IPTPP1/443-140/12-2/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 kwietnia 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-140/12-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2012 r. (data wpływu 16 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W latach 2012-2013 Gmina planuje realizację robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. "..." finansowanego z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Natomiast od roku 2007 były ponoszone koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej.

Planowana inwestycja zdecydowanie podniesie poziom atrakcyjności turystycznej i osadniczej, eksponując ich unikatowe walory historyczno-kulturowe. Kompleksowa rewitalizacja centrum umożliwi rozwój tego obszaru oraz zdecydowanie poprawi jakość życia publicznego i społecznego, zaś z odbudowanej i zmodernizowanej infrastruktury będą korzystać tysiące osób, zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych.

Przedmiotem wskazanej inwestycji jest rewitalizacja wraz z konieczną przebudową infrastruktury, gdzie:

1.

na obszarze rewitalizowanym zakłada się demontaż napowietrznych linii energetycznych nN;

2.

istniejąca sieć kanalizacji deszczowej wymaga przebudowy i budowy nowego systemu odprowadzania wód opadowych;

3.

zakłada się, że zostaną dokonane niezbędne wymiany sieci instalacyjnej o standardach umożliwiających podwyższenie jakości zabudowy placów i przejęcia w przyszłości nowych bardziej reprezentacyjnych funkcji (obsługa ruchu turystycznego, sklepy, kawiarnie, galerie).

W ramach kompleksowej przebudowy: ułożenie nawierzchni brukowej, stylowe oświetlenie uliczne, zmiana organizacji ruchu (wyznaczenie strefy pieszej), modernizacja studni, budowa fontanny, mała architektura (ławeczki, rzeźby historyczne, itd.), strefy zieleni, stylowe tablice informacyjne.

Natomiast kompleksowa przebudowa obejmuje m.in. odnowienie nawierzchni brukowej, wyznaczenie przystanku dla komunikacji zbiorowej, utworzenie miejsc postojowych, umieszczenie tablic informacyjnych dla turystów oraz tzw. elementy małej architektury.

Inwestycja wygeneruje następujące koszty: dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzory budowlane oraz promocja projektu całkowicie bezpłatna dla odbiorców. W kosztach inwestycji Gmina ujęła podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowalny i wykazała go do objęcia refundacją.

Po zakończeniu inwestycji Gmina nie będzie uzyskiwała dochodów. Nabywane przez Gminę towary i usługi z tytułu realizacji tego projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina jest zarejestrowana w Drugim Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT. Wszystkie zakupy towarów i usług związanych z realizacją inwestycji będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przy realizacji wyżej opisanej inwestycji będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa inwestycja po zrealizowaniu nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi i wykonywanymi przez Gminę, zatem Gminie przy realizacji wyżej opisanej inwestycji nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W tej sytuacji podatek ten przy ubieganiu się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 będzie kosztem kwalifikowalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, co do zasady, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymywanych przez podatnika.

Natomiast zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Artykuł 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust.

Z powyższych przepisów wynika, że zasadniczymi warunkami umożliwiającymi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest dokonanie odliczenia przez podatnika podatku od towarów i usług oraz związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji odliczyć można jedynie podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego i określenie podatku należnego.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (wykorzystanie do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi). Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz. Urz. UE L Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W latach 2012-2013 planuje realizację robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. "..." finansowanego z budżetu Gminy oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Planowana inwestycja zdecydowanie podniesie poziom atrakcyjności turystycznej i osadniczej, eksponując ich unikatowe walory historyczno-kulturowe. Przedmiotem wskazanej inwestycji jest rewitalizacja wraz z konieczną przebudową infrastruktury. Inwestycja wygeneruje następujące koszty: dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzory budowlane oraz promocja projektu całkowicie bezpłatna dla odbiorców. Po zakończeniu inwestycji Gmina nie będzie uzyskiwała dochodów. Nabywane przez Gminę towary i usługi z tytułu realizacji tego projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wszystkie zakupy towarów i usług związanych z realizacją inwestycji będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie został spełniony, gdyż efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków poniesionych z tytułu realizowanego projektu. Tym samym z tego tytułu Wnioskodawca nie ma prawa do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczyć jednak należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o zdarzenie przyszłe opisane w złożonym wniosku, z którego wprost wynika, że inwestycja nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym.

Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT (tj. generujących podatek należny dla Wnioskodawcy).

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto należy wskazać, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl