IPTPB2/4514-35/15-2/KK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 września 2015 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB2/4514-35/15-2/KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania pieniędzy z tytułu wystąpienia ze spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni była wspólnikiem firmy Biuro Handlowe Spółka jawna. Z dniem 31grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni wystąpiła ze spółki jawnej. Spółka jawna była czynnym podatnikiem podatku VAT, z podatku dochodowego rozliczała się wg stawki 19% - podatek liniowy. W spółce jawnej Wnioskodawczyni posiadała 25% udziałów. Spółka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami przemysłowymi, maszynami i urządzeniami rolniczymi (artykuły ogrodnicze i leśne, sprzęt, części zamienne i akcesoria).

W ramach rozliczenia, na podstawie uchwały wspólników, w związku z art. 65 k.s.h., Wnioskodawczyni otrzymała w dniu 30 stycznia 2015 r. środki pieniężne o wartości XXX zł.

Środki pieniężne wypłacone wspólnikowi (XXX zł) - obejmują:

* XXX zł - wkład podstawowy wspólnika do spółki jawnej,

* XXX zł - zysk zatrzymany w spółce z lat poprzednich (przypadający na wspólnika),

* zysk z roku bieżącego - 0 (wypłacony w roku bieżącym),

* nadwyżka środków pieniężnych z podziału majątku spółki XXX zł - do opodatkowania.

Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej i w dacie zawiązania spółki jawnej, według wiedzy na dzień złożenia wniosku, nie ponosiła dodatkowych wydatków związanych z nabyciem i objęciem praw i udziałów w spółce jawnej, oprócz wydatków na objęcie udziałów w wysokości XXX zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy wspólnik występujący z końcem roku ze spółki jawnej, od dochodu wyliczonego zgodnie z art. 24 ust. 3c w związku z art. 8 ust. 1a, art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym, powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, według stawki 19% za miesiąc otrzymania środków pieniężnych.

2. Czy opisane we wniosku wycofanie wkładów, zysku zatrzymanego, udziału kapitałowego (nadwyżki) - w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej, stanowi czynność cywilnoprawną wymienioną w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i podlega opodatkowaniu.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2, dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie odpowiedzi na pytanie Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, od wycofanych wkładów, zysku zatrzymanego, udziału kapitałowego (nadwyżki), w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej, nie płaci się podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ w art. 1 ww. ustawy nie wymieniono takiej czynności. Ponadto, art. 1 ustawy ww. stanowi zamknięty katalog czynności prawnych podlegających opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626), podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a.

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b.

umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c.

(uchylona),

d.

umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e.

umowy dożywocia,

f.

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g.

(uchylona),

h.

ustanowienie hipoteki,

i.

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j.

umowy depozytu nieprawidłowego,

k.

umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że do dnia 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni była wspólnikiem firmy Biuro Handlowe Spółka jawna. Z dniem 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni wystąpiła ze spółki jawnej. W spółce jawnej Wnioskodawczyni posiadała 25% udziałów.

W ramach rozliczenia, na podstawie uchwały wspólników, w związku z art. 65 k.s.h., Wnioskodawczyni otrzymała w dniu 30 stycznia 2015 r. środki pieniężne o wartości - XXX zł.

Środki pieniężne wypłacone wspólnikowi (3 415 000 zł) - obejmują:

* XXX zł - wkład podstawowy wspólnika do spółki jawnej,

* XXX zł - zysk zatrzymany w spółce z lat poprzednich (przypadający na wspólnika),

* nadwyżka środków pieniężnych z podziału majątku spółki XXX zł - do opodatkowania.

Odnosząc się do przedstawionego opisu stanu faktycznego, należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika spółki jawnej, pieniędzy w wyniku wystąpienia z tej spółki, nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś spółki jawnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl