IPTPB2/4511-810/15-2/SŻ - Zwolnienie od podatku dochodu sprzedaży nieruchomości w części dotyczącej udziału w nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB2/4511-810/15-2/SŻ Zwolnienie od podatku dochodu sprzedaży nieruchomości w części dotyczącej udziału w nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodu sprzedaży nieruchomości w części dotyczącej:

* udziału w nieruchomości nabytego w 2008 r. - jest nieprawidłowe,

* udziału w nieruchomości nabytego w 2013 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodu ze sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 31 lipca 2013 r. Wnioskodawca nabył na współwłasność w drodze dziedziczenia po rodzicach:.., który zmarł w 2008 r.i..., która zmarła w 2013 r., zabudowaną nieruchomość położoną w..., oznaczoną jako działka nr 1892. W dniu 1 marca 2014 r. Wnioskodawca dokonał odpłatnego zbycia przysługującego Mu prawa do opisanej powyżej nieruchomości w drodze umowy sprzedaży, co zostało potwierdzone aktem notarialnym Rep..... Należące do Wnioskodawcy udziały we współwłasności tej nieruchomości stanowiły Jego majątek osobisty, nie zawierał On umowy majątkowej rozszerzającej wspólność ustawową majątkową małżeńską.

Stosując się do dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca zamierza przeznaczyć całość środków pieniężnych uzyskanych z tytułu opisanej wyżej sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w... na remont budynku mieszkalnego posadowionego na nieruchomości położonej w miejscowości..., gmina..., powiat..., oznaczonej jako działka nr 69/1.

Wskazaną powyżej nieruchomość oznaczoną jako zabudowana działka nr 69/1, nabyła żona Wnioskodawcy... od swoich rodziców..., przy czym nabycie to nastąpiło na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego z dnia 29 października 1990 r. (akt notarialny Rep. A... zawarty w Państwowym Biurze Notarialnym w..., Oddział we..., pomiędzy..., a... - ich córką).

W akcie notarialnym został umieszczony zapis, że umowa została zawarta w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268). Do aktu została okazana decyzja o przyznaniu... emerytury na podstawie przepisów przywołanej powyżej ustawy. Od 1987 r. Wnioskodawca jest w związku małżeńskim. W akcie dokumentującym zawarcie umowy przekazania gospodarstwa rolnego została zawarta informacja, że żona Wnioskodawcy jest zamężna. Dla przedmiotowej nieruchomości została założona księga wieczysta, gdzie jako właściciel została wpisana żona Wnioskodawcy,.... Rodzice przekazali żonie Wnioskodawcy gospodarstwo rolne o powierzchni 3 ha i 71 arów. W skład gospodarstwa wchodził dom mieszkalny murowany 3-izbowy, obora murowana i stodoła drewniana. Umowa przekazania gospodarstwa żonie Wnioskodawcy nie była umową darowizny do jej majątku osobistego.

Wnioskodawca będąc współwłaścicielem opisanej nieruchomości chce ponieść wydatki na remont posadowionego na tej nieruchomości domu i skorzystać z przysługującego Mu zwolnienia z podatku od dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości odziedziczonej po rodzicach. Do dnia złożenia wniosku Wnioskodawca poniósł częściowe wydatki na ocieplenie i remont dachu budynku mieszkalnego sfinansowane środkami otrzymanymi ze sprzedaży działki nr 1892. W 2016 r. Wnioskodawca zamierza kontynuować remont dachu i ocieplanie domu. W ramach remontu Wnioskodawca zamierza także przeprowadzić konieczne malowania i tynkowanie. Wnioskodawca wie, że aby mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym, musi ponieść wydatki na własne cele mieszkaniowe.

Na podstawie przedstawionego powyżej stanu faktycznego wątpliwości Wnioskodawcy budzi jedynie fakt, czy według Organu jest współwłaścicielem nieruchomości otrzymanej przez Jego żonę... w ramach przekazania gospodarstwa rolnego przez jej rodziców w trakcie trwania związku małżeńskiego w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny zostały spełnione warunki uprawniające Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia z podatku zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy do końca 2016 r. Wnioskodawca zamierza przeznaczyć w całości środki uzyskane ze sprzedaży swojej nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabył, na wydatki (dokonane przed upływem dwóch lat od momentu zbycia tej nieruchomości) związane z remontem domu mieszkalnego posadowionego na nieruchomości przekazanej żonie Wnioskodawcy przez jej rodziców, która w tym czasie pozostawała z Wnioskodawcą w związku małżeńskim (wspólność majątkowa) na podstawie umowy z dnia 29 października 1990 r. (akt notarialny Rep. A...), w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268).

Zdaniem Wnioskodawcy, przeznaczenie przez Niego całości środków ze zbycia nieruchomości sprzedanej przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do jej nabycia, na wydatki (dokonane przed upływem dwóch lat od momentu zbycia tej nieruchomości) związane z remontem domu posadowionego na nieruchomości nabytej przez żonę Wnioskodawcy w drodze umowy przekazania gospodarstwa rolnego w trakcie trwania związku małżeńskiego, uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z całkowitego zwolnienia podatkowego w zakresie podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko swoje Wnioskodawca argumentuje faktem, że wobec pozostawania w związku małżeńskim w dniu zawarcia umowy przekazania gospodarstwa rolnego żonie Wnioskodawcy przez jej rodziców, nieruchomość ta weszła w skład majątku objętego małżeńską majątkową wspólnością ustawową, co potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Wynika to bezsprzecznie z treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. akt III CZP 68/12, w sentencji której wyraźnie i jednoznacznie stwierdzono, że: "Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (D. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 z późn. zm.) następcy pozostającemu w ustroju wspólności majątkowej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków". Umowa przekazania gospodarstwa rolnego jest umową inną niż umowa darowizny. Wnioskodawca uważa, że gospodarstwo rolne nabyte przez jednego z małżonków w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268) w okresie pozostawania przez nich we wspólności ustawowej wchodzi w skład majątku wspólnego. Nie ma znaczenia w sprawie, czy w czynności nabycia uczestniczył jeden z małżonków, czy oboje. Znaczenie ma obowiązujący ich ustrój majątkowy. W czasie, kiedy żona Wnioskodawcy otrzymała od swoich rodziców gospodarstwo rolne była z Wnioskodawcą w związku małżeńskim i pozostawała z Nim w ustroju wspólności ustawowej. Przedstawione powyżej przepisy potwierdzają przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko w sprawie. Wnioskodawca uważa, że spełnia warunki uprawniające Go do skorzystania ze zwolnienia z podatku zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez przeznaczenie całości środków ze zbycia nieruchomości sprzedanej przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do jej nabycia, na wydatki (dokonane przed upływem dwóch lat od momentu zbycia tej nieruchomości) związane z remontem domu posadowionego na nieruchomości nabytej przez żonę Wnioskodawcy w drodze umowy przekazania gospodarstwa rolnego w trakcie trwania związku małżeńskiego, w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, której Wnioskodawca jest współwłaścicielem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodu ze sprzedaży nieruchomości w części:

* udziału w nieruchomości nabytego w 2008 r. - jest nieprawidłowe,

* udziału w nieruchomości nabytego w 2013 r. - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródeł przychodów, z zastrzeżeniem ust. 2, zalicza się m.in. odpłatne zbycie,:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis ten formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub ww. praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw majątkowych nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z powyższego wynika zatem, że w przypadku sprzedaży nieruchomości lub praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia nieruchomości lub prawa i forma prawna ich nabycia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują użytego w tym przepisie pojęcia "nabycie". Należy zatem odnieść się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), z których wynika, że nabycie własności może nastąpić m.in. poprzez jej przeniesienie w wyniku umowy, zasiedzenie bądź też w wyniku innych zdarzeń.

Stosownie do art. 922 Kodeksu cywilnego spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 31 lipca 2013 r. Wnioskodawca nabył na współwłasność w drodze dziedziczenia po ojcu zmarłym w 2008 r. i matce zmarłej w 2013 r., zabudowaną nieruchomość. W dniu 1 marca 2014 r. Wnioskodawca dokonał odpłatnego zbycia przysługującego Mu prawa do opisanej powyżej nieruchomości w drodze umowy sprzedaży, co zostało potwierdzone aktem notarialnym Rep..... Należące do Wnioskodawcy udziały we współwłasności tej nieruchomości stanowiły Jego majątek osobisty, gdyż nie zawierał On umowy majątkowej rozszerzającej wspólność ustawową majątkową małżeńską.

Wobec powyższego, zbycie w 2014 r. udziału w nieruchomości nabytego w 2008 r. w spadku po ojcu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5 letniego terminu liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału.

Natomiast, zbycie udziału we współwłasności prawa do zabudowanej nieruchomości nabytego w 2013 r. w spadku po matce - dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy - podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć np.: związane ze zbyciem koszty wyceny sprzedawanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości.

Stosownie do przepisu art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów - zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy - ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

1.

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2.

dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w spadku po matce w 2013 r., jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x (W/P)

gdzie:

D - dochód ze sprzedaży,

W - wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

P - przychód ze sprzedaży.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w powołanym wyżej ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

a.

nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b.

nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c.

nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e.

rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie z art. 21 ust. 26 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Należy również wskazać, że zgodnie z art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Powołany przepis ustanawiający ww. zwolnienie zawiera dwa ograniczenia dla jego stosowania - wydatkowanie na cel wskazany w ustawie oraz okres w jakim osiągnięty przychód należy wydatkować.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza przeznaczyć całość środków pieniężnych uzyskanych z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości na remont budynku mieszkalnego posadowionego na nieruchomości, którą nabyła żona Wnioskodawcy od swoich rodziców, przy czym nabycie to nastąpiło na podstawie aktu notarialnego umowy przekazania gospodarstwa rolnego z dnia 29 października 1990 r. zawartej w Państwowym Biurze Notarialnym.

W akcie notarialnym został umieszczony zapis, że umowa została zawarta w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268). Od 1987 r. Wnioskodawca jest w związku małżeńskim. W akcie dokumentującym zawarcie umowy przekazania gospodarstwa rolnego została zawarta informacja, że żona Wnioskodawcy jest zamężna. Dla przedmiotowej nieruchomości została założona księga wieczysta, gdzie jako właściciel została wpisana żona Wnioskodawcy. Umowa przekazania gospodarstwa żonie Wnioskodawcy nie była umową darowizny do jej majątku osobistego.

Wnioskodawca będąc współwłaścicielem opisanej nieruchomości chce ponieść wydatki na remont posadowionego na tej nieruchomości domu i skorzystać z przysługującego Mu zwolnienia z podatku od dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości odziedziczonej po rodzicach. Do dnia złożenia wniosku Wnioskodawca poniósł częściowe wydatki na ocieplenie i remont dachu budynku mieszkalnego sfinansowane środkami otrzymanymi ze sprzedaży działki nr 1892. W 2016 r. Wnioskodawca zamierza kontynuować remont dachu i ocieplanie domu. W ramach remontu Wnioskodawca zamierza także przeprowadzić konieczne malowania i tynkowanie.

W odniesieniu do powyższego opisu zdarzenia przyszłego, wskazać należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082).

Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy - z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 2 ww. ustawy).

Zagadnienie dotyczące skutku dla majątku małżonków zawarcia przez jednego z nich umowy przekazania za świadczenia z ubezpieczenia społecznego gospodarstwa rolnego i nabycia w wyniku tej umowy gospodarstwa, było przedmiotem rozbieżności poglądów w piśmiennictwie i w orzecznictwie. Ostatecznie przeważył pogląd, że umowa przekazania gospodarstwa rolnego jest unormowaną poza Kodeksem cywilnym umową nazwaną o swoistym charakterze, ściśle określoną co do przedmiotu, podmiotów i formy, której celem nie jest obdarowanie następcy, lecz uzyskanie świadczenia od państwa. Ten charakter nie pozwalał na stosowanie do niej, także w drodze analogii, w zakresie w jakim kolidowałoby to z istotą i celami przekazania gospodarstwa rolnego następcy, przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących darowizny. Przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268 z późn. zm.) gospodarstwo rolne nie jest więc objęte wyłączeniem przewidzianym w art. 33 pkt 2 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy i wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej, zgodnie z zawartą w art. 31 § 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy regułą nabywania praw do tego majątku.

Sąd Najwyższy uchwałą z 28 listopada 2012 r. w sprawie III CZP 68/12 ostatecznie rozstrzygnął, że gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin następcy pozostającemu w ustroju wspólności majątkowej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.

Wnioskodawca wskazał, że przekazane małżonkowi gospodarstwo rolne weszło do majątku wspólnego małżonków. W dniu 29 października 1990 r., czyli w dniu zawarcia umowy przekazania gospodarstwa rolnego, Wnioskodawca został zatem współwłaścicielem gospodarstwa rolnego.

Odnosząc się do kwestii przeznaczenia przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości na remont budynku mieszkalnego należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia "remont".

W związku z powyższym właściwym jest odwołanie się w tej kwestii do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), w szczególności zaś do art. 3 pkt 8, który stanowi, że przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że przeznaczenie i wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej, nabytego w 2013 r. w drodze spadku po matce do swojego majątku odrębnego, w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż na remont budynku mieszkalnego obejmujący remont dachu, ocieplenie, malowanie i tynkowanie, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem, umożliwia zwolnienie od podatku dochodu uzyskanego ze zbycia tego udziału w nieruchomości na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże Wnioskodawca do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe będzie mógł zaliczyć ww. wydatki, o ile zostaną poniesione we właściwym terminie i Wnioskodawca będzie mógł poniesienie tych wydatków udokumentować. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uznaje się udokumentowane wydatki poniesione począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Tutejszy Organ podkreśla, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też, korzystanie z przedmiotowego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa.

Natomiast, odpłatne zbycie udziału w nieruchomości nabytego przez Wnioskodawcę w 2008 r. w spadku po ojcu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ 5-cio letniego okresu między końcem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału w nieruchomości, a datą sprzedaży, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, wskutek braku dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w 2008 r. w spadku po ojcu, Wnioskodawca nie musi uzyskanego w tej części przychodu przeznaczyć i wydatkować na własne cele mieszkaniowe, gdyż przepisy art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą miały zastosowania do tego przychodu. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w tej części należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl