IPTPP1/443-298/11-6/MW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 września 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-298/11-6/MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Medycyny Pracy, przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2011 r. (data wpływu 2 czerwca 2011 r.), uzupełnionym pismami z dnia 25 sierpnia (data wpływu 29 sierpnia 2011 r.) i z dnia 9 września 2011 r. (data wpływu 12 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu "..." - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskana podatku VAT w związku z realizacją projektu "...".

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 25 sierpnia 2011 r. (data wpływu 29 sierpnia 2011 r.) i z dnia 9 września 2011 r. (data wpływu 12 września 2011 r.) w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego, sformułowania pytania oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Ośrodek Medycyny Pracy zrealizował w latach 2004-2006 projekt pod nazwą "...". Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego, Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących wykonanie zadania w całości został zaliczony jako koszt nabycia środka trwałego.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zrealizował w 2006 r. projekt pod nazwą "...". Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny: Zintegrowany program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących wykonanie zadania w całości został zaliczony jako koszt modernizacji środka trwałego.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi wyłącznie działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ochrony zdrowia (PKWiU EX 85).

Obowiązująca do dnia 31 grudnia 2010 r. treść załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obejmowała zwolnieniem od podatku VAT "...".

Zgodnie z tym zapisem podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących realizację ww. projektów w całości był zaliczany jako koszt.

W znowelizowanej obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. ustawie o podatku od towarów i usług, zwolnienie od podatku VAT w zakresie ochrony zdrowia, obejmuje tylko "Usługi w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej". Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług objęła podatkiem VAT część usług medycznych dotychczas zwolnionych z podatku.

W obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. stanie prawnym w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przyjęto do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od kwoty podatku należnego proporcję uzgodnioną z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług

Wnioskodawca realizował projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR na lata 2004-2006.

Nabycie towarów i usług w ramach realizacji projektów było dokumentowane fakturami VAT, wystawionymi przez dostawców towarów i usług, wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach projektu "..." wykonano: projekt budowlany, roboty rozbiórkowe, dostawę i montaż szybu w konstrukcji stalowej ze ściankami przeszklonymi.

W ramach projektu "..." wykonano: roboty dociepleniowe - elewacja ścian budynku, prace wykończeniowe - obróbki blacharskie, montaż rur spustowych, nadzór inwestorski nad dociepleniem budynku WOMP.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektów w latach 2004-2006 służy obecnie w 2011 r. zarówno sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT, jak i zwolnionej z podatku VAT.

Wydatki poniesione w latach 2004 - 2006 w związku z realizacją inwestycji miały w tym okresie związek wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT.

Nakłady poniesione na termoizolację budynku zwiększyły jego wartość początkową. Nakłady poniesione na zakup i montaż windy osobowej stanowią środek trwały Wnioskodawcy. Wartość początkowa nieruchomości, w której były realizowane projekty, przekracza kwotę 15.000 zł.

Projekt "..." realizowano w okresie od grudnia 2004 do 31 stycznia 2006 r. projekt oddano do użytkowania 31 stycznia 2006 r. Projekt "..." realizowano w okresie 6 czerwca 2006 r. do 10 listopada 2006 r. Projekt zakończono i oddano do użytku w listopadzie 2006 r.

Beneficjent środków unijnych od daty oddania inwestycji do użytkowania ma obowiązek na koniec każdego roku przez 5 lat składać do Instytucji Zarządzającej informację czy sytuacja Beneficjenta odnośnie możliwości odzyskania podatku VAT uległa zmianie. Do 31 grudnia 2010 r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy świadczył wyłącznie usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, podatek VAT zakupiony w towarach i usługach był w całości zaliczany jako koszt. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy składał oświadczenia z informacją, że nie może w żaden sposób podatku VAT odzyskać. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług, która objęła podatkiem VAT część usług świadczonych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, dotychczas z niego zwolnionych. Zrealizowane w latach 2004-2006 projekty służą obecnie w 2011 r. zarówno sprzedaży zwolnionej, jak i opodatkowanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 9 września 2011 r.).

Czy w odniesieniu do projektu "...", o którym mowa w przedstawionym wyżej stanie faktycznym, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy może odzyskać podatek VAT, który w latach 2004-2006 został zaliczony jako koszt.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku z dnia 9 września 2011 r.), w latach 2004-2006 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadził wyłącznie działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ochrony zdrowia symbol PKWiU EX 85. Świadczone usługi znajdowały się w wykazie usług zwolnionych z podatku VAT. Podatek VAT w całości stanowił koszt w świetle powyższego wyjaśnienia, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 'nie ma możliwości odzyskania podatku VAT za ten okres w całości ani w części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie mam zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W latach 2004-2006 realizował projekt pn. "...", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR na lata 2004-2006. Podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących wykonanie zadania w całości został zaliczony jako koszt nabycia środka trwałego. Mienie powstałe w wyniku realizacji ww. projektu do 31 grudnia 2010 r. służyło Wnioskodawcy do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT (PKWiU EX 85), natomiast od 1 stycznia 2011 r. służy zarówno wykonywaniu czynności zwolnionych, jak i opodatkowanych podatkiem VAT. Wartość początkowa nieruchomości, w której realizowany był projekt przekracza 15.000 zł. Nakłady poniesione na zakup i montaż windy osobowej stanowią środek trwały Wnioskodawcy. Projekt realizowano w okresie od grudnia 2004 do 31 stycznia 2006 r. Winda została oddana do użytkowania 31 stycznia 2006 r.

W przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zastosowanie znajdują przepisy art. 90 ustawy.

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosownie do art. 90 ust. 3 ustawy proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Według art. 90 ust. 4 ustawy proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

W myśl art. 90 ust. 10 ustawy w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Artykuł 90a ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu.

Jak stanowi art. 90a ust. 2 w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 8 ust. 2 nie stosuje się.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż przepis ten stosuje się począwszy od korekt dokonywanych za rok 2011.

W świetle art. 91 ust. 2 ustawy w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Artykuł 91 ust. 3 ustawy stanowi, że korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

W myśl art. 91 ust. 4 ustawy w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Według art. 91 ust. 7 ustawy przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Na podstawie art. 91 ust. 7a ustawy w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

W myśl art. 91 ust. 7b ustawy w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Artykuł 91 ust. 7c stanowi, że jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

Według art. 91 ust. 7d ustawy w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Ponadto zgodnie z art. 91 ust. 8 korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdy nabycie towarów nastąpiło w okresie, kiedy prawo do obniżenia podatku należnego Wnioskodawcy nie przysługiwało. Wnioskodawca nie miał możliwości skorzystania z prawa odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, na podstawie cyt. wyżej art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem w momencie nabycia towary i usługi były związane ze świadczeniem usług w zakresie ochrony zdrowia, które do dnia 31 grudnia 2010 r. korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Jak wskazano we wniosku, w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2011 r., Wnioskodawca świadczy usługi zarówno opodatkowane podatkiem VAT, jak i usługi korzystające ze zwolnienia podatkiem VAT.

W przedmiotowej sprawie zmiana przeznaczenia nastąpiła w styczniu 2011 r., od tego momentu środek trwały - winda osobowa oddana do użytkowania 31 stycznia 2006 r., będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że Wnioskodawca, w związku ze świadczeniem od stycznia 2011 r. usług opodatkowanych podatkiem VAT, jak i korzystających ze zwolnienia, z uwagi na treść art. 91 ust. 2 w związku z art. 91 ust. 7 i ust. 7a ustawy, będzie miał prawo do złożenia przedmiotowych korekt w zakresie podatku naliczonego.

Ponieważ Zainteresowany w momencie ponoszenia nakładów nie miał prawa do odliczenia, a w wyniku nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, część usług świadczonych przez Wnioskodawcę od 1 stycznia 2011 r. nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT lecz podlega opodatkowaniu, tym samym nastąpiła zmiana w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca będzie więc zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego, stosownie do cyt. wyżej art. 91 ust. 7, ust. 7a, ust. 7b, ust. 7c ustawy, z uwzględnieniem zasad wskazanych w art. 90 i art. 91 ustawy ale tylko pod warunkiem, że zmiana przeznaczenia nastąpi w okresach korekty, wskazanych w tych przepisach, a także pod warunkiem, iż zastosowanie korekt podatku naliczonego nastąpi w takiej części, w jakiej nabyte towary i usługi wykorzystywane są do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż w zaistniałym stanie faktycznym sprawy nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...", należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Informuje się ponadto, iż przepis art. 91 ust. 1 ustawy, do dnia 31 marca 2011 r. posiadał następujące brzmienie: "Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4, a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych".

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...". Wniosek w części dotyczącej prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." załatwiono odrębnym rozstrzygnięciem Nr IPTPP1/443-298/11-7/MW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl