Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB3/4510-94/15-2/IR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem Organizatora nieodpłatnych świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zalicza się do przychodu podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem Organizatora nieodpłatnych świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zalicza się do przychodu podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł z Firmą S., dnia 16 września 2014 r. umowę o przeprowadzeniu doradztwa w ramach projektu - "E-strategia doradztwo w zakresie strategii rozwoju... firm" realizowanego na podstawie umowy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu - Kapitał Ludzki 8.1. Termin szkoleń: maj 2014 r. - marzec 2015 r.

Z ww. umowy wynika, że środki na realizację projektu pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki 8.1. Rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w regionie - poddziale 8.1.1 - "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw".

Przedmiotem umowy jest udział Beneficjenta w doradztwie realizowanym w ramach projektu "E-strategia doradztwo w zakresie strategii rozwoju... firm".

Łączny wymiar doradztwa to max 54 dni, a wartość usługi to 75 600 zł i jest w całości finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przedstawionym we wniosku, dotyczącym nieodpłatnego przeprowadzenia przez Organizatora na rzecz Wnioskodawcy na podstawie Umowy Szkoleniowej są nieodpłatnym świadczeniem niestanowiącym dla Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o w podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, powołując się na art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można wywnioskować, że nieodpłatne szkolenia finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Wnioskodawca powołał ponadto interpretację podatkową wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2013 r., nr ITPB3/423-736/12/MK, według której na pytanie "Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, nieodpłatne dostarczenie i udostępnienie przez Organizatora usługi szkoleniowej na rzecz Wnioskodawcy na podstawie Umowy Szkoleniowej jest nieodpłatnym świadczeniem nie stanowiącym dla Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych..." - stwierdzono, że "stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2012 r: (data wpływu 17 grudnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem organizacji pracodawców nieodpłatnych świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaliczać będzie się do przychodu podatkowego jest prawidłowe".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz 14, jest w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 14 ww. ustawy do przychodów nie zalicza się: wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Z unormowania zawartego w art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń nie stanowi przychodu podatkowego otrzymującego je podmiotu, jeżeli są one finansowane lub współfinansowane:

1.

ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,

2.

w ramach programów rządowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zawarł z Firmą S. dnia 16 września 2014 r. umowę o przeprowadzeniu doradztwa w ramach projektu "E-strategia doradztwo w zakresie strategii rozwoju... firm" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu - Kapitał Ludzki 8.1. Termin szkoleń: maj 2014 r. - marzec 2015 r.

Z ww. umowy wynika, że środki na realizację projektu pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki 8.1 Rozwoju pracowników i przedsiębiorstw w regionie - poddziale 8.1.1 - "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw". Przedmiotem umowy jest udział Beneficjenta w doradztwie realizowanym w ramach projektu "E-strategia doradztwo w zakresie strategii rozwoju... firm". Łączny wymiar doradztwa to max 54 dni, a wartość usługi to 75 600 zł i jest w całości finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia, w których będzie uczestniczyć Spółka, będą prowadzone nieodpłatnie przez Organizatora w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, a więc w ramach programu rządowego.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego, tutejszy Organ stoi na stanowisku, że otrzymane przez Wnioskodawcę nieodpłatnie świadczenie na podstawie Umowy Szkoleniowej nie stanowi przychodu podatkowego w myśl art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl