IPTPP1/443-373/11-2/IG - Uprawnienie parafii do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji dotyczącej wykonania chodnika z kostki granitowej, tarasu widokowego i schodów terenowych, ogrodzenia, dzwonnicy oraz odwodnienia.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 września 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-373/11-2/IG Uprawnienie parafii do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji dotyczącej wykonania chodnika z kostki granitowej, tarasu widokowego i schodów terenowych, ogrodzenia, dzwonnicy oraz odwodnienia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2011 r. (data wpływu 20 czerwca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją zadania pn.: "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT, w związku z realizacją zadania pn. "..."z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W Parafii realizowane jest zadanie pn.: "..." w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na współfinansowanie powyższego zadania Parafia zawarła umowę z Samorządem Województwa z dnia 23 grudnia 2010 r.

Parafia rozlicza się za zadanie, na podstawie protokołu odbioru robót i faktury za wykonane roboty i dowodów zapłaty. Obecnie Parafia będzie występować do Samorządu Województwa o refundację poniesionych wydatków, zgodnie z zawartą umową. Wartość zadania wyniosła 333.520,40 zł, z czego kwotę 216.791,00 zł, zwróci Parafii Samorząd Województwa.

Realizacja zadania polega na wykonaniu prac porządkowych, wykonaniu chodnika z kostki granitowej, tarasu widokowego i schodów terenowych ogrodzenia, dzwonnicy, odwodnienia. Parafia nie może odzyskać, w żaden sposób poniesionego kosztu VAT. Nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż usług opodatkowanych tym podatkiem.

Dotacja przekazana zostanie Parafii na podstawie wniosku o płatność. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej, w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, do kosztów kwalifikowanych Parafia może zaliczyć podatek od towarów i usług. Dotacja służyć będzie na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem robót budowlanych na obiekcie.

Wydatki te objęte są podatkiem od towarów i usług, jednak zakupione roboty i usługa, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, Parafia we wniosku o dofinansowanie zakwalifikowała podatek od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, podlegających refundacji, bowiem nie ma możliwości, w żaden sposób odliczenia podatku z tytułu realizacji inwestycji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT od realizowanego zadania pn.: "..." w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zrealizowanego zadania pn.: "...". Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług - obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy, uzależnione jest od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku, związek ze sprzedażą opodatkowaną nie istnieje. Tym samym nie będzie spełniony warunek, dający Parafii prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych z realizacją ww. projektu. Ponadto Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej.

Analizując stan prawny i faktyczny, Parafia stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług, poniesionego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym, zgodnie z powołaną zasadą VAT stanowi koszt kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ust. 2, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz nie podlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca realizuje zadanie pod nazwą "..." w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizacja zadania polega na wykonaniu prac porządkowych, wykonaniu chodnika z kostki granitowej, tarasu widokowego i schodów terenowych ogrodzenia, dzwonnicy i odwodnienia. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu zrealizowanej operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) obowiązującego od 6 kwietnia 2011 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pod nazwą "...".

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto należy zauważyć, iż pojęcie "kosztu kwalifikowanego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C.-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl