Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/436-41/13-2/KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2013 r. (data wpływu 11 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wspólnicy i zarząd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawca) przygotowują przekształcenie formy prawnej spółki kapitałowej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w handlową spółkę osobową jaką jest spółka jawna, na podstawie przepisów art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie nastąpi w 2013 r.

Wnioskodawca działa nieprzerwanie od 2005 r. początkowo z kapitałem zakładowym XXXzł, który był stopniowo podnoszony poprzez wniesienie środków pieniężnych i aktualnie od 2009 r. kapitał zakładowy (podstawowy) wynosi XXX zł W 2013 r., uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, dokonano wypłaty dywidendy przeznaczając na ten cel zysk netto za 2012 r. oraz zysk z lat ubiegłych, kapitał zapasowy i pozostałe kapitały rezerwowe. Od wypłaconej dywidendy Wnioskodawca, jako płatnik, odprowadził zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. W wyniku tego, na kapitał własny składa się wyłącznie z kapitału zakładowego (podstawowego).

W wyniku zamierzonego przekształcenia w spółkę jawną, wszystkie aktywa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staną się aktywami spółki jawnej, przy czym kapitał zakładowy (podstawowy) równoważny w tym przypadku całemu kapitałowi własnemu, na który składają się wniesione udziały wspólników, stanie się wkładami wspólników w spółce jawnej.

Zmiana formy prawnej nie spowoduje zmiany majątku w przekształconej spółce, a wartość wkładów wspólników w przekształconej spółce jawnej jest równa wartości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem.

W związku z powyższym, we wniosku zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku planowanego przekształcenia spółki kapitałowej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w handlową spółkę osobową - spółkę jawną, w przypadku kiedy majątek przekształconej spółki nie uległ zmianie, tzn. wszystkie aktywa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stają się aktywami spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia, a łączna wartość wkładów wspólników w przekształconej spółce jawnej jest równa kapitałowi zakładowemu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem, po stronie przekształconej spółki jawnej powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, po stronie spółki nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (zwanej dalej: "ustawą o p.c.c."), opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zwanym dalej: "p.c.c.") podlega umowa spółki lub jej zmiana, jeżeli powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania p.c.c.

Jednocześnie, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o p.c.c., za zmianę umowy spółki uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Planowane przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną nie będzie wiązało się ze zwiększeniem majątku spółki jawnej, gdyż majątek spółki jawnej powstanie wyłącznie z majątku (tekst jedn.: aktywów) posiadanego przez Spółkę, a Wspólnicy nie będą wnosić do Spółki żadnych aktywów w trakcie procesu przekształcenia. Łączna wartość wkładów wspólników w przekształconej spółce jawnej będzie równa kapitałowi zakładowemu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem, nie zmieni się więc podstawa opodatkowania, określona w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f), której podwyższenie, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2, powoduje obowiązek podatkowy.

Skoro planowane przekształcenie Spółki nie będzie się wiązało ze zwiększeniem majątku spółki jawnej, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu p.c.c. i nie będzie skutkowało dla Spółki powstaniem obowiązku zapłaty p.c.c.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi temu podlegają umowy spółki i jej zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Przy czym zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

W myśl art. 1a pkt 1 ww. ustawy, pod sformułowaniem spółka osobowa należy rozumieć spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Podstawa opodatkowania określona została w art. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z jego ust. 1 pkt 8 lit. f ww. ustawy, przy przekształceniu lub łączeniu spółek stanowi ją wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Stosownie natomiast stosownie do treści art. 6 ust. 9 cyt. ustawy, od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

1.

kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;

2.

opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;

3.

opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

Zgodnie natomiast z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany.

Wskazać przy tym należy, że dokonując oceny podlegania podatkowi od czynności cywilnoprawnych zmiany umowy spółki związanej z przekształceniem nie można ograniczać się jedynie do treści art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, lecz należy uwzględniać wszystkie przepisy, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do takich zmian umowy a zwłaszcza ww. art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f, określający podstawę opodatkowania.

Należy też mieć na uwadze, że dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę jawną, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej. Majątek spółki jawnej stanowią wkłady wnoszone przez wspólników. Podstawą opodatkowania będzie zatem suma wszystkich wkładów wniesionych do spółki osobowej.

Porównując majątki spółek przekształcanej i przekształconej należy brać pod uwagę w przypadku spółki osobowej - jej majątek, natomiast w przypadku spółki kapitałowej - jedynie wysokość jej kapitału zakładowego. Dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę jawną, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej, pochodzącego z wkładów wspólników.

Z treści wniosku wynika, że wspólnicy i zarząd Wnioskodawcy (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) przygotowują przekształcenie formy prawnej spółki kapitałowej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w handlową spółkę osobową jaką jest spółka jawna, na podstawie przepisów art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie nastąpi w 2013 r.

W 2013 r. uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonano wypłaty dywidendy przeznaczając na ten cel zysk netto za 2012 r. oraz zysk z lat ubiegłych, kapitał zapasowy i pozostałe kapitały rezerwowe. Od wypłaconej dywidendy Wnioskodawca, jako płatnik, odprowadził zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. W wyniku i tego, na kapitał własny składa się wyłącznie z kapitału zakładowego (podstawowego).

W wyniku zamierzonego przekształcenia w spółkę jawną, wszystkie aktywa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staną się aktywami spółki jawnej, przy czym kapitał zakładowy (podstawowy) równoważny w tym przypadku całemu kapitałowi własnemu, na który składają się wniesione udziały wspólników stanie się wkładami wspólników w spółce jawnej.

Zmiana formy prawnej nie spowoduje zmiany majątku w przekształconej spółce, a wartość wkładów wspólników w przekształconej spółce jawnej jest równa wartości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem.

Wnioskodawca podkreśla, że planowane przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną nie będzie wiązało się ze zwiększeniem majątku spółki jawnej, gdyż majątek spółki jawnej powstanie wyłącznie z majątku (tekst jedn.: aktywów) posiadanego przez Spółkę, a Wspólnicy nie będą wnosić do Spółki żadnych aktywów w trakcie procesu przekształcenia. Łączna wartość wkładów wspólników w przekształconej spółce jawnej będzie równa kapitałowi zakładowemu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem, nie zmieni się więc podstawa opodatkowania, określona w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, której podwyższenie, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy, powoduje obowiązek podatkowy.

Reasumując, jeżeli więc, jak twierdzi Wnioskodawca, kapitał zakładowy będzie równy wkładom wspólników w spółce jawnej i w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym dojdzie do przekształcenia spółki oraz nie nastąpi zwiększenie majątku spółki przekształconej, nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ponadto, tut. Organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl