IPTPB3/423-299/13-2/IR - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

IPTPB3/423-299/13-2/IR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 października 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB3/423-299/13-2/IR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2013 r. (data wpływu 31 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z podziałem przez wydzielenie - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z podziałem przez wydzielenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest organizacja turystyki (działalność pośredników i agentów turystycznych i pozostała działalność turystyczna). Spółka rozważa przeprowadzenie restrukturyzacji zmierzającej do utworzenia dwóch linii biznesowych, z których jedna koncentrowałaby się na obsłudze ruchu turystycznego w ramach Unii Europejskiej, a druga ruchu turystycznego poza Unią Europejską. W tym celu rozważane jest dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie z Niej na inną spółkę kapitałową (dalej: "Spółka A") zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP A") prowadzącej sprzedaż usług dotyczących turystyki w ramach Unii Europejskiej ("linia biznesowa A").

Składniki majątkowe pozostałe w Spółce po podziale służące obsłudze usług turystyki poza Unię Europejską ("linia biznesowa B") również będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: "ZCP B").

Spółka A prowadziłaby działalność w ramach linii biznesowej A, w oparciu o:

* odpłatnie udostępniony przez Spółkę majątek trwały i wartości niematerialne i prawne służące prowadzeniu działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży usług turystycznych,

* odpłatnie udostępnione rejestry kontrahentów,

* wierzytelności i zobowiązania wynikające z działalności operacyjnej ZCP A,

* utworzony po podziale rachunek bankowy obsługujący transakcje Spółki A,

* oddelegowanych ze Spółki pracowników (w wyniku podziału nie dojdzie do przeniesienia pracowników Spółki na Spółkę A).

Po wydzieleniu składniki majątku Spółki A, które pozostaną w Spółce pozostaną w tym samym budynku.

Spółka po podziale zamierza prowadzić działalność w zakresie linii biznesowej B w oparciu o:

* własny majątek trwały i wartości niematerialne i prawne służące prowadzeniu działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży usług turystycznych,

* rejestry kontrahentów,

* wierzytelności i zobowiązania wynikające z działalności operacyjnej Spółki po podziale,

* rachunek bankowy obsługujący transakcje Spółki po podziale,

* pracowników.

Spółka zaznacza, że nie dojdzie do formalnego wyodrębnienia organizacyjnego ZCP, bowiem wynika ono z obsługi konkretnych kierunków wybieranych przez klientów i nie jest elementem znaczącym dla prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie pomimo faktu, że nie dojdzie do wyodrębnienia finansowego (w sensie odrębnych kont dla ZCP A oraz ZCP B) to jednak będzie można dokonać przypisania wierzytelności i zobowiązań do ZCP A oraz ZCP B przy użyciu metod pośrednich. Również ze względu na odrębność obu linii biznesowych nie ma konieczności dokonania ścisłego wyodrębnienia technicznego obu ZCP.

Ponadto Spółka zaznacza, że w wyniku podziału przedmiot Jej działalności zostanie rozszerzony o odpłatne udostępnianie Spółce A środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, bazy kontrahentów oraz pracowników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Spółka wnosi o potwierdzenie, czy w opisanym zdarzeniu przyszłym zarówno ZCP A jak i ZCP B stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy CIT, a tym samym w związku z rozważanym podziałem przez wydzielenie nie powstanie dla Niej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ("CIT").

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno składniki majątku wydzielone do Spółki A, jak i składniki majątku pozostałe w Spółce będą stanowiły ZCP i w konsekwencji w wyniku podziału nie powstanie dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

Wnioskodawca wskazuje, że przepisy prawa handlowego pozwalają na dokonanie podziału spółki poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych).

W ramach rozważanego zdarzenia przyszłego podział, o którym mowa powyżej zostanie przeprowadzony w ten sposób, że majątek Spółki zostanie przeniesiony na inne spółki kapitałowe. W świetle powyższych okoliczności, zdarzenie to mogłoby potencjalnie kreować przychód podlegający opodatkowaniu CIT na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT, jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychodem jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Zdaniem Spółki, wydzielenie Spółki A nie spowoduje dla Spółki powstania przychodu, bowiem składniki majątkowe wydzielone do Spółki A oraz pozostałe w Spółce będą stanowiły ZCP w rozumieniu ustawy CIT.

Zgodnie z definicją legalną sformułowaną w art. 4a pkt 4 ustawy CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza na gruncie ustawy CIT organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Według Wnioskodawcy, z utrwalonego orzecznictwa organów podatkowych wynika, że ZCP powstaje, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

a.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiązania;

b.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

c.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

d.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Jak wskazano w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 października 2008 r. (nr ILPB3/423-446/08-2/HS), zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, które w przyszłości mogą służyć do prowadzenia odrębnego zakładu, lecz zorganizowanym, autonomicznym zespołem tych składników. Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki czyli kadra pracownicza.

Kryterium pozwalającym na ocenę, czy doszło do wyodrębnienia organizacyjnego jest ustalenie roli, jaką pełniły składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość; tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 listopada 2008 r., nr IPPB5/423-6/08-3/MB).

Według Wnioskodawcy wyodrębnienie finansowe oznacza możliwość przypisania ZCP określonych wskaźników finansowych. Jak wyraził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 listopada 2008 r. (nr IP-PB3-423-816/08-2/MB), wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z orzecznictwem organów podatkowych, odpowiednia ewidencja zdarzeń gospodarczych oznacza m.in. opracowywanie odrębnych planów finansowych i budżetów dla ZCP, wyodrębnienie kont księgowych właściwych wyłącznie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dotyczących ZCP w zakładowym planie kont (por. m.in. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 marca 2008 r., nr IBPB3/423-100/08/MS/KAN-3205/12/07). Wskazuje się również na celowość posiadania przez ZCP rachunku bankowego obsługującego działalność prowadzoną przez ZCP (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 lutego 2008 r., nr IPPB3/423-418/07-2/MB).

Wnioskodawca wskazuje, że w analizowanym przypadku kryterium posiadania przez ZCP A rachunku bankowego zostanie spełnione, choć jego realizacja nastąpi już po podziale.

Kryterium zdolności zespołu składników do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego zadania gospodarcze sprowadza się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, że aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa" (podobnie m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 9 października 2008 r., nr IBPB3/423-659/08/MS).

Według Wnioskodawcy, aktualność przedstawionego powyżej stanowiska organów podatkowych w analizowanym zakresie potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2011 r. (nr ILPB3/423-11-5/EK), w której wskazano, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i wiązane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

W ocenie Spółki w analizowanym zdarzeniu przyszłym przesłanki istnienia ZCP będą spełnione zarówno w odniesieniu do ZCP A jak i ZCP B. Dla powyższego nie ma znaczenia, że Spółka A nie będzie posiadać pracowników ani własnej bazy kontrahentów, bowiem powyższe zostaną jej po podziale odpłatnie udostępnione przez Spółkę, a zatem będzie ona mogła niezależnie prowadzić działalność nakierowaną na sprzedaż na rynki zagraniczne. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności (prowadzenie równolegle sprzedaży usług dotyczących ruchu turystycznego w Unii Europejskiej i poza nią) bez znaczenia dla sprawy pozostanie również brak formalnego wyodrębnienia ZCP na gruncie organizacyjnym, finansowym oraz technicznym.

W związku z powyższym Spółka uważa, że po Jej stronie jako spółki dzielonej nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy CIT, bowiem zarówno ZCP A jak i ZCP B będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy CIT.

W oparciu o przedstawione powyżej argumenty Spółka wnosi o potwierdzenie, że w opisanym zdarzeniu przyszłym zarówno ZCP A jak i ZCP B stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy CIT, a tym samym w związku z rozważanym podziałem przez wydzielenie nie powstanie dla Niej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Podział spółek handlowych uregulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030). Stosownie do postanowień art. 528 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ww. Kodeksu, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 Kodeksu spółek handlowych).

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z treścią art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z cytowanego przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

* stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),

* jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,

* jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,

* mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

W przypadku podziału przez przejęcie prawodawca uznał, że w spółce podlegającej podziałowi przychód wystąpi w sytuacji, gdy majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem, aby skorzystać z wyłączenia z przychodów, majątek przejmowany musi stanowić zorganizowaną części przedsiębiorstwa.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że jednym z podstawowych elementów istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozważa przeprowadzenie restrukturyzacji zmierzającej do utworzenia dwóch linii biznesowych, z których jedna koncentrowałaby się na obsłudze ruchu turystycznego w ramach Unii Europejskiej, a druga ruchu turystycznego poza Unią Europejską. W tym celu rozważane jest dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie z Niej na inną spółkę kapitałową -"Spółka A" zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącej sprzedaż usług dotyczących turystyki w ramach Unii Europejskiej ("linia biznesowa A"). Składniki majątkowe pozostałe w Spółce po podziale, służące obsłudze usług turystyki poza Unię Europejską ("linia biznesowa B") również będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Spółka A prowadziłaby działalność w ramach linii biznesowej A, w oparciu o odpłatnie udostępniony przez Spółkę majątek trwały i wartości niematerialne i prawne służące prowadzeniu działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży usług turystycznych, odpłatnie udostępnione rejestry kontrahentów, wierzytelności i zobowiązania wynikające z działalności operacyjnej ZCP A, utworzony po podziale rachunek bankowy obsługujący transakcje Spółki A, oddelegowanych ze Spółki pracowników (w wyniku podziału nie dojdzie do przeniesienia pracowników Spółki na Spółkę A). Po wydzieleniu składniki majątku Spółki A, które pozostaną w Spółce pozostaną w tym samym budynku. Spółka po podziale zamierza prowadzić działalność w zakresie linii biznesowej B w oparciu o własny majątek trwały i wartości niematerialne i prawne służące prowadzeniu działalności operacyjnej w zakresie sprzedaży usług turystycznych, rejestry kontrahentów, wierzytelności i zobowiązania wynikające z działalności operacyjnej Spółki po podziale, rachunek bankowy obsługujący transakcje Spółki po podziale, pracowników. Spółka zaznacza, że nie dojdzie do formalnego wyodrębnienia organizacyjnego ZCP, bowiem wynika ono z obsługi konkretnych kierunków wybieranych przez klientów i nie jest elementem znaczącym dla prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie pomimo faktu, że nie dojdzie do wyodrębnienia finansowego w sensie odrębnych kont to jednak będzie można dokonać przypisania wierzytelności i zobowiązań do ZCP A oraz ZCP B przy użyciu metod pośrednich. Również ze względu na odrębność obu linii biznesowych nie ma konieczności dokonania ścisłego wyodrębnienia technicznego obu ZCP.

W przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych uregulowane zostały skutki podatkowe podziału spółek. Skutki te zależne są od faktu, czy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce - stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czy też nie.

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym majątek trwały i wartości niematerialne i prawne służące prowadzeniu działalności będą wykorzystywane przez Spółkę A na podstawie odpłatnego udostępnienia, odpłatnie będą udostępnione rejestry kontrahentów, a pracownicy oddelegowani ze Spółki. Tak więc Spółka A nie będzie cechować się wystarczającym stopniem wyodrębnienia. Wnioskodawca sam wskazał też, że nie dojdzie do formalnego wyodrębnienia organizacyjnego ZCP. Jednocześnie nie dojdzie do wyodrębnienia finansowego (w sensie odrębnych kont dla ZCP A oraz ZCP B), jak również ze względu na odrębność obu linii biznesowych nie ma konieczności dokonania ścisłego wyodrębnienia technicznego obu ZCP.

Obsługa w ramach działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych przez Spółkę A i Spółkę B dwóch różnych grup odbiorców, tj. z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej nie może stanowić wystarczającej przesłanki dla uznania obu spółek jako odrębne od siebie, zorganizowane części przedsiębiorstwa. Składniki majątkowe, które stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa powinny być przeznaczone do realizacji określonych zadań, natomiast w przedmiotowej sprawie zadania i wykorzystywane w tym celu środki są tożsame, inny jest jedynie rynek zbytu usług.

Zatem, w sytuacji stanowiącej przedmiot wniosku należy stwierdzić brak formalnego wyodrębnienia Spółki A na gruncie organizacyjnym, finansowym oraz technicznym, a więc majątek przejmowany nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie warunki wymienione w cytowanym art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe tut. Organ stoi na stanowisku, że w związku z tym, iż część mienia przedsiębiorstwa przenoszona do Spółki A nie będzie stanowiła zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

Niezależnie od powyższego stanowiska tut. Organu podatkowego należy podkreślić, że pełna weryfikacja transakcji wydzielenia części przedsiębiorstwa opisanej w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

W postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej Organ podatkowy związany jest opisem przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i nie dysponuje takimi narzędziami jak postępowanie dowodowe, czy też postępowanie w zakresie ustalenia treści czynności prawnej, o którym mowa w art. 199a Ordynacji podatkowej.

Końcowo dodać także należy, że powołane we wniosku interpretacje podatkowe zostały wydane w indywidualnych sprawach w określonych, odrębnych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych i tylko do nich się odnoszą. Nie są natomiast wiążące dla tut. Organu, który wydał przedmiotową interpretację indywidualną, gdyż nie stanowią przepisów prawa materialnego.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl