IPTPB3/4511-413/15-2/GG - PIT w zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB3/4511-413/15-2/GG PIT w zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.) o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem osób uprawnionych w programie motywacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zakład Farmaceutyczny.... S.A. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Spółka") jest wiodącym producentem i dystrybutorem produktów leczniczych w Polsce.

W chwili obecnej Spółka rozważa wprowadzenie nowego, dobrowolnego programu motywacyjnego ("Program") dla osób ze ścisłego kierownictwa ("Uczestnicy").

Zgodnie z założeniami Programu, Wnioskodawca przyznawać będzie Uczestnikom warunkowe prawo ("Prawo") do otrzymania rozliczenia finansowego wynikającego z realizacji tego Prawa ("Kwota Rozliczenia"). Przyznanie praw będzie dokonywane w formie umowy zawartej na okres 7 lat.

Przedmiotowe Prawo będzie prawem warunkowym, stąd brak jest jakichkolwiek gwarancji co do otrzymania przez Uczestników Kwoty Rozliczenia. Oznacza to, że w przypadku niespełnienia warunków określonych w programie, Uczestnicy nie będą uprawnieni do żądania od Spółki wypłaty Kwoty Rozliczenia.

Prawo do otrzymania Kwoty Rozliczenia przez Uczestników stanowić będzie pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: Ustawa o p.d.o.f.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm., dalej jako: uoif).

Prawo do otrzymania Kwoty Realizacji będzie przyznawane Uprawnionym odpłatnie - cena nabycia Prawa przez danego Uprawnionego wynosić będzie 1 zł. Zgodnie z Umową, Uprawniony będzie zobowiązany umownie do niezbywania przysługującego mu warunkowo Prawa, aż do momentu jego realizacji (prawo niezbywalne).

Realizacja Prawa polegać będzie na żądaniu od Spółki wypłaty Kwoty Realizacji i w następstwie tego na wypłacie przez Spółkę tej kwoty. Realizacja Prawa będzie możliwa dopiero po zakończeniu roku obrotowego Spółki i po spełnieniu określonych warunków opisanych poniżej. Kwota Rozliczenia zostanie zasadniczo wypłacona Uczestnikowi Programu w trzech transzach, po 1/3 przez trzy kolejne lata po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, do którego wydana jest opinia biegłego rewidenta nie zawierająca zastrzeżenia odnoszącego się do przyszłości. Wysokość przysługującej Uczestnikom Kwoty Rozliczenia obliczana będzie jako suma wartości obliczona w sposób następujący: -% od przyrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów i usług Wnioskodawcy pomiędzy rokiem bieżącym a rokiem poprzednim, powyżej wartości oczekiwanej, określonej w umowie.

-% od przyrostu wartości kapitałów własnych przedsiębiorstwa obliczonego jako iloczyn nominalnego przyrostu skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację Wnioskodawcy i Mnożnika Wartości pomniejszonego o Dług Netto, przy czym (a) Mnożnik Wartości jest to średni wskaźnik EV/EBITDA dla Spółek Porównywalnych za rok bieżący pomniejszony o dyskonto za brak płynności, (b) Dług Netto jest to całkowity dług finansowy pomniejszony o gotówkę i jej płynny ekwiwalent.

-% od Wolnych Przepływów Finansowych dla Udziałowców na koniec roku bieżącego obliczonych jako suma skonsolidowanego zysku operacyjnego Wnioskodawcy i Odsetek Netto pomniejszonej o podatek dochodowy (CIT), Nakłady Inwestycyjne, przyrost łącznego Długu Odsetkowego, pomniejszonej o wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy i powiększony o amortyzację.

Kwota Rozliczenia będzie przysługiwała Uczestnikowi Programu pod warunkiem pozostawania w Programie przez cały rok obrotowy. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Uczestnika w trakcie trwania Programu Motywacyjnego, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wypłaty żadnej kolejnej transzy, w tym także wynikających z Kwot Rozliczenia już przyznanych.

Pierwsza wypłata Kwoty Rozliczenia dotyczyłaby rozliczenia za rok 2017 i byłaby dokonana w 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy Prawo przyznawane przez Spółkę Uczestnikom programu stanowić będzie pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uczestników z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie tylko w momencie realizacji Prawa (tekst jedn.: w momencie, kiedy Kwota Rozliczenia stanie się należna) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Przyznawane Uczestnikom prawo będzie stanowiło instrument pochodny w rozumieniu art. 5a pkt 13 Ustawy o p.d.o.f.

Przychód podlegający opodatkowaniu stronie Uczestników z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie tylko w momencie realizacji Prawa (tekst jedn.: w momencie, gdy kwota Rozliczenia Pieniężnego stanie się należna) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o p.d.o.f., podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o p.d.o.f.

W takim przypadku na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jednak zobowiązana Ona będzie do sporządzenia i przesłania do urzędów skarbowych i Uprawnionych imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) zgodnie z art. 39 ust. 3.

Zasadniczo, zgodnie z art. 5a pkt 13 Ustawy o p.d.o.f., ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 uoif.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 uoif - instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

a.

tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,

b.

instrumenty rynku pieniężnego,

c.

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,

d.

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,

e.

opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,

f.

niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,

g.

instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,

h.

kontrakty na różnicę,

i.

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.) instrument pochodny - instrument finansowy, to taki, którego:

a.

wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości i

b.

nabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i

c.

rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Cechą pochodnych instrumentów finansowych jest fakt, że ich wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, czyli np. wartości akcji, obligacji, wartości indeksu giełdowego, itp.

W tym kontekście, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego na podstawie umowy zawartej ze Spółką:

* Uczestnicy Programu nabędą prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego wynikającego z realizacji Prawa, tj. Kwoty Rozliczenia. Wysokość wypłacanej Kwoty Rozliczenia będzie uzależniona od spełnienia określonych warunków, w szczególności osiągnięcia określonego poziomu Wskaźników, wynikających z zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania Spółki;

* prawo do otrzymania Kwoty Realizacji będzie przyznawane Uprawnionym odpłatnie - cena nabycia Prawa przez danego Uprawnionego wynosić będzie 1 zł. Zgodnie z Umową, Uprawniony będzie zobowiązany umownie do niezbywania przysługującego mu warunkowo Prawa, aż do momentu jego realizacji (prawo niezbywalne);

* realizacja Prawa będzie możliwa dopiero w przyszłości, tj. dopiero po zakończeniu roku obrotowego Spółki i po spełnieniu określonych warunków. Kwota Rozliczenia zostanie zasadniczo wypłacona Uczestnikowi Programu w trzech transzach, po 1/3 przez trzy kolejne lata po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, do którego wydana jest opinia biegłego rewidenta nie zawierająca zastrzeżenia odnoszącego się do przyszłości.

Zdaniem Spółki Prawo będzie stanowiło instrument pochodny w rozumieniu art. 5a pkt 13 Ustawy o p.d.o.f.

Ad.2

Zasadniczo, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o p.d.o.f. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52,52a i 52c, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 11 ust. 1 Ustawy o p.d.o.f., przychodami - z zastrzeżeniem art. 14-16 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 - są "otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń".

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o p.d.o.f., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego Wnioskodawca stwierdził, że przychodem podatkowym jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Należy zatem zweryfikować, czy zakup od Spółki przez Uczestników Prawa za cenę I PLN i przyznanie Uczestnikom Prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego, tj. Kwoty Rozliczenia wypełnia przesłanki z powyżej wskazanego art. 11 Ustawy o p.d.o.f.

Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na fakt, że:

* Uczestnik ponosi odpłatność za przyznane mu Prawo - cena nabycia Prawa przez Uczestnika Programu odpowiada wartości rynkowej i wynosi I zł.

* przyznane Uczestnikowi Programu Prawo jest umownie niezbywalne aż do momentu jego realizacji.

* prawo do otrzymania Kwoty Rozliczenia przez Uczestników stanowi w opinii Spółki pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

* nabycie Prawa przez Uczestnika stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do otrzymania wypłaty w formie Kwoty Rozliczenia w przyszłości (po spełnieniu określonych warunków), w związku z czym jest prawem warunkowym nie dającym gwarancji co do otrzymania przez Uczestników Kwoty Rozliczenia

- zdaniem Spółki otrzymanie Praw w ramach Programu nie będzie stanowić nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby otrzymującej instrumenty finansowe. Jak bowiem wskazano w opisie zdarzenia przyszłego w momencie jego przyznania nie będzie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie Uczestnikowi wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Otrzymanie świadczenia pieniężnego z tytułu Realizacji Prawa stworzy Uczestnikom, potencjalną tylko możliwość uzyskania w przyszłości korzyści majątkowych. Cena nabycia Prawa do otrzymania Kwoty Rozliczenia uiszczona przez Uczestnika Programu w kwocie 1 zł będzie odpowiadać wartości rynkowej tego Prawa w dniu jego nabycia.

Biorąc powyższe pod uwagę, w chwili nabycia przez Uczestników Prawa na Spółce nie będzie ciążył jakikolwiek obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Ustawy o p.d.o.f.

Realizacja prawa

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o p.d.o.f. jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o p.d.o.f., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Stosownie do treści art. 17 ust. 1b Ustawy o p.d.o.f., przychód określony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

W myśl art. 30b ust. 1 Ustawy o p.d.o.f., od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie natomiast do art. 30b ust. 2 pkt 3 Ustawy o p.d.o.f., dochodem z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Stosownie do powołanych wyżej przepisów oraz stanowiska Spółki wskazanego w uzasadnieniu odpowiedzi na pytanie nr 1, w opinii Wnioskodawcy, w momencie realizacji Praw Uczestnicy osiągną przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o p.d.o.f., opodatkowany stawką 19%, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy.

W konsekwencji, w świetle art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 oraz art. 45 ust. 4 pkt 2 Ustawy o p.d.o.f. na Uczestnikach będzie ciążył obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PlT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie Uczestnicy będą obowiązani do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania.

W konsekwencji Wnioskodawca stoi na stanowisku, że również w chwili realizacji Prawa przez Uczestników i późniejszej wypłaty Uczestnikowi Kwoty Rozliczenia, Spółka nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak, zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o p.d.o.f., Spółka będzie zobligowana do sporządzenia dla każdego Uczestnika imiennej informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku i przesłania jej do Uczestników i właściwych urzędów skarbowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl