Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 września 2013 r.
Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przekazania udziałowcom zabudowanej nieruchomości w ramach podziału majątku polikwidacyjnego spółki.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/436-80/13-4/KR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2013 r. (data wpływu 20 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 sierpnia 2013 r. (data wpływu 28 sierpnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania udziałowcom zabudowanej nieruchomości w ramach podziału majątku polikwidacyjnego spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 i 14f § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr IPTPP2/443-496/13-2/AW, IPTPB2/436-80/13-2/Kr, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 § 2 w zw. z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 19 sierpnia 2013 r. (skutecznie doręczono dnia 23 sierpnia 2013 r.), zaś w dniu 28 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania - 26 sierpnia 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Umowa spółki X sp. z o.o. (Wnioskodawca) została zawarta przez B i K dnia w 2009 r. ("Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i przeniesienia własności nieruchomości", Repertorium A Nr) w kancelarii notarialnej. Wniesiony kapitał zakładowy spółki wynosił 120.000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych) i dzielił się na 240 równych i niepodzielnych udziałów po 500 PLN. Każdy ze wspólników objął 120 udziałów i pokrył pieniędzmi 30 udziałów a 90 udziałów pokrył aportem poprzez wniesienie do spółki udziału wynoszącego 1/2 (jedna drugą) udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej o wartości określonej na 45.000 PLN (nieruchomość ta, której wartość całkowitą określono na 90.000 PLN, była współwłasnością w równych częściach B i K). Nieruchomość miała powierzchnię 0,87 ha. W jej skład wchodziły: grunt (wartość początkowa - 8.000 PLN), budynek magazynowy - hala duża (wartość początkowa - 52.000 PLN), budynek magazynowy - hala mała (wartość początkowa - 14.000 PLN), budynek socjalno-administracyjny (wartość początkowa - 12.000 PLN), ogrodzenie (wartość początkowa - 1.000 PLN), utwardzenie placu (wartość początkowa - 3.000 PLN).

Spółka w czasie działalności poniosła nakłady (w kwotach netto) zwiększające wartość nieruchomości: wykonanie zjazdu na posesję z drogi powiatowej (w 2009 r. - 12.168,05 PLN), wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci gminnej (w 2009 r. - 12.183,2 PLN), modernizacja budynku socjalno-administracyjnego (w 2009 r. - 8.163,98 PLN, w 2010 r. - 24.302,88 PLN). Dnia 1 lutego 2012 r. wspólnicy podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. Proces likwidacji praktycznie dobiegł końca i planowany jest podział między wspólników majątku polikwidacyjnego, w skład którego wchodzi powyżej określona nieruchomość zabudowana. Nieruchomość ta zostanie przejęta przez B i K jako współwłasność w równych częściach. Spółka nie korzystała z prawa do obniżenia kwoty podatku naliczonego przy pozyskaniu nieruchomości, natomiast odliczała ten podatek w związku z ponoszeniem wydatków na wykonanie zjazdu na posesję z drogi powiatowej, przyłącza wodociągowego z sieci gminnej i modernizacje budynku socjalno-administracyjnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy przekazanie przedmiotowej nieruchomości zabudowanej udziałowcom spółki w ramach podziału majątku polikwidacyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2. Czy przekazanie przedmiotowej nieruchomości zabudowanej udziałowcom spółki w ramach podziału majątku polikwidacyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie nr 2). W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku (w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych - pytanie nr 2), zwrot przedmiotowej nieruchomości zabudowanej udziałowcom spółki w ramach podziału majątku polikwidacyjnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ czynność ta nie jest wymieniona w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.).

W art. 1 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych wymienione są przypadki czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opisane są zasady związane z przypadkami dotyczącymi spółek kapitałowych.

Wnioskodawca uważa, że przekazanie przedmiotowej nieruchomości zabudowanej udziałowcom spółki w ramach podziału majątku polikwidacyjnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Artykuł 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a.

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b.

umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c.

(uchylona),

d.

umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e.

umowy dożywocia,

f.

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g.

(uchylona),

h.

ustanowienie hipoteki,

i.

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j.

umowy depozytu nieprawidłowego,

k.

umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zasadę numerus clausus czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki z o.o. została zawarta przez dwóch wspólników. Wniesiony kapitał zakładowy spółki wynosił 120.000 zł i dzielił się na 240 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł. Każdy ze wspólników objął 120 udziałów i pokrył pieniędzmi 30 udziałów, a 90 udziałów pokrył aportem poprzez wniesienie do spółki udziału wynoszącego 1/2 (jedna drugą) udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej o wartości określonej na 45.000 zł (nieruchomość ta, której wartość całkowitą określono na 90.000 zł, była współwłasnością w równych częściach wspólników). Dnia 1 lutego 2012 r. wspólnicy podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. Proces likwidacji praktycznie dobiegł końca i planowany jest podział między wspólników majątku polikwidacyjnego, w skład którego wchodzi ww. nieruchomość zabudowana. Nieruchomość ta zostanie przejęta przez wspólników jako współwłasność w równych częściach.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że przekazanie przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości zabudowanej udziałowcom spółki w ramach majątku polikwidacyjnego spółki, nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl