IPTPP1/443-123/14-4/AK - Prawo samorządowej jednostki budżetowej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w zakresie przebudowy i rewitalizacji terenów parku miejskiego, finansowanego z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-123/14-4/AK Prawo samorządowej jednostki budżetowej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w zakresie przebudowy i rewitalizacji terenów parku miejskiego, finansowanego z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 kwietnia 2014 r. (data wpływu 4 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "....".

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 kwietnia 2014 r. (data wpływu 4 kwietnia 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Zarząd Zieleni Miejskiej jest gminną jednostką samorządową utworzoną na podstawie Uchwały nr. Rady Miejskiej z dnia 12 września 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Zieleni Miejskiej" i nadania jej statutu.

Zarząd powstał poprzez połączenie jednostek organizacyjnych: Leśnictwa Miejskiego, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Ogrodu Botanicznego. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Zarząd Zieleni Miejskiej jest jednostką organizacyjną Miasta działającej w formie jednostki budżetowej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy - Miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek tegoż budżetu. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy jednostki. Przedmiotem działalności Zarządu jest w szczególności: wykonywanie zadań pozostających w zakresie utrzymania urządzonych terenów zielonych w mieście, utrzymanie zieleni wysokiej (drzew i krzewów) oraz zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych, prowadzenie gospodarki leśnej w lasach powierzonych administrowanie Zarządowi, prowadzenie ogrodu zoologicznego i botanicznego w zakresie obowiązków ustawowych, sprawowanie ochrony nad obszarami rezerwatów przyrody na terenie Miasta, prowadzenie edukacji przyrodniczej oraz popularyzowanie aktywnych form wypoczynku.

W rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Zarząd Zieleni Miejskiej jest podatnikiem podatku VAT czynnym.

Opodatkowaniu podlegają m.in. dochody uzyskane z tytułu:

* dzierżawy oraz najmu powierzchni - stawka 23%,

* sprzedaży biletów wstępu do ogrodów - stawka 8%,

* sprzedaż drewna opałowego - stawka 8%.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Zarząd Zieleni Miejskiej odlicza podatek VAT naliczony od towarów i usług zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.

Miasto jako osoba prawna będzie ubiegało się w 2014 r. o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje pod nazwą "....", a jednostką realizującą zadanie będzie Zarząd Zieleni Miejskiej. We wniosku o ww. dotację należy wskazać czy Zarząd ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania.

W ramach zadania będą przeprowadzone prace na stawie parkowym - odmulanie dna i umocnienie brzegów, renowacja balustrady, przebudowa alejek parkowych, rewitalizacja szaty roślinnej (zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinanie drzew i frezowanie pni, sadzenie krzewów i pnączy). Zostanie wykonana instalacja nowych elementów małej architektury (kosze na odpady, stoliki do gry w szachy, ławki parkowe, trejaż pod pnącza) oraz renowacja rzeźby parkowej "dwa ślimaki".

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją projektu będą wystawione na jednostkę - Zarząd Zieleni Miejskiej.

Efekty zrealizowanego zadania będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wstęp do parku jest bezpłatny. Zarząd Zieleni Miejskiej nie dzierżawi terenów w tym parku. Pobierane są jedynie opłaty skarbowe za wjazd do parku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zarząd Zieleni Miejskiej może odliczyć podatek VAT naliczony wykazany na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług w związku z realizacją zadania pod nazwą "....".

Zdaniem Wnioskodawcy, przy realizacji powyższego zadania Zarządowi Zieleni Miejskiej nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług niezbędnych do realizacji inwestycji. Towary i usługi, które będą nabywane w związku z realizacją zadania pod nazwą "....", nie będą związane z wykonywaniem przez Zarząd Zieleni Miejskiej czynności opodatkowanych. Odnowiony park będzie stanowił ogólnodostępny teren zieleni miejskiej i korzystanie z niego będzie nieodpłatne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Zarząd Zieleni Miejskiej jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Zarząd Zieleni Miejskiej jest gminną jednostką samorządową. Zarząd powstał poprzez połączenie jednostek organizacyjnych: Leśnictwa Miejskiego, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Ogrodu Botanicznego. Przedmiotem działalności Zarządu jest w szczególności: wykonywanie zadań pozostających w zakresie utrzymania urządzonych terenów zielonych w mieście, utrzymanie zieleni wysokiej (drzew i krzewów) oraz zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych, prowadzenie gospodarki leśnej w lasach powierzonych administrowanie Zarządowi, prowadzenie ogrodu zoologicznego i botanicznego w zakresie obowiązków ustawowych, sprawowanie ochrony nad obszarami rezerwatów przyrody na terenie Miasta, prowadzenie edukacji przyrodniczej oraz popularyzowanie aktywnych form wypoczynku. Miasto jako osoba prawna będzie ubiegało się w 2014 r. o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje pod nazwą "....", a jednostką realizującą zadanie będzie Zarząd Zieleni Miejskiej. W ramach zadania będą przeprowadzone prace na stawie parkowym - odmulanie dna i umocnienie brzegów, renowacja balustrady, przebudowa alejek parkowych, rewitalizacja szaty roślinnej (zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinanie drzew i frezowanie pni, sadzenie krzewów i pnączy). Zostanie wykonana instalacja nowych elementów małej architektury (kosze na odpady, stoliki do gry w szachy, ławki parkowe, trejaż pod pnącza) oraz renowacja rzeźby parkowej "dwa ślimaki". Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją projektu będą wystawione na Zarząd Zieleni Miejskiej. Efekty zrealizowanego zadania będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wstęp do parku jest bezpłatny

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, efekty zrealizowanego zadania będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. ".....", ponieważ efekty zrealizowanego zadania będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl