Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/436-160/14-4/KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawych.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). Pismem z dnia 20 stycznia 2015 r., Nr IPTPP1/443-786/14-2/ŻR IPTPB2/436-160/14-2/k.k., Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 § 2 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 20 stycznia 2015 r. (data doręczenia 21 stycznia 2015 r.), natomiast w dniu 28 stycznia 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność, której przedmiotem jest m.in. realizacja projektów budowlanych oraz kupno i sprzedaż nieruchomości. Wnioskodawca w dniu 17 października 2014 r. zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową w upadłości likwidacyjnej (dalej jako: Spółdzielnia, Upadły), reprezentowaną przez Syndyka Masy Upadłości, umowę o realizację inwestycji, na mocy której Wnioskodawca zobowiązał się do wybudowania, w oparciu o pozwolenie na budowę, zgodnie z Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym, budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami na parterze, biurami, z wielokondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą (dalej jako: Budynek) na nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest Spółdzielnia.

Następnie, w tym samym dniu, Wnioskodawca zawarł z Syndykiem Masy Upadłości, działającym na rachunek Upadłego, przedwstępną umowę sprzedaży, zgodnie z którą Syndyk działając na rachunek Upadłego oraz Wnioskodawca, zobowiązali się zawrzeć umowę sprzedaży, na mocy której Syndyk, działając na rachunek Spółdzielni, sprzeda a Wnioskodawca kupi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własność Budynku za określoną cenę. W niniejszej umowie zawarto również zastrzeżenie, zgodnie z którym na żądanie i koszt Wnioskodawcy, wykonanie umowy będzie polegać na tym, że Syndyk i Wnioskodawca ustanowią odrębną własność wszystkich samodzielnych lokali znajdujących się w Budynku i Syndyk sprzeda Wnioskodawcy odrębną własność tych lokali wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej, których to udziałów suma będzie wnosić 100%.

W piśmie z dnia 27 stycznia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

a.

przedmiotem wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego jest umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności Budynku.

b.

sprzedaż nastąpi w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotem umowy sprzedaży będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności Budynku lub - jak wskazano w opisie stanu faktycznego - prawo własności wszystkich lokali w budynku wraz z prawem udziału w nieruchomości wspólnej, których to udziałów suma będzie wynosić 100%.

c.

przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe; zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz własności Budynku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

1. Czy sprzedaż w postepowaniu upadłościowym na rzecz Wnioskodawcy prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynku będzie stanowić zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o podatku od towarów i usług, konsekwencją czego będzie - zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - pozostawienie czynności, o której mowa w niniejszym pytaniu Wnioskodawcy, poza zakresem przepisów ustawy o VAT.

2. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego i wykazanego na fakturze wystawionej przez Syndyka, dokumentującej sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością budynku.

3. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy umowa zostanie wykonana w taki sposób, że Wnioskodawca wraz z Syndykiem ustanowią odrębną własność wszystkich lokali w Budynku, a następnie Syndyk sprzeda Wnioskodawcy odrębną własność tych lokali wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej.

4. Czy umowa sprzedaży, której przedmiotem będzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością budynku, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 4, dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm., dalej jako ustawa o p.c.c.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność (art. 3 ust. 2).

W myśl art. 4 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o p.c.c., nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług;

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, zdaniem Wnioskodawcy, umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynku nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ znajdzie zastosowanie zwolnienie z art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że nawet jeżeli niniejsza transakcja nie podlegałaby wyłączeniu ze względu na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, to należałoby zastosować wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o p.c.c.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają umowy sprzedaży.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

W związku z tym, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa transakcja będzie podlegać ustawie o podatku od towarów i usług. Ocena ta ma bowiem zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności podatkiem od towarów i usług może skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w dniu 17 października 2014 r. zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową w upadłości likwidacyjnej, umowę o realizację inwestycji, na mocy której Wnioskodawca zobowiązał się do wybudowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze, biurami z wielokondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą na nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest Spółdzielnia. W tym samym dniu Wnioskodawca zawarł z Syndykiem masy upadłości, działającym na rachunek upadłego, przedwstępną umowę sprzedaży, zgodnie z którą Syndyk oraz Wnioskodawca zobowiązali się zawrzeć umowę sprzedaży, na mocy której Syndyk działając na rachunek Spółdzielni sprzeda a Wnioskodawca kupi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własność budynku, za określoną cenę. W niniejszej umowie zawarto również zastrzeżenie, zgodnie z którym na żądanie i koszt Wnioskodawcy wykonanie umowy będzie polegać na tym, że Syndyk i Wnioskodawca ustanowią odrębną własność wszystkich samodzielnych lokali znajdujących się w budynku i Syndyk sprzeda Wnioskodawcy odrębną własność tych lokali wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej, których to udziałów suma będzie wnosić 100%. Przedmiotem umowy jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności budynku. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe, opisana we wniosku umowa sprzedaży, jak wskazuje Wnioskodawca, podlega podatkowi od towarów i usług, zatem będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy.

W konsekwencji tutejszy Organ odstąpił od oceny stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej zastosowania art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na zastosowania wyłączenia od opodatkowania umowy sprzedaży na podstawie art. 2 pkt 4 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Podkreślić należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś pozostałych stron umowy sprzedaży.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl