IPTPB3/423-125/11-4/IR - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu fundacji otrzymanego w formie dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 października 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB3/423-125/11-4/IR Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu fundacji otrzymanego w formie dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku (data wpływu 8 lipca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 października 2011 r. (data wpływu 10 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodu otrzymanego w formie dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Z uwagi na braki formalne wniosku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) pismem wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 10 października 2011 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Celem statutowym Fundacji jest wspieranie lub uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju oraz inicjatyw lokalnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a w szczególności w takich, jak: gospodarka w zakresie przedsięwzięć w przemyśle, infrastrukturze komunalnej, łączności, komunikacji, rzemiośle, handlu, usługach, rolnictwie, z referencją dla małych i średnich, zwłaszcza "rodzinnych", "wzorcowych, "nowoczesnych" przedsięwzięć gospodarczych; wolne zawody; opieka i pomoc społeczna; ochrona zdrowia; oświata i wychowanie; kultura; sztuka; sport i nauka; sprawy wspólnot religijnych; ochrona środowiska; ochrona zabytków i miejsc pamięci (§ 6 Statutu Fundacji).

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.

udzielanie pomocy finansowej w formie pożyczek, zapomóg, stypendiów, dotacji;

2.

udzielanie odpłatnej i nieodpłatnej pomocy rzeczowej;

3.

prowadzenie oraz udział w pracach badawczych, planistycznych, a także organizowanie grup ekspertów;

4.

prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej;

5.

współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;

6.

prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i współpraca ze środkami masowego przekazu;

7.

prowadzenie doradztwa organizacyjnego, technicznego, technologicznego, finansowego, ekonomicznego;

8.

organizacyjne i finansowe wspieranie podmiotów samorządu terytorialnego oraz form współdziałania tych podmiotów w zakresie zaspokajania przez nie potrzeb publicznych (§ 10 Statutu Fundacji).

W ramach prowadzonej przez Fundację działalności doszło w dniu 6 września 2010 r. pomiędzy Fundacją a Centrum Rozwoju Gospodarki do zawarcia umowy o dofinansowanie (przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu pożyczkowego) Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 1 - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości.

Na mocy ww. umowy Fundacja (Beneficjent) otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu (§ 2 ust. 7 umowy). Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie pojmowane jest jako "wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie Umowy, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane w formie płatności pośredniej z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ustawy o finansach, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego" (§ 1 pkt 12 umowy).

Dofinansowanie jest udzielane Fundacji (Beneficjentowi) w formie przekazania dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszy gwarancyjnych i funduszy pożyczkowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1232 oraz z 2009 Nr 23, poz. 140).

Dofinansowanie zostaje przekazane w formie płatności pośredniej na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta, na podstawie prawidłowo złożonego Wniosku o płatność pośrednią (pkt 4.2. Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości).

W związku z powyższym realizacja umowy przez Wnioskodawcę polega na udzielaniu pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie zawieranych umów o pożyczkę. Fundacja z tytułu realizacji Projektu nie osiąga dochodu. Wszelkie przychody związane z udzielanymi pożyczkami, w tym w szczególności prowizje, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki karne od udzielonych pożyczek, odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym powiększają kapitał funduszu i przeznaczane są na realizację Projektu (§ 8 ust. 8, 12 i 13 umowy).

Zgodnie z § 8 ust. 13 umowy Fundacja (Beneficjent) zobowiązała się do wyłącznego przeznaczenia środków przekazanych w ramach umowy na udzielanie poręczeń/pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (...) oraz na pokrywanie kosztów zarządzania z tym związanych, także po zakończeniu okresu realizacji Projektu i upływie okresu trwałości projektu.

Zgodnie z zawartą umową (§ 8 ust. 7 umowy) środki przeznaczone na realizację Projektu są lokowane na rachunkach bankowych, inwestowane w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub jednostki samorządu terytorialnego, bądź inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, zgodnie z zapisami dokumentu przyjętego przez Radą Ministrów w dniu 3 lutego 2009 r. pn. Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013.

W okresie realizacji Projektu Fundacja ma prawo przeznaczyć 3% wartości dokapitalizowania na koszty zarządzania. Natomiast w okresie trwałości projektu wysokość kosztów zarządzania nie może przekroczyć 5% wartości udzielonych pożyczek/poręczeń w ciągu roku (§ 8 ust. 12 pkt 2).

Okres realizacji projektu trwa do 31 grudnia 2011 r., a okres obowiązywania umowy trwa przez dalsze pięć lat od dnia zakończenia projektu. (§ 3 ust. 1, § 8 ust. 12 pkt 1 umowy).

Przed zakończeniem okresu trwałości Projektu, nastąpi ocena działalności związanej z wykonywaniem Projektu. W przypadku gdy ocena działalności prowadzonej przez Fundację (Beneficjenta) w zakresie realizacji projektu będzie pozytywna możliwe jest kontynuowanie współpracy na warunkach nie gorszych niż określone w umowie (§ 19 ust. 2 umowy).

W przypadku gdy ocena działalności prowadzonej przez Beneficjenta w zakresie realizacji Projektu będzie negatywna istnieje możliwość:

1.

przyjęcia do realizacji Strategii naprawczej przedstawionej przez Beneficjenta zaakceptowanej przez IP II Instytucję Zarządzającą programem, w której zostaną określone warunki dalszego postępowania w zakresie otrzymanego dofinasowania,

2.

określenia warunków wycofania wkładu z funduszu, poprzez:

a.

zwrot 50% pierwotnie otrzymanego Dofinansowania na koniec okresu trwałości oraz przyjęcia harmonogramu zwrotu pozostałej części dofinansowania wraz z przychodami osiągniętymi dzięki gospodarowaniu środkami funduszu,

b.

zwrot całości otrzymanego dofinansowania wraz z przychodami osiągniętymi dzięki gospodarowaniu środkami funduszu na zakończenie okresu trwałości, w przypadku rezygnacji z warunków opisanych w lit. a) (§ 19 ust. 4 umowy).

W uzupełnieniu wniosku Fundacja podała, iż otrzymała środki na realizację projektu w związku z zawarciem umowy z dnia 6 września 2010 r. o dofinansowanie w jednej transzy w dniu 17 września 2010 r. Ponadto określiła, że zawarła jeden aneks z dnia 11 lipca 2011 r. Aneks ten dotyczył zmiany § 8 ust. 4 dotychczasowej umowy, który otrzymał następujące brzmienie: "koszty eksploatacji sprzętu ruchomego są kosztami niekwalifikowanymi za wyjątkiem kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu służbowego, sprzętu biurowego i komputerowego".

Na podstawie zawartego aneksu Fundacja nie otrzymała dofinansowania.

Za koszty związane z realizacją projektu Fundacja uznaje koszty pracownicze, biurowe (zakup papieru, artykułów biurowych, tonerów do drukarek itp.), zakup środków trwałych (komputery, drukarki, kopiarki itp.), zakup oprogramowania, koszty zarządzania, koszty usług zewnętrznych, w tym kancelarii prawnej, sporządzenie zewnętrznych opinii, prowizje bankowe, ochrona budynku, energia elektryczna.

Koszty te finansowane są z odsetek i prowizji od udzielanych pożyczek oraz z odsetek od lokat bankowych od kwot z dokapitalizowania w ramach umowy z dnia 6 września 2010 r.

W uzupełnieniu wniosku Fundacja dodała też, iż nie korzysta ze zwolnień przedmiotowych z tytułu przeznaczenia dochodów na cele statutowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy środki finansowe otrzymane przez Fundację (Beneficjenta) w formie dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach umowy z dnia 6 września 2010 r. zawartej pomiędzy Fundacją a Centrum Rozwoju Regionalnego, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

2.

Czy przychody Fundacji (Beneficjenta) z tytułu udzielonych pożyczek, w tym odsetki umowne i karne, prowizje, opłaty, które z mocy zawartej umowy zwiększają Fundusz Pożyczkowy, stanowią przychód podatkowy do opodatkowania podatkiem dochodowym w momencie ich otrzymania.

3.

Czy przychody Fundacji (Beneficjenta) z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym od środków finansowych otrzymanych przez Fundację (Beneficjenta) w formie dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach umowy z dnia 6 września 2010 r. stanowią przychód podatkowy do opodatkowania podatkiem dochodowym.

4.

Czy koszty Fundacji związane z realizacją projektu, sfinansowane przychodami uzyskiwanymi z tytułu zawartych umów pożyczek, w tym z odsetek umownych, karnych, prowizji i opłat, będą kosztami uzyskania przychodu.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Natomiast w zakresie pytania nr 2, nr 3 i nr 4 wniosek Fundacji został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami.

Zdaniem Wnioskodawcy dochody otrzymane w formie dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach umowy z dnia 6 września 2010 r. zawartej pomiędzy Fundacją a Centrum Rozwoju Regionalnego, wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie jedynie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość Innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań (art. 12 ust. 1 pkt 1-3 powołanej ustawy).

Na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy można więc stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca Jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, iż kwoty otrzymane przez Fundację (Beneficjenta) na dofinansowanie funduszu pożyczkowego (pytanie pierwsze) w formie dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach umowy z dnia 6 września 2010 r. stanowią przychód podatkowy w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe przychody zdaniem Wnioskodawcy są zwolnione jednak od podatku dochodowego od osób prawnych.

Odnośnie dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Wnioskodawca uważa, że kwota ta jest zwolniona od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem środki finansowe związane z dofinansowaniem pochodzą z funduszy Unii Europejskiej i finansują działania w ramach programów Unii Europejskiej.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są "dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych Instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi Państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc".

Podstawą wprowadzenia przez polskiego ustawodawcę powyższego przepisu jest zasada, że wszelkie fundusze i programy pomocowe finansowane przez Unię Europejską są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym. Środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy w założeniu mają za zadanie finansowanie działań popieranych przez Unię Europejską w ramach programów pomocowych, a nie budżetów poszczególnych państw za pośrednictwem podatków. Ta sama zasada dotyczy również i pozostałych środków pomocowych, finansowanych przez inne instytucje pozarządowe lub gminy.

Zgodnie z ukształtowanym poglądem orzecznictwa sądów administracyjnych, przepis art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymaga by uzyskane przez podatnika środki pomocowe były uzyskane bezpośrednio z budżetu Unii Europejskiej czy innego wymienionego w tym przepisie podmiotu. Środki te mogą być wypłacane za pośrednictwem innych podmiotów (por. uzasadnienie wyroku WSA z 18 lutego 2010 r.).

Zatem zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie dochód tego podatnika, który bezpośrednio realizuje cel programu, na który przeznaczone zostały środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Pogląd taki wyrażony został również w wyroku WSA z dnia 12 października 2007 r., sygn. akt I SA/Op 269/07, w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 3 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 800/07, w wyroku WSA w Krakowie z dnia 13 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 1555/06, w wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Bd 154/08, w wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Rz 304/08.

Ponadto należy zwrócić uwagę na orzeczenie NSA z dnia 16 września 2008 r. który uznał, że celem funduszy jest pomoc słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarki państw członkowskich, oraz że celem tym nie jest wtórne zasilanie budżetów tych państw. Ciężar finansowania bezzwrotnej pomocy ponoszą instytucje unijne, a brak jest przepisu uzależniającego zastosowanie ulgi podatkowej wyłącznie od sposobu wypłacania środków finansowych.

Pomimo, że uwagi NSA poczynione zostały na tle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, to według Wnioskodawcy w przedstawionym zakresie, odpowiadają regulacji art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca uważa, że dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 korzysta ze zwolnienia.

Wnioskodawca wniosek taki wysuwa na podstawie celowościowej wykładni przepisów art. 17 ust. 1 pkt 23, pkt 24, pkt 48 i pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według Wnioskodawcy założeniem jest, że wszelkie fundusze i programy pomocowe finansowane przez Unię Europejską są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym. W ramach realizacji projektu Fundacja nie może przeznaczać uzyskanych środków na inne cele aniżeli powiększenie funduszu pożyczkowego. Wszelkie przychody związane z udzielanymi pożyczkami, w tym w szczególności prowizje, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki karne od udzielonych pożyczek powiększają kapitał funduszu i przeznaczane są na realizację Projektu (§ 8 ust. 8, 12 i 13 umowy). Skoro zatem kwoty te mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację programu unijnego, to należy uznać, że stanowią one również część bezzwrotnej pomocy finansowanej przez Unię Europejską i powinny być zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż w dniu 6 września 2010 r. pomiędzy Fundacją a Centrum Rozwoju Gospodarki doszło do zawarcia umowy o dofinansowanie (przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu pożyczkowego) Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1 - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości.

Zgodnie z zawartą umową Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie określane jako "wsparcie udzielane Beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie Umowy, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego". Dofinansowanie zostaje przekazane w formie płatności pośredniej na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta.

Realizacja umowy przez Wnioskodawcę polega na udzielaniu pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie zawieranych umów o pożyczkę. Z tytułu realizacji Projektu Wnioskodawca nie osiąga dochodu. Wszelkie przychody związane z udzielanymi pożyczkami, w tym w szczególności prowizje, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki karne od udzielonych pożyczek, odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym powiększają kapitał funduszu i przeznaczane są na realizację Projektu (§ 8 ust. 8, 12 i 13 umowy).

Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007-2013, zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), określającymi krajowe priorytety, na które będą przeznaczone środki z UE, stanowi jeden z 16 regionalnych programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w niej celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozważając charakter środków finansowych, które otrzymuje Wnioskodawca na realizację opisanego Projektu należy odnieść się do regulacji art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), zgodnie z którą sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Na mocy art. 15 ust. 1 ww. ustawy "programy" są dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawianymi w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategii rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, określającymi działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem finansowania i realizacji, stanowiącym element programu. Programy przyjmuje się w drodze uchwały lub decyzji odpowiedniego organu.

W myśl art. 15 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju programami są:

1.

programy operacyjne - dokumenty, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999, realizujące cele zawarte w narodowej strategii spójności i strategiach rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3; programami operacyjnymi są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne;

2.

programy rozwoju - dokumenty realizujące cele zawarte w strategiach rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, w tym programy wojewódzkie, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, oraz programy wieloletnie, o których mowa w przepisach o finansach publicznych.

Polityka rozwoju jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju. Należą do nich między innymi strategie rozwoju województw, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), dla realizacji których ustanawia się regionalne programy operacyjne, o których mowa w cytowanym art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) określa, że środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b)., tj.:

a.

programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31 lipca 2006 r., str. 1),

b.

programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006 r., str. 1).

Natomiast stosownie do art. 5 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c) i d:

a.

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,

b.

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,

c.

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

Przepis art. 5 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy dodaje ponadto, iż do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

a.

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",

b.

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,

c.

Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ustawodawca w ustawie o finansach publicznych wprowadził z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie, nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich.

Reguluje to art. 111 pkt 16, zgodnie z którym dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b), na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c) i d) oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Na mocy art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto, że budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W ustępie 2 tegoż artykułu skonkretyzowano, że w budżecie środków europejskich ujmuje się:

1.

dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

2.

wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej jako jej element.

Szczegółowy sposób wydatkowania budżetu środków europejskich uregulowany został w art. 184-195 ustawy o finansach publicznych.

W myśl art. 186 ustawy o finansach publicznych wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

1.

realizację projektów przez jednostki budżetowe;

2.

płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

3.

dotacje celowe dla beneficjentów;

4.

realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;

5.

realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów.

W myśl art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Stosownie do art. 206 § 1 ustawy o finansach publicznych, szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

W myśl art. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, użyte w ustawie określenia oznaczają:

* projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyjnego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą (art. 5 pkt 9 ww. ustawy),

* beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu,

* instytucja zarządzająca - właściwego ministra, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub, w przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd województwa, odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu operacyjnego.

Źródło dofinansowania stanowi Regionalny Program Operacyjny Województwa...na lata 2007 - 2013; zaś środki dofinansowania pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że poprzez "dofinansowanie" należy rozumieć wsparcie udzielone Wnioskodawcy ze środków publicznych, na podstawie ww. umowy. Jednocześnie "Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" przekazywane są w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzonego w Banku.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy można więc stwierdzić, że - co do zasady - przychodem jest każda wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "otrzymane" oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika - względnie na jego rachunek - wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że uzyskane przez Fundację środki finansowe na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa...na lata 2007-2013, które Wnioskodawca otrzymał stanowią przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dacie ich otrzymania.

Wskazać należy jednocześnie, że otrzymane przez Fundację dofinansowanie staje się przychodem podatkowym w momencie wpływu środków na rachunek bankowy, gdyż już od tego momentu Fundacja może nimi dysponować jako Beneficjent realizowanego Projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy kwota dofinansowania jest zwolniona od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ środki finansowe związane z dofinansowaniem pochodzą z Funduszy Unii Europejskiej i finansują działania w ramach programów Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Podkreślić należy, iż warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w przedmiotowym przepisie jest uzyskanie środków bezzwrotnej pomocy bezpośrednio od rządów obcych państw, z budżetu Unii Europejskiej, ze środków NATO, czy też innych organizacji lub międzynarodowych instytucji finansowych.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie określone jako wsparcie udzielone Beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie umowy, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przekazywane w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tym samym w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powołane przez Wnioskodawcę zwolnienie przedmiotowe wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również nie znajduje zastosowania w opisanym we wniosku stanie faktycznym, bowiem przepis art. 17 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych, agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się tylko do kwot, w których przekazywaniu uczestniczą agencje pośredniczące.

Z kolei przepis art. 17 ust. 1 pkt 53 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przepis ten dotyczy pomocy otrzymanej przez uczestnika projektu natomiast Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie na realizację Projektu jako Beneficjent.

W związku z tym przepis art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również nie może być podstawą zwolnienia dochodu Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 52 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku są płatności na realizacje projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa korzysta ze zwolnienia wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w formie płatności na realizację Projektu z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Reasumując biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne do przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzić należy, iż uzyskana przez Wnioskodawcę kwota dofinansowania stanowi na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przychód podatkowy w dacie otrzymania, z którego dochód jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do wniosku Fundacja dołączyła dokumenty związane z otrzymaniem przedmiotowego dofinansowania. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Skośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl