Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/4511-83/15-4/Akr

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), w związku z powyższym pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r., Nr IPTPB2/4511-83/15-2/AKr, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 23 kwietnia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 28 kwietnia 2015 r.). W dniu 6 maja 2015 r. (nadano w dniu 4 maja 2015 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 21 listopada 2005 r. na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr X/2005 sporządzonego przez notariusza R. K. w Kancelarii Notarialnej w Ł., Wnioskodawczyni nabyła wspólnie z Panem J. A. K. nieruchomość położoną w Ł., przy ul. P 24., w skład której wchodziła zabudowana działka nr Y o powierzchni 1 501 m2 oraz dwa budynki mieszkalne. Nieruchomość ta została nabyta na zasadzie współwłasności wynoszącej #189;, od Pani Z. G., która posiadała prawo własności do tej nieruchomości.

Ze względu na trudności natury prawno-technicznej stwarzane przez zakład energetyczny w zakresie uzyskania dostępności energii elektrycznej do drugiego z budynków, znajdującego się na nabytej działce nr Y, Wnioskodawczyni była zmuszona wspólnie z współwłaścicielem Panem J. K. do dokonania podziału nabytej nieruchomości na dwie odrębne części. Podział nieruchomości nastąpił w jej granicach w ramach ogólnej wielkości jej powierzchni. W wyniku podziału tej nieruchomości powstały w jej granicach dwie odrębne nieruchomości w postaci dwóch odrębnych działek z jednym budynkiem mieszkalnym na każdej z działek.

W związku z dokonanym podziałem nieruchomości Wnioskodawczyni wystąpiła w dniu 5 grudnia 2011 r. z wnioskiem o interpretację indywidualną do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. Na podstawie złożonego wniosku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał w dniu 28 lutego 2012 r. interpretację indywidualną numer IPTPB2/415-772/11-4/AKr, w której uznał przedstawione stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

W dniu 1 czerwca oraz 2 października 2007 r. zgodnie z dziennikiem budowy Wnioskodawczyni wraz z współwłaścicielem rozpoczęła na terenie nabytej nieruchomości budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Budowy budynków nastąpiły odpowiednio na działce nr Y/3 przy ulicy P. 24a i nr Y/4 przy ulicy P. 24. Budynki te powstały w miejsce dwóch budynków mieszkalnych, które wchodziły w skład tej nieruchomości nabytej w 2005 r.

W dniu 24 grudnia 2014 r. na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr Z/2014, sporządzonego przez notariusza w Kancelarii Notarialnej w Ł. przy ul. J., Wnioskodawczyni wspólnie z Panem J. K. dokonała sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. P. 24a, w skład której wchodzi zabudowana działka (budynek mieszkalny jednorodzinny) oznaczona numerem Y/4 o obszarze 657 m2. Przedmiotem sprzedaży był udział Wnioskodawczyni we współwłasności nieruchomości, odpowiednio w wysokości 1/2.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 4 maja 2015 r. Wnioskodawczyni stwierdziła, że podział działki miał miejsce w 2013 r. Dokonany podział działki numer Y polegał wyłącznie na geodezyjnym (fizycznym) wydzieleniu dwóch działek (nr Y/3 i nr Y/4), przy zachowaniu udziału we współwłasności nieruchomości przysługujących każdemu ze współwłaścicieli przed podziałem. Wnioskodawczyni wyjaśnia, że Jej udział we współwłasności każdej z wydzielonych w wyniku podziału działek (nr Y/3 i nr Y/4) wyniósł 1/2 części.

W związku z dokonanym podziałem nieruchomości nie nastąpiło zniesienie współwłasności nieruchomości, skutkujące zmianą udziałów we współwłasności przysługujących Wnioskodawczyni oraz drugiemu współwłaścicielowi - Panu J. K.

Sprzedaż udziału Wnioskodawczyni w nieruchomości, dokonana w dniu 24 grudnia 2014 r. nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze zbyciem prawa Wnioskodawczyni do #189; części we współwłasności w nieruchomości położonej w Ł. przy ulicy P. 24 po dokonanym jej podziale, przychód powstały ze sprzedaży udziału we współwłasności w tej nieruchomości jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a.

Zdaniem Wnioskodawczyni (sformułowanym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku), zbycie współwłasności Wnioskodawczyni w wysokości 1/2 udziału w nieruchomości przy ulicy P. 24 w Ł., może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawczyni nabyła udział #189; części we współwłasności nieruchomości, w skład której wchodziła działka zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi. Ze względu na trudności natury prawno-technicznej stwarzane przez zakład energetyczny w zakresie uzyskania dostępności energii elektrycznej do drugiego z budynków znajdującego się na nabytej działce Wnioskodawczyni była zmuszona wspólnie z współwłaścicielem do dokonania podziału nabytej nieruchomości na dwie odrębne części. Podział nieruchomości nastąpił w jej granicach w ramach ogólnej wielkości jej powierzchni. W wyniku podziału tej nieruchomości powstały w jej granicach dwie odrębne nieruchomości w postaci dwóch odrębnych działek z jednym budynkiem mieszkalnym na każdej z działek. Podział działki miał miejsce w 2013 r. Dokonany podział działki polegał wyłącznie na geodezyjnym (fizycznym) wydzieleniu dwóch działek, przy zachowaniu udziału we współwłasności nieruchomości przysługujących każdemu ze współwłaścicieli przed podziałem. Wnioskodawczyni wyjaśnia, że Jej udział we współwłasności każdej z wydzielonych w wyniku podziału działek wyniósł 1/2 części. W związku z dokonanym podziałem nieruchomości nie nastąpiło zniesienie współwłasności nieruchomości, skutkujące zmianą udziałów we współwłasności przysługujących Wnioskodawczyni oraz drugiemu współwłaścicielowi. W 2007 r. zgodnie z dziennikiem budowy Wnioskodawczyni wraz z współwłaścicielem rozpoczęła na terenie nabytej nieruchomości budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Budynki te powstały w miejsce dwóch budynków mieszkalnych, które wchodziły w skład tej nieruchomości nabytej w 2005 r. W 2014 r. na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawczyni wspólnie ze współwłaścicielem dokonała odpłatnego zbycia nieruchomości, w skład której wchodzi zabudowana działka (budynek mieszkalny jednorodzinny). Przedmiotem odpłatnego zbycia był udział Wnioskodawczyni we współwłasności nieruchomości, odpowiednio w wysokości 1/2. Ww. odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W przedstawionej sytuacji istotne znaczenie dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment nabycia nieruchomości. Wnioskodawczyni nabyła udział w wysokości 1/2 w przedmiotowej nieruchomości w 2005 r. Podział ww. nieruchomości w 2013 r., w wyniku którego nie zmieniła się wielkość udziału Wnioskodawczyni w tej nieruchomości nie ma znaczenia dla celów podatku dochodowego.

Pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Termin ten winien być zatem liczony od końca 2005 r., upłynął więc z dniem 31 grudnia 2010 r.

Reasumując, odpłatne zbycie w 2014 r. udziału w nieruchomości zabudowanej powstałej po dokonaniu podziału, w wyniku którego nie zmieniła się wielkość udziału Wnioskodawczyni w tej nieruchomości nie będzie stanowiło źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c) ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nastąpi po upływie pięcioletniego terminu, o którym mowa w tym przepisie. Oznacza to, że przychód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek uiszczenia podatku.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz wyżej powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w 2005 r. korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego uznano za nieprawidłowe, ponieważ ww. przychód został osiągnięty ze źródła, które w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W tym miejscu należy wyjaśnić, że na gruncie prawa podatkowego czym innym jest zwolnienie od podatku, a czym innym całkowite wyłączenie z opodatkowania (niepodleganie) - są to dwie odrębne instytucje prawa.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawczyni, nie wywołuje skutków prawnych dla drugiego współwłaściciela przedmiotowej nieruchomości.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl