Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 marca 2012 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/415-773/11-5/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2011 r. (data wpływu 6 grudnia 2011 r.), uzupełnionego pismem z dnia 5 marca 2012 r. (data wpływu 6 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia w części finansowanej z funduszy unijnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia w części finansowanej z funduszy unijnych.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), pismem z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr IPTPB2/415-650/11-2/MP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków.

Wezwanie wysłano w dniu 24 lutego 2012 r., natomiast w dniu 6 marca 2012 r., do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, złożona na piśmie z dnia 5 marca 2012 r. (data nadania 5 marca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

W okresie od 2005 r. do 2009 r., Wnioskodawca był zatrudniony na umowę o pracę w Stowarzyszeniu Promocja Przedsiębiorczości, instytucji świadczącej usługi Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa xx na stanowisku asystenta ds. funduszy unijnych oraz specjalisty ds. funduszy unijnych.

W tym czasie wynagrodzenie Wnioskodawcy było finansowane ze środków Unii Europejskiej w proporcjach: UE - 75%, budżet państwa - 25%. W ramach powyższej umowy Wnioskodawca realizował w sposób bezpośredni cele programu pomocowego SPO WKP poprzez następujące działania:

* realizację promocji PHARE 2002, SPO WKP, SPO RZL,

* wykonywanie wszelkich zadań w ramach sekcji kontraktowania do działań 2.1 i 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, w szczególności zadań związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi, przyjmowaniem i rejestracją wniosków o dofinansowanie, oceną formalną oraz I etapem oceny techniczno-ekonomicznej wniosków o dofinansowanie, podpisywaniem umów z wnioskodawcami, nadzorowaniem realizacji umów; zgodnie z obowiązującą na dzień wykonywania zadań procedurą obsługi ww. działań przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,

* współpracę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizowanych zadań,

* współpracę w planowaniu krótko i długoterminowych celów i zadań Komórki Organizacyjnej ds. SPO WKP,

* realizację zadań i osiąganie celów Komórki Organizacyjnej ds. SPO WKP,

* uczestnictwo w pracach Komisji Oceniającej wnioski pod względem techniczno ekonomicznym w ramach SPO WKP 2.2.1 nadzór nad systemem SIMIK,

* obsługę systemu SIMIK w zakresie SPO WKP i SPO RZL (rejestracja, kasowanie, modyfikowanie),

* generowanie z systemu umów o dofinansowanie w ramach działania 2.3 schemat A SPO RZL,

* obsługę wniosków płatniczych z SPO RZL,

* wykonywanie zadań związanych z rozliczaniem projektów i wypłatą dofinansowania oraz rozwiązaniem umowy o dofinansowania w ramach działania 2.3 schemat A SPO RZL.

W okresie od 2009 r. do dnia dzisiejszego, Wnioskodawca zatrudniony jest na umowę o pracę w Domu Współpracy xx, instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego dla województwa xx.

W tym okresie Wnioskodawca zajmował następujące stanowiska:

* specjalisty ds. informacji i promocji,

* doradcy kluczowego,

* animatora regionalnego.

Do obowiązków Wnioskodawcy należało i należy:

* organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych ze wszystkich priorytetów komponentu regionalnego PO KL (VI-IX),

* organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych z zakresu spełnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn,

* prowadzenie spotkań informacyjnych z zakresu Generatora Wniosków Aplikacyjnych,

* organizacja i prowadzenie spotkań animacyjnych z zakresu tworzenia partnerstw na rzecz rozwoju oraz partnerstw projektowych,

* pomoc w zawiązywaniu partnerstw na rzecz rozwoju przez organizacje pozarządowe oraz JST,

* konstruowanie umów partnerskich projektowych dla organizacji pozarządowych oraz JST,

* pomoc doradcza projektodawcom w tworzeniu równościowych projektów zgodnych z zasadami PO KL, pomoc merytoryczna przy ich realizacji i rozliczaniu,

* kompleksowa pomoc zarówno na etapie aplikowania jak i realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu wykonywanej przez Niego pracy finansowane jest z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w proporcjach: UE - 85%, budżet państwa - 15%.

Ponadto w tym okresie od xx 2008 r. do xx 2009 r., Wnioskodawca był także zatrudniony na umowę - zlecenie przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu z 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stanowisku specjalisty ds. promocji. Stanowisko to było finansowane z następujących źródeł: UE - 85%, budżet państwa - 15%.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 5 marca 2012 r., w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia w części finansowanej z funduszy unijnych Wnioskodawca wskazał, że:

1.

Jego wynagrodzenie Wnioskodawcy było i jest finansowane za pośrednictwem Stowarzyszenia Promocja Przedsiębiorczości oraz Domu Współpracy xx, czyli instytucji otrzymujących środki z bezzwrotnej pomocy,

2.

środki w części, która jest finansowana z Unii Europejskiej mają charakter bezzwrotny,

3.

opisany stan faktyczny dotyczy okresu współfinansowania wynagrodzenia Wnioskodawcy z Unii Europejskiej w okresie od xx 2005 r. do nadal, tak więc zdarzenie ma charakter przeszły i przyszły, gdyż w dalszym ciągu Wnioskodawca jest zatrudniony w instytucji otrzymującej pieniądze z bezzwrotnej pomocy i wykonuje czynności opisane we wniosku.

Ze względu na to, iż zdarzenie ma charakter przeszły i przyszły Wnioskodawca uzupełnił

opłatę o 40 złotych, której potwierdzenie dołączył do ww. pisma.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy w części finansowanej z funduszy unijnych było i jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie, które otrzymywał i otrzymuje w części finansowanej z Unii Europejskiej jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż spełniają łącznie przesłanki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj.:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnych deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego Ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Wnioskodawca stwierdza, iż potwierdzeniem Jego stanowiska są orzeczenia NSA w przedmiotowej sprawie, na podstawie których Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zmienił interpretację indywidualną na korzyść podatnika: wyrok NSA we Wrocławiu z dnia 25 września 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1270/09 oraz wyrok NSA z dnia 10 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 44/10.

Powyższe wyroki stwierdzają, że aby dochód mógł podlegać zwolnieniu, środki bezzwrotnej pomocy otrzymane przez podatnika powinny pochodzić z międzynarodowych instytucji finansowych lub od rządów obcych państw oraz podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu. Odnośnie pierwszego warunku, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że będzie on spełniony zarówno wówczas, gdy dany podmiot wydatkuje początkowo środki własne lub uzyskane od Skarbu Państwa, a później następuje refinansowanie tych środków z tzw. środków pomocowych, jak i w sytuacji, kiedy środki te są prefinansowane jeszcze przed realizacją programu ramowego. Istotne jest, aby w ostatecznym rozrachunku środki pomocowe pochodziły od podmiotów wskazanych w tym przepisie.

Natomiast, sam sposób wypłaty środków finansowanych pochodzących z bezzwrotnej pomocy jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych w ramach funduszy, strukturalnych. Zatem, metody prefinansowania lub refinansowania nie mogą bezpośrednio wpływać na możliwość zastosowania omawianego zwolnienia. Nie ma bowiem żadnych normatywnych podstaw do różnicowania sytuacji podmiotów w zależności od przyjętego sposobu wypłaty środków.

Ponadto, jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 25 września 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1270/09 - to, kto faktycznie ponosi ekonomiczny ciężar i źródło finansowania dochodu, a zatem jego pochodzenie.

Dodatkowo w wyroku z 27 marca 2008 r. WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2165/07, sąd uznał, że prefinansowanie nie stoi na przeszkodzie do zastosowania zwolnienia. Bez znaczenia pozostaje to, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania. Gdyby przyjmować za powszechnie obowiązującą interpretację organów podatkowych art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, byłby w zasadzie przepisem martwym, jako niemającym zastosowania w ramach realizacji programów pomocowych. W konsekwencji budżet państwa uzyskiwałby dochód z opodatkowania środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zdaniem sądu, niedopuszczalnym jest, aby środki, które co do zasady, winny służyć wsparciu konkretnych celów strukturalnych, stanowiły źródło wtórnego finansowania budżetu państwa.

W dniu 30 kwietnia 2008 r. korzystne dla podatników stanowisko potwierdziło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) i lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009 r.), wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z dniem 1 stycznia 2010 r., stosownie do art. 12 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), zostało zmienione brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010 r., wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

1.

środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,

2.

prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, gdyż związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy.

Podkreślić należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna - nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a) cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, z których finansowane jest wynagrodzenie, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

W złożonym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: w okresie od xx 2005 r. do xx 2009 r., Wnioskodawca był zatrudniony na umowę o pracę w Stowarzyszeniu Promocja Przedsiębiorczości, instytucji świadczącej usługi Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa xx, na stanowisku: asystenta ds. funduszy unijnych oraz specjalisty ds. funduszy unijnych. W tym czasie wynagrodzenie Wnioskodawcy było finansowane ze środków Unii Europejskiej w proporcjach: UE - 75%, budżet państwa 25%. W ramach powyższej umowy Wnioskodawca realizował w sposób bezpośredni cele programu pomocowego SPO WKP (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw), poprzez m.in. działania: realizację promocji PHARE 2002, SPO WKP, SPO RZL (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich), wykonywanie wszelkich zadań w ramach sekcji kontraktowania do działań 2.1 i 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, współpraca w planowaniu krótko i długoterminowych celów i zadań Komórki Organizacyjnej ds. SPO WKP, realizację zadań i osiąganie celów Komórki Organizacyjnej ds. SPO WKP, obsługa wniosków płatniczych z SPO RZL, wykonywanie zadań związanych z rozliczaniem projektów i wypłatą dofinansowania oraz rozwiązaniem umowy o dofinansowania w ramach działania 2.3 schemat A SPO - RZL.

W okresie od xx 2009 r. do dnia dzisiejszego, Wnioskodawca zatrudniony jest na umowę o pracę w Domu Współpracy xx, instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego dla województwa xx. W tym okresie Wnioskodawca zajmował następujące stanowiska: specjalisty ds. informacji i promocji, doradcy kluczowego, animatora regionalnego. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu wykonywanej przez Niego pracy finansowane jest z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w proporcjach: UE - 85%, budżet państwa - 15%.

Ponadto, w okresie od xx 2008 r. do xx 2009 r., Wnioskodawca był także zatrudniony na umowę - zlecenia przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu z 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stanowisku specjalisty ds. promocji. Stanowisko to było finansowane z następujących źródeł: UE - 85%, budżet państwa - 15%.

Wskazano, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy było i jest finansowane za pośrednictwem Stowarzyszenia Promocja Przedsiębiorczości oraz Domu Współpracy xx, czyli instytucji otrzymujących środki z bezzwrotnej pomocy. Środki w części, która jest finansowana z Unii Europejskiej mają charakter bezzwrotny.

Podkreślić należy, iż wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004 - 2006 było i jest realizowane przede wszystkim za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Sektorowy Program Operacyjny jest jednym z programów, który służy realizacji Narodowego Planu Rozwoju, o czym stanowi przepis art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem w celu realizacji Planu tworzy się:

1.

sektorowe programy operacyjne,

2.

regionalne programy operacyjne,

3.

inne programy operacyjne,

4.

strategię wykorzystania Funduszu Spójności.

Stosownie do art. 8 ust. 2 powołanej wyżej ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, sektorowe programy operacyjne są finansowane z publicznych środków krajowych lub współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych.

Określenie "publiczne środki wspólnotowe", w myśl art. 2 pkt 11 ww. ustawy, oznacza środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004 - 2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.).

Stosownie do art. 26 ust. 1 ww. ustawy, ubiegający się o dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych (w tym ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych) projektów w ramach programów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3, składa wniosek do instytucji zarządzającej, instytucji wdrażającej albo zarządu województwa, zgodnie z systemem realizacji określonym w tych programach.

Dofinansowanie projektów z publicznych środków wspólnotowych, w myśl art. 27 ust. 1 ww. ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, polega na zwrocie określonej w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7, części wydatków poniesionych przez beneficjenta lub wypłacie premii.

W świetle ww. przepisów, pomoc z funduszy strukturalnych otrzymuje się jako refundację części poniesionych wydatków. Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych. Po udokumentowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot wydatkowanych kwot. Zwrócone środki zasilają źródło finansowania krajowego.

Zatem, w przypadku projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych, środki pomocowe z Unii Europejskiej stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne. Zasadą finansowania projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych jest więc prefinansowanie wydatków na ich realizację ze środków budżetu Państwa, a zatem pomoc jaką otrzymują beneficjenci pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu Państwa. Skoro pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, zwolnienie określone w ww. przepisie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych finansowanych z funduszy strukturalnych.

Podkreślić należy, iż z mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832), zmienione zostały zasady finansowania programów operacyjnych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jednakże na mocy art. 20 ww. ustawy w odniesieniu do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.), środków przedakcesyjnych i środków przejściowych stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. 29 grudnia 2006 r., a w zakresie prefinansowania programów i projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej - także akty wykonawcze wydane na ich podstawie, z wyjątkiem art. 42, art. 43, art. 97 ust. 1 pkt 10, art. 100 ust. 2, art. 120 ust. 3, 3a i 5, art. 124 pkt 9, art. 133 ust. 1 i 2a, art. 137 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 144 ust. 1, art. 148 ust. 1a, art. 157 ust. 8a i 8b i art. 208 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, które stosuje się w brzmieniu nadanym ww. ustawą.

Zatem, zasady finansowania kontynuowanych programów operacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 pozostają bez zmian, bez względu na datę wypłaty środków.

Natomiast wskazany we wniosku Program Operacyjny Kapitał Ludzki, to program operacyjny służący realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Należy zauważyć, iż ustawa powyższa została zastąpiona nową ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie dnia 1 stycznia 2010 r. Z tym dniem ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), dokonano zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do 31 grudnia 2009 r. obowiązywał art. 200 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym unijne środki pomocowe zostały włączone do budżetu państwa.

Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadziła zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie, co do zasady nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowić mają jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 pkt 2 tej ustawy do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa.

W świetle wskazanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tegoż budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. Środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa jako dotacje. Powyższe wynika z art. 96 pkt 16 w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu obowiązującym od 29 grudnia 2006 r., zgodnie z którym dochodami budżetu państwa są m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych po ich przekazaniu na rachunek dochodów z budżetu państwa.

W myśl natomiast art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wydatkami budżetu państwa są m.in. dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a - podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane "dotacjami rozwojowymi".

Zgodnie z art. 200 ust. 1 ww. ustawy środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Stosownie do art. 200 ust. 4 ww. ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochody tego budżetu.

Jak z powyższego wynika, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tegoż budżetu, z których realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W konsekwencji środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa jako tzw. dotacje rozwojowe.

Taki stan prawny sprawia, że środków na finansowanie wydatków ponoszonych przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie można uznać za pochodzące bezpośrednio ze źródeł podmiotów zagranicznych. Zakwalifikować je bowiem należy jako środki stanowiące wydatki budżetu państwa, jako dotacje rozwojowe.

Wnioskodawca wskazał, że jako pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wykonuje zadania w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednakże z uwagi na fakt, iż przedmiotowe środki nie spełniały warunku określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to całość nie korzysta z przedmiotowego zwolnienia.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zatem, ponieważ źródłem finansowania wynagrodzeń Wnioskodawcy, są krajowe środki publiczne, które nie pochodzą z pomocy otrzymanej ze środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przedmiotowej sprawie nie zostało spełnione kryterium pochodzenia środków pieniężnych (źródło finansowania), o którym mowa w ww. przepisie.

Reasumując powyższe, wynagrodzenia Wnioskodawcy (asystent ds. funduszy unijnych, specjalista ds. funduszy unijnych, specjalista ds. informacji i promocji, doradca kluczowy, animator regionalny,), uzyskiwane w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej (specjalista ds. promocji), przy realizacji ww. projektów podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nadal (w obowiązującym stanie prawnym) - nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl