IPTPB2/415-812/11-2/AKr - Możliwość powstania przychodu w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z darowizną akcji na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego, dokonaną przez podatnika posiadającego certyfikaty inwestycyjne w tym funduszu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB2/415-812/11-2/AKr Możliwość powstania przychodu w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z darowizną akcji na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego, dokonaną przez podatnika posiadającego certyfikaty inwestycyjne w tym funduszu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku (data wpływu 22 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z darowizną akcji na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z darowizną akcji na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania w Polsce i jest polskim rezydentem podatkowym. Posiada akcje (tj. 6,65% ogólnej liczby akcji) w spółce X S.A. (dalej jako "Spółka").

W związku z planowanym rozwojem działalności inwestycyjnej, Wnioskodawca planuje skorzystanie z nowoczesnych form prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania majątkiem i inwestowania.

Wnioskodawca posiada obecnie certyfikaty inwestycyjne zamkniętego funduszu inwestycyjnego (dalej jako "FIZ 1"), działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.). Dodatkowo Wnioskodawca rozważa objęcie za gotówkę certyfikatów inwestycyjnych w innym, nowo założonym funduszu inwestycyjnym zamkniętym ("FIZ 2"). Posiadaczami certyfikatów inwestycyjnych (uczestnikami funduszu) FIZ 1 lub FIZ 2 (po jego założeniu) będą: (i) wyłącznie osoby fizyczne - polscy rezydenci podatkowi (w szczególności Wnioskodawca), albo (ii) osoby fizyczne - polscy rezydenci podatkowi (w szczególności Wnioskodawca) i zagraniczne osoby prawne, przykładowo spółki z siedzibą na Cyprze.

Wnioskodawca rozważa przeniesienie w przyszłości części swoich aktywów, między innymi akcji posiadanych w Spółce do FIZ 1 lub FIZ 2, przez dokonanie darowizny wszystkich lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2. W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca, nie otrzyma żadnego świadczenia od FIZ 1 lub FIZ 2, w szczególności nie otrzyma zapłaty za akcje (jak w przypadku transakcji sprzedaży), ani nie obejmie nowych certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2 (co miałoby miejsce w przypadku opłacenia certyfikatów inwestycyjnych). W związku z otrzymaniem darowizny, FIZ 1 lub FIZ 2 nie będą również zobowiązane do późniejszych świadczeń z tego tytułu na rzecz Wnioskodawcy.

Skutkiem darowizny dokonanej przez Wnioskodawcę będzie natomiast wzrost wartości znajdujących się w posiadaniu Wnioskodawcy certyfikatów inwestycyjnych, wynikający ze wzrostu wartości majątku FIZ 1 lub FIZ 2.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, powstanie u Wnioskodawcy przychód ze źródła przychodów - odpowiednio - przychody z kapitałów pieniężnych zgodnie z definicją przedstawioną w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychody z innych źródeł, zgodnie z definicją zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno:

1.

dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, oraz

2.

wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2,

- nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z kapitałów pieniężnych ani przychodu z innych źródeł podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu zawiera art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W art. 11 ust. 1 ww. ustawy została zawarta ogólna definicja przychodu, zgodnie z którą przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są:

1.

stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną praca nakładcza, emerytura lub renta;

2.

działalność wykonywana osobiście;

3.

pozarolniczą działalność gospodarcza;

4.

działy specjalne produkcji rolnej;

5.

(uchylony);

6.

najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7.

kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c);

8.

odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

9.

inne źródła.

W związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 tej ustawy, uważa się:

1.

odsetki od pożyczek,

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

d.

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,

6.

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Podsumowując całość przedstawionych powyżej unormowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca stwierdza, iż Ustawodawca wiąże pojęcie przychodu do opodatkowania z faktycznym przysporzeniem jakie otrzymałby podatnik, np. otrzymanie pieniędzy, świadczenia rzeczowego (odpłatnego lub nieodpłatnego). Jednakże musi dojść do faktycznego otrzymania takiego przysporzenia.

Ustawodawca nie uznaje za przychód podlegający opodatkowaniu jakiegoś mniej lub bardziej określonego przyrostu masy majątkowej podatnika w czasie, np. wzrostu wartości posiadanych przez niego nieruchomości, akcji, udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub innych aktywów.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność.

Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości.

Przy czym, to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian, w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż jak to zostało przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, jego zamiarem jest przekazanie całości lub części akcji posiadanych w Spółce do FIZ 1 lub FIZ 2 (po jego założeniu) w formie darowizny. Wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia od FIZ 1 lub FIZ 2, w szczególności nie otrzyma zapłaty, ani nie obejmie nowych certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach. Nie może być więc mowy o odpłatnym zbyciu akcji i otrzymaniu przez Wnioskodawcę jakiegoś świadczenia zwrotnego.

W związku z otrzymaniem darowizny FIZ 1 lub FIZ 2 w nie będą również zobowiązane do późniejszych świadczeń z tego tytułu na rzecz Wnioskodawcy.

Skutkiem darowizny dokonanej przez Wnioskodawcę na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2 będzie natomiast, wzrost wartości netto znajdujących się w posiadaniu Wnioskodawcy certyfikatów inwestycyjnych, wynikający ze wzrostu wartości majątku FIZ 1 lub FIZ 2.

Artykuł 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie określa to, co stanowi przychód z kapitałów pieniężnych. Wśród tych zdarzeń brak jest jednak darowizny akcji spółki akcyjnej do funduszu inwestycyjnego. Dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny akcji Spółki do FIZ 1 lub FIZ 2 kosztem swojego majątku nie spowoduje powstania u niego przychodu z kapitałów pieniężnych.

Artykuł 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawia otwarty katalog zdarzeń, z zaistnieniem których dochodzi do powstania u podatnika przychodu z innych źródeł. Jednakże dokonując kwalifikacji danego zdarzenia jako powodującego powstanie przychodu z innych źródeł nie można abstrahować od art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawiera definicję przychodu. Definicja ta wprost odwołuje się do otrzymanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych oraz wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Darowizna dokonana przez podatnika nie powoduje otrzymania przez niego żadnego świadczenia wzajemnego, czy pozostawienia mu takiego świadczenia do dyspozycji. Dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części akcji posiadanych w Spółce do FIZ 1 lub FIZ 2 nie spowoduje otrzymania przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek świadczenia, a w konsekwencji nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak przedstawiono powyżej, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 17 ust. 1) nie przewidują powstania przychodu z kapitałów pieniężnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla uczestników funduszu inwestycyjnego (posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych) z tytułu wzrostu wartości aktywów funduszy inwestycyjnych (czego konsekwencją będzie wzrost wartości netto certyfikatów inwestycyjnych). Przychodem z tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nie jest bowiem sam wzrost wartości aktywów tego funduszu w wyniku różnych zdarzeń gospodarczych w trakcie posiadania certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu przez uczestnika. Znajduje to potwierdzenie w definicji przychodu zawartej w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wzrost wartości pewnego aktywa posiadanego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (w przedmiotowej sprawie - certyfikatów inwestycyjnych, jakie Wnioskodawca będzie posiadał w FIZ 1 lub FIZ 2) nie jest bowiem "otrzymanymi lub pozostawionymi do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzmi lub wartościami pieniężnymi", ani też "wartością otrzymanych świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń".

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z kapitałów pieniężnych może pojawić się dla Niego, gdy na przykład odpłatnie zbywa te papiery wartościowe (certyfikaty inwestycyjne posiadane w FIZ 1 lub FIZ 2) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub jeżeli w inny sposób osiąga przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym - jeżeli FIZ 1 lub FIZ 2 umarzałby certyfikaty inwestycyjne i wypłacałby Wnioskodawcy przypadającą na te certyfikaty wartość aktywów netto lub jeżeli FIZ 1 lub FIZ 2 wypłacałby dochody przypadające na certyfikaty inwestycyjne bez ich umorzenia).

W ocenie Wnioskodawcy przyjęcie stanowiska przeciwnego do przedstawionego powyżej prowadziłoby do sytuacji, w której opodatkowaniu podlegałaby chwilowy wzrost wartości rynkowej certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Wnioskodawcę w FIZ 1 lub FIZ 2. Co w związku z wyżej przedstawionymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych byłoby sprzeczne z tą ustawą. Taki chwilowy wzrost wartości danego aktywa nie może być również, zdaniem Wnioskodawcy, uznany za przychód z innych źródeł.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, iż zarówno:

1.

dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2, oraz

2.

wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2, będący konsekwencją dokonania przez Wnioskodawcę darowizny całości lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2,

- nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z kapitałów pieniężnych ani przychodu z innych źródeł podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych.

Wnioskodawca pragnie również zaznaczyć, iż powyższe stanowisko zostało potwierdzone w m.in.:

* w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej w dniu 5 października 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (Nr IPPB1/415-804/11-3/MS),

* w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej w dniu 10 maja 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Nr ITPB1/415-451 b/11/TK) oraz

* w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej w dniu 2 listopada 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (Nr IPTPB2/415-474/11-3/MP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu zawiera art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast ogólna definicja przychodu zawarta została w art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1.

odsetki od pożyczek,

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

d.

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,

6.

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Artykuł 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje akcje.

Przez pojęcie "darowizny" należy rozumieć typ umowy nazwanej, określonej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), na mocy której (stosownie do art. 888 ustawy - Kodeks cywilny) darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Istotą darowizny, jako czynności nieodpłatnej jest brak po stronie darczyńcy ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. Celem, jaki leży u podstaw darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego - do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów). Dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny nie ma znaczenia motyw dokonanego nieodpłatnie świadczenia, w tym także określone racje gospodarcze.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca rozważa przeniesienie w przyszłości części swoich aktywów, między innymi akcji posiadanych w Spółce do FIZ 1 lub FIZ 2, przez dokonanie darowizny wszystkich lub części posiadanych akcji Spółki na rzecz FIZ 1 lub FIZ 2. W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca, nie otrzyma żadnego świadczenia od FIZ 1 lub FIZ 2, w szczególności nie otrzyma zapłaty za akcje (jak w przypadku transakcji sprzedaży), ani nie obejmie nowych certyfikatów inwestycyjnych w FIZ 1 lub FIZ 2 (co miałoby miejsce w przypadku opłacenia certyfikatów inwestycyjnych). W związku z otrzymaniem darowizny FIZ 1 lub FIZ 2 nie będą również zobowiązane do późniejszych świadczeń z tego tytułu na rzecz Wnioskodawcy. Skutkiem darowizny dokonanej przez Wnioskodawcę będzie natomiast wzrost wartości znajdujących się w posiadaniu Wnioskodawcy certyfikatów inwestycyjnych, wynikający ze wzrostu wartości majątku FIZ 1 lub FIZ 2.

Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania akcji Spółki w formie darowizny na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, skoro Wnioskodawca nie otrzyma w zamian żadnej odpłatności.

Zaistniały w rezultacie dokonania darowizny akcji Spółki na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja taka, nie została bowiem wymieniona w powołanych wyżej przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Gdyby jednak przedmiotowa "darowizna" miała charakter zwrotny np. gdyby była elementem jakiegokolwiek rozliczenia w teraźniejszości bądź przyszłości, wówczas należałoby uznać, że konkretna czynność nie stanowi darowizny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i w związku z tym organ podatkowy może wywieść skutki podatkowe adekwatne do ustalonej sytuacji faktycznej.

Należy przy tym zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ odniósł się wyłącznie do opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy opisywana "darowizna" ma charakter bezzwrotnego świadczenia. Ustalenie, czy czynność prawna miała formę darowizny możliwe jest wyłącznie w drodze postępowania podatkowego lub kontrolnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl