Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB3/423-103/14-5/IR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2014 r. (data wpływu 8 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej znaków towarowych wniesionych do SKA jako wkład niepieniężny (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 26 czerwca 2014 r., (doręczonym w dniu 27 czerwca 2014 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 7 lipca 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 4 lipca 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawcy - z siedzibą w...., zwanej dalej...., przysługują, wpisane do odpowiednich rejestrów, prawa ochronne na znaki towarowe, które zostały wytworzone w ramach działalności jego przedsiębiorstwa, o których mowa w przepisach art. 153-162 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. W celu skrócenia tekstu opisu stanu faktycznego oraz tekstu własnego stanowiska i pytań prawa ochronne na znaki towarowe Wnioskodawcy będą dalej nazywane znakami towarowymi. Obecnie znaki towarowe nie są przedmiotem amortyzacji.

Zarząd...... zamierza przeprowadzić następujące operacje gospodarcze. Zarząd Spółki zamierza wnieść przedmiotowe znaki towarowe jako wkład rzeczowy na kapitał zakładowy do spółki komandytowo-akcyjnej, której będzie jedynym akcjonariuszem. Wartość nominalna akcji, które Wnioskodawca zamierza objąć, ma być równa wartości rynkowej znaków towarowych wnoszonych aportem na ich pokrycie, z dnia ich wniesienia. Ta wartość rynkowa przekroczy wielokrotnie kwotę 3 500 zł.

Wskazana w zdaniu poprzednim spółka komandytowo-akcyjna, zwana dalej SKA, będzie charakteryzować się następującymi cechami: SKA posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ta SKA nie powstała po dniu wejścia w życie art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (zwaną dalej: ustawą zmieniającą) oraz nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie ww. ustawy. Opisana SKA ma rok obrotowy, który rozpoczął się jeszcze przed dniem 31 grudnia 2013 r., a kończy się po dniu 1 stycznia 2014 r. i do chwili obecnej jeszcze się nie zakończył. Jej statut będzie przewidywał, że dopóki Wnioskodawca będzie jedynym akcjonariuszem SKA, podział majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli między wspólników nastąpi w ten sposób, że w rozliczeniu przypadającego na.... jedynego wspólnika majątku SKA, w pierwszej kolejności zostaną przeniesione na.... znaki towarowe. Ewentualna pozostała część majątku SKA zostanie podzielona na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wnioskodawca nie będzie komplementariuszem SKA.

Po zakończeniu obecnie trwającego roku obrotowego, który rozpoczął się przed dniem 31 grudnia 2013 r. Walne Zgromadzenie SKA poweźmie uchwałę o jej rozwiązaniu i przeprowadzeniu likwidacji. W wyniku likwidacji SKA majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli zostanie podzielony pośród wspólników w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat, przy czym wspólnicy Spółki wpierw otrzymają, jeżeli będzie to możliwe, to co wnieśli na pokrycie akcji i udziałów, co będzie zgodne z jej statutem, opisanym w poprzednim akapicie.

W związku z powyższym Wnioskodawca, w wyniku likwidacji, otrzyma m.in. znaki towarowe, które wniósł na pokrycie akcji tej Spółki. W okresie pomiędzy wniesieniem znaków towarowych do SKA a ich wydaniem Wnioskodawcy w wyniku likwidacji SKA, SKA oraz Wnioskodawcę będzie łączyć umowa o korzystanie z tych znaków towarowych przez Wnioskodawcę za zgodą SKA jako uprawnionego w zamian za uiszczane przez Wnioskodawcę na rzecz SKA opłaty licencyjne.

Wnioskodawca, któremu będą przysługiwać wszystkie, albo prawie wszystkie akcje w SKA nie doprowadzi do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy wspólnikom, w tym Wnioskodawcy, w czasie istnienia SKA. Zatem Wnioskodawca nie otrzyma dywidendy z SKA, zarówno przed dniem, w którym SKA stanie się podatnikiem, jak i po tym dniu. SKA będzie prowadzić również inną działalność niż czerpanie pożytków ze znaków towarowych.

Wnioskodawca zamierza wprowadzić ww. znaki towarowe, otrzymane w związku z likwidacją SKA, do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz następnie dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych. Otrzymane w związku z likwidacją SKA znaki towarowe będą używane przez Spółkę przez okres dłuższy niż jeden rok na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. W okresie pomiędzy wniesieniem do SKA znaków towarowych, a wydaniem Wnioskodawcy tych znaków w ramach likwidacji Spółki, Spółka oraz SKA zawrą bezterminową umowę licencyjną, na mocy której w zamian za uprawnienie do korzystania ze znaków towarowych Wnioskodawca będzie uiszczał comiesięczne opłaty licencyjne.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

1. Komplementariuszem SKA będzie spółka celowa będąca Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Obecnie trwający rok obrotowy SKA rozpoczął się przed dniem 21 listopada 2013 r. i zakończy się nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego do SKA będzie miało miejsce jeszcze w obecnie trwającym roku obrotowym SKA.

4. Wartość prawa ochronnego na znaki towarowe, które będą przedmiotem wkładu niepieniężnego do SKA, zostanie określona na podstawie opinii biegłych, którzy określą jego wartość rynkową.

5. SKA zamierza ująć otrzymane w formie wkładu niepieniężnego znaki towarowe w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

6. SKA ustali wartość początkową znaków towarowch, na podstawie wydatków poniesionych na wytworzenie znaków towarowych przez Wnioskodawcę, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, które nie były uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

7. SKA przyjmie 60 miesięczny okres amortyzacji dla znaków towarowych.

8. SKA uzyska status podatnika po zakończeniu roku podatkowego. Dopiero po uzyskaniu statusu podatnika przez SKA nastąpi jej likwidacja.

9. W ramach likwidacji SKA Wnioskodawca otrzyma znaki towarowe oraz środki pieniężne na skutek spieniężenia w trakcie likwidacji innych niż znaki towarowe składników majątku SKA.

10. Wartość początkowa znaków towarowych otrzymanych przez Wnioskodawcę, zostanie ustalona w jej wartości rynkowej na podstawie opinii biegłego.

11. Wniskodawca zaliczy opłaty licencyjne naliczone przez SKA do pośrednich kosztów uzyskania przychodu i będą potrącane w dacie ich poniesienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy nominalna wartość akcji w SKA objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci znaków towarowych będzie stanowiła przychód dla Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych. Jak należy obliczać dochód do opodatkowania z tego tytułu.

2. Jaka będzie wartość początkowa znaków towarowych wniesionych do SKA jako wkład niepieniężny dla potrzeb ustalania wysokości dochodu do opodatkowania Wnioskodawcy z tytułu jego uczestnictwa w SKA od czasu wniesienia tego znaku towarowego do SKA do czasu likwidacji SKA.

3. Jak należy obliczyć przychód Wnioskodawcy z tytułu likwidacji SKA w opisanym stanie faktycznym.

4. Czy należności licencyjne płacone przez Wnioskodawcę SKA, będą dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu w momencie ich rzeczywistego poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w okresie zanim, zgodnie z opisanym stanem faktycznym, znaki towarowe nie staną się majątkiem Wnioskodawcy w wyniku likwidacji SKA.

5. Czy dochód Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w SKA wypracowany przed dniem następującym po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego, który swój początek będzie miał po dniu 1 stycznia 2014 r., tj. przed dniem zanim SKA stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie podlegać opodatkowaniu do dnia podziału zysku i wypłaty dywidendy, jeśli takowe nastąpią.

6. Czy zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 16 ust. 10b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość początkową znaków towarowych otrzymanych w związku z likwidacją Spółki, należy przyjąć w wartości ustalonej przez Wnioskodawcę, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej.

7. Jaki będzie okres amortyzacji znaków towarowych po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SKA.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast w pozostałym zakresie wniosek zostanie rozstrzygnięty odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwestię ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki osobowej, na potrzeby ustalania dochodu wspólników, reguluje przepis art. 16g ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851). Zmiany tego przepisu jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. miały charakter redakcyjny. Ustawodawca doprecyzował, że przepis ten nie dotyczy wnoszenia aportów, a jedynie wkładów niepieniężnych, co jest jedynie dostosowaniem do terminologii używanej w Kodeksie spółek handlowych.

Zgodnie z tym przepisem za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną uważa się:

a.

wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne - jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,

b.

wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,

c.

wartość określoną zgodnie z art. 14 - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie.

Wnioskodawca, jak wskazano w opisie stanu faktycznego, nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych znaków, zatem nie ma zastosowania podpunkt a) tego przepisu. Znaki towarowe zgodnie z opisem stanu faktycznego zostały wytworzone we własnym zakresie. Wobec czego nie ma zastosowania podpunkt c) tego przepisu.

Zatem, według Wnioskodawcy wartość początkowa znaków towarowych, na potrzeby ustalania dochodu Wnioskodawcy w SKA, powinna być ustalona zgodnie z punktem b), tj. na podstawie wydatków poniesionych na wytworzenie znaków towarowych przez Wnioskodawcę, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl