Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB3/423-103/14-6/IR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2014 r. (data wpływu 8 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 26 czerwca 2014 r., (doręczonym w dniu 27 czerwca 2014 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 7 lipca 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 4 lipca 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawcy z siedzibą w, zwanej dalej, przysługują, wpisane do odpowiednich rejestrów, prawa ochronne na znaki towarowe, które zostały wytworzone w ramach działalności jego przedsiębiorstwa, o których mowa w przepisach art. 153-162 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. W celu skrócenia tekstu opisu stanu faktycznego oraz tekstu własnego stanowiska i pytań prawa ochronne na znaki towarowe Wnioskodawcy będą dalej nazywane znakami towarowymi. Obecnie znaki towarowe nie są przedmiotem amortyzacji.

Zarząd..... zamierza przeprowadzić następujące operacje gospodarcze. Zarząd Spółki zamierza wnieść przedmiotowe znaki towarowe jako wkład rzeczowy na kapitał zakładowy do spółki komandytowo-akcyjnej, której będzie jedynym akcjonariuszem. Wartość nominalna akcji, które Wnioskodawca zamierza objąć, ma być równa wartości rynkowej znaków towarowych wnoszonych aportem na ich pokrycie, z dnia ich wniesienia. Ta wartość rynkowa przekroczy wielokrotnie kwotę 3 500 zł.

Wskazana w zdaniu poprzednim spółka komandytowo-akcyjna, zwana dalej SKA, będzie charakteryzować się następującymi cechami: SKA posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ta SKA nie powstała po dniu wejścia w życie art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (zwanej dalej: ustawą zmieniającą) oraz nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie ww. ustawy. Opisana SKA ma rok obrotowy, który rozpoczął się jeszcze przed dniem 31 grudnia 2013 r., a kończy się po dniu 1 stycznia 2014 r. i do chwili obecnej jeszcze się nie zakończył. Jej statut będzie przewidywał, że dopóki Wnioskodawca będzie jedynym akcjonariuszem SKA, podział majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli między wspólników nastąpi w ten sposób, że w rozliczeniu przypadającego na.... jedynego wspólnika majątku SKA, w pierwszej kolejności zostaną przeniesione na.... znaki towarowe. Ewentualna pozostała część majątku SKA zostanie podzielona na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wnioskodawca nie będzie komplementariuszem SKA.

Po zakończeniu obecnie trwającego roku obrotowego, który rozpoczął się przed dniem 31 grudnia 2013 r. Walne Zgromadzenie SKA poweźmie uchwałę o jej rozwiązaniu i przeprowadzeniu likwidacji. W wyniku likwidacji SKA majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli zostanie podzielony pośród wspólników w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat, przy czym wspólnicy Spółki wpierw otrzymają, jeżeli będzie to możliwe, to co wnieśli na pokrycie akcji i udziałów, co będzie zgodne z jej statutem, opisanym w poprzednim akapicie.

W związku z powyższym Wnioskodawca, w wyniku likwidacji, otrzyma m.in. znaki towarowe, które wniósł na pokrycie akcji tej Spółki. W okresie pomiędzy wniesieniem znaków towarowych do SKA a ich wydaniem Wnioskodawcy w wyniku likwidacji SKA, SKA oraz Wnioskodawcę będzie łączyć umowa o korzystanie z tych znaków towarowych przez Wnioskodawcę za zgodą SKA jako uprawnionego w zamian za uiszczane przez Wnioskodawcę na rzecz SKA opłaty licencyjne.

Wnioskodawca, któremu będą przysługiwać wszystkie, albo prawie wszystkie akcje w SKA nie doprowadzi do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy wspólnikom, w tym Wnioskodawcy, w czasie istnienia SKA. Zatem Wnioskodawca nie otrzyma dywidendy z SKA, zarówno przed dniem, w którym SKA stanie się podatnikiem, jak i po tym dniu. SKA będzie prowadzić również inną działalność niż czerpanie pożytków ze znaków towarowych.

Wnioskodawca zamierza wprowadzić ww. znaki towarowe, otrzymane w związku z likwidacją SKA, do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz następnie dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych. Otrzymane w związku z likwidacją SKA znaki towarowe będą używane przez Spółkę przez okres dłuższy niż jeden rok na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. W okresie pomiędzy wniesieniem do SKA znaków towarowych, a wydaniem Wnioskodawcy tych znaków w ramach likwidacji Spółki, Spółka oraz SKA zawrą bezterminową umowę licencyjną, na mocy której w zamian za uprawnienie do korzystania ze znaków towarowych Wnioskodawca będzie uiszczał comiesięczne opłaty licencyjne.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

1. Komplementariuszem SKA będzie spółka celowa będąca Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Obecnie trwający rok obrotowy SKA rozpoczął się przed dniem 21 listopada 2013 r. i zakończy się nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego do SKA będzie miało miejsce jeszcze w obecnie trwającym roku obrotowym SKA.

4. Wartość prawa ochronnego na znaki towarowe, które będą przedmiotem wkładu niepieniężnego do SKA, zostanie określona na podstawie opinii biegłych, którzy określą jego wartość rynkową.

5. SKA zamierza ująć otrzymane w formie wkładu niepieniężnego znaki towarowe w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

6. SKA ustali wartość początkową znaków towarowch, na podstawie wydatków poniesionych na wytworzenie znaków towarowych przez Wnioskodawcę, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, które nie były uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

7. SKA przyjmie 60 miesięczny okres amortyzacji dla znaków towarowych.

8. SKA uzyska status podatnika po zakończeniu roku podatkowego. Dopiero po uzyskaniu statusu podatnika przez SKA nastąpi jej likwidacja.

9. W ramach likwidacji SKA Wnioskodawca otrzyma znaki towarowe oraz środki pieniężne na skutek spieniężenia w trakcie likwidacji innych niż znaki towarowe składników majątku SKA.

10. Wartość początkowa znaków towarowych otrzymanych przez Wnioskodawcę, zostanie ustalona w jej wartości rynkowej na podstawie opinii biegłego.

11. Wniskodawca zaliczy opłaty licencyjne naliczone przez SKA do pośrednich kosztów uzyskania przychodu i będą potrącane w dacie ich poniesienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy nominalna wartość akcji w SKA objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci znaków towarowych będzie stanowiła przychód dla Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych. Jak należy obliczać dochód do opodatkowania z tego tytułu.

2. Jaka będzie wartość początkowa znaków towarowych wniesionych do SKA jako wkład niepieniężny dla potrzeb ustalania wysokości dochodu do opodatkowania Wnioskodawcy z tytułu jego uczestnictwa w SKA od czasu wniesienia tego znaku towarowego do SKA do czasu likwidacji SKA.

3. Jak należy obliczyć przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji SKA w opisanym stanie faktycznym.

4. Czy należności licencyjne płacone przez Wnioskodawcę SKA, będą dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu w momencie ich rzeczywistego poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w okresie zanim, zgodnie z opisanym stanem faktycznym, znaki towarowe nie staną się majątkiem Wnioskodawcy w wyniku likwidacji SKA.

5. Czy dochód Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w SKA wypracowany przed dniem następującym po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego, który swój początek będzie miał po dniu 1 stycznia 2014 r., tj. przed dniem zanim SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie podlegać opodatkowaniu do dnia podziału zysku i wypłaty dywidendy, jeśli takowe nastąpią.

6. Czy zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 16 ust. 10b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość początkową znaków towarowych otrzymanych w związku z likwidacją Spółki, należy przyjąć w wartości ustalonej przez Wnioskodawcę, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej.

7. Jaki będzie okres amortyzacji znaków towarowych po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SKA.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 3, natomiast w pozostałym zakresie wniosek zostanie rozstrzygnięty odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z opisanym stanem faktycznym SKA ulegnie likwidacji po tym jak stanie się podatnikiem podatku od osób prawnych. W sprawie będą miały zastosowanie przepisy: art. 12 ust. 4 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę jako wspólnika SKA w wyniku jej likwidacji nie będą zaliczane do przychodów, oraz art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, bądź wystąpienia z takiej spółki, a także przepisy art. 12 ust. 4 pkt b) i d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te dotyczą likwidacji spółek niebędących osobami prawnymi, a do takich zalicza się SKA, nawet jeśli uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W przepisie tym posłużono się cywilistyczną kategorią spółki niebędącej osobą prawną, a nie spółką-co należy rozumieć jako spółkę będącą podatnikiem. Oznacza to, że zarówno środki pieniężne otrzymane w ramach likwidacji SKA przez Wnioskodawcę na skutek spieniężenia jej majątku za wyjątkiem znaków towarowych oraz znaki towarowe otrzymane w ramach likwidacji SKA przez Wnioskodawcę nie będą stanowić przychodu. Innych środków Wnioskodawca w ramach likwidacji nie uzyska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej k.s.h.), wymienia spółkę komandytowo - akcyjną jako spółkę osobową, która nie jest wyposażona w osobowość prawną, ale którą cechuje prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań oraz zdolność sądowa. W spółce komandytowo - akcyjnej mającej na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, co najmniej jeden wspólnik za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem (art. 125 k.s.h.). Spółka łączy w sobie, z jednej strony cechy spółki komandytowej, z drugiej strony, cechy spółki akcyjnej, co znajduje odzwierciedlenie w treści art. 126 k.s.h., przewidującego stosowanie do spółki komandytowo-akcyjnej w określonych sprawach przepisów dotyczących spółki komandytowej, w innych zaś - przepisów dotyczących spółki akcyjnej. Zgodnie z przepisem art. 147 § 1 k.s.h., komplementariusz i akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do wniesionych wkładów, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

Powyższy status spółki komandytowo-akcyjnej na gruncie przepisów prawa handlowego jako spółki osobowej niemającej osobowości prawnej powodował, że w zakresie opodatkowania dochodów spółki prowadzącej działalność gospodarczą w takiej formie, to nie spółka była podatnikiem podatku dochodowego, lecz jej wspólnicy. Wynikało to z przepisu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851). W treści obowiązującej do 31 grudnia 2013 r.), zgodnie z którym przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jednak z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

W zależności od tego, czy wspólnik był osobą fizyczną, czy też prawną, dochody wspólników podlegały odpowiednio przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Od 1 stycznia 2014 r. spółka komandytowo-akcyjna (SKA) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stało się to na mocy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy (dalej: ustawa zmieniająca), w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce stosuje się przepisy wymienionych ustaw, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Uregulowania przepisu art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, stosuje się z zastrzeżeniem przepisu art. 6.

W przepisach przejściowych art. 4 ustawy zmieniającej zasadniczo zachowano dotychczasowe zasady opodatkowania w odniesieniu do wspólników takiej spółki, której rok obrotowy rozpoczął się jeszcze przed zmianą przepisów. Stosownie do uprzednio obowiązujących przepisów w odniesieniu do wspólników SKA powstałych do 31 grudnia 2013 r. jest jednak ograniczone. Nie mają one zastosowania do wszystkich czynności dokonywanych przez wspólników (akcjonariuszy) w związku z udziałem w takiej spółce. Takie zastrzeżenie wynika z art. 6 ustawy zmieniającej.

Przepis art. 6 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej stanowi, że jeżeli akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały nabyte lub objęte przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przychód wspólnika z tytułu:

1.

umorzenia akcji lub wystąpienia z takiej spółki,

2.

odpłatnego zbycia tych akcji lub tego udziału,

3.

wniesienia tych akcji lub tego udziału do spółki, tytułem wkładu niepieniężnego,

4.

o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

5.

likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej

- pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

W ww. przepisie wskazano zatem m.in., że przychód wspólnika z tytułu likwidacji SKA (pkt 5) pomniejsza się o wydatki poniesione na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o część odpowiadającą nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Takie zasady ustalania dochodu dotyczą sytuacji, gdy akcje lub udział w SKA zostały nabyte lub objęte przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 11 ustawy zmieniającej, ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., za wyjątkiem art. 4 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątek wejścia w życie nie dotyczy więc art. 6 ustawy zmieniającej. Oznacza to, że w przypadku dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki SKA po 1 stycznia 2014 r. z tytułów określonych w art. 6 ustawy zmieniającej, przepis ten stosowany jest również w przypadku, gdy przychód wspólnika spółki SKA związany jest z akcjami lub udziałami, które zostały nabyte lub objęte przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli zatem spółka komandytowo-akcyjna po 1 stycznia 2014 r. ulegnie likwidacji po tym, jak stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych art. 6 nie znajdzie zastosowania.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

W myśl z art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia. Z powyższej regulacji wynika, że w przypadku otrzymania majątku w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych powinna podlegać jedynie wartość otrzymanego majątku likwidacyjnego, która przewyższa koszt nabycia udziałów w likwidowanej spółce.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt 3a ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu:

a.

likwidacji takiej spółki,

b.

wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce;

Stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 3b ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa - art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio;

Wskazać należy, że podczas analizy skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych oraz innych składników majątku w związku z likwidacją spółki osobowej należy mieć na uwadze rodzaj likwidowanej spółki. Jeżeli likwidacji ulega spółka komandytowo-akcyjna, będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to do wspólnika takiej spółki nie mają zastosowania przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a oraz pkt 3b ww. ustawy. Ww. przepisy mają zastosowanie do przychodów wspólników spółek osobowych, z wyłączeniem wspólników spółki komandytowo-akcyjnej.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że Zarząd Spółki zamierza zatem wnieść znaki towarowe jako wkład rzeczowy na kapitał zakładowy do spółki komandytowo akcyjnej, której będzie jedynym akcjonariuszem. Opisana SKA ma rok obrotowy, który rozpoczął się jeszcze przed dniem 31 grudnia 2013 r., a kończy się po dniu 1 stycznia 2014 r. i do chwili obecnej jeszcze się nie zakończył. Jej statut będzie przewidywał, że dopóki Wnioskodawca będzie jedynym akcjonariuszem SKA, podział majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli między wspólników nastąpi w ten sposób, że w rozliczeniu przypadającego na Monnari jedynego wspólnika majątku SKA, w pierwszej kolejności zostaną przeniesione na Monnari znaki towarowe. Ewentualna pozostała część majątku SKA zostanie podzielona na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wnioskodawca nie będzie komplementariuszem SKA. Po zakończeniu obecnie trwającego roku obrotowego, który rozpoczął się przed dniem 31 grudnia 2013 r. Walne Zgromadzenie SKA poweźmie uchwałę o jej rozwiązaniu i przeprowadzeniu likwidacji. W wyniku likwidacji SKA majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli zostanie podzielony pośród wspólników w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat, przy czym wspólnicy Spółki wpierw otrzymają, jeżeli będzie to możliwe, to co wnieśli na pokrycie akcji i udziałów, co będzie zgodne z jej statutem, opisanym w poprzednim akapicie.

W ramach likwidacji SKA Wnioskodawca otrzyma znaki towarowe oraz środki pieniężne na skutek spieniężenia w trakcie likwidacji innych niż znaki towarowe składników majątku SKA.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych wyżej przepisów tutejszy Organ nie zgadza się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że zarówno środki pieniężne otrzymane w ramach likwidacji SKA przez Wnioskodawcę na skutek spieniężenia jej majątku za wyjątkiem znaków towarowych oraz znaki towarowe otrzymane w ramach likwidacji SKA przez Wnioskodawcę nie będą stanowić przychodu.

Zdaniem tutejszego Organu, przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji SKA powinien być ustalony z uwzględnieniem art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl