IPTPB3/4511-383/15-2/IC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB3/4511-383/15-2/IC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego lub bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca zamierza nabyć udziały w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: SPV). Wnioskodawca planuje, że SPV nabędzie następnie od osób fizycznych (dalej jako: Udziałowcy), w tym od Wnioskodawcy udziały (dalej jako: Udziały) w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej jako: Spółka Kapitałowa) w ramach transakcji tzw. "wymiany udziałów", o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT).

Nabycie to nastąpi w ten sposób, że Udziały zostaną wniesione przez Udziałowców do SPV w postaci wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego SPV. W zamian za nabyte przez SPV Udziały - SPV wyda Udziałowcom udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej, otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego Udziałów. W wyniku dokonanej wymiany udziałów, kapitał zakładowy SPV zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą wartości rynkowej Udziałów, a wkłady na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte Udziałami po ich wartości rynkowej. W rezultacie SPV uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej i udziału w jej kapitale zakładowym. W związku z powyższą transakcją wymiany udziałów nie będą miały miejsca dodatkowe rozliczenia gotówkowe, pomiędzy SPV a Udziałowcami wnoszącymi do niej wkład niepieniężny (aport) w postaci Udziałów.

Udziałowcy na dzień wnoszenia do SPV Udziałów Spółki Kapitałowej jako aportu, będą posiadać odpowiednio: Udziałowiec 1 (Wnioskodawca) - 96% Udziałów, Udziałowiec 2 - 4% Udziałów, czyli łącznie 100% Udziałów, zapewniających wymaganą w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, bezwzględną większość praw głosów w Spółce Kapitałowej. Udziały zostaną wniesione przez Udziałowców do SPV w ten sposób, że najpierw Wnioskodawca wniesie do SPV całość posiadanych Udziałów w Spółce Kapitałowej (tekst jedn.: 96%), a następnie Udziałowiec 2 wniesienie do SPV całość posiadanych Udziałów w Spółce Kapitałowej (tekst jedn.: 4%).

SPV planuje zbyć Udziały na rzecz podmiotu trzeciego. Następnie zamierzeniem Udziałowców, w tym Wnioskodawcy, jest dokonać przekształcenia SPV w spółkę jawną (dalej: Spółka Jawna), a potem dokonać likwidacji Spółki Jawnej (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki Jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 67 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm., dalej: k.s.h.).

Na dzień przekształcenia SPV w Spółkę Jawną, spółka przekształcana (SPV) nie będzie posiadała zysku z lat poprzednich (niepodzielonych zysków), a ewentualny zysk osiągnięty w roku, w którym dojdzie do przekształcenia, zostanie opodatkowany przez Udziałowców zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT.

Na moment likwidacji (rozwiązania) na majątek Spółki Jawnej nie będzie się składać majątek, który pochodzi z wcześniej rozpoznanego dochodu podatkowego SPV lub Spółki Jawnej, a nieopodatkowanego przez SPV lub wspólników Spółki Jawnej (proporcjonalnie do ich udziału w zyskach). Innymi słowy:

1.

do momentu przekształcenia SPV w Spółkę Jawną, wszystkie dochody (ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), będą opodatkowane przez SPV podatkiem dochodowym od osób prawnych,

2.

do momentu likwidacji (rozwiązania) Spółki Jawnej wszystkie jej dochody (ustalone zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) będą opodatkowane przez jej wspólników proporcjonalnie do ich udziału w zyskach.

W wyniku likwidacji Wnioskodawca otrzyma więc majątek Spółki Jawnej, który:

1.

nie będzie pochodził z dochodów wypracowanych przez SPV lub Spółkę Jawną, lub

2.

będzie pochodził z dochodów wypracowanych przez SPV lub Spółkę Jawną, jednak dochód ten zostanie opodatkowany przez SPV (w przypadku wypracowania dochodu na etapie funkcjonowania SPV) lub Wnioskodawcę oraz Udziałowca 2, proporcjonalnie do ich udziału w zyskach Spółki Jawnej (w przypadku wypracowania dochodu przez Spółkę Jawną).

Wskutek likwidacji (lub rozwiązania) Spółki Jawnej Wnioskodawca może otrzymać m.in. środki pieniężne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy otrzymane w wyniku rozwiązania Spółki Jawnej po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Czy otrzymane w wyniku rozwiązania Spółki Jawnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, środki pieniężne otrzymane w wyniku likwidacji (rozwiązania) Spółki Jawnej, nie będą stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika, określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale, w zysku (udziału) oraz z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 ustawy o PIT. Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, do przychodów o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że otrzymanie środków pieniężnych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji albo rozwiązania Spółki Jawnej będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT i przychód podatkowy u Wnioskodawcy z tego tytułu nie powstanie.

W powyższym zakresie bez znaczenia pozostaje, czy ustanie bytu prawnego Spółki Jawnej nastąpi po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, czy też bez przeprowadzania takiego postępowania likwidacyjnego, tj. na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników Spółki Jawnej o jej rozwiązaniu. Możliwość taka wynika bowiem bezpośrednio z art. 67 § 1 k.s.h., zgodnie z którym w przypadkach określonych w art. 58 k.s.h., należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Tym "innym sposobem zakończenia działalności spółki" jest właśnie jej rozwiązanie na podstawie jednomyślnej uchwały wspólników.

Wskazać przy tym należy, że ustawa o PIT nie posługuje się pojęciem "rozwiązania spółki niebędącej osobą prawną", a zatem przez likwidację spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, należy rozumieć nie tyle postępowanie likwidacyjne zakończone rozwiązaniem spółki i jej wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co zakończenie działalności takiej spółki poprzez wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bez względu na tryb, tj. na to, czy będzie to poprzedzone przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego, czy też zostanie dokonane jednomyślną uchwałą wspólników o jej rozwiązaniu, bez przeprowadzenia takiego postępowania.

W konsekwencji należy przyjąć, że hipoteza przepisu art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, obejmuje ustanie bytu prawnego Spółki Jawnej (poprzez wykreślenie Spółki Jawnej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), będące skutkiem przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego albo uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji.

Wnioskodawca wskazuje, że przedstawione stanowisko znajduje w pełni potwierdzenie w wydanych przez organy podatkowe interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 1 sierpnia 2014 r., nr IBPBI/1/415 -541/14/SK,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z dnia 5 czerwca 2015 r., nr ILPB1/4511 -1-623/15-2/AP; z dnia 5 czerwca 2015 r., nr ILPB1/4511-1-664/15-4/IM; z dnia 17 kwietnia 2015 r., nr ILPB1/4511-1-77/15-2/TW,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 2 października 2015 r., nr IPPB1/415 -895/14-2/EC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego lub bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego - jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki jawna nie posiada osobowości prawnej, nie jest zatem podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego jest natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym, jej dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn zm.).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Stosownie do art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 cytowanej ustawy, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Przy czym, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., art. 14 ust. 8 ww. ustawy, który ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328) został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Powyższy przepis, art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujący kwestie związane z zakończeniem uczestnictwa podatnika w spółce niebędącej osobą prawną, został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2011 r. Jego celem było rozwianie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących skutków podatkowych zakończenia uczestnictwa podatnika w spółce osobowej (w tym także w wyniku likwidacji takiej spółki).

Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące interpretacji przepisów obowiązujących do końca 2010 r. było niejednolite; wskazywało jednak, że w przypadku wykazania przez podatnika przychodu z tytułu likwidacji spółki osobowej może dochodzić do podwójnego opodatkowania tych samych przysporzeń majątkowych w sytuacji, gdy otrzymywane przez niego składniki majątku sfinansowane były z opodatkowanych przez niego (na bieżąco w ciągu poszczególnych lat podatkowych, jako dochód z działalności gospodarczej), lecz pozostawionych w spółce zysków. Ustawodawca postanowił zatem, że w przypadku likwidacji spółki osobowej gdy wspólnik otrzyma z tego tytułu środki pieniężne nie będą one podlegały opodatkowaniu, o ile będą miały swoje źródło w dochodach już opodatkowanych, np. w opodatkowanych przez podatnika lecz pozostawionych w spółce zyskach, czy też wniesionym wkładzie do spółki.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się, że interpretacja przepisów regulujących kwestie związane z zakończeniem uczestnictwa wspólnika w spółce osobowej, tj. interpretacja m.in. art. 14 ust. 3 pkt 10 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna być dokonywana z uwzględnieniem zarówno wykładni systemowej, historycznej, jak i celowościowej tego przepisu, tj. ratio legis, którym przede wszystkim było wyeliminowanie podwójnego opodatkowania tych samych przysporzeń majątkowych uzyskanych przez podatnika (vide wyroki WSA w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Ol 130/13, WSA w Gdańsku z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 387/13, z dnia 2 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 479/13 oraz sygn. akt I SA/Gd 481/13, WSA w Krakowie z dnia 12 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 134/14 oraz z dnia 19 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 133/14). Nie może ona zatem odbywać się w oderwaniu od prawnopodatkowego statusu podmiotu nabywającego określone składniki majątku (otrzymywane później przez podatnika na skutek likwidacji spółki jawnej lub komandytowej) na poszczególnych etapach funkcjonowania oraz obowiązujących wówczas ten podmiot zasad opodatkowania.

W sytuacji zatem, gdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych uczestniczy w spółce, która w toku prowadzonej działalności gospodarczej zmienia formę prawną (podlega przekształceniu), wykładni omawianych wyżej przepisów dotyczących skutków podatkowych likwidacji spółki jawnej należy dokonywać także z uwzględnieniem formy prawnej, w jakiej na przestrzeni czasu funkcjonowała ww. spółka oraz obowiązujących tę spółkę (bądź jej wspólników) zasad opodatkowania. Co do zasady bowiem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie powodowało otrzymanie tych składników majątku, których źródłem będzie majątek opodatkowany wcześniej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym wykorzystywany do prowadzonej przez spółkę działalności. Natomiast te składniki majątku, które będą miały swoje źródło w majątku nieopodatkowanym podatkiem dochodowym (za wyjątkiem sytuacji, w której źródłem pochodzenia tych składników majątku będą przychody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, bądź od których zaniechano poboru podatku), będą skutkować powstaniem u podatnika przychodu w momencie ich otrzymania na skutek likwidacji spółki jawnej. W przeciwnym bowiem przypadku, mogłoby dojść do całkowitego nieopodatkowania przysporzeń majątkowych (zarówno na etapie ich powstania w trakcie funkcjonowania spółki, jak i ich otrzymania przez wspólnika), co byłoby sprzeczne z generalną zasadą opodatkowania wynikającą z cytowanego art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także z istotą podatków dochodowych.

Jednocześnie zauważyć należy, że cytowane przepisy nie odnoszą się wyłącznie do sytuacji, w której dochodzi do zakończenia bytu prawnego spółki niebędącej osobą prawną na skutek przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego. Pod pojęciem "likwidacji" użytym w tym przepisie należy rozumieć, każdy, dopuszczalny i zgodny z przepisami prawa sposób ustania bytu prawnego takiej spółki, w wyniku którego dochodzi m.in. do podziału pomiędzy wspólników majątku spółki. Jeżeli zatem przepisy regulujące ustrój (tworzenie, funkcjonowanie i rozwiązywanie) danego typu spółki przewidują możliwość jej rozwiązania bez przeprowadzenia formalnego procesu likwidacji, np. na skutek jednomyślnej decyzji wszystkich wspólników, to skutki podatkowe takiego rozwiązania spółki należy oceniać także w oparciu o treść cytowanego wyżej art. 14 ust. 3 pkt 10 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć udziały w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: jako SPV). Wnioskodawca planuje, że nabędzie następnie od osób fizycznych (dalej: jako Udziałowcy) udziały w spółce kapitałowej (dalej: jako Spółka Kapitałowa) w ramach transakcji "wymiany udziałów", udziały zostaną wniesone przez Udziałowców SPV w postaci wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego SPV. W zamian SPV wyda Udziałowcom, udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego Udziałów.W rezultacie SPV uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej i udziału w jej kapitale zakładowym. W związku z czym nie będą miały miejsca dodatkowe rozliczenia gotówkowe pomiędzy SPV a Udziałowcami. Nastepnie SPV planuje zbycie udziałów na rzecz podmiotu trzeciego. Kolejnym zamierzeniem Udziałowców, w tym Wnioskodawcy, jest dokonać przekształcenia SPV w spółkę jawną (dalej: Spółka Jawna), a potem dokonać likwidacji Spółki Jawnej (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki Jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). Na dzień przekształcenia SPV w Spółkę Jawną spółka przekształcona nie będzie posiadała zysku z lat poprzednich (niepodzielnych zysków), a ewentualny zysk osiągnięty w roku, w którym dojdzie do przekształcenia, zostanie opodatkowany przez Udziałowców zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. Wskutek likwidacji (lub rozwiązania) Spółki Jawnej Wnioskodawca może otrzymać m.in. środki pieniężne.

Tutejszy Organ zauważa, że możliwość likwidacji i rozwiązania spółki osobowej przewiduje ustawa - Kodeks spółek handlowych, w której pośród powodów zakończenia działalności spółki wskazuje się m.in. jednomyślną uchwałę wszystkich wspólników lub przyczyny przewidziane w umowie spółki. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki (art. 67 § 1 ww Kodeksu). Zarówno postępowanie likwidacyjne spółki, jak i inny sposób zakończenia jej działalności, polega na podjęciu czynności faktycznych i prawnych, które zmierzają do upłynnienia majątku spółki. Likwidacja rozumiana jest więc jako postępowanie, które ma doprowadzić do rozwiązania spółki. W wyniku likwidacji/rozwiązania spółka osobowa przestaje istnieć. Powoduje to konieczność zwrotu wspólnikom wkładów oraz spieniężenia majątku spółki albo podziału tego majątku w naturze pomiędzy wspólników.

W związku z tym, zarówno likwidacja, jak i rowiazanie spółki niebędącej osobą prawną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych wywołuje te same konsekwencje podatkowe.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że zwolnieniu przedmiotowemu podlegają środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem spółki niebędącej osobą prawną po przeprowadzeniu, bądź bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, środki te nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Wskazać przy tym należy, że stosownie do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanych pytań (wyznaczających zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji były wyłącznie konsekwencje podatkowe otrzymania przez wspólnika spółki jawnej środków pieniężnych w związku z likwidacją (rozwiązaniem) tej spółki w następstwie przeprowadzenia lub bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl