IPTPP1/443-157/12-6/MS - Możliwość opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymanej przez spółkę z o.o. na pokrycie kosztów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-157/12-6/MS Możliwość opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymanej przez spółkę z o.o. na pokrycie kosztów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2012 r. (data wpływu 24 lutego 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2012 r. (data wpływu 9 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: opodatkowania dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pismem z dnia 8 maja 2012 r. (data wpływu 9 maja 2012 r.) uzupełniono wniosek w zakresie doprecyzowania opisu zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. jest realizatorem projektów finansowanych w 100% lub co najmniej 70% ze środków UE oraz budżetu państwa. Projekty skierowane są zarówno dla osób dorosłych: pracujących lub bezrobotnych jak i dzieci oraz młodzieży. W ramach realizowanych projektów organizowane są: szkolenia zawodowe (twarde) i ogólne (miękkie), wsparcie i doradztwo indywidualne i grupowe: zawodowe, personalne, psychologiczne i pedagogiczne, pośrednictwa pracy.

Jednostką pośredniczącą lub wdrażającą wypłacającą dotację na realizację Projektów jest instytucja publiczna. Dotacje finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa lub/i funduszy Unii Europejskiej. Środki na realizację Projektów Spółka otrzymuje jako zaliczki rozliczane w miarę postępu realizacji projektu (rozliczenie dokonywane jest w oparciu o ponoszone przez Spółkę w trakcie Projektu wydatki kwalifikowalne).

Środki na realizację Projektów pochodzą zazwyczaj z Funduszu Spójności i istniejących w ramach niego Programów Operacyjnych (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki), co znajduje odzwierciedlenie w zawieranych przez Spółkę umowach z instytucją przekazującą finansowanie. Uzyskanie od instytucji pośredniczącej lub wdrażającej środki wpływają na wydzielony rachunek bankowy Spółki, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym w umowie o dofinansowanie projektu.

W ramach realizowanych Projektów Spółka otrzymuje dotację w formie zaliczek na poczet kosztów, które są ponoszone w trakcie realizacji projektów m.in.:

* zarządzania Projektem,

* promocji i rekrutacji,

* przygotowania materiałów szkoleniowych,

* cateringu dla uczestników szkoleń, warsztatów itp.,

* zakwaterowania uczestników,

* transportu uczestników,

* wynajmu sal wykładowych,

* wynagrodzenia trenerów,

* przygotowania i druku publikacji prezentujących dobre praktyki oraz rezultaty Projektu,

* utrzymania systemu informatycznego (przez cały okres realizacji Projektu),

* prowadzenia rachunków bankowych,

* wyposażenia biur projektowych,

* wsparcia psychologicznego lub/i pedagogicznego uczestników szkoleń,

* doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz pomocy w znalezieniu/zmianie miejsca pracy,

* pozostałych kosztów pośrednich związanych z Projektem (np. kosztów znaczków pocztowych, połączeń telefonicznych, artykułów biurowych itp.), rozliczanych jako określony procent kosztów bezpośrednich lub poniesione rzeczywiste koszty.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest bezpośrednim beneficjentem środków publicznych. Sp. z o.o. jest realizatorem projektów finansowanych w 100% lub co najmniej w 70% ze środków UE oraz budżetu państwa. W ramach realizowanych projektów Spółka otrzymuje dotację w formie zaliczek na poczet kosztów, które są ponoszone w trakcie realizacji projektów (zgodnie ze stanem faktycznym opisanym we wniosku z dnia 22 lutego 2012 r.)

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kwoty dofinansowania - dotacji, które Spółka otrzymuje w formie zaliczek na pokrycie kosztów Projektów opisanych w pkt 2 wniosku realizowanych m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie stanowią obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, także w brzmieniu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota dofinansowania (dotacji), które Spółka otrzymuje m.in. w ramach POKL, nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, także w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.

W przedmiotowym stanie faktycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów poniesionych w ramach realizowanych Projektów. Jest to dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży.

W konsekwencji dotacja taka nie stanowi wynagrodzenia Spółki otrzymanego za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot ponoszonych przez Spółkę kosztów. Nie będzie ona zatem stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, kwota dofinansowania (dotacji), które Spółka otrzymuje m.in. w ramach POKL, nie stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, także w brzmieniu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Należy wyjaśnić, iż pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119, art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do zapisu art. 29 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Analiza powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, iż włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności - nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż jest realizatorem projektów finansowanych w 100% lub co najmniej 70% ze środków UE oraz budżetu państwa. Projekty skierowane są dla osób dorosłych: pracujących lub bezrobotnych jak i dzieci oraz młodzieży. W ramach realizowanych projektów organizowane są: szkolenia zawodowe (twarde) i ogólne (miękkie), wsparcie i doradztwo indywidualne i grupowe: zawodowe, personalne, psychologiczne i pedagogiczne, pośrednictwa pracy. Jednostką pośredniczącą lub wdrażającą wypłacającą dotację na realizację Projektów jest instytucja publiczna. Dotacje finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa lub/i funduszy Unii Europejskiej. Środki na realizację Projektów Spółka otrzymuje jako zaliczki rozliczane w miarę postępu realizacji projektu (rozliczenie dokonywane jest w oparciu o ponoszone przez Spółkę w trakcie Projektu wydatki kwalifikowalne). Środki na realizację Projektów pochodzą zazwyczaj z Funduszu Spójności i istniejących w ramach niego Programów Operacyjnych (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Uzyskanie od instytucji pośredniczącej lub wdrażającej środki wpływają na wydzielony rachunek bankowy Spółki, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym w umowie o dofinansowanie projektu. W ramach realizowanych Projektów Spółka otrzymuje dotację w formie zaliczek na poczet kosztów, które są ponoszone w trakcie realizacji projektów. Wnioskodawca jest bezpośrednim beneficjentem środków publicznych.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż skoro - jak wskazano - pozyskana dotacja przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego programu, to oznacza, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu w części dofinansowania, Wnioskodawca nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym otrzymana dotacja ze środków unijnych, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów, nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca jako bezpośredni beneficjent środków publicznych otrzymuje dotacje, które następnie przeznaczone są na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanych Projektów, to w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na calu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektów Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot poniesionych kosztów. Tym samym dotacja celowa z budżetu państwa oraz ze środków UE, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów, nie stanowi czynności opodatkowanej VAT. Czynność ta nie została bowiem wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy.

Reasumując, otrzymane przez Wnioskodawcę dotacje na pokrycie kosztów Projektów nie zwiększają obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu, gdyż nie stanowią czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego w zakresie opodatkowania dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Natomiast wniosek w części dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego w zakresie

* zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych przez Spółkę na zlecenie jednostek sfery budżetowej oraz firm prywatnych, stowarzyszeń, fundacji, prywatnych szkół, przedszkoli, gdy płatność dokonywana jest ze środków UE został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP1/443-157/12-4/MS;

* zwolnienia z podatku usług świadczonych przez Spółkę na zlecenie osób fizycznych i firm prywatnych, gdy płatność dokonywana jest ze środków własnych został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP1/443-157/12-5/MS;

* zwolnienia z podatku usług świadczonych przez Spółkę prowadzącą niepubliczną placówkę oświatową został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP1/443-157/12-7/MS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl