IPTPP1/443-277/11-6/JM - Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z remontem budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 września 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-277/11-6/JM Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z remontem budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2011 r. (data wpływu 30 maja 2011 r.) uzupełnione wnioskami z dnia 9 sierpnia 2011 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 11 sierpnia 2011 r.) i z dnia 30 sierpnia 2011 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 31 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w 2011 r. podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w 2011 r. podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "".

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 9 sierpnia 2011 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 11 sierpnia 2011 r.) i z dnia 30 sierpnia 2011 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 31 sierpnia 2011 r.) w zakresie doprecyzowania zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy realizuje projekt pod nazwą "" projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007-2013". Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi wyłącznie działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ochrony zdrowia (PKWiU ex 85).

Obowiązująca do dnia 31 grudnia 2010 r. treść załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obejmowała zwolnieniem od podatku VAT "usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych". Zgodnie z tym zapisem podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących realizację ww. projektu w całości był zaliczany jako koszt. W znowelizowanej obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. ustawie o podatku od towarów i usług zwolnienie od podatku VAT w zakresie ochrony zdrowia, obejmuje tylko "usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce. zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej".

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług objęła podatkiem VAT część usług medycznych dotychczas zwolnionych z podatku.

W obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. stanie prawnym w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przyjęto do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od kwoty podatku należnego proporcję uzgodnioną z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 9 sierpnia 2011 r. wskazano:

1.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2004 r.

2.

Nabycie towarów i usług było i jest dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

3.

W ramach realizacji projektu dokonano:

* gruntownej przebudowy i modernizacji kondygnacji przyziemia wraz instalacjami: instalacja co, instalacja c.t, węzeł cieplny, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna;

* gruntownej przebudowy i modernizacji części budynku zwanej "łącznikiem" wraz z instalacjami: instalacja co, instalacja ct, klimatyzacja, wentylacja, instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna,

* wyposażenia kondygnacji przyziemia w meble, komputery, sprzęt i aparaturę medyczną dla celów: laboratorium, pracowni RTG oraz pracowni rehabilitacyjnych,

* wyposażenia w meble, komputery i inne akcesoria "łącznika" z przeznaczeniem na cele biurowo - administracyjne.

4.

W 2011 r. Wnioskodawca ponosi wydatki związane z realizacją projektu refundowane ze środków unijnych z programu RPOW na lata 2007-2013.

5.

Realizacja projektu dotycząca przebudowy i modernizacji "łącznika", jest na trwałe związana z gruntem. Łącznik stanowi część budynku głównego i jest trwale związany z gruntem.

6.

Wydatki ponoszone w 2011 r. związane z realizacją inwestycji mają związek zarówno z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, jak i czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT.

7.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu w latach 2007-2010 służy obecnie w 2011 r. zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i sprzedaży zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT.

8.

Wydatki poniesione w latach 2007-2010 związane z inwestycją miały w tym okresie związek wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 sierpnia 2011 r. wskazano:

I.

Etap

1.

Nakłady poniesione na remont i modernizację budynku zwiększyły jego wartość początkową.

2.

Budynek, o którym mowa we wniosku jest zaliczany do środków trwałych Wnioskodawcy.

3.

Wartość początkowa nieruchomości przekracza 15.000 zł. Wartość przed modernizacją - 620.139,38 zł.

4.

Remontowana nieruchomość była oddawana do użytkowania w częściach:

* łącznik oddano do użytkowania w sierpniu 2010 r.,

* pozostałą część budynku (kondygnację przyziemia) oddano w marcu 2011 r. Od tej daty działała w przyziemiu pracownia RTG, pomieszczenia laboratorium wyposażono w meble i oddano do użytkowania w sierpniu 2011 r., pracownie rehabilitacji będą oddane do użytkowania 1 września 2011 r.

II.

Etap

1.

Elementy wyposażenia, które spełniają kryteria środka trwałego są zaliczane do środków trwałych (wartości niematerialne i prawne nie wystąpiły).

2.

W kilku przypadkach wartość elementów wyposażenia przekracza kwotę 15.000 zł, mianowicie:

* aparat RTG - wartość - 736.271,00 zł,

* komplet regałów do archiwum - wartość - 56.486,00 zł,

* automatyczna myjnia - dezynfekator - wartość - 46.440 zł.

III.

Wyposażenie - data oddania do użytkowania

a.

Łącznik:

* 12 zestawów komputerowych - zakupione w czerwcu 2010 r., oddane do użytkowania w sierpniu 2010 r. (zaliczone do środków trwałych),

* meble - zakupione w czerwcu 2010 r., oddane do użytkowania w sierpniu 2010 r. (zestawy meblowe spełniające kryteria środka trwałego zakwalifikowanego do środków trwałych),

* komplet regałów do archiwum - zakupione w czerwcu 2010 r., oddane do użytkowania w sierpniu 2010 r. zaliczone do środków trwałych.

b.

Kondygnacja przyziemia

1.

Sprzęt specjalistyczny

* aparat RTG zakupiony - zakupiony w grudniu 2010 r., oddany do użytkowania w marcu 2011 r., zaliczony do środków trwałych,

* automatyczna myjnia - dezynfekator zakupiona w czerwcu 2011 r., oddana do użytkowania w sierpniu 2011 r., zaliczona do środków trwałych,

* chłodziarki, szafy chłodnicze - zakupione w czerwcu 2011 r., oddane do użytkowania w sierpniu 2011 r., zaliczone do środków trwałych,

* sprzęt do pracowni rehabilitacyjnych - zakupiony w grudniu 2010 r. - będzie użytkowany - od 1 września 2011 r.

Poszczególne elementy sprzętu specjalistycznego spełniające kryteria środka trwałego zostaną zaliczone do środków trwałych.

2.

Wyposażenia meblowe:

* meble do poszczególnych pracowni: RTG, rehabilitacyjnych i laboratorium - zakupione w sierpniu 2011 r. do pracowni RTG i laboratorium oddane do użytkowania w sierpniu 2011 r. Do pracowni rehabilitacyjnych oddanie do użytkowania nastąpi od 1 września 2011 r. Zestawy meblowe spełniające kryteria środka trwałego zostaną zaliczone do środków trwałych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca w roku 2011 może odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dotyczących realizacji projektu, o którym mowa w przedstawionym stanie faktycznym.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, która objęła podatkiem VAT część usług medycznych świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy może odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług na rzecz realizowanego projektu, o którym mowa we wniosku ORD-IN, w uzgodnionej z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego proporcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 18 stanowi, że zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (nie ma to zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany realizuje projekt pod nazwą "". Nabycie towarów i usług jest dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. W ramach realizacji projektu dokonano: gruntownej przebudowy i modernizacji kondygnacji przyziemia wraz z instalacjami: instalacja co, instalacja ct, węzeł cieplny, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna, gruntownej przebudowy i modernizacji części budynku zwanej "łącznikiem" wraz z instalacjami: instalacja co, instalacja ct, klimatyzacja, wentylacja, instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna, wyposażenia kondygnacji przyziemia w meble, komputery, sprzęt i aparaturę medyczną dla celów: laboratorium, pracowni RTG oraz pracowni rehabilitacyjnych, wyposażenia w meble, komputery i inne akcesoria "łącznika" z przeznaczeniem na cele biurowo - administracyjne.

Wydatki ponoszone w 2011 r. związane z realizacją inwestycji mają związek zarówno z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, jak i czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT. Wnioskodawca wskazał, że może odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług na rzecz realizowanego projektu, ponieważ uzgodnił z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego proporcję.

Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu w latach 2007 - 2010 służy w 2011 r. zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i sprzedaży zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT.

Wydatki poniesione w latach 2007-2010 związane z inwestycją miały w tym okresie związek wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT. Nakłady poniesione na remont i modernizację budynku zwiększyły jego wartość początkową. Budynek, o którym mowa we wniosku jest zaliczany do środków trwałych Wnioskodawcy. Wartość początkowa nieruchomości przekracza 15.000 zł. Wartość przed modernizacją wynosiła 620.139,38 zł. Remontowana nieruchomość była oddawana w częściach: łącznik oddano do użytkowania w sierpniu 2010 r., pozostałą część budynku (kondygnację przyziemia) oddano w marcu 2011 r. (od tej daty działa w przyziemiu pracownia RTG).

Elementy wyposażenia, które spełniają kryteria środka trwałego są zaliczane do środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne nie wystąpiły. W kilku przypadkach wartość elementów wyposażenia zaliczonych do środków trwałych przekroczyła kwotę 15.000 zł, a mianowicie: aparat RTG (wartość 736.271,00 zł), komplet regałów do archiwum (wartość 56.486,00 zł), automatyczna myjnia - dezynfekator (46.440 zł).

Do użytkowania oddano następujące wyposażenie: łącznik (zaliczone do środków trwałych: 12 zestawów komputerowych - zakupione w czerwcu 2010 r. oddane do użytkowania w sierpniu 2010 r., meble zakupione w czerwcu 2010 r., oddane do użytkowania w sierpniu 2010 r., komplet regałów do archiwum - zakupione w czerwcu 2010 r., oddane do użytkowania w sierpniu 2010 r.), kondygnacja przyziemia (zaliczone do środków trwałych: sprzęt specjalistyczny tj. aparat RTG - zakupiony w grudniu 2010 r., oddany do użytkowania w marcu 2011 r., automatyczna myjnia - dezynfekator zakupiona w czerwcu 2011 r., oddana do użytkowania w sierpniu 2011 r. chłodziarki i szafy chłodnicze - zakupione w czerwcu 2011 r., oddane do użytkowania w sierpniu 2011 r., oraz sprzęt do pracowni rehabilitacyjnych - zakupiony w grudniu 2010 r., który będzie użytkowany od 1 września 2011 r.; wyposażenie meblowe, tj. meble do poszczególnych pracowni: RTG, rehabilitacyjnych i laboratorium - zakupione w sierpniu 2011 r., przy czym meble do pracowni RTG i laboratorium zostały oddane do użytkowania w sierpniu 2011 r., a meble do pracowni rehabilitacyjnych oddane do użytkowania 1 września 2011 r.).

Wnioskodawca wskazał, że poszczególne elementy sprzętu specjalistycznego spełniające kryteria środka trwałego zostaną zaliczone do środków trwałych. Zestawy meblowe spełniające kryteria środka trwałego zostaną zaliczone do środków trwałych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu pod nazwą "", służą zarówno czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, jak i czynnościom w związku, z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, czyli w przedmiotowej sprawie zwolnionych od tego podatku.

W przypadku, gdy podatnik dokonuje zakupów związanych zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zastosowanie znajdują przepisy art. 90 ustawy.

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosownie do art. 90 ust. 3 ustawy proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Według art. 90 ust. 4 ustawy proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

W myśl art. 90 ust. 10 ustawy w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Artykuł 91 ust. 1 ustawy stanowi, że po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Reasumując Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych w 2011 r. dokumentujących zakup towarów i usług, dotyczących realizacji projektu pod nazwą "", w takiej części, w jakiej nabyte towary i usługi przeznaczone są do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. w wysokości wynikającej z proporcji uzgodnionej z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego. Natomiast po zakończeniu roku, Wnioskodawca będzie zobowiązany dokonać korekty kwoty podatku naliczonego zgodnie z ww. przepisami.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w 2011 r. podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, w związku z realizacją projektu pod nazwą "". Natomiast wniosek w części dotyczącej prawa do odzyskania podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy w latach 2007-2010 związanych z realizacją projektu pod nazwą "", zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl