IPTPB3/4231-7/11-8/15-S/KC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 maja 2015 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB3/4231-7/11-8/15-S/KC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2014 r. sygn. akt. II FSK 2524/12 (data wpływu 4 grudnia 2014 r.) oddalającym skargę kasacyjną wniesioną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów oraz prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 30 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 238/12 (data wpływu 9 lutego 2015 r.), stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2011 r. (data wpływu 6 września 2011 r.) o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie podpisywania deklaracji podatkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2011 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie podpisywania deklaracji podatkowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W statucie pracowniczej Spółki Akcyjnej "X" zapisano: "Do składania oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród członków zarządu, prokurentów i pełnomocników", a we wpisie w KRS w rubryce organ uprawniony do reprezentacji podmiotu zapisano: "Dwóch członków zarządu".

Zarząd składa się z dwóch osób: Prezesa i V-ce Prezesa. Zarząd nie powoływał prokurentów i nie udzielał żadnych pełnomocnictw.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Kto powinien podpisywać deklaracje podatkowe, np. VAT-7, CIT-8, aby były one złożone w urzędzie prawnie skutecznie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej wyżej sytuacji niezbędnym jest, aby podpisy na deklaracjach podatkowych złożyli dwaj członkowie zarządu. Podpisywanie deklaracji podatkowych mieści się w zakresie reprezentacji. Jest to bowiem oświadczenie złożone za Spółkę na zewnątrz i musi być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi w Spółce. Zasady te wynikają z KRS, które z kolei muszą być zgodne z art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

W dniu 24 listopada 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr IPTPB3/4231-7/11-2/MF stwierdzając, że poruszone przez Wnioskodawcę zagadnienie nie dotyczy sfery Jego opodatkowania lub ewentualnego opodatkowania na gruncie przepisów materialnego prawa podatkowego.

W dniu 5 grudnia 2011 r. wpłynęło zażalenie Wnioskodawcy z dnia 30 listopada 2011 r. (data nadania w polskiej placówce pocztowej 30 listopada 2011 r.) na postanowienie z dnia 24 listopada 2011 r., nr IPTPB3/4231-7/11-2/MF, w związku z czym Organ II instancji wydał postanowienie z dnia 10 stycznia 2012 r., nr IPTPB3/423Z-5/11 /MF utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie, które skutecznie doręczono w dniu 13 stycznia 2012 r.

W dniu 9 lutego 2012 r. wpłynęła do tutejszego Organu skarga Spółki adresowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (data nadania w polskiej placówce pocztowej 6 lutego 2012 r.) na postanowienie z dnia 10 stycznia 2012 r., nr IPTPB3/423Z-5/11-2/MF utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 24 listopada 2011 r., nr IPTPB3/4231-7/11-2/MF o odmowie wszczęcia postępowania, w której wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i zasądzenie kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

Pismem z dnia 6 marca 2012 r., nr IPTPB3/4240-15/12-2/MF, tutejszy Organ udzielił odpowiedzi na ww. skargę wnosząc o jej oddalenie.

Wyrokiem z dnia 30 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 238/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił zaskarżone postanowienie z dnia 10 stycznia 2012 r., nr IPTPB3/423Z-5/11-2/MF oraz poprzedzające je postanowienie z dnia 24 listopada 2011 r., nr IPTPB3/4231-7/11-2/MF.

W związku z wydanym wyrokiem, tutejszy Organ złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyrokiem z dnia 14 listopada 2014 r., sygn. akt II FSK 2524/12 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę.

Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wraz z aktami sprawy wpłynął do tutejszego Organu w dniu 9 lutego 2015 r.

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania z wniosku Spółki o wydanie interpretacji indywidualnej nie odpowiadają prawu.

Sąd wskazał, że stosownie do art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego/interpretację indywidualną. Dla celów postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej ustawodawca nie wprowadził definicji pojęcia przepisów prawa podatkowego. Dlatego zasadnym jest wskazanie i posłużenie się w ocenie prawnej definicjami zawartymi w tej samej ustawie.

Zdaniem Sądu, wbrew stanowisku Ministra Finansów, złożenie przez podatnika deklaracji, czy zeznania jest rozliczeniem podatnika z tytułu podatku (od towarów i usług, dochodowego), do którego podatnik jest zobowiązany mocą ustaw podatkowych, w formie wyznaczonej przez akty wykonawcze do tych ustaw podatkowych. Dlatego nie spełnia kryterium legalności stanowisko przyjęte w kontrolowanym postanowieniu, w którym Organ stwierdza, że złożenie przez podatnika deklaracji, czy zeznania nie wpływa na prawidłowość rozliczenia podatku. Wbrew temu stanowisku Organu należy stwierdzić, że co do zasady złożenie przez podatnika deklaracji, czy zeznania podatkowego wyznacza rozliczenie podatku (dla rozpatrywanych podatków) i jest ono przyjmowane za prawidłowe w myśl art. 21 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa do czasu zakwestionowania w warunkach art. 21 § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Sąd kontrolujący legalność zaskarżonego postanowienia stoi na stanowisku, że błędnie Minister Finansów utożsamia wydanie interpretacji indywidualnej na wniosek Spółki z interpretacją przepisów k.s.h., czy k.c. w zakresie reprezentacji spółki akcyjnej. Po pierwsze, Spółka nie pytała o sposób reprezentacji wynikający dla niej z k.s.h., czy k.c. Spółka pytała, czy wymóg podpisania deklaracji, zeznania w sposób określony przez przepisy prawa podatkowego należy wiązać ze sposobem reprezentacji Spółki ujawnionej w KRS, wynikającym z k.s.h., k.c. Po drugie, stanowisko wynikające z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia w istocie stanowi interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie wymogu podpisania deklaracji, czy zeznania podatkowego przez podatnika o statusie spółki akcyjnej. W treści tego stanowiska Minister Finansów w istocie zawarł pogląd, zgodnie z którym podatnik o statusie spółki akcyjnej powinien prawidłowo podpisać deklarację, czy zeznanie dla celów podatkowych tylko w sposób odpowiadający reprezentacji określonej w k.s.h., k.c., dalej ujawnionej w KRS. W tym miejscu, pomijając kwestię merytorycznej zasadności tej treści stanowiska, należy stwierdzić, że co do zasady mogło ono zostać zawarte wyłącznie w interpretacji indywidualnej, natomiast nie w postanowieniu odmawiającym wszczęcia postępowania w sprawie wydania takiej interpretacji przy zastosowaniu art. 165a ustawy - Ordynacja podatkowa. Sąd kontrolujący legalność zaskarżonego postanowienia stoi na stanowisku, zgodnie z którym prawidłowo odczytywane cele, jakie ma realizować interpretacja indywidualna, wymagają od właściwego organu przede wszystkim wydawania interpretacji indywidualnej w sytuacjach opisanych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Błędne jest takie odczytywanie celów interpretacji indywidualnej, które w sytuacji opisanej w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa prowadzi do odmowy wszczęcia postępowania, zamiast do wydania takiej interpretacji. W okolicznościach wydania zaskarżonego postanowienia brak jest zdaniem Sądu uzasadnienia, argumentów dla zaakceptowania legalności niezastosowania art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w sytuacji opisanej w tym przepisie.

W opinii Sądu, wbrew argumentacji Ministra Finansów w sytuacji, w której podatnik podpisze deklarację, zeznanie podatkowe zgodnie z treścią wydanej interpretacji indywidualnej będzie objęty ochroną z art. 14k § 1, § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa. W granicach tej ochrony będzie podlegał potraktowaniu przez organ tak, jakby podpisał deklarację, czy zeznanie podatkowe zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jakby wykonał obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, dotyczące złożenia podpisanych deklaracji, czy zeznania dla celów podatkowych.

Podsumowując, zdaniem Sądu, przedstawione wyżej stanowisko prawne, przyjęte u podstaw sądowej kontroli legalności zaskarżonego postanowienia należy stwierdzić, że wniosek Spółki wszczynał postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. Wymagał od właściwego organu wydania interpretacji indywidualnej, wyjaśniającej pojęcia osoby uprawnionej, upoważnionej do reprezentacji podatnika, osoby reprezentującej podatnika dla celów podpisania deklaracji, zeznań podatkowych przez podatnika o statusie spółki akcyjnej. Wymagał wyjaśnienia pojęć, z których Minister Finansów w aktach wykonawczych do ustaw podatkowych uczynił konieczny wymóg deklaracji, zeznania podatkowego. W konsekwencji tymi pojęciami opisał sposób w jaki podatnik o statusie spółki akcyjnej ma wywiązać się z ustawowego obowiązku składania deklaracji, zeznań dla celów podatkowych. Wniosek Spółki wymagał wyjaśnienia przez Organ podstawy tego uprawnienia, upoważnienia, reprezentacji. Należało dokonać wykładni, czy dla celów podpisania deklaracji, zeznania podatkowego treść tych pojęć wyznacza ustawa - Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, statut, stan ujawniony w KRS. Czy też dla celów podpisania deklaracji, zeznania podatkowego treść tych pojęć stanowi o uprawnieniu, upoważnieniu, reprezentacji z odejściem od k.s.h., k.c., KRS, w sposób całkowicie autonomiczny dla prawa podatkowego i kiedy mamy do czynienia z podpisem osoby uprawnionej, upoważnionej, czy reprezentującej podatnika o statusie spółki akcyjnej, po spełnieniu jakich warunków w myśl przepisów prawa podatkowego. Czy też na gruncie przepisów prawa podatkowego podatnik o statusie spółki akcyjnej ma dowolność w wyznaczaniu osób podpisujących deklarację, zeznanie podatkowe oraz ma dowolność w formie tego wyznaczania.

Zdaniem Sądu, zaskarżone postanowienie odmówiło wszczęcia postępowania z wniosku Spółki w sposób, który nie spełnia kryterium legalności, bo przy braku respektowania treści art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. W sytuacji opisanej w art. 14b § 1 ww. ustawy wykluczone jest stosowanie art. 14h i dalej art. 165a tejże ustawy w warunkach legalności.

Z tych względów, w opinii Sądu zaskarżone postanowienie, poprzedzające je postanowienie podlegały uchyleniu na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c przy zastosowaniu art. 135 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. Nr 270).

Mając na uwadze powyższe, ponownemu rozpatrzeniu podlega wniosek z dnia 30 sierpnia 2011 r. (data wpływu 6 września 2011 r.) o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy - Ordynacja podatkowa w zakresie podpisywania deklaracji podatkowych.

Z uwagi na braki formalne wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 10 kwietnia 2015 r., nr IPTPB3/4231-7/11-7/15-S/k.c., (doręczonym w dniu 14 kwietnia 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. uiszczono brakującą opłatę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego #8722; biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 30 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 238/12 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. sygn. akt II FSK 2524/12 #8722; stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie podpisywania deklaracji podatkowych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

W myśl art. 21 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty, z zastrzeżeniem § 2.

Stosownie do art. 3 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składnia obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

Obowiązek składania deklaracji podatkowych wynika z przepisów materialnego prawa podatkowego.

Wskazać należy, że w przepisach materialnych prawa podatkowego brak jest szczególnych przepisów regulujących podpisywanie deklaracji podatkowych przez osoby prawne, w tym spółkę akcyjną.

W myśl art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130 i art. 133. Należy przy tym zauważyć, że Minister Finansów, rozporządzeniem z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1054), określił m.in. wzór deklaracji podatkowej VAT-7, o której mowa w art. 99 ust. 1 ww. ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.

W części H. wymienionej deklaracji odnoszącej się do oświadczenia podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, w poz. 67 określono, że należy umieścić podpis (pieczątkę) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.

Przechodząc natomiast na grunt przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, stwierdzić należy, że w myśl art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Przepis ten określa sposób dokonania rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie art. 28a ww. ustawy, Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych określił m.in. wzór zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy (CIT-8).

W części L. wymienionej deklaracji odnoszącej się do oświadczenia podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, w poz. 145 należy umieścić podpis i pieczątkę osoby/osób upoważnionych do reprezentowania podatnika.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.

Przepis statuuje tzw. teorię organów, zgodnie z którą osoba prawna uznawana jest za niezależny podmiot, który działa przez swoje organy. Tak więc osoby wchodzące w skład takiego organu (np. zarząd) wyrażają wolę spółki i składają w jej imieniu oświadczenia woli.

Szczegółowe zasady tworzenia, organizacji oraz funkcjonowania spółki akcyjnej regulują natomiast przepisy art. 301-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późna. zm., dalej: k.s.h.).

Zgodnie z art. 316 § 1 i 2 k.s.h., zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie natomiast z art. 368 § 1 k.s.h., zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. W myśl § 2 tego artykułu, zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Z kolei § 3 określa, że do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. W myśl natomiast § 4 ww. artykułu, członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

Artykuł 371 § 1 k.s.h., stanowi, że jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Zgodnie natomiast z § 2 tego artykułu, uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Statut może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu.

Z kolei, art. 372 § 1 k.s.h. mówi, że prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.

W myśl bowiem art. 373 § 1 k.s.h., jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa jej statut. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Z kolei § 2 art. 373 k.s.h., mówi, że oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. Jednakże art. 373 § 3 k.s.h., stanowi, że przepisy § 1 i § 2 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w statucie pracowniczej Spółki akcyjnej określono, że: "Do składania oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród członków zarządu, prokurentów i pełnomocników", a we wpisie do KRS w rubryce organ uprawniony do reprezentacji podmiotu zapisano: "Dwóch członków zarządu". Zarząd składa się z dwóch osób: Prezesa i V-ce Prezesa. Zarząd nie powoływał prokurentów i nie udzielał żadnych pełnomocnictw.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że skoro ustawodawca określając wzór deklaracji VAT-7 i zeznania CIT-8 zawarł zapisy dotyczące ich podpisania przez osoby reprezentujące podatnika, to jest to wymóg obligatoryjny dla podatników składających takie deklaracje.

Zatem, w sytuacji gdy zapis w statucie odnoszący się do reprezentacji Wnioskodawcy stanowi, że do składania oświadczeń woli i podpisywania zobowiązań w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu (zgodnie z art. 371 § 1 k.s.h.), a zarząd Wnioskodawcy składa się z dwóch osób, to należy zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że podpisy na deklaracjach podatkowych składają dwaj członkowie zarządu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl