IPTPB3/423-312/13-2/KJ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

IPTPB3/423-312/13-2/KJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 października 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB3/423-312/13-2/KJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...), przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2013 r. (data wpływu 9 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu przeznaczonego na nabycie udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu przeznaczonego na nabycie udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: Spółka), działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wchodzi w skład grupy T. (dalej: "Grupa"). W najbliższym czasie Spółka będzie uczestniczyć w procesie reorganizacji Grupy, mającym na celu uproszczenie struktury i usprawnienie funkcjonowania spółek w ramach Grupy, a w konsekwencji zwiększenie efektywności ich działalności. Końcowym efektem restrukturyzacji ma być konsolidacja kontroli w Grupie oraz redukcja liczby podmiotów w wyniku operacji połączenia. Zgodnie z założeniami biznesowymi Grupy, w wyniku konsolidacji dojdzie w szczególności do zwiększenia efektywności zarządzania Grupą poprzez zmniejszenie liczby ośrodków decyzyjnych, obniżenie kosztów administracyjnych oraz zwiększenie efektywności działalności operacyjnej.

W związku z przyjętą strategią biznesową, w pierwszym kroku, Wnioskodawca nabył udziały w innej spółce z Grupy (dalej: X.). Operacja taka istotnie przyspieszyła i uprościła procedurę planowanej restrukturyzacji. Dodatkowo, nabyte udziały stanowią inwestycję długoterminową Spółki. W celu sfinansowania transakcji nabycia udziałów Spółka wykorzystała środki pochodzące z kredytu bankowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zapłacone lub skapitalizowane odsetki od kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę w celu sfinansowania nabycia udziałów w X. będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4d, art. 15 ust. 4e, art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie udziałów w X. będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu tych, których odliczalność jest wprost ograniczona w ustawie. Kosztami uzyskania przychodów mogą być zarówno koszty bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, tzn. koszty, które są wydatkami mającymi ekonomiczne uzasadnienie z punktu widzenia prowadzonej działalności.

Podział kosztów na wskazane powyżej kategorie ma istotne znaczenie w zakresie rozliczenia poniesionych wydatków w czasie.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Zgodnie zaś z art. 15 ust. 4b ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku do dnia:

1.

sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnik jest zobowiązany do złożenia takiego sprawozdania, albo

2.

złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego,

- są potrącane w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

W myśl art. 15 ust. 4c, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione w terminach późniejszych niż wskazane w ust. 4b pkt 1 i 2, są potrącane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie podatkowe. Natomiast dla kosztów pośrednich przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują inny sposób rozliczenia w czasie. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4d ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącane w dacie ich poniesienia, a jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zgodnie z art. 15 ust. 4e powyższej ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się natomiast dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W opinii Wnioskodawcy, do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami zaliczyć należy wydatki, które są ściśle (bezpośrednio) związane z konkretnymi przychodami, jakie osiąga podmiot gospodarczy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to więc, że kosztami bezpośrednimi uzyskania przychodów będą te wydatki związane z działalnością gospodarczą, którym można przypisać konkretne przychody w danym okresie. Kosztami pośrednimi uzyskania przychodów będą zaś takie wydatki, którym nie można wprost przyporządkować przychodów danego okresu. Są to zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale niemające bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że takimi kosztami pośrednimi są odsetki od kredytu zaciągniętego w celu nabycia udziałów.

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztów uzyskania przychodów nie stanowią m.in.:

* wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów i akcji (pkt 8);

* wydatki na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) (pkt 10 lit. a);

* naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (pkt 11).

W ocenie Spółki, powyższe wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów nie znajdą jednak zastosowania w niniejszej sytuacji.

Odnosząc się do kategorii wydatków wskazanej w art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, Spółka stoi na stanowisku, zgodnie z którym przepis ten obejmuje swoim zakresem wyłącznie wydatki ściśle związane z nabyciem lub objęciem udziałów lub akcji w spółce, bezpośrednio warunkujące tę transakcję, bez poniesienia których nie byłaby ona możliwa. Przykładem takich wydatków jest cena nabycia udziałów (akcji), opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Za takim rozumieniem art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy przemawia wykładnia literalna tego przepisu - sformułowanie "wydatki na objęcie lub nabycie" jednoznacznie wskazuje na konieczność istnienia bezpośredniego związku tych wydatków z nabyciem lub objęciem udziałów lub akcji w spółce. Gdyby intencją ustawodawcy było wyłączenie z kosztów podatkowych wszelkich wydatków poniesionych w związku z nabyciem lub objęciem udziałów lub akcji w spółce, posłużyłby się wówczas przykładowo sformułowaniem "wydatki poniesione w celu objęcia lub nabycia" albo "wydatki związane z objęciem lub nabyciem".

Ponadto, Wnioskodawca zwraca uwagę, że omawiana kategoria wydatków została zawarta w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określającym katalog kosztów nieuznawanych - na zasadzie wyjątku od reguły wynikającej z art. 15 ust. 1 ww. ustawy - za koszty uzyskania przychodów. W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy, zakres pojęciowy wydatków wyłączonych z kosztów nie powinien być interpretowany w sposób rozszerzający.

Wnioskodawca w wyniku zawarcia umowy kredytu uzyska środki finansowe na nabycie udziałów w X. Nabycie tych udziałów powinno przyczynić się do wzrostu efektywności i zyskowności działań podejmowanych przez Spółkę. Z punktu widzenia prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, koszty obsługi długu zaciągniętego w związku z finansowaniem nabycia udziałów kredytem należy ocenić jako racjonalne i uzasadnione. W rezultacie, zapłacone/skapitalizowane odsetki z tego tytułu są wydatkiem bezsprzecznie poniesionym w związku z potencjalnym uzyskaniem przez Spółkę przychodów lub z zachowaniem albo zabezpieczeniem Jej źródła przychodów. Tym samym, spełniona zostanie generalna przesłanka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, określona w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno więc budzić wątpliwości, że odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie udziałów - w związku z niespełnieniem przesłanki bezpośredniego związku z nabyciem - nie są objęte hipotezą art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Odsetki te nie stanowią bowiem wydatków na nabycie udziałów, lecz zapłatę za pozyskane finansowanie. W konsekwencji, mogą być one rozpoznawane jako koszt uzyskania przychodów, na podstawie odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 11 oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ww. ustawy. Z powyższych przepisów wynika a contrario, iż odsetki od pożyczek/kredytów, o ile przeznaczone są one na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika, stanowią koszty podatkowe w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

W konsekwencji, mając na uwadze, że przedmiotowe odsetki nie będą stanowić wydatków na nabycie udziałów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przepis ten nie znajdzie zastosowania w zaistniałej sytuacji), w ocenie Spółki, odsetki te - zgodnie z treścią przepisów art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy - bedą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Powyższe znajduje potwierdzenie w jednolitej, ugruntowanej już linii orzeczniczej i interpretacyjnej.

Przykładowo, w wyroku z dnia 7 września 2004 r. (sygn. FSK 324/04) Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że: "(...) przez wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć wydatki podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji, a więc w szczególności ich cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Do wydatków tych nie mogą być zaliczone odsetki od kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie akcji, gdyż nie pozostają one w bezpośrednim związku z ich nabyciem".

Potwierdził to także w wyroku z dnia 7 kwietnia 2006 r. (sygn. II FSK 508/05) Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd ten stanął na stanowisku, że: "(...) w wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu i stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia".

Analogiczne stanowisko zajął również Minister Finansów, który w piśmie z dnia 7 sierpnia 2002 r. (sygn. PB4/AK-8214-6905-192/02) stwierdził, że "należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Dotyczy to w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów. Odsetki od takich pożyczek i kredytów nie stanowią wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji), niewątpliwie jednak pozostają w związku z przychodami podatnika".

Powyższe stanowisko znajduje również odzwierciedlenie w licznych interpretacjach indywidualnych.

Przykładowo:

* " (...) użyty w powyższym przepisie termin "wydatki na nabycie akcji" powinien być odniesiony jedynie do wydatków bezpośrednio warunkujących nabycie akcji, to jest takich, bez których poniesienia nie byłoby możliwe ich skuteczne nabycie. Do takich wydatków zaliczają się na przykład zapłacona cena, opłaty notarialne, opłata skarbowa czy też prowizja maklerska. Natomiast ponoszone przez Spółkę odsetki z tytułu pożyczki przeznaczonej na nabycie akcji nie będą stanowić "wydatków na nabycie akcji", gdyż nie będą kosztami bezpośrednio warunkującymi ich nabycie. Odsetki te będą kosztami wynikającymi z wyboru sposobu finansowania się Spółki - to jest w przedmiotowym przypadku - pozyskania przez Spółkę środków finansowych na prowadzoną działalność gospodarczą poprzez zaciągnięcie pożyczki. Zatem, przedmiotowe odsetki będą stanowić koszty zaciągniętej pożyczki, natomiast nie będą stanowić "wydatków na nabycie akcji". (...) Reasumując, w przedmiotowej sytuacji, Spółka stoi na stanowisku, że na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) u.p.d.o.p. oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p., odsetki od finansowania udzielonego jej na objęcie akcji w Nabywanej Spółce będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji" - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. (nr IPPB3/423-761/12-2/EŻ);

* "Zgodnie z literalną treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: "wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji" nie stanowią kosztu uzyskania przychodów do czasu zbycia nabytych udziałów i akcji. Przez wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji rozumie się wydatki pozostające w bezpośrednim związku, warunkujące objęcie lub nabycie udziałów/akcji, takie jak w szczególności: cena nabycia, opłaty notarialne czy podatek od czynności cywilnoprawnych. Odsetki od kredytu/pożyczki na nabycie udziałów albo akcji stanowią wydatek na pozyskanie kapitału i jako takie nie pozostają w bezpośrednim związku z nabyciem udziałów/akcji i konsekwentnie, nie mogą być uznane za "wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji". (...) W konsekwencji, w analizowanej sytuacji, Spółka powinna rozpoznawać odsetki od kredytu przeznaczonego na nabycie akcji Y SA jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty/kapitalizacji, niezależnie od połączenia Spółki z Y SA" - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2012 r. (nr ILPB3/423-177/12-2/AO);

* " W przedmiotowej sprawie, odsetki od finansowania udzielonego Spółce na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) nie będą w ocenie Spółki, wydatkiem warunkującym nabycie lub objęcie udziałów (akcji). Wydatek w postaci spłaty odsetek od otrzymanego finansowania jest związany jedynie ze sposobem sfinansowania uiszczenia wynagrodzenia za nabycie lub objęcie udziałów (akcji), a nie z samym nabyciem lub objęciem. Wobec tego, w ocenie Spółki, odsetki od udzielonego jej finansowania nie będą stanowiły "wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)" w rozumieniu art. 16 ust. i pkt 8 u.p.d.o.p. (...) Reasumując, w przedmiotowej sytuacji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) u.p.d.o.p. oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p., odsetki od finansowania udzielonego jej na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w Nabywanych Spółkach będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji" - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 marca 2012 r. (nr IBPBI/2/423-1482/1 I/AK).

Wnioskodawca pokreśla, że podobne stanowisko prezentowane jest również przez doktrynę. Przykładowo autorzy "Koszty uzyskania przychodu Komentarz" Wojciech Pietrasiewicz, Marcin Romańczuk Rok wydania: 2009 Wydawnictwo: C.H.Beck wskazują " (...) zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, wydatki na nabycie udziałów stanowią koszt uzyskania przychodu dopiero przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów. Z przepisu tego wynika, że nie stanowią kosztów podatkowych (do chwili zbycia udziałów lub akcji) wydatki na nabycie udziałów. Pojęcie wydatków na nabycie udziałów swoim zakresem obejmuje takie wydatki, jak cena nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Minister Finansów potwierdził, że wydatkami na nabycie udziałów lub akcji są wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z nabyciem, tj. wydatki, bez których nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie udziałów albo akcji. Do wydatków tych należy zaliczyć cenę nabycia lub wpłaty na kapitał zakładowy. W przywołanym piśmie Minister Finansów stwierdził również, że: należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Dotyczy to w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów. Odsetki od takich pożyczek i kredytów nie stanowią wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji), niewątpliwie jednak pozostają w związku z przychodami podatnika. Dlatego też odsetki od tego rodzaju pożyczek i kredytów, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 11 PDOPrU, są kosztem w momencie zapłaty lub kapitalizacji."

Analogicznie, inne organy podatkowe w pełni akceptują stanowisko, że odsetki od kredytu/pożyczki na zakup udziałów/akcji nie stanowią wydatków na nabycie udziałów albo akcji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przykładowo:

* Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2012 r. (nr IPTPB3/423-286/11-5/PM);

* Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 15 listopada 2011 r. (nr ITPB3/423-400/11/AM);

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2011 r. (nr IPPB3/423-525/11-2/DP);

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2011 r. (nr IPPB3/423-855/10-4/JB);

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2010 r. (nr IPPB3/423-694/10-4/EB);

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2010 r. (nr ILPB3/423-441/10-2/KS);

* Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2009 r. (nr IBPBI/2/423-116/09/BG);

* Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 grudnia 2008 r. (nr ILPB3/423-554/08-2/DS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl