwa - szczegółowej analizy potrzeb przedsiębiorstw, zleceniobiorca rozpocznie realizację usługi szkoleniowej. Szkolenia z zakresu możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych i źródeł ich finansowania realizowane są w formie trzech spośród sześciu modułów, wynikających z potrzeb przedsiębiorcy określonych w trakcie usługi doradczej. Tematyka szkolenia obejmuje możliwe do wprowadzenia w firmie rozwiązania ekologiczne i źródła ich finansowania. Każdy uczestnik projektu zobowiązany będzie wziąć udział w 3 z 6 modułów (48 godzi szkoleń na uczestnika), każdy moduł (16 godzin -2 dni x 8 godzin), powinien być zrealizowany na osobnym zjeździe. Szkolenia prowadzone będą w grupach 10-12 osobowych, z uwzględnieniem poziomu znajomości, tematyki. Uczestnikom powinny zostać zapewnione materiały szkoleniowe (papierowe lub w wersji elektronicznej, wyżywienie oraz nocleg podczas szkolenia. Zajęcia prowadzić powinni wykwalifikowani trenerzy, mający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w podobnym zakresie z danego obszaru tematycznego. Dokładne programy szkoleniowe powstają dopiero po przeprowadzeniu Doradztwa - szczegółowej analizy potrzeb przedsiębiorstw i tworzone będą przez kompetentny zespół scenarzystów/metodyków i trenerów pod kierownictwem zespołu projektowego. Uczestnikami jest 120 przedsiębiorstw (mikro-70, małych-30, średnich-20) łącznie 240 osób, w tym minimum 144 kobiet, oraz minimum 48 osób 50+ - pracowników sektora turystycznego. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładu jak i w formach angażujących uczestników.

Doradztwo - opracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu raz w miesiącu podczas trwania szkolenia będą się odbywać spotkania doradcy z uczestnikami projektu, na których będą dane, konsultowane będą wstępne *założenia EKOPLANU, przedstawione metody wdrażania wiedzy nabytej podczas szkolenia, nauka planowania, nadzorowania i wdrażania EKOPUNU. Doradca podsumuje wyniki spotkań z uczestnikami i sporządzi EKOPLAN - dokument mający charakter kompleksowy i obejmujący wszystkie działania ekologiczne zaplanowane w danym przedsiębiorstwie, zawierający opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić działania i wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności EKOPLANU po jego zakończeniu. Zleceniobiorca wystawi oddzielnie faktury za: 1. Doradztwo - szczegółowa analiza potrzeb przedsiębiorstw, 2. Szkolenia z zakresu możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych i źródeł ich finansowania oraz 3. Doradztwo - pracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych, mimo że są realizowane w ramach jednej umowy z Zleceniodawcą.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Natomiast na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 2365) Wnioskodawca wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, który wymagany jest od instytucji przeprowadzających szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowanych ze środków publicznych np. z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Wnioskodawca w ramach projektów PO KL świadczy usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Obejmują one nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczone przez Wnioskodawcę nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Podstawa działalności to ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Spółka nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Zleceniodawca, na rzecz którego Wnioskodawca świadczy usługi będące przedmiotem wniosku, jest bezpośrednim beneficjentem środków publicznych poprzez uzyskanie dofinansowania w ramach POKL na realizację projektu. Cel projektu realizowanego przez Zleceniodawcę to wsparcie przedsiębiorstw i ich pracowników w postaci szkoleń w zakresie możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych i źródeł ich finansowania (dla pracowników i kadry zarządzającej). Projekt ma charakter wdrożeniowy i ukierunkowany jest na zmiany w funkcjonujących przedsiębiorstwach i poprawę wyników finansowych. Usługi szkoleniowe i doradcze są świadczone w ramach jednej umowy między Wnioskodawcą a Zleceniodawcą (realizatorem projektu). Wszystkim przedsiębiorstwom objętym wsparciem udzielone zostanie kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w wyniku analizy przedsiębiorstw (beneficjentom pomocy). Jednym z rezultatów projektu będzie opracowanie dokumentów stanowiących program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych u każdego przedsiębiorstwa objętego wsparciem. W niniejszym projekcie usługi doradcze są powiązane ze szkoleniami, są ich uzupełnieniem i prowadzą do nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu planowania, wprowadzania i nadzorowania wdrażania EKOPLANÓW, także każdy uczestnik, który weźmie udział w analizie potrzeb i szkoleniach powinien mieć możliwość z takiego doradztwa skorzystać. Ponadto według dokumentacji konkursowej za doradztwo w projekcie należy uznać pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności lub kompetencji osoby, w określonej dziedzinie związanej z wykonywanym zawodem, w szczególności powiązane z zakresem tematycznym szkoleń realizowanych w projekcie, prowadzone indywidualnie przez doradcę, polegające na relacjach 1 do 1 doradca odbiorca.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, ponieważ nie jest jednostką objętą systemem oświaty.

Zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy ma zastosowanie do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, przy spełnieniu pozostałych przesłanek przewidzianych w tym przepisie.

Wnioskodawca wskazał, że szkolenia świadczone w projekcie mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych przez uczestników projektu. Projekt jest skierowany do określonych przedsiębiorców i ich pracowników.

Zatem skoro świadczenia realizowane w ramach projektu mają na celu, jak wskazał Wnioskodawca, uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych przez uczestników projektu oraz uczestnicy wykorzystują nabyte umiejętności do celów zawodowych, to świadczenia te uznać należy za rodzaj kształcenia zawodowego.

Szkolenia świadczone w projekcie obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Ponadto usługi będące przedmiotem wniosku - jak wskazał Wnioskodawca - są w całości finansowane ze środków publicznych.

W opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że usługi doradcze są powiązane ze szkoleniami, są ich uzupełnieniem i prowadzą do nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu planowania, wprowadzania i nadzorowania EKOPLANÓW, zatem wszystkie czynności, jakie Wnioskodawca wykonuje w ramach poszczególnych etapów realizacji projektu można/będzie można uznać za usługi ściśle związane ze świadczoną usługą główną, tj. usługa szkoleniową.

Aby ustalić, czy dana czynność ma ścisły związek z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, należy zastosować w pierwszym rzędzie wykładnię językową przepisu posiłkując się w tym zakresie definicją słownikową. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 1170), "związek" to stosunek różnych elementów łączących się ze sobą, wpływających na siebie, oddziaływających na siebie; spójność, łączność, powiązanie.

Przepisy krajowe, jak i europejskie, nie definiują usług "ściśle związanych". Niemniej jednak z brzmienia art. 43 ust. 17 ustawy oraz z § 13 ust. 9 rozporządzenia, wynika, że nie dotyczą one usług, które nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub których głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że świadczenie usług lub dostawa towarów mogą być uznane za "ściśle związane" z działalnością edukacyjną a przez to traktowane tak samo na gruncie podatkowym zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. i Szóstej Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE) tylko, gdy mają one rzeczywiście charakter pomocniczy w stosunku do działalności edukacyjnej stanowiącej świadczenie główne (wyrok w sprawie Horizon College C-434/05). Z orzecznictwa Trybunału wynika, że określone świadczenie może być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego.

Wskazać należy, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału, całe świadczenie kompleksowe podlega takim regulacjom opodatkowania VAT, w tym w zakresie stosowania właściwej stawki VAT, jakie dotyczą świadczenia głównego. Oznacza to, że opodatkowanie świadczeń pomocniczych, składających się na świadczenie kompleksowe, podlega takim samym zasadom opodatkowania, jakim podlega świadczenie główne. Pogląd taki został ukształtowany w orzeczeniu TSUE w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP), w którym Trybunał stwierdził, że "Z jedną usługą mamy do czynienia zwłaszcza wtedy, gdy jeden lub kilka elementów należy uznać za usługę główną, a jeden lub kilka elementów za usługi pomocnicze, objęte tym samym reżimem podatkowym, co usługa główna." (podobnie w orzeczeniu w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV).

Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne czynności pomocnicze. Natomiast, czynność należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza czynność traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia czynności pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez czynności pomocniczej usługi głównej. Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca sam wskazał, że realizowane usługi doradcze są ściśle związane z usługą szkoleniową i są wliczone w jej cenę. Ponadto, ww. czynności są niezbędne do wykonania usługi kształcenia zawodowego. Głównym celem świadczenia tych usług nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Wnioskodawcę poprzez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników nie korzystających ze zwolnienia od podatku.

Dodatkowo, Zainteresowany podkreślił, że we wszystkich trzech etapach biorą udział te same osoby. Poza tym projekt, o którym mowa we wniosku, będzie realizowany na podstawie jednej umowy.

Zatem, biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę ww. usługi doradcze, w ramach pierwszej i trzeciej części szkolenia, są usługami ściśle związanymi z usługą podstawową świadczoną przez ten sam podmiot.

Odnosząc zatem przytoczone wyżej regulacje prawne do przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że czynności wykonywane przez Zainteresowanego w ramach pierwszej i trzeciej części szkolenia są niezbędne do wykonywania usługi podstawowej (tekst jedn.: usługi szkoleniowej w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego), która jest usługą przeważającą. Zatem, wszystkie wymienione we wniosku usługi doradcze - zarówno w ramach pierwszej części projektu jak i trzeciej części - korzystają ze zwolnienia od podatku, analogicznie jak usługa szkoleniowa.

Wobec powyższego, z uwagi na fakt, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w ramach projektu, finansowane w całości ze środków publicznych, spełniają/będą spełniały przesłanki do zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, to również usługi doradztwa, które stanowią usługi ściśle związane z usługą szkoleniową podlegają/będą podlegały zwolnieniu na podstawie ww. przepisu.

Tym samym za prawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy co do usług doradztwa, że podlegają one zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c w związku z art. 43 ust. 17 pkt 1 i 2 ustawy, jako usługi ściśle powiązane ze świadczoną przez Wnioskodawcę usługą szkoleniową.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl