Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 marca 2014 r.
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług szkoleniowych o tematyce przedsiębiorczość.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP1/443-20/14-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2014 r. (data wpływu 10 stycznia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 17 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług szkoleniowych o tematyce przedsiębiorczość - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług szkoleniowych o tematyce przedsiębiorczość.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 17 marca 2014 r.) w zakresie doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą..., osoba fizyczna, REGON...., NIP... w zakresie edukacji i doradztwa, opodatkowaną podatkiem liniowym. Zapisów księgowych dokonuje na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (od września 2011 r.). Przeważającym rodzajem działalności firmy wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest działalność pod kodem PKD 8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Z dniem 30 kwietnia 2013 r. Wnioskodawca został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta pod numerem ewidencyjnym. nazwą.... Posiada także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym......, data wpisu 28 sierpnia 2009 r. Firma nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty na przeprowadzane szkolenia.

Wnioskodawca 30 sierpnia 2010 r. podpisał umowę ze Spółką z o.o. w ramach której w okresie od września 2010 r. do czerwca 2013 r. miał przeprowadzić szkolenia o tematyce "...". Spółka z którą Wnioskodawca zawarł umowę otrzymała środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS POKL) na realizację projektu ".....". Dofinansowanie zlecenia, które zrealizował Wnioskodawca finansowane było w 100% ze środków tego projektu.

Wnioskodawca działał jako podwykonawca Spółki, która otrzymała środki na realizację projektu. Szkolenia z przedsiębiorczości, które realizował Wnioskodawca adresowane były do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zajęcia obejmowały 42 godziny z częstotliwością 2-4 godz./tygodniowo dla 45 grup liczących średnio 10 osób, łącznie 450 osób w 3 edycjach w ramach zadania "....".

Zajęcia miały na celu dostarczenie uczestnikom projektu niezbędnej wiedzy potrzebnej do założenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zakres szkolenia obejmował podstawy gospodarki rynkowej, rozliczeń podatkowych i dokumentacji rachunkowej firmy, aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Tematami szkoleń między innymi były: "...", "...", "...", "...", "...", "...", "...", "...", "....", "...".

Wnioskodawca zgodnie z postanowieniami umowy zapewniał odpowiednie sale/pracownie szkoleniowe, odpowiednią kadrę do realizacji usługi tj. osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, przygotowanie merytoryczne i praktyczne (doświadczenie) do prowadzenia warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, materiały dydaktyczne, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz dokumentację szkoleniową (dziennik zajęć zawierający listę obecności, harmonogram zajęć, listy uczestników, ankiety ewaluacyjne wstępne, okresowe i końcowe, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, podręczników i certyfikatów).

Szkolenia nie były prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie posiadał akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie usług będących przedmiotem wniosku. Uczestnicy szkoleń nie wnosili żadnych opłat za udział w szkoleniu. Spółka zlecająca przeprowadzenie szkolenia wypłaciła wynagrodzenie za wykonaną usługę na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę - środki te pochodziły z EFS i budżetu państwa i zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 24, poz. 2104. z późn. zm.) są środkami publicznymi.

Wnioskodawca wystawiając faktury VAT w okresie od września 2011 r. do czerwca 2013 r. za przeprowadzone szkolenia będącego tematem wniosku stosował stawkę VAT 23%.

Usługi będące przedmiotem wniosku nie są świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty, o której mowa w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zdaniem Wnioskodawcy szkolenia o tematyce przedsiębiorczość są usługą kształcenia zawodowego. Wiedza jaką na tych szkoleniach nabyła młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna w przyszłości umożliwi im podjęcie własnej działalności gospodarczej. Osoby biorące udział w szkoleniach to potencjalni przyszli przedsiębiorcy. Podczas szkoleń o tematyce przedsiębiorczość otrzymują wiedzę przygotowującą do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, którą można wykorzystać wyłącznie do celów zawodowych. Młodzież została zapoznana z podstawowymi zagadnieniami gospodarki rynkowej co pozwoli im zrozumieć funkcjonowanie gospodarki. Wiedza ta jest niezbędna do zakładania i prowadzenia własnej firmy.

Uczestnikami projektu są uczniowie szkół gimnazjalnych, zawodowych ponadgimnazjalnych oraz szkół ogólnokształcących ponadgimnazjalnych. Szkolenia o tematyce przedsiębiorczość nie są bezpośrednio związane z zawodem, którego uczą się uczniowie. Natomiast mogą wpływać pośrednio na wykonywanie wyuczonego przez nich w przyszłości zawodu. Młodzież biorąca udział w szkoleniach to potencjalni przyszli przedsiębiorcy "Kierownicy małych przedsiębiorstw". Dla części tej młodzieży zdobycie wiedzy prawno-ekonomicznej będzie pozostawało w związku z wykonywanym czy wyuczonym zawodem. Mogą to być osoby z wykształceniem ekonomicznym, ale także osoby z wykształceniem budowlanym, które oprócz umiejętności wykonywanych na budowie wykorzystają już zdobytą wiedzę na temat procesów organizacyjnych i uwarunkowań prawno-ekonomicznych. W konsekwencji wiedza zdobyta na szkoleniach z tematyki przedsiębiorczość może być pomocna w podjęciu własnej działalności gospodarczej w posiadanym zawodzie.

Szkolenia odbywały się na zajęciach pozalekcyjnych. Były to zajęcia dodatkowe. Wnioskodawca otrzymał zlecenie na usługę realizacji szkoleń o tematyce przedsiębiorczość od bezpośredniego beneficjenta środków publicznych tj. od Spółki z o.o. będącej realizatorem projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługa przeprowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń na zlecenie Spółki z o.o. o tematyce przedsiębiorczość (m.in. podstawy gospodarki rynkowej, rozliczeń podatkowych i dokumentacji rachunkowej firmy) powinna być zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c) ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów zwalnia się od podatku usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego. W myśl tego rozporządzenia usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

W myśl wyroku WSA w Gdańsku z 21 grudnia 2011 r., I SA/Gd 852/11 efektem świadczonej usługi tj. szkolenia z tematyki przedsiębiorczości może być "rozwój merytorycznych kwalifikacji w posiadanym zawodzie". Dla części z takich osób poszerzenie i uaktualnienie wiedzy prawno-ekonomicznej może pozostawać w związku z wcześniej wykonywanym czy wyuczonym zawodem, może to dotyczyć ludzi tak z wykształceniem ekonomicznym, jak i osób z wykształceniem np. budowlanym, które oprócz umiejętności wykonawczych na budowie poszerzyłyby wiedzę na temat procesów organizacyjnych i uwarunkowań prawno-ekonomicznych wykonywanej profesji, a w konsekwencji umożliwić podjęcie własnej działalności gospodarczej w posiadanym zawodzie.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów prawa, zdaniem Wnioskodawcy usługa przeprowadzanych przez Wnioskodawcę szkoleń na zlecenie Spółki o tematyce przedsiębiorczość jest usługą kształcenia zawodowego finansowaną w 100% ze środków publicznych. W związku z powyższym może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o VAT. W czasie trwania kursu młodzież zdobyła wiedzę jak prowadzić własną firmę. Dowiedziała się jak założyć działalność gospodarczą oraz jak zaistnieć na rynku, a także jak prowadzić działalność. W trakcie szkoleń uczestnikom omawiane były również zagadnienia dotyczące systemu ubezpieczeń. Przybliżane zostały im zagadnienia związane z obowiązkiem podatkowym. Omówione zostały zagadnienia dotyczące form prowadzenia działalności, co w przyszłości może być pomocne przy wyborze formy zakładania własnej działalności gospodarczej. Młodzież została zapoznana z podstawowymi zagadnieniami gospodarki rynkowej co pozwoli im zrozumieć funkcjonowanie gospodarki, w której będą musieli się odnaleźć. Poznali na czym polega biznesplan, jak planować przychody i wydatki, jak rozpoznać ryzyko związane z prowadzeniem własnej działalności. Wiedza ta jest im niezbędna do zakładania i prowadzenia własnej firmy. Osoby biorące udział w szkoleniach to potencjalni przyszli przedsiębiorcy "Kierownicy małych przedsiębiorstw". Wiedzę uzyskiwaną podczas szkoleń o tematyce przedsiębiorczość, przygotowującą do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej można wykorzystać wyłącznie do celów zawodowych. Ze zwolnienia od podatku VAT mogą korzystać nie tylko usługi obejmujące nauczanie "pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem ale tak samo nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem, aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowywania.

Z kolei w świetle art. 43. ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Na podstawie ust. 17 cyt. wyżej artykułu, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy).

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722), zwalnia się od podatku:

* usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,

* usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do § 3 ust. 8 ww. rozporządzenia zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

W myśl natomiast z § 3 ust. 9 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 19, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 13, 14, 18 i 9 lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnieniu od podatku podlega świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w innych niż podatkowe (odrębnych) przepisach. Ze zwolnienia korzystają również takie usługi szkolenia, które prowadzone są przez podmioty posiadające akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wreszcie zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego w całości finansowane ze środków publicznych - zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy. Nadto, na podstawie przepisu § 3 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, ze zwolnienia korzysta także świadczenie usług finansowanych co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca 30 sierpnia 2010 r. podpisał umowę ze Spółką z o.o. w ramach której w okresie od września 2010 r. do czerwca 2013 r. miał przeprowadzić szkolenia o tematyce "....". Spółka z którą Wnioskodawca zawarł umowę otrzymała środki z budżetu państwa i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS POKL) na realizację projektu ".....". Wnioskodawca działał jako podwykonawca Spółki, która otrzymała środki na realizację projektu. Szkolenia z przedsiębiorczości, które realizował Wnioskodawca adresowane były do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zajęcia obejmowały 42 godziny z częstotliwością 2-4 godz./tygodniowo dla 45 grup liczących średnio 10 osób, łącznie 450 osób w 3 edycjach w ramach zadania ".....". Zajęcia miały na celu dostarczenie uczestnikom projektu niezbędnej wiedzy potrzebnej do założenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zakres szkolenia obejmował podstawy gospodarki rynkowej, rozliczeń podatkowych i dokumentacji rachunkowej firmy, aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Tematami szkoleń między innymi były: "....", "....", "...", "....", "...", "...", "...", "...", "...", "....". Wnioskodawca zgodnie z postanowieniami umowy zapewniał odpowiednie sale/pracownie szkoleniowe, odpowiednią kadrę do realizacji usługi tj. osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, przygotowanie merytoryczne i praktyczne (doświadczenie) do prowadzenia warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, materiały dydaktyczne, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz dokumentację szkoleniową (dziennik zajęć zawierający listę obecności, harmonogram zajęć, listy uczestników, ankiety ewaluacyjne wstępne, okresowe i końcowe, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, podręczników i certyfikatów). Szkolenia nie były prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca nie posiadał akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie usług będących przedmiotem wniosku. Uczestnicy szkoleń nie wnosili żadnych opłat za udział w szkoleniu. Usługi będące przedmiotem wniosku nie są świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty, o której mowa w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zdaniem Wnioskodawcy szkolenia o tematyce przedsiębiorczość są usługą kształcenia zawodowego. Wiedza jaką na tych szkoleniach nabyła młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna w przyszłości umożliwi im podjęcie własnej działalności gospodarczej. Osoby biorące udział w szkoleniach to potencjalni przyszli przedsiębiorcy. Uczestnikami projektu są uczniowie szkół gimnazjalnych, zawodowych ponadgimnazjalnych oraz szkół ogólnokształcących ponadgimnazjalnych. Szkolenia o tematyce przedsiębiorczość nie są bezpośrednio związane z zawodem, którego uczą się uczniowie. Natomiast mogą wpływać pośrednio na wykonywanie wyuczonego przez nich w przyszłości zawodu. Młodzież biorąca udział w szkoleniach to potencjalni przyszli przedsiębiorcy "Kierownicy małych przedsiębiorstw". Szkolenia odbywały się na zajęciach pozalekcyjnych. Były to zajęcia dodatkowe. Wnioskodawca otrzymał zlecenie na usługę realizacji szkoleń o tematyce przedsiębiorczość od bezpośredniego beneficjenta środków publicznych tj. od Spółki z o.o. z będącej realizatorem projektu.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że Wnioskodawca mimo, że jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 13 ww. rozporządzenia, to jednak usługi będące przedmiotem wniosku nie są świadczone przez Wnioskodawcą jako jednostkę objętą systemem oświaty, o której mowa w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zatem ww. usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Dla zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia, lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

W tym miejscu wskazać należy, iż od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (D. U. UE L 77/1). Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Przepis art. 44 ww. rozporządzenia wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 wyrażony został pogląd, iż pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Dyrektywy 77/388/EWG powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Również w wyroku z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie C-287/00 Trybunał w swym orzeczeniu wskazał, jak należy interpretować zwolnienia przedmiotowe w VAT uregulowane w Dyrektywie 77/388/EWG. W wyroku tym podkreślono, że pojęcia używane do doprecyzowania zakresu zwolnienia powinny być interpretowane ściśle m.in. dlatego, że zwolnienia stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania i choćby z tych przyczyn muszą być interpretowane jednolicie.

Mając na uwadze powyższe, dokonując wykładni przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy przez pryzmat definicji usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, określonej w art. 44 ww. rozporządzenia należy mieć na uwadze dosłowne brzmienie tych przepisów.

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN (dostępnym w Internecie), użyte w art. 44 rozporządzenia słowo "bezpośredni" oznacza "dotyczący kogoś lub czegoś wprost", słowo "branża" oznacza "gałąź produkcji lub handlu obejmująca towary lub usługi jednego rodzaju", natomiast słowo "zawód" oznacza "wyuczone zajęcie wykonywane w celach zarobkowych".

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przez kształcenie zawodowe, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, należy rozumieć takie kształcenie, w wyniku którego dana osoba podnosi swoje kwalifikacje, a bezpośrednio po jej ukończeniu jest w stanie podjąć pracę zarobkową, lub wykonywać określony zawód.

Mając na względzie powyższą definicję, szkoleń o tematyce przedsiębiorczość kierowanych do młodzieży ze szkół gimnazjalnych, zawodowych ponadgimnazjalnych oraz szkół ogólnokształcących ponadgimnazjalnych nie można uznać za nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników oraz nauczanie mające na celu uzyskanie bądź uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Stąd też świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych nie można uznać za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego lub usługi ściśle z powyższymi usługami związane, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. O braku zawodowego charakteru przedmiotowych szkoleń świadczy krąg osób, do których są adresowane, tj. młodzież ze szkół gimnazjalnych, zawodowych ponadgimnazjalnych oraz szkół ogólnokształcących przy czym należy podkreślić, iż z uwagi na wiek tych osób, nie funkcjonują one na rynku pracy, nie wykonują zawodów, zatem nie możemy mówić o zdobywaniu wiedzy na takich kursach do celów zawodowych. Również sam Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego wskazuje, że ww. szkolenia nie są bezpośrednio związane z zawodem, którego uczą się uczniowie.

W świetle powyższego, bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia dla tej grupy osób (młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych) pozostaje fakt, czy spełnione są pozostałe przesłanki warunkujące to zwolnienie, wymienione w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Usługi te nie mogą być również objęte zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT jako usługi ściśle związane z usługami kształcenia. Zgodnie ze wskazanym przepisem art. 43 ust. 17a ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa m.in. w ust. 1 pkt 26 i 29, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Skoro zatem Wnioskodawca nie świadczy na rzecz odbiorcy usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zwolnionych od podatku, nie może być mowy o zwolnieniu jakichkolwiek usług związanych z takimi usługami.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, iż świadczone przez Wnioskodawcę dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych usługi szkoleniowe o tematyce przedsiębiorczość nie korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało je uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy podkreślić także, iż na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii nie może wpłynąć powołane przez Wnioskodawcę orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bowiem stanowi ono rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa sądów administracyjnych (w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych). W związku z powyższym, nie negując orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Wynika to również z treści art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), który przesądza, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Organ podatkowy jest zatem zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę, natomiast rozstrzygnięcia sądów podejmowane są w oparciu o zebrany w danej sprawie materiał dowodowy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl