IPTPB2/436-61/11-2/KK - Opodatkowanie umowy darowizny.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB2/436-61/11-2/KK Opodatkowanie umowy darowizny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w sprawie opodatkowania umowy darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w sprawie opodatkowania umowy darowizny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 18 marca 2011 r., aktem notarialnym, Wnioskodawca zakupił lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym. Zapłata w całości w imieniu Wnioskodawcy, jako Obdarowanego, została dokonana przez Jego rodziców jako Darczyńców z ich rachunków bankowych na rachunek bankowy sprzedającego.

W dniu 12 listopada 2008 r. została zawarta pomiędzy Obdarowanym (syn) i Darczyńcami (rodzice) umowa, w której Darczyńcy, wykonując obowiązki wynikłe z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zobowiązali się do przekazania darowizny pieniężnej na zakup mieszkania z zastrzeżeniem, że darowizna nie zostanie przekazana w gotówce, lecz pokryte nią zostanie zobowiązanie Obdarowanego za zakup mieszkania. Umowa ta wraz ze zrealizowaniem zakupu mieszkania została wykonana. Wnioskodawca (Obdarowany) dokonał zgłoszenia darowizny do Naczelnika właściwego dla Obdarowanego Urzędu Skarbowego w przewidzianym prawem terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy darowizna pomiędzy rodzicami Wnioskodawcy, a Wnioskodawcą, udokumentowana zawartą umową darowizny i przelewami bankowymi darowanej kwoty na rachunek bankowy sprzedającemu Wnioskodawcy (obdarowanemu) lokal mieszkalny, wskazany w zawartej przed notariuszem umowie, zgłoszona w prawem przewidzianym trybie do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.), uzyskanie zwolnienia podatkowego w przypadku dokonania darowizny pieniężnej uzależniona jest od łącznego spełnienia warunków:

* darowizna musi być dokonana pomiędzy osobami wymienionymi w przepisie,

* obdarowany musi złożyć zgłoszenie o nabyciu darowizny w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,

* darowizna musi być udokumentowana dowodem przekazania środków pieniężnych m.in. na rachunek bankowy nabywcy.

W opinii Wnioskodawcy, w niniejszej sprawie warunki niezbędne do uzyskania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały spełnione. Darowizna dokonana pomiędzy darczyńcą w osobach obojga rodziców Wnioskodawcy, a Wnioskodawcą jest darowizną pomiędzy osobami bliskimi, darowizna została zgłoszona w prawem przewidzianym terminie i została udokumentowana w sposób właściwy. Wpłata została dokonana zgodnie z dyspozycją Wnioskodawcy zawartą w umowie darowizny. W sytuacji, gdy wpłata dokonywana jest przez darczyńcę na rachunek bankowy sprzedającemu Wnioskodawcy (obdarowanemu) lokal mieszkalny, tytułem zapłaty za nabywane przez obdarowanego mieszkanie, jest to również wpłata "na rachunek bankowy nabywcy", spełniająca wymogi zawarte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dokonany przez darczyńców przelew środków pieniężnych dokonany został na rachunek sprzedającego nie z tytułu zobowiązań wynikłych z umowy zakupu mieszkania, lecz w związku z wykonaniem umowy darowizny łączącej Wnioskodawcę z darczyńcami, ze szczegółowym określeniem tytułu wpłaty, jest jedynie technicznym pominięciem zbędnego pośrednika, przy pełnym zachowaniu celu ustanowionego przepisu. Takie przekazanie (wraz z umową) wyraźnie i niewątpliwie dokumentuje wykonanie darowizny. Sformułowanie "na rachunek bankowy nabywcy" nie oznacza, że musi być to na konto jakie bank prowadzi dla obdarowanego Wnioskodawcy. Pogląd Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych orzeczeniach sądowych, w tym w wyroku NSA z dnia 7 kwietnia 2010 r., Sygn. II FSK 1952/08 oraz interpretacji nr IPTPB2/4310-2/11-2/k.k. Izby Skarbowej w Łodzi, w których to zawarte jest stwierdzenie, że gdy wpłata jest dokonywana przez darczyńcę na konto dewelopera tytułem raty przysługującej mu od Obdarowanego, to jest to również wpłata "na rachunek bankowy nabywcy". Oznacza to, że wykładnia językowa art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, powinna być łączona z analizą celu regulacji, a takim jest niewątpliwie zwolnienie od podatku od spadków i darowizn członków najbliższej rodziny.

W świetle przytoczonych wyżej argumentów, należy przyjąć, że darowizna dokonana na rzecz Wnioskodawcy, udokumentowana przelewami bankowymi dokonanymi przez Darczyńców na rzecz sprzedającego obdarowanemu lokal mieszkalny, spełnia wymogi zawarte w dyspozycji art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, co oznacza, że Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia zawartego w tym przepisie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko stwierdził, że spełnia warunki do uzyskania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast jako przepisy będące podstawą tego zwolnienia wskazał art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wydając niniejszą interpretację tut. Organ uznał to za oczywistą omyłkę pisarską, albowiem wniosek dotyczy podatku od spadków i darowizn i w rozpatrywanej sprawie ma wyłącznie zastosowanie art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.).

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl