Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/4515-4/15-4/KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dzierżawy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dzierżawy.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 25 marca 2015 r., Nr IPTPB2/4515-4/15-2/k.k., na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 25 marca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 1 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

W dniu 15 września 2011 r. Wnioskodawca, na podstawie umowy darowizny od wuja (II grupa podatkowa), otrzymał zabudowaną nieruchomość rolną położoną na wsi o powierzchni 4,13 ha. Powyższa nieruchomość zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 45 m2, wybudowanym w 1948 r. oraz bezwartościową drewnianą stodołą (przeznaczoną do rozbiórki). W dniu otrzymania ww. darowizny Wnioskodawca prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 8,31 ha. Otrzymana na podstawie aktu notarialnego działka o powierzchni 4,13 ha, weszła w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Wnioskodawcę. W związku z tym, że Wnioskodawca zobowiązał się do prowadzenia gospodarstwa przez okres co najmniej 5 lat, został zwolniony z podatku od darowizny.

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca przewiduje wydzierżawienie części z tych gruntów (otrzymanych na podstawie darowizny opisanej w powyższym akcie notarialnym), tj. 3,92 ha użytków rolnych. Wnioskodawca nie zamierza ich jednak zbywać. Wydzierżawienie gruntu nastąpi na podstawie umowy dzierżawy wymienionej w art. 693 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.). Wnioskodawca zaznacza, że w chwili otrzymania ww. darowizny prowadził gospodarstwo rolne o areale 8,31 ha, które nadal będzie prowadził. Pomimo ewentualnego wydzierżawienia, Wnioskodawca zamierza zapewnić sobie prawo decyzji co do rodzaju upraw, jak również zobowiązać ewentualnego dzierżawcę do prowadzenia upraw zgodnie z kodeksem dobrej praktyki rolniczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

Czy w sytuacji opisanej powyżej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od darowizny.

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, w oparciu o treść art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1983 r. Nr 45, poz. 207 z późn. zm.), w przypadku wydzierżawienia części nieruchomości otrzymanej aktem notarialnym, nie będzie On zobowiązany do zapłacenia podatku od darowizny z uwagi na to, że Wnioskodawca nie zbywa ww. nieruchomości, jak również nadal będę prowadził gospodarstwo rolne, w skład, którego wchodzą darowane nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86), podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny.

Z uwagi na fakt, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera definicji pojęcia "darowizna", należy się odwołać do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. Nr 121, z późn. zm.), która tą instytucję reguluje. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Jak stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

a.

budynków mieszkalnych,

b.

budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,

c.

urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

* pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Przepisy o podatku rolnym, w szczególności art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.), definiują gospodarstwo rolne jako obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (tekst jedn.: grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zatem, o zastosowaniu ulgi określonej w art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, decyduję przepisu ustawy o podatku rolnym.

W związku z tym, należy stwierdzić, że:

1.

przy zachowaniu warunków prowadzenia gospodarstwa rolnego przez ww. okres, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli przedmiotem dziedziczenia jest:

a.

nieruchomość stanowiąca gospodarstwo rolne (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym), niezależnie od stanu posiadania nabywcy,

b.

udział (ułamkowy) w nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym),

c.

nieruchomość o pow. poniżej 1 ha (mająca charakter użytków rolnych albo gruntów zadrzewionych lub zakrzewionych na użytkach rolnych), która wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy,

2.

nie podlega zwolnieniu nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni poniżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego, jeżeli nabywca nie jest właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego (także wtedy gdy wskutek połączenia nabyta nieruchomość z inną nieruchomością nabywcy utworzy gospodarstwo rolne),

3.

nie stanowi przesłanki do utraty zwolnienia zbycie przed upływem 5 lat, od dnia nabycia, zbycie innej, fizycznie oznaczonej części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, niż będącej przedmiotem zwolnienia, o ile w wyniku takiego zbycia, grunty będące przedmiotem zwolnienia (lub z innymi będącymi własnością nabywcy) będą miały status gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Na tle powyższego należy stwierdzić, że zwolnienie zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy ma charakter warunkowy, co oznacza, że nabycie w drodze spadku nieruchomości będzie zwolnione od podatku od spadków i darowizn, tylko wtedy, gdy w chwili nabycia nieruchomość ta stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że "prowadzenie", odnosi się do czynności wykonywanej przez nabywcę osobiście. Natomiast w myśl art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego, dzierżawa jest umową, w której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówioną kwotę. W praktyce oznacza to prowadzenie gospodarstwa rolnego przez dzierżawcę, nie zaś przez nabywcę darowizny.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 15 września 2011 r. Wnioskodawca, na podstawie umowy darowizny od wuja (II grupa podatkowa), otrzymał zabudowaną nieruchomość rolną o powierzchni 4,13 ha. W dniu otrzymania ww. darowizny, Wnioskodawca prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 8,31 ha. Otrzymana na podstawie umowy działka o powierzchni 4,13 ha, weszła w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Wnioskodawcę. W związku z tym, że Wnioskodawca zobowiązał się do prowadzenia gospodarstwa przez okres co najmniej 5 lat, został zwolniony z podatku od darowizny.

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca przewiduje wydzierżawienie części z tych gruntów (otrzymanych na podstawie darowizny opisanej w powyższym akcie notarialnym), tj. 3,92 ha użytków rolnych. Wnioskodawca nie zamierza ich jednak zbywać. Wydzierżawienie gruntu nastąpi na podstawie umowy dzierżawy wymienionej w art. 693 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.). Pomimo ewentualnego wydzierżawienia, Wnioskodawca zamierza zapewnić sobie prawo decyzji co do rodzaju upraw, jak również zobowiązać ewentualnego dzierżawcę do prowadzenia upraw zgodnie z kodeksem dobrej praktyki rolniczej.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy, stwierdzić należy, że wydzierżawienie darowanych Wnioskodawcy gruntów rolnych, przed upływem 5 lat od ich nabycia, spowoduje obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn, ponieważ nie zostaną spełnione przesłanki zwolnienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl