IPTPP1/443-164/11-2/IG - Możliwość odzyskania przez miasto podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu rewitalizacji obszarów problemowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-164/11-2/IG Możliwość odzyskania przez miasto podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu rewitalizacji obszarów problemowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2011 r. (data wpływu 9 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu bądź odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu bądź odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto jest miastem na prawach powiatu i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu umów cywilno-prawnych.

Miasto, w ramach projektu pn. "...", zamierza zrealizować w latach 2011-2013 następujące roboty inwestycyjne polegające na:

1.

rozbudowie i przebudowie ul.X. z odc. ul. S. (od torów PKP do posesji przy ul. S.) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przyłączami, przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej z przebudową przyłączy i wymiana zasuw i hydrantów, przebudowa i rozbudową oświetlenia oraz usunięciem ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną - etap II (ul. X od ul. S. - zakończenie łuków w ul. X - do ul. Y.) i III (ul. POW od ul. Y do ul. Z.),

2.

przebudowie ul. F. (chodniki, zjazdy do posesji, przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna i przyłącze, kanalizacja deszczowa i przyłącze),

3.

przebudowie ul. R.,

4.

przebudowie ul.R., (pkt 3-4 przebudowa ulic i chodników, przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna i przyłącze, kanalizacja deszczowa i przyłącza, oświetlenie uliczne, przebudowa linii energetycznych),

5.

wymianie instalacji elektrycznej i ppoż. w zabytkowym budynku Muzeum,

Poza ww. pracami, w ramach zadania 1 zostanie przebudowanych 41 istniejących płatnych miejsc parkingowych. W projekcie przewidywane są 53 miejsca parkingowe. Ww. projekt jest zadaniem gminnym.

Budynek Muzeum i ulice stanowią własność Miasta. Wszystkie drogi mają status dróg gminnych. Ulice R., R. i F. położone są w śródmieściu, na zabytkowym obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji ww. zakresu prac z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych (konkurs w terminie 18.04.2011 - 03.06.2011). Szacowana wartość projektu ok. 10 mln zł. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych to 85%.

Miasto uzyskuje i będzie uzyskiwało po zakończeniu realizacji ww. zakresu prac przychody opodatkowane z tytułu umowy dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zawartej ze Spółką P. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

W zakresie inwestycji dotyczącej kanalizacji deszczowej Miasto nie otrzymuje obecnie żadnych przychodów opodatkowanych, natomiast po jej zakończeniu Miasto zamierza zawrzeć umowę dzierżawy z jej przyszłym eksploatatorem tj. P. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., która to umowa przewidywać będzie zapłatę przez ww. Spółkę na rzecz Miasta czynszu dzierżawnego, który podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wartość infrastruktury objętej umowami dzierżawy wyodrębniona zostanie na podstawie posiadanej dokumentacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawioną powyżej inwestycją Miastu przysługiwało będzie uprawnienie do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku naliczonego od:

* infrastruktury służącej dostarczaniu wody odbiorcom,

* infrastruktury służącej odbiorowi ścieków

* sieci kanalizacji deszczowej,

zapłaconego wykonawcom, którzy na podstawie zawartych umów wykonają prace i wystawią w związku z tym Miastu faktury VAT zawierające ten podatek.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wnioskodawcy przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług i robót budowlanych w celu realizacji przedmiotowego zadania w części dotyczącej wyżej opisanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej, bowiem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Takie właśnie czynności występują w opisanym stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie zaś do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy).

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenia podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy czynni VAT", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą generującą podatek należny.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach projektu pn. "..." zamierza realizować roboty inwestycyjne związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i siecią kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu inwestycji Miasto zamierza zawrzeć umowę dzierżawy z jej przyszłym eksploatatorem tj. P. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., która to umowa przewidywać będzie zapłatę przez ww. Spółkę na rzecz Miasta czynszu dzierżawnego, który podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wartość infrastruktury objętej umowami dzierżawy wyodrębniona zostanie na podstawie posiadanej dokumentacji.

Odnosząc się do przedstawionego wyżej opisu zdarzenia przyszłego, należy odwołać się do regulacji wynikających z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zgodnie z którym przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Wobec powyższego oddanie przez Wnioskodawcę w ramach umowy dzierżawy, tj. czynności cywilnoprawnej, innemu podmiotowi nieruchomości skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie Wnioskodawcy.

W konsekwencji dzierżawa nieruchomości stanowi odpłatne świadczenie, które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a realizacja ww. projektu w części dotyczącej wyżej opisanej infrastruktury ma związek z czynnościami opodatkowanymi, dlatego też należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zatem, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego będzie wyższa od kwoty podatku należnego, Spółka będzie miała prawo do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Reasumując Wnioskodawca ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu usług i robót budowlanych w związku z realizacją projektu pn. "... " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, a także ewentualnego zwrotu po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 87 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, zwrócić należy uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl