Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/4511-75/15-4/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz Urzędu Miasta - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz Urzędu Miasta.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), w związku z powyższym, pismem z dnia 16 kwietnia 2015 r., Nr IPTPB2/4511-75/15-2/PK, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 17 kwietnia 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 kwietnia 2015 r.). W dniu 29 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 26 kwietnia 2015 r. (data nadania 27 kwietnia 2015 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 22 grudnia 2014 r. aktem notarialnym repetytorium A nr..., sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Pana... w..., Wnioskodawczyni zbyła 1/3 udziału w nieruchomości położonej w... przy ulicy..., składającej się z działki gruntu o powierzchni 2 096 m2, budynku mieszkalnego 26 m2 i szopy drewnianej (według rzeczoznawcy majątkowego sporządzającego operat szacunkowy w stanie do rozbiórki), na rzecz Urzędu Miasta... z przeznaczeniem pod usługi sportowe (symbol w planie 1US) i poszerzenie drogi publicznej (symbol w planie 2KDD), zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta....

Według ww. planu zbywana nieruchomość leży na terenie usług sportu i rekreacji z zielenią izolacyjną oznaczonym symbolem US/ZP o podstawowym przeznaczeniu na wydzielone tereny obiektów sportu, rekreacji z zielenią towarzyszącą, z dopuszczeniem lokalizacji usług nieuciążliwych, związanych z obsługą użytkowników, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi terenu, w granicach strefy konserwatorskiej miasta - ogrodu. Dopuszczalne przeznaczenie - zabudowa usługowa, związana z usługami sportu i rekreacji, w szczególności usługi związane z medialną obsługą imprez, administracyjne, hotelarskie, gastronomiczne itp.

Udział w nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po zmarłym w dniu 11 lutego 2011 r. bracie... na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w... I Wydział Cywilny z dnia 28 grudnia 2011 r., sygn. akt....

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miasta. Wnioskodawczyni nie mogła wykorzystać tej działki na własne cele (budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że:

1. Nie była jedynym spadkobiercą; wraz z Nią spadek odziedziczyły dwie siostry po 1/3. Nie było przeprowadzonego działu spadku.

2. Nieruchomość Wnioskodawczyni odziedziczyła na zasadach współwłasności.

3. Zbycie nieruchomości położonej w... przy ul.... na rzecz Urzędu Miasta... nastąpiło za odpłatnością, na cele uzasadniające wywłaszczenie.

4. Przed zbyciem ww. udziału w nieruchomości Miasto... zwróciło się z prośbą do Wojewody... (dnia 3 czerwca 2013 r.) o wydanie w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa gruntu pod drogę publiczna gminną oznaczonego w ewidencji gruntów nr 2/3 o powierzchni 125 m2. Do daty sprzedaży tzn. do dnia 22 grudnia 2014 r. - ww. decyzja nie została wydana.

5. Zapłata za zbyty udział w nieruchomości nie została uzyskana w związku z postępowaniem wywłaszczeniowym i nie jest odszkodowaniem, które zostało wypłacone stosownie do przepisów o ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni ma odprowadzić podatek dochodowy, czy jest z niego zwolniona.

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), w ramach spadku w dniu 11 lutego 2011 r. nabyła Ona 1/3 udziału w nieruchomościach gruntowych położonych w... przy ul...., obejmującej działki ewidencyjne nr: 2/3, 79/4, 100/1, 79,1 79/2, 79/3 o łącznym obszarze 2 096 m2. Działki nr 79/4, 100/1, 79,1 79/2, 79/3 zostały przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta... zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Miasta... na teren sportu, rekreacji i drogi publicznej o powierzchni 520 m2. Działka nr 2/3 została przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta... zatwierdzonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Rady Miasta... pod usługi sportu, rekreacji z zielenią towarzyszącą. W stosunku do działki nr 2/3 Miasto... zwróciło się z prośbą do Wojewody... o wydanie w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa gruntu pod drogę publiczna gminną oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 2/3 o powierzchni 125 m2. W najbliższym, czasie Miasto chciało Wnioskodawczynię i Jej siostry wywłaszczyć z pozostałych działek. Działki te były "niesprzedawalne", ponieważ plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiał na nich jakąkolwiek zabudowę. Wnioskodawczyni nie miała wpływy na ww. plan zagospodarowania przestrzennego - w stosunku do jednej działki zapadł on zanim stała się Ona jej współwłaścicielem. Dlatego Wnioskodawczyni postanowiła wraz z siostrami dogadać się z przedstawicielami miasta i sprzedać im całą nieruchomość - co prawda za dużo niższą cenę niż cena rynkowa normalnej działki, ale ze względu na ww. plan zagospodarowania oraz wiek Wnioskodawczyni i sióstr, zdecydowały się One na taki krok. Sprzedaż nastąpiła jeszcze zanim zapadła decyzja o wywłaszczeniu działki nr 2/3 i przed wszczęciem dalszych postępowań wywłaszczeniowych, ale była, zdaniem Wnioskodawczyni, bezpośrednio z nimi związana.

Wnioskodawczyni uważa zatem, że zbyła swoje udziały w nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie musi od tego przychodu płacić podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, dla określenia jego skutków podatkowych, istotne jest zatem ustalenie daty nabycia nieruchomości.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują użytego w tym przepisie pojęcia "nabycie". Należy zatem odnieść się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), z których wynika, że nabycie własności może nastąpić m.in. poprzez jej przeniesienie w wyniku umowy, zasiedzenie bądź też w wyniku innych zdarzeń.

Stosownie do art. 922 Kodeksu cywilnego spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku bądź akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 22 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni zbyła udział 1/3 w nieruchomości składającej się z działki gruntu o powierzchni 2 096 m2, budynku mieszkalnego 26 m2 i szopy drewnianej na rzecz Urzędu Miasta z przeznaczeniem pod usługi sportowe i poszerzenie drogi publicznej, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Według ww. planu zbywana nieruchomość leży na terenie usług sportu i rekreacji z zielenią izolacyjną, oznaczonym symbolem US/ZP o podstawowym przeznaczeniu na wydzielone tereny obiektów sportu, rekreacji z zielenią towarzyszącą, z dopuszczeniem lokalizacji usług nieuciążliwych, związanych z obsługą użytkowników, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi terenu, w granicach strefy konserwatorskiej miasta - ogrodu. Dopuszczalne przeznaczenie - zabudowa usługowa, związana z usługami sportu i rekreacji, w szczególności usługi związane z medialną obsługą imprez, administracyjne, hotelarskie, gastronomiczne itp. Przed zbyciem ww. udziału w nieruchomości Miasto... zwróciło się z prośbą do Wojewody... o wydanie w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa gruntu pod drogę publiczna gminną oznaczonego w ewidencji gruntów nr 2/3 o powierzchni 125 m2. Do daty sprzedaży tzn. do dnia 22 grudnia 2014 r. ww. decyzja nie została wydana. Zbycie nieruchomości na rzecz Urzędu Miasta nastąpiło za odpłatnością, na cele uzasadniające wywłaszczenie. Zapłata za zbyty udział w nieruchomości nie została uzyskana w związku z postępowaniem wywłaszczeniowym i nie jest odszkodowaniem, które zostało wypłacone stosownie do przepisów o ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Udział w nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po bracie zmarłym w dniu 11 lutego 2011 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego na zasadach współwłasności wraz z dwiema siostrami, po 1/3. Nie było przeprowadzonego działu spadku. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miasta Wnioskodawczyni nie mogła wykorzystać tej działki na własne cele (budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego).

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości nastąpiło w dniu 11 lutego 2011 r. w wyniku nabycia spadku po zmarłym bracie.

Mając na uwadze przywołany wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że sprzedaż udziału w nieruchomości w 2014 r. stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku, w którym nastąpiło jego nabycie (2011 r.) do dnia sprzedaży nie upłynął okres 5-letni, o którym mowa w przywołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Podstawą obliczenia podatku zgodnie z art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja zbycia mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Do wydatków takich można zaliczyć przykładowo koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe, koszt uzyskania wypisu z ksiąg wieczystych itp. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Jak wynika z powyższych przepisów, podstawą obliczenia podatku jest dochód, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 ustawy (tekst jedn.: wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia), a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak obliczony dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy wynika, że odpłatne zbycie nieruchomości musi nastąpić na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami. Zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości na cele publiczne zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami celami publicznymi są m.in. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.

Natomiast stosownie do art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami celami publicznymi jest budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych.

W myśl natomiast art. 112 ust. 1 ww. ustawy przepisy rozdziału 4 tej ustawy (wywłaszczanie nieruchomości) stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy (art. 112. ust. 3 ww. ustawy). Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy praw określonych w art. 112 ust. 3, przeprowadzonymi między starostą, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna (art. 114 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). W przypadku natomiast, kiedy wywłaszczana ma być nieruchomość na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, rokowania przeprowadza organ wykonawczy tej jednostki (art. 114 ust. 2 ww. ustawy).

Jak wynika z powyższych uregulowań, w przypadku nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne może zostać wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane w przypadku, gdy cele publiczne nie mogą być osiągnięte w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

Zatem wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane tylko wówczas, gdy prawo do nieruchomości położonej na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne nie może być nabyte w drodze umowy. Jednak przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego powinny zostać podjęte próby nabycia nieruchomości w drodze umowy, przez przeprowadzenie rokowań z podmiotem, któremu przysługuje prawo do nieruchomości niezbędnej dla osiągnięcia celu publicznego. Jak wynika z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednym z celów publicznych w rozumieniu tej ustawy jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, oraz budowa obiektów sportowych.

Jednakże, aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystarczy wyłącznie fakt, że nieruchomość została odpłatnie zbyta na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Z analizy tego przepisu wynika również, że zwolnienie nie przysługuje, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

a.

nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,

b.

cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

Zatem w przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo żaden z nich, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

W analizowanym stanie faktycznym nie zachodzą przesłanki wykluczające zastosowanie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ odpłatne zbycie nieruchomości nastąpiło po upływie 2 lat od daty nabycia nieruchomości. Ponadto z uwagi na nabycie udziału w nieruchomości w drodze spadku nie jest możliwe ustalenie ceny jego nabycia. Oznacza to, że nie jest spełniony również drugi warunek wyłączający omawiane zwolnienie. Tym samym należy stwierdzić, że nie powstanie u Wnioskodawczyni zobowiązanie podatkowe.

Zatem, na podstawie przestawionego stanu faktycznego i brzmienia przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawczynię Urzędowi Miasta udziału w nieruchomości na cele uzasadniające wywłaszczenie stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami przychód z tytułu odpłatnego zbycia ww. udziału korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle przywołanych uregulowań prawnych, należy stwierdzić, że sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego przez Wnioskodawczynię w 2011 r. stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże uzyskany ze sprzedaży dochód korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacja indywidualna wywiera skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie dotyczy pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl