IPTPB3/423-401/12-5/PM - Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o. wydatków poniesionych na organizację imprezy jubileuszowej, w części dotyczącej zaproszonych kontrahentów oraz przedstawicieli władz.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB3/423-401/12-5/PM Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o. wydatków poniesionych na organizację imprezy jubileuszowej, w części dotyczącej zaproszonych kontrahentów oraz przedstawicieli władz.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2012 r. (data wpływu 2 listopada 2012 r.), uzupełniony pismem z dnia 13 grudnia 2012 r. (data wpływu 17 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących imprezy jubileuszowej w części dotyczącej pozostałych gości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), pismem z dnia 5 grudnia 2012 r., nr IPTPB3/423-401/12-2/PM, (doręczonym w dniu 10 grudnia 2012 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 17 grudnia 2012 r. wpłynęło pismo Spółki (nadane w polskiej placówce pocztowej w dniu 13 grudnia 2012 r.), w którym Wnioskodawca poinformował, iż uiścił opłatę od wniosku w dniu 26 października 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: Spółka, Wnioskodawca) jest zorientowaną na klienta dużą firmą z branży motoryzacyjnej, posiadając wiodącą pozycję wśród światowych producentów szyb samochodowych.

Celem Spółki jest stałe umacnianie swojej pozycji w branży, w której prowadzi działalność gospodarczą. Spółka dąży do osiągnięcia powyższego celu poprzez bardzo wysoką jakość oferowanych produktów oraz rozwiązań technicznych, a także budowanie relacji i komunikacji zarówno z pracownikami jak i klientami Spółki, co w ocenie Spółki ma bezpośrednie przełożenie na wyniki przez Nią osiągane.

Spółka kładzie szczególny nacisk na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, poprzez działania mające na celu poprawę atmosfery pracy swoich pracowników, zintegrowanie ich z pracodawcą oraz między sobą. Właściwe podejście Spółki do pracowników i spraw pracowniczych niejednokrotnie potwierdziło większą motywację i zaangażowanie pracowników w pracę oraz sprawy Spółki (dowodem powyższego dla Spółki było osobiste, bardzo duże zaangażowanie pracowników Spółki w obronę zakładu podczas powodzi w 2010 r.), co bezsprzecznie wpływa na osiąganie przez Spółkę przychodów. Spółka dba również o budowanie renomy jako godnego zaufania, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

W 2012 r. Spółka obchodziła rocznicę 15-lecia działalności w Polsce. W ramach obchodów rocznicowych w 2012 r. została zorganizowana uroczystość jubileuszowa, w której uczestniczyło ok. 1.170 osób, pracowników, kontrahentów Spółki oraz przedstawicieli władz. Celem uroczystości (jubileuszowej było zaprezentowanie biznesowych osiągnięć Spółki oraz planów rozwoju dalszej działalność gospodarczej, a przede wszystkim umocnienie pozycji Spółki w Jej relacjach w stosunku do pracowników oraz kontrahentów. Działania powyższe miały na celu zintegrowanie pracowników z firmą oraz między sobą, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych oraz poprzez udział w imprezie kontrahentów poprawę relacji i pracowników i klientów Spółki w kontaktach biznesowych. Wszystkie te działania miały na celu poprawę efektywności osiąganych przez Spółkę wyników.

O charakterze okolicznościowo - integracyjnym imprezy świadczyły działania mające na celu pokazanie osiągnięć Spółki w okresie 15 poprzedzających lat działalności w Polsce oraz promocja produktów wytwarzanych przez Spółkę. O istotnej roli pracowników w osiąganych wynikach podkreślano w wypowiedziach władz Spółki oraz konferansjera. Dla uczestników jubileuszu zorganizowano konkurs dotyczący historii zakładu i oferowanych produktów. Działania o charakterze okolicznościowo - integracyjnym zmierzały do integracji pracowników z firmą oraz miedzy sobą, co w konsekwencji miało przełożyć się na ich większe związanie z pracodawcą, zwiększenie i efektywności ich pracy, a rezultatem takich działań dla Spółki mają być zwiększone przychody w przyszłości. Ponadto organizacja imprezy na której wspólnie przebywają zarówno pracownicy, jak i klienci Spółki ma m.in. na celu ich lepsze poznanie i pozytywne ułożenie relacji biznesowych. Z programu uroczystości jubileuszowej wynika, że celem tej imprezy było m.in. zacieśnienie więzi pomiędzy pracownikami oraz wywołanie u nich poczucia utożsamiania się z firmą i jej wynikami gospodarczymi, a także zacieśnienie więzi pomiędzy Spółką i Jej pracownikami, a klientami Spółki.

Spółka poniosła następujące koszty na organizację jubileuszu 15-lecia:

* plakaty

* catering dla uczestników (menu, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, ławy, stoły, parasole, barek, bieżące utrzymywanie czystości)

* infrastruktura imprezy w ramach umowy z wykonawcą, obejmująca najem nieruchomości, i oprawą artystyczną sceny, nagłośnienie, oświetlenie, podłogi, dekorację sceny, banery, balony, flagi, konkursy, obsługę - hostessy, namioty (hale namiotowe), oświetlenie namiotów

* upominki z logo firmy dla uczestników konkursów

* opaski identyfikacyjne

* przyłącza - media

* fotograficzna dokumentacja przebiegu uroczystości

* sztuczne ognie

* ubezpieczenie imprezy

* opieka medyczna

* ochrona imprezy

* oprysk komarowy

* transport uczestników

* agregat

Organizacja jubileuszu Spółki została sfinansowana ze środków obrotowych Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy koszty organizacji jubileuszu Spółki w części dotyczącej pracowników są kosztem uzyskania przychodu.

2.

Czy koszty organizacji jubileuszu Spółki w części dotyczącej pozostałych gości są kosztem uzyskania przychodu.

3.

Czy przyporządkowanie kosztów organizacji imprezy jubileuszowej do kosztów uzyskania przychodów i kosztów o charakterze reprezentacyjnym powinno być dokonane w proporcji przypadającej na pracowników Spółki i pozostałych gości.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, udział kontrahentów Spółki oraz władz w uroczystości jubileuszowej ma bezsprzecznie związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę. Poprzez organizację uroczystości jubileuszowej Spółka buduje również swój pozytywny wizerunek oraz renomę, jako godny zaufania, rzetelny i wiarygodny partner biznesowy w stosunku do swoich kontrahentów.

Odbierają oni Spółkę jako solidnego przedsiębiorcę o stabilnej sytuacji finansowej. Także osobisty kontakt pracowników Spółki z kontrahentami wpływa na poprawę relacji oraz komunikacji między Spółką a kontrahentami. W rezultacie kontakty biznesowe Spółki z kontrahentami ulegają umocnieniu, a Jej wizerunek oraz renoma wzrasta, co znajduje swoje odzwierciedlenie w ilości zawieranych kontraktów i składanych zamówień, a tym samym w poziomie sprzedaży (osiąganych przychodach) realizowanej przez Spółkę. Spółka wskazuje również, iż standardową strategią podmiotów działających na konkurencyjnym rynku jest rozwijanie relacji z kontrahentami w celu nawiązania z nim jak najsilniejszych więzi biznesowych w celu zachowania oraz zabezpieczenia i swoich aktualnych rynków zbytu (odbiorców towarów i usług). Oczywistym jest zdaniem Spółki, iż działania takie zmierzają do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Jednakże zdaniem Spółki, biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo, koszty związane z obchodami jubileuszowymi w części dotyczącej kontrahentów oraz przedstawicieli władz jako koszty o charakterze reprezentacyjnym, które wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych) nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Spółki, w związku z przedstawionym stanem faktycznym oraz powołanymi powyżej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki Spółki związane z organizacją uroczystości jubileuszowej mogą zostać przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej pracowników Spółki, zaś w części dotyczącej pozostałych gości nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

A zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

* wydatek został poniesiony przez podatnika,

* jest definitywny, a więc bezzwrotny,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie tego przychodu.

W tym miejscu należy podkreślić, iż to obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno ponadto wynikać, że mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów.

Należy także pamiętać o wyłączeniach wynikających z uregulowań zawartych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Stosownie do regulacji zawartej w art. 16 ust. 1 pkt 28 cytowanej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Wyłączając z kosztów podatkowych koszty reprezentacji, ustawa podatkowa nie definiuje terminu "reprezentacja", ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Brak ustawowej definicji pojęcia "reprezentacja", nie uprawnia jednak do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu.

Z uwagi na fakt, iż przepisy prawa podatkowego nie definiują ani pojęcia "reprezentacji", należy zgodnie z zasadami wykładni językowej przepisów prawa odnieść się do definicji słownikowej tego pojęcia. W internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl) pojęcie to zostało zdefiniowane następująco: reprezentacja to "okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną".

Zgodnie z przyjętym od lat poglądem doktryny prawa podatkowego, za reprezentację uznaje się "występowanie w imieniu podatnika (firmy), wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Reprezentacja to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów" (Brzeziński B., Kalinowski M., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 1997, str. 159).

Z powyższego wynika, iż o reprezentacji można mówić w odniesieniu do działań mających na celu stworzenie i utrwalenie jak najkorzystniejszego wizerunku firmy na zewnątrz, to jest w relacji z kontrahentami (ich przedstawicielami), gośćmi i potencjalnymi klientami.

Obejmuje ona zarówno działania zmierzające do:

* stworzenia oczekiwanego wizerunku, pozycji podatnika jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jak i

* stworzenia korzystnych warunków w celu nawiązania nowych lub też podtrzymania (rozszerzenia) dotychczasowych kontaktów.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka zorganizowała imprezę jubileuszową z okazji 15-lecia działalności w Polsce. Wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy obejmowały m.in.: catering, materiały reklamowe (plakaty, banery, balony, flagi, namioty), oprawę muzyczną, upominki z logo firmy dla uczestników konkursów, fotograficzną dokumentację przebiegu uroczystości. Na obchody jubileuszu zaproszeni zostali pracownicy, kontrahenci oraz przedstawiciele władz. Wszystkie wydatki związane ze zorganizowaniem imprezy były sfinansowane ze środków obrotowych Spółki.

Spotkanie to związane było z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki. Na organizację imprezy Spółka poniosła m.in. koszty cateringu, w tym napoje alkoholowe i bezalkoholowe.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż wydatki Spółki związane z organizacją uroczystości jubileuszowej dotyczącej kontrahentów i pozostałych gości są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Podniesiona w uzasadnieniu wniosku Spółki kwestia dotycząca wystawności, okazałości, wytworności poczęstunku, w ogóle nie stanowi kryterium kwalifikowania wydatków jako reprezentacji, gdyż o takim charakterze decyduje związek z pełnieniem funkcji przedstawicielskich, rozumianych jako występowanie w imieniu podatnika, a nie okazałość lub wystawność sprawowania takiego przedstawicielstwa. Rozróżnienie wydatków związanych z reprezentacją na zwyczajne, okazałe, wystawne nie ma żadnego uzasadnienia normatywnego.

Reasumując, poniesione wydatki związane z organizacją jubileuszu dotyczące pozostałych gości, niebędących pracownikami m.in. kontrahentów, niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów spożywczych i napojów oraz niezależnie od miejsca spożywania posiłku, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy opisanego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl