Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB3/423-21/11-2/MF
Zasady rozliczenia wpłaty z zysku do budżetu państwa w przypadku utraty statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie roku podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa. Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2011 r. (data wpływu 20 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w zakresie ustania obowiązku dokonywania wpłat oraz sposobu rocznego rozliczenia wpłat z zysku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w zakresie ustania obowiązku dokonywania wpłat oraz sposobu rocznego rozliczenia wpłat z zysku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny.

Przedsiębiorstwo Spółka Akcyjna. (zwane dalej Spółką lub Wnioskodawcą) posiadało status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. W dniu 17 czerwca 2010 r., w wyniku zawartej umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji, Skarb Państwa, działając na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), zbył nieodpłatnie wszystkie posiadane w Spółce akcje na rzecz Powiatu. Natomiast w dniu 21 Iipca 2010 r. postanowieniem Sądu Rejonowego wskazane zmiany zostały wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. wykreślono Skarb Państwa jako jedynego akcjonariusza, wpisując w jego miejsce Powiat.

Spółka, posiadając status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, podlegała m.in. obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 z późn. zm.- zwanej dalej ustawą). Spółka składała miesięczne deklaracje (WZS-1M) o wysokości wpłaty z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wpłacała na rachunek Urzędu Skarbowego należne zaliczki miesięczne. Deklaracja (WZS-1R) za miesiąc grudzień 2010 r. zostanie złożona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przeprowadzeniem komunalizacji Spółki w trakcie roku obrotowego, Spółka dokonując ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu Państwa za 2010 r. na podstawie deklaracji WZS-1R powinna uwzględnić cały rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. czy wyłącznie okres do końca miesiąca, w którym dokonano komunalizacji, tj. od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa była zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Zbycie, w trakcie roku obrotowego, przez Skarb Państwa 100% akcji na rzecz Powiatu, na podstawie art. 4b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, nie zwolniło Wnioskodawcy z tego obowiązku albowiem czynność ta nie wyczerpywała przesłanek przewidzianych w art. 3 ww. ustawy, w myśl, którego obowiązek dokonywania wpłat z zysku, ustaje z końcem miesiąca, w którym dokonano zbycia akcji na zasadach i w trybie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Według Wnioskodawcy, tenże art. 3 ww. ustawy traktuje o zbywaniu akcji i prywatyzacji w trybie wyszczególnionym w art. 1 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, tymczasem Spółka nie została sprywatyzowana na podstawie tychże przepisów, lecz została skomunalizowana na podstawie art. 4b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Z tych też względów dyspozycja art. 3 ustawy nie miała odniesienia do Wnioskodawcy, a to oznaczało, że nadal był zobowiązany do dokonywania wpłat z zysku do końca roku obrotowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, z obowiązku dokonywania wpłat z zysku Wnioskodawca będzie zwolniony dopiero z początkiem nowego pełnego roku obrotowego, tj. od 1 stycznia 2011 r.

Ponadto, art. 3 ustawy nie zwalniał Wnioskodawcy z obowiązku składania deklaracji o wysokości zysku, gdyż obowiązek ten został w stosunku do deklaracji miesięcznych zamieszczony w innej jednostce redakcyjnej, tj. w art. 2 ust. 4 ustawy, a w stosunku do deklaracji rocznych w odrębnym akcie prawnym - § 5 rozporządzenia z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz. U. Nr 21, poz. 100 z późn. zm.-zwanego dalej rozporządzeniem).

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie powołanych przepisów Wnioskodawca uważa, iż wystąpienie w ciągu roku obrotowego zdarzenia skutkującego ustaniem obowiązku do dokonywania wpłat z zysku, nie zwalnia go z obowiązku składania miesięcznych deklaracji WZS-1M aż do zakończenia roku obrotowego oraz ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa na podstawie deklaracji WZS-1R, o którym mowa w § 5 rozporządzenia.

Ani przepisy ustawy, ani rozporządzenia, nie przewidują, możliwości dokonania ostatecznego rozliczenia wpłaty z zysku w oparciu o inny okres aniżeli rok obrotowy (okres objęty sprawozdaniem finansowym).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, ostateczne rozliczenie z tytułu wpłat z zysku za 2010 r., bez względu na wystąpienie w ciągu roku obrotowego zdarzenia powodującego ustanie obowiązku dokonywania wpłat z zysku, winno obejmować okres całego roku obrotowego bez żadnych wyłączeń. W przypadku Spółki rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zatem deklaracja WZS-1R o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy powinna obejmować okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 z późn. zm.) przepisy ustawy, stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, o których mowa w art. 1, są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej "wpłatami z zysku", na rzecz budżetu państwa. Stosowanie do art. 2 ust. 2 ustawy, wpłaty z zysku dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Ostateczne rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Na mocy art. 2 ust. 4 powołanej ustawy, spółki są obowiązane składać deklaracje o wysokości zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, osiągniętego od początku roku obrotowego, i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według siedziby spółki, zaliczki miesięczne (kwartalne) w wysokości różnicy między wpłatami z zysku należnymi z zysku osiągniętego od początku roku obrotowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (kwartały). Podstawą ustalenia wysokości zaliczki jest zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie, liczony w rachunku narastającym (art. 2 ust. 5 ustawy).

Szczegółowe zasady realizacji ww. obowiązków normuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz. U. Nr 21, poz. 100 z późn. zm.).

Na podstawie § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia, spółki, o których mowa w art. 1 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, zwane dalej "spółkami", dokonują wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej "wpłatami z zysku", na rzecz budżetu państwa w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych.

Stosownie do § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, spółki dokonujące wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa w okresach miesięcznych ustalają i dokonują tych wpłat w terminie do dnia 28 każdego miesiąca roku obrotowego za miesiąc poprzedni, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Równocześnie w myśl § 5 ww. rozporządzenia, spółki są obowiązane dokonać ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, lub sporządzeniu sprawozdania, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości nie występuje obowiązek zatwierdzania tego sprawozdania, na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia (WZS-1R).

Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż Spółka, która w ciągu roku obrotowego przestała spełniać warunki podmiotowe podlegania obowiązkowi w zakresie wpłat z zysku, określone w art. 1 pkt 1 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, winna wpłacić ostatnią zaliczkę na poczet wpłat z zysku za miesiąc, w którym utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, w terminie do dnia 28 następnego miesiąca. W myśl unormowania wynikającego z art. 2 ust. 1-5 ww. ustawy, Spółka zobowiązana jest składać deklaracje o wysokości zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, osiągniętego od początku roku obrotowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według siedziby Spółki, zaliczki miesięczne (kwartalne) w wysokości różnicy między wpłatami z zysku, należnymi z zysku osiągniętego od początku roku obrotowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (kwartały). Podstawą ustalenia wysokości zaliczki jest zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie, liczony w rachunku narastającym.

Ustawodawca, w przepisach § 2 i 5 rozporządzenia w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji, rozróżnił wpłaty dokonywane zaliczkowo od ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku. Ostateczne rozliczenie tych wpłat następuje po zakończeniu roku podatkowego i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sporządzeniu sprawozdania, bowiem dopiero wtedy znane są dane, które w sposób finalny i prawidłowy pozwalają na ustalenie wysokości tych wpłat, tj. wielkość zysku brutto za zakończony rok obrotowy i wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za ten rok.

Zatem utrata statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trakcie roku podatkowego nie wyłącza obowiązku dokonania ostatecznego rozliczenia wpłaty z zysku za okres, kiedy Spółka jeszcze ten status posiadała. Spółka powinna dokonać rozliczenia rocznego wpłat z zysku i złożyć deklarację (WZS-1R) za okres roku obrotowego, w którym ciążył na niej obowiązek dokonywania wpłat z zysku, tj. okres od początku roku obrotowego, jeżeli w tym dniu Spółka była podmiotem, o którym mowa w art. 1 ww. ustawy, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zbycie akcji Spółki, będących w posiadaniu Skarbu Państwa, w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego lub sporządzeniu sprawozdania, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości nie występuje obowiązek zatwierdzania tego sprawozdania.

Tutejszy Organ wskazuje, iż art. 3 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa określa skutki zbycia akcji (udziałów) na zasadach i w trybie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, stanowiąc, iż obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ww. ustawy ustaje w tym przypadku z końcem miesiąca, w którym dokonano zbycia akcji (udziałów).

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazano, iż Spółka nie została sprywatyzowana na podstawie przepisów ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, lecz została skomunalizowana na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).

Wobec powyższego przepis art. 3 ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, nie znajduje zastosowania w opisanym stanie faktycznym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl