IPTPB3/423-302/13-2/PM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

IPTPB3/423-302/13-2/PM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 października 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB3/423-302/13-2/PM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2013 r. (data wpływu 2 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie objęcia zwolnieniem dochodu z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wykorzystując limit dwóch zwolnień podatkowych łącznie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie objęcia zwolnieniem dochodu z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wykorzystując limit dwóch zwolnień podatkowych łącznie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również jako: Spółka) jest polską spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Dnia 11 października 2007 r. Spółka uzyskała zezwolenie (dalej: "Pierwsze Zezwolenie") na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: "SSE"), o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.), rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w ramach następujących pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług: artykuły spożywcze i napoje (dział 15) za wyjątkiem działalności określonej w § 2 pkt 12 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia X r. w sprawie X. W związku z uzyskaniem Pierwszego Zezwolenia, Spółka nabyła od miasta X nieruchomość położoną w SSE, podstrefa X. Z biznes planu złożonego przez Wnioskodawcę w związku z przetargiem na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE wynika, że Wnioskodawca zamierza produkować w zakładzie wybudowanym w X ok. 30 milionów kilogramów gotowych do spożycia płatków zbożowych.

Dnia 15 listopada 2012 r., w związku z planowanymi nowymi inwestycjami, Spółka uzyskała nowe zezwolenie (dalej: "Drugie Zezwolenie") na prowadzenie działalności na terenie SSE rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, określonych w następujących pozycjach PKWiU Głównego Urzędu Statystycznego: artykuły spożywcze (dział 10) z wyłączeniem działalności określonych w art. 1 ust. 3 pkt a), b) i c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. W ramach Drugiego Zezwolenia, Spółka wdraża nowy projekt inwestycyjny w X, polegający na rozbudowie istniejących obiektów oraz dywersyfikacji produkcji Spółki poprzez wprowadzenie nowych produktów (w szczególności przekąski - chipsy).

Powyższe zezwolenia uzyskane przez Spółkę określają rodzaje prowadzonej przez Spółkę działalności objętej zwolnieniem z podatku dochodowego, jak również warunki uprawniające Spółkę do korzystania ze zwolnienia.

W Pierwszym Zezwoleniu określono następujące warunki prowadzenia działalności na terenie SSE:

* poniesienie na terenie SSE wydatków inwestycyjnych w wysokości 189.295.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. (powyższy termin został przedłużony decyzją z dnia 4 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., a następnie decyzją Ministra Gospodarki z dnia 5 stycznia 2012 r. przedłużony do dnia 31 grudnia 2013 r.),

* utworzenie na terenie SSE co najmniej 100 miejsc pracy w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. (powyższy termin został przedłużony decyzją Ministra Gospodarki z dnia 4 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., a następnie decyzją Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.) oraz

* utrzymanie tego zatrudnienia do dnia 31 grudnia 2014 r. (powyższy termin został przedłużony decyzją Ministra Gospodarki z dnia 4 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., a następnie decyzją Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.)

Pierwsze Zezwolenie udzielone zostało na okres do dnia 28 maja 2017 r. (decyzją Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2011 r. powyższy termin przedłużono do dnia 31 marca 2019 r.).

W Drugim Zezwoleniu określono następujące warunki prowadzenia działalności na terenie SSE:

* poniesienie na terenie SSE wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 225.808.000 zł,

* zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia w SSE, kształtującego się na poziomie 7 pracowników, poprzez zatrudnienie na terenie SSE 40 nowych osób w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r., oraz

* utrzymanie tego zatrudnienia na poziomie co najmniej 47 pracowników do dnia 31 grudnia 2017 r.

Tak więc, w obu zezwoleniach warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE jest poniesienie wydatków inwestycyjnych, zatrudnienie nowych pracowników oraz otrzymanie tego zatrudnienia przez czas określony w zezwoleniach.

Jak wynika z treści ww. zezwoleń, zakres działalności gospodarczej zwolnionej z opodatkowania, określony na potrzeby Pierwszego Zezwolenia (artykuły spożywcze i napoje) obejmuje zakres działalności przewidziany w Drugim Zezwoleniu (artykuły spożywcze).

Obie inwestycje są zlokalizowane na terenie jednej, tej samej strefy ekonomicznej, natomiast realizowane będą na podstawie dwóch odrębnych zezwoleń na dwóch odrębnych nieruchomościach.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT w związku z art. 12 ustawy o SSE, Spółka uprawniona jest do kwalifikacji dochodów z działalności gospodarczej objętej zezwoleniami i prowadzonej na terenie SSE jako wolnych od podatku.

Jednocześnie, w związku z prowadzeniem działalności na podstawie dwóch zezwoleń, Spółka prowadzić będzie ewidencję księgową w sposób umożliwiający jednoznaczne przyporządkowanie wydatków inwestycyjnych oraz utworzonych nowych miejsc pracy do każdego zezwolenia. Ewidencja będzie zatem umożliwiała wyodrębnienie środków trwałych oraz utworzonych nowych miejsc pracy związanych z każdym projektem inwestycyjnym objętym Pierwszym oraz Drugim Zezwoleniem. Ewidencja umożliwi rozliczenie obydwu projektów pod kątem wypełnienia warunków określonych w zezwoleniach oraz ustalenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją tych projektów dla celów kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej. Spółka nie prowadzi ani nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej poza SSE.

W przyszłości Spółka nie wyklucza ubiegania się o uzyskanie kolejnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w związku z możliwością kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka jest uprawniona do zsumowania kwot zwolnień podatkowych przysługujących Jej w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych poniesionych na podstawie Pierwszego Zezwolenia i Drugiego Zezwolenia i zastosowania tak obliczonego limitu zwolnienia podatkowego do całości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie uzyskanych Zezwoleń łącznie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie uzyskanych zezwoleń, Spółce będzie przysługiwało zwolnienie podatkowe, którego limit będzie stanowiła suma kwot zwolnień podatkowych przysługujących Jej w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych poniesionych na podstawie Pierwszego Zezwolenia i Drugiego Zezwolenia (jak również na podstawie dalszych ewentualnych zezwoleń uzyskanych przez Spółkę) do momentu pełnego wykorzystania limitu zwolnienia, cofnięcia lub wygaśnięcia któregokolwiek z zezwoleń. W konsekwencji, dopóki Spółce będą przysługiwały uprawnienia do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania w ramach któregokolwiek z zezwoleń dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE w ramach posiadanych zezwoleń będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania do momentu wykorzystania limitu zwolnienia podatkowego, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia strefowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o CIT, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów i kosztów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są wolne od podatku - nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2.

Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 ustawy o CIT, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych. Z kolei art. 17 ust. 4 ustawy o CIT, stanowi, iż powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Równocześnie, zgodnie z art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast, stosownie do § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.), zwolnienia przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy, a w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają wszystkie dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w granicach wskazanych w odpowiednich zezwoleniach strefowych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy CIT, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej tak, by określała ona wysokość dochodu, podstawę opodatkowania oraz należny podatek, z uwzględnieniem zasad określania podstawy opodatkowania oraz straty wynikających z art. 7 ust. 3 i 4 cyt. ustawy. Z powyższych przepisów wynika zatem obowiązek wyodrębnienia w ewidencji dwóch kategorii dochodów: zwolnionych od opodatkowania oraz niepodlegających temu zwolnieniu.

W konsekwencji, Spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób umożliwiający wyodrębnienie dochodów (strat) z działalności objętej zwolnieniem, z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy oraz działalności opodatkowanej, która jest prowadzona poza terenem strefy, lub nie jest objęta zezwoleniem. A więc, obowiązek ustalania odrębnego wyniku podatkowego odnosi się jedynie do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie SSE i poza nią lub prowadzi jednocześnie działalność wymienioną i niewymienioną w zezwoleniu. W związku z tym, Spółka korzystająca z dwóch zezwoleń na terenie SSE uprawniona będzie do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą dwóch limitów pomocy publicznej.

W sytuacji, gdy działalność gospodarcza Spółki wynikająca z obydwu Zezwoleń wykonywana jest w SSE, nie miałyby znaczenia różnice w zakresie przedmiotu działalności określone w Pierwszym i Drugim Zezwoleniu. Wskazany wyżej art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT wskazuje jedynie, aby zwolniony dochód pochodził:

* z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE;

* z działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE

Przepis art. I 7 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, ani też żadne inne przepisy, w tym w szczególności przepisy dotyczące działalności w ramach SSE, nie wymagają, aby zwolnienie z podatku miało być liczone odrębnie dla dochodów uzyskiwanych na podstawie poszczególnych zezwoleń.

Gdyby zamierzeniem ustawodawcy było dokonywanie takiego wydzielenia w obrębie każdego projektu inwestycyjnego realizowanego przez jednego podatnika w tej samej strefie, obowiązek taki powinien wynikać wprost z przepisów.

Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy nieuzasadnione i bezcelowe byłoby nakładanie na Spółkę obowiązku ustalania odrębnego dochodu (straty) dla każdego z zezwoleń z tej przyczyny, iż całość dochodów osiąganych przez Spółkę na terenie SSE na podstawie Pierwszego Zezwolenia i Drugiego Zezwolenia, podlegać będzie zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych w granicach dostępnego limitu pomocy publicznej na podstawie odrębnych zezwoleń.

Zarówno w przepisach podatkowych jak i w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, brak jest również regulacji nakazujących prowadzenie odrębnej ewidencji podatkowej dla każdego z projektów inwestycyjnych realizowanych na podstawie odrębnych zezwoleń strefowych, tym bardziej aby zwolnienie z podatku miało być liczone odrębnie dla dochodów uzyskiwanych na podstawie poszczególnych zezwoleń.

Skoro zgodne z prawem jest łączne ustalenie dochodu Spółki uzyskanego na terenie SSE na podstawie dwóch posiadanych zezwoleń, brak jest przeszkód do zsumowania kwot zwolnień podatkowych, przysługujących Spółce, w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych poniesionych na podstawie Pierwszego Zezwolenia i Drugiego Zezwolenia i zastosowania tak obliczonego limitu zwolnienia podatkowego, do całości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, na podstawie posiadanych zezwoleń.

A zatem, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu w kwocie wynikającej z połączenia limitów pomocy publicznej wynikających z poszczególnych zezwoleń.

Obliczona zgodnie z powyższymi zasadami pula pomocy przysługująca Spółce będzie realizowana poprzez zwolnienie z opodatkowania dochodu osiąganego w zakresie określonym w zezwoleniach. Spółka będzie prowadzić odpowiednią ewidencję umożliwiającą bieżące monitorowanie wykorzystania dostępnej wysokości zwolnienia podatkowego w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Wraz z wygaśnięciem/cofnięciem Pierwszego Zezwolenia bądź po wykorzystaniu limitu zwolnienia podatkowego z Pierwszego Zezwolenia, Spółka będzie mogła w ramach prowadzonej działalności nadal korzystać z limitu zwolnienia podatkowego dostępnego na podstawie Drugiego Zezwolenia oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń. Także w przypadku wykorzystania limitu zwolnienia podatkowego wynikającego z Drugiego Zezwolenia, czy też wygaśnięcia/cofnięcia Drugiego Zezwolenia, Spółka będzie mogła w ramach prowadzonej działalności nadal korzystać z limitu zwolnienia podatkowego dostępnego na podstawie Pierwszego Zezwolenia oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest w pełni zgodne z jednolitą linią interpretacyjną prezentowaną przez organy podatkowe. Analogiczne stanowisko zaprezentował m.in.:

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-1151/12/SD wskazał, że: "(...) Spółka korzystająca z dwóch zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą dwóch limitów pomocy publicznej. Ani przepisy strefowe, ani ustawy o p.d.o.p., nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna - tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu (...) Spółka może zatem objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu (lub wygaśnięciu zezwolenia) limit wynikający z drugiego zezwolenia."

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. IPTPB3/423-306/12-2/KJ, który uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: "W związku z posiadaniem trzech Zezwoleń (w powiązaniu ze spełnieniem warunków określonych w każdym z tych Zezwoleń) Spółce będzie przysługiwało prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu w kwocie wynikającej z połączenia iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych Zezwoleń, z uwzględnieniem dyskontowania."

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 9 sierpnia 2012 r., sygn. IPPB3/423-362/12-2/MS, który uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym: "(...) działanie Spółki, polegające na łącznym ustaleniu dochodu zwolnionego z opodatkowania p.d.o.p. na podstawie wszystkich posiadanych przez nią Zezwoleń aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej wynikającej z poniesionych wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem intensywności pomocy dla wszystkich trzech Zezwoleń łącznie, uznać należy za prawidłowe."

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 29 czerwca 2012 r., sygn. IPTPB3/423-127/12-3/KJ, który uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym: "(...) po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach najwcześniej wydanych Zezwoleń (lub po ich wygaśnięciu), tj. kolejno Zezwolenia I, Zezwolenia II, Zezwolenia III, a następnie Zezwolenia IV zwolnieniu podlegać będzie dochód z całej Działalności Podstawowej prowadzonej na terenie SSE do momentu wyczerpania puli zwolnienia dostępnej w ramach chronologicznie ostatniego zezwolenia posiadanego przez Spółkę lub do jego wygaśnięcia."

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 14 maja 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-165/12/AP, który stwierdził, że: "Obowiązek ustalania odrębnego wyniku podatkowego odnosi się tylko do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i poza nią. W związku z tym, Spółka korzystająca z kilku zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą kilku limitów pomocy publicznej. Ani przepisy strefowe, ani ustawy o p.d.o.p., nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna - tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu."

Analogiczne podejście zostało zaprezentowane również m.in. przez:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 5 listopada 2012 r., sygn. ILPB3/423-310/12-3/AO;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 10 maja 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-152/12/JD;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 10 kwietnia 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-29/12/PP;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-1359/11/SD;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 20 grudnia 2011 r., sygn. IPTPB3/423-242/11-2/MF;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 28 czerwca 2011 r., sygn. ILPB3/423-151/11-2/MM;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 30 marca 2011 r., sygn. ITPB3/423-7I5b/10/MT;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 24 września 2010 r., sygn. IPPB3/423-480/10-4/MS

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego określony dla Drugiego Zezwolenia, został zsumowany z limitem pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego określonym dla Pierwszego Zezwolenia, a dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie obu tych zezwoleń zwolniony był z podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości łącznego zwolnienia podatkowego wynikającego z obu zezwoleń strefowych.

Tym samym, zdaniem Spółki, w odniesieniu do całości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie uzyskanych zezwoleń, Spółce będzie przysługiwało zwolnienie podatkowe, którego limit będzie stanowiła suma kwot zwolnień podatkowych przysługujących Jej w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych poniesionych na podstawie Pierwszego Zezwolenia i Drugiego Zezwolenia (jak również na podstawie dalszych ewentualnych zezwoleń uzyskanych przez Spółkę) do momentu pełnego wykorzystania limitu zwolnienia, cofnięcia lub wygaśnięcia któregokolwiek z zezwoleń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa X.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl