IPTPB3/423-32/12-4/KJ - Skutki podatkowe zbycia środków trwałych, których wydatki na nabycie uwzględnione były w wydatkach inwestycyjnych poniesionych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB3/423-32/12-4/KJ Skutki podatkowe zbycia środków trwałych, których wydatki na nabycie uwzględnione były w wydatkach inwestycyjnych poniesionych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...), reprezentowanej przez (...), przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2012 r. (data wpływu 26 stycznia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 maja 2012 r. (data wpływu 7 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia środków trwałych, których wydatki na nabycie uwzględnione były w wydatkach inwestycyjnych poniesionych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia środków trwałych, których wydatki na nabycie uwzględnione były w wydatkach inwestycyjnych poniesionych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z dnia 24 kwietnia 2012 r., nr IPTPB3/423-32/12-2/KJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wystąpił do Wnioskodawcy o jego uzupełnienie.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, w dniu 7 maja 2012 r. wpłynęło do tut. Organu uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca jest Spółką działającą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie Zezwolenia Nr (...) z dnia 7 lipca 2004 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie.

W zezwoleniu tym zawarto następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy:

1.

Poniesienie na terenie strefy wydatków inwestycyjnych w wysokości:

a.

co najmniej 18.228.400 zł nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r., oraz dodatkowo

b.

co najmniej 22.785.000 zł nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

2.

Zatrudnienie na terenie strefy docelowo 25 osób do dnia 31 grudnia 2005 r. i utrzymanie tego stanu do dnia 31 grudnia 2010 r.

3.

Przestrzeganie Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Spółka zaznacza, że drugi z powyższych warunków, dotyczący wielkości zatrudnienia, osiągnęła w wymaganym czasie i utrzymuje w dalszym ciągu z dużą nadwyżką.

Natomiast pierwszy z warunków został zmieniony postanowieniem Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 10 listopada 2006 r. w ten sposób, że podwyższone zostały wymagane wydatki inwestycyjne na terenie strefy do kwoty 49.000.000 zł, z czego:

a.

co najmniej 21.805.000 zł nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r., oraz dodatkowo

b.

co najmniej 27.195.000 zł nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Warunek wymieniony w zmienionym podpunkcie a) zezwolenia został spełniony we właściwym czasie, natomiast drugi z warunków spełniono już w roku 2008 r., kiedy to łączne wydatki inwestycyjne na terenie przekroczyły 49.000.000 złotych.

Na koniec 2011 r. łączne wydatki inwestycyjne Spółki na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekraczały 55.000.000 złotych.

Spółka zaznacza, że nie wyczerpała jeszcze limitu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i w dalszym ciągu ponosi wydatki inwestycyjne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ponadto, Wnioskodawca informuje, że kwalifikuje się do grupy średnich i małych przedsiębiorstw.

W najbliższym czasie Spółka planuje dokonanie zmian organizacyjno-technologicznych w zakresie działalności prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czego konsekwencją byłyby następujące zdarzenia przyszłe:

1.

Sprzedaż środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zakup których zaliczono do wydatków inwestycyjnych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniających do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych - wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych - następująca w okresie późniejszym niż 5 lat licząc od dnia ich wprowadzenia do ewidencji.

2.

Sprzedaż środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zakup których zaliczono do wydatków inwestycyjnych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniających do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych - wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych - następująca w okresie późniejszym niż 3 lata licząc od dnia ich wprowadzenia do ewidencji, ale wcześniejszym niż 5 lat od tego wprowadzenia.

3.

Sprzedaż środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zakup których zaliczono do wydatków inwestycyjnych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniających do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych - następująca w okresie krótszym niż 3 lata od momentu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

1.

Czy, w przypadku sprzedaży przez Spółkę środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawych zaliczonych do wydatków inwestycyjnych uprawniających do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych, należy uwzględniać:

* zasady wynikające z § 5 ust. 2 obowiązującego obecnie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548), czy też

* zasady prawne obowiązujące w okresie, gdy Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (7 lipca 2004 r.), czyli z obowiązującego wówczas, a obecnie uchylonego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 913 z późn. zm.).

2.

Czy sprzedaż środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zakup których zaliczono do wydatków inwestycyjnych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniających do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych - wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych - następująca w okresie późniejszym niż 5 lat licząc od dnia ich wprowadzenia do ewidencji, ale w okresie kontynuowania wydatków inwestycyjnych stanowi naruszenie punktu 3 ("przestrzeganie Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania j Specjalnej Strefy Ekonomicznej") warunków uzyskanego przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - powoduje utratę prawa do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy art. 17 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3.

Czy wartość środków trwałych lub wartości i niematerialnych i prawnych sprzedanych po więcej niż po 5 latach od momentu wprowadzenia do ewidencji może być uwzględniana w łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiących podstawę uzyskania pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, czy też musi zostać z tego wyliczenia wyłączona.

4.

Czy sprzedaż środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zakup których zaliczono do wydatków inwestycyjnych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniających do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych - wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych - następująca w okresie późniejszym niż 3 lata licząc od dnia ich wprowadzenia do ewidencji, ale wcześniejszym niż 5 lat od tego wprowadzenia, która następuje w okresie kontynuowania wydatków inwestycyjnych stanowi naruszenie punktu 3 ("przestrzeganie Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej") warunków uzyskanego przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - powoduje utratę prawa do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy art. 17 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5.

Czy wartość środków trwałych lub wartości i niematerialnych i prawnych sprzedanych po więcej niż po 3 latach, ale mniej niż 5 latach od momentu wprowadzenia do ewidencji, może być uwzględniana w łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiących podstawę uzyskania pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, czy też musi zostać z tego wyliczenia wyłączona.

6.

Czy nieuwzględnianie wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sprzedanych po więcej niż po 3 latach, ale mniej niż 5 latach od momentu wprowadzenia do ewidencji w łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiących podstawę uzyskania pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych - powoduje, że Spółka nie traci prawa do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy art. 17 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7.

Czy sprzedaż środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zakup których zaliczono do wydatków inwestycyjnych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniających do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych - wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych - następująca w okresie wcześniejszym niż 3 lata licząc od dnia ich wprowadzenia do ewidencji, w okresie kontynuowania wydatków inwestycyjnych stanowi naruszenie punktu 3 ("przestrzeganie Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej") warunków uzyskanego przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - powoduje utratę prawa do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy art. 17 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

8.

Czy nieuwzględnianie wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sprzedanych po mniej niż po 3 latach od momentu wprowadzenia do ewidencji w łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiących podstawę uzyskania pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych - powoduje, że Spółka nie traci prawa do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy art. 17 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W przypadku sprzedaży przez Spółkę środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawych zaliczonych do wydatków inwestycyjnych uprawniających do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych, następującej w okresie późniejszym niż 5 lat licząc od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniwszy fakt, że sprzedaż tych aktywów trwałych następuje jeszcze w czasie procesu inwestycyjnego w specjalnej strefie ekonomicznej, należy brać pod uwagę zasady wynikające z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548), zgodnie z którym do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.

W konsekwencji należy wziąć pod uwagę zasady prawne obowiązujące w okresie, gdy Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (7 lipca 2004 r.).

Zgodnie z obowiązującym wówczas, a obecnie uchylonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 913 z późn. zm.) - zwolnienie w podatku dochodowym przysługuje przedsiębiorcy, pod warunkiem, że:

1.

nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,

2.

będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Ad. 2.

Zdaniem Spółki, sprzedaż środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zakup których zaliczono do wydatków inwestycyjnych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniających do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych następująca w okresie późniejszym niż 5 lat, licząc od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, pomimo faktu, że sprzedaż ta następuje w okresie kontynuowania wydatków inwestycyjnych - nie stanowi naruszenia punktu 3 ("przestrzeganie Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej") warunków uzyskanego przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nie powoduje utraty prawa do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych następującego na mocy art. 17 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 3.

Zdaniem Spółki, wartość środków trwałych lub wartości i niematerialnych i prawnych sprzedanych po więcej niż po 5 latach od momentu wprowadzenia do ewidencji może być uwzględniana w łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiących podstawę uzyskania pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 4.

Zdaniem Spółki, sprzedaż środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zakup których zaliczono do wydatków inwestycyjnych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniających do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych następująca w okresie późniejszym niż 3 lata, ale wcześniejszym niż 5 lat, licząc od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych - stanowi naruszenie punktu 3 ("przestrzeganie Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej") warunków uzyskanego przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i powoduje utratę prawa do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych następującego na mocy art. 17 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 5.

Zdaniem Spółki, wartość środków trwałych lub wartości i niematerialnych i prawnych sprzedanych po więcej niż po 3 latach, ale mniej niż 5 latach od momentu wprowadzenia do ewidencji, nie może być uwzględniana w łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiących podstawę uzyskania pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych i musi zostać z tego wyliczenia wyłączona.

Ad. 6.

Zdaniem Spółki, w przypadku, gdy wartość środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sprzedanych po więcej niż po 3 latach, ale mniej niż po 5 latach od momentu wprowadzenia do ewidencji nie będzie uwzględniana w łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiących podstawę uzyskania pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych nie ma miejsca naruszenie punktu 3 ("przestrzeganie Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej") warunków uzyskanego przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nie następuje utrata prawa do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 7.

Zdaniem Spółki, sprzedaż środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zakup których zaliczono do wydatków inwestycyjnych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniających do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych następująca w okresie wcześniejszym niż 3 lata, licząc od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych - stanowi naruszenie punktu 3 ("przestrzeganie Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej") warunków uzyskanego przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i powoduje utratę prawa do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych następującego na mocy art. 17 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 8.

W przypadku, gdy wartość środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sprzedanych po mniej niż po 3 latach od momentu wprowadzenia do ewidencji nie będzie uwzględniana w łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiących podstawę uzyskania pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych nie ma miejsca naruszenie punktu 3 ("przestrzeganie Regulaminu Strefy i innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej") warunków uzyskanego przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nie następuje utrata prawa do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Pomocą regionalną udzieloną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiągniętego wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Warunki i zasady skorzystania z ww. zwolnienia zostały uregulowane w ustawie oraz akcie wykonawczym wydanym na jej podstawie.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie, przepisem wykonawczym do ww. ustawy jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289 z późn. zm.).

W rozporządzeniu tym, w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych, wskazano na następujące uregulowania prawne:

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi pomoc regionalną z tytułu:

1.

kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6, 6a i 6b, lub

2.

tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Zgodnie z § 6 ust. 1 tego rozporządzenia, za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione po dniu uzyskania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy na:

1.

zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłatę określoną w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika,

2.

rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych

- zaliczone do wartości początkowej tych środków trwałych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Stosownie do postanowień § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:

1.

nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym;

2.

będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

1.

zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub

2.

rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub

3.

nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Spółka posiada Zezwolenie Nr (...) z dnia 7 lipca 2004 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży środków trwałych, zakup których zaliczono do wydatków inwestycyjnych na terenie strefy, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

1.

w okresie późniejszym niż 5 lat licząc od dnia ich wprowadzenia do ewidencji;

2.

w okresie późniejszym niż 3 lata licząc od dnia ich wprowadzenia do ewidencji, ale wcześniejszym niż 5 lat od tego wprowadzenia;

3.

w okresie krótszym niż 3 lata od momentu wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że zarówno przesłanki warunkujące prawo do zwolnienia (§ 5 ust. 1 rozporządzenia), jak i przesłanki cofnięcia lub ograniczenia zezwolenia (art. 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych) stanowią katalog zamknięty.

Cytowany przepis § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej, jako warunek zachowania prawa do zwolnienia z podatku dochodowego, wskazuje na zakaz zbywania (przenoszenia własności) składników majątkowych przez okres 5 lat od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku zbycia środka trwałego przed upływem 5 lat od wprowadzenia go do ewidencji dochodzi do utraty zwolnienia jedynie w części proporcjonalnej do wartości początkowej zbywanego środka trwałego.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że normy wynikające z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości oraz powszechności opodatkowania i tym samym powinny być interpretowane w sposób niezwykle precyzyjny i ścisły. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.

Reasumując stwierdzić należy, że:

1.

w niniejszej sprawie mają zastosowanie zasady prawne określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289 z późn. zm.);

2.

sprzedaż składnika majątku, z którym związane jest zwolnienie od podatku - po upływie 5 lat od dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - nie stanowi przesłanki do utraty prawa do zwolnienia podatkowego;

3.

wartość środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sprzedanych po więcej niż 5 latach od momentu wprowadzenia do ewidencji może być uwzględniana w łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiących podstawę uzyskania pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych;

4.

sprzedaż składnika majątku, z którym związane jest zwolnienie od podatku - w okresie późniejszym niż 3 lata, ale wcześniejszym niż 5 lat od dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stanowi przesłankę do utraty prawa do zwolnienia podatkowego;

5.

wartość środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sprzedanych po więcej niż 3 latach, ale mniej niż 5 latach od momentu wprowadzenia do ewidencji nie może być uwzględniana w łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiących podstawę uzyskania pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych i musi zostać z tego wyliczenia wyłączona;

6.

nieuwzględnienie wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sprzedanych po więcej niż 3 latach, ale mniej niż 5 latach od momentu wprowadzenia do ewidencji w łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiących podstawę uzyskania pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych powoduje, że Spółka nie traci prawa do zwolnienia w podatku na mocy art. 17 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

7.

sprzedaż środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zakup których zaliczono do wydatków inwestycyjnych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, uprawniających do zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych - wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, następująca w okresie wcześniejszym niż 3 lata licząc od dnia ich wprowadzenia do ewidencji, w okresie kontynuowania wydatków inwestycyjnych, powoduje utratę prawa do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy art. 17 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

8.

nieuwzględnianie wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, sprzedanych po mniej niż po 3 latach od momentu wprowadzenia do ewidencji, w łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiących podstawę uzyskania pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych - powoduje, że Spółka nie traci prawa do zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy art. 17 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl