IPTPB2/415-757/12-4/KSM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB2/415-757/12-4/KSM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2012 r. (data wpływu 2 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego w 2012 r. w części finansowanej z funduszy unijnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia uzyskanego za lata 2007 - 2012 i w latach następnych w części finansowanej z funduszy unijnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Od dnia 24 wrzesnia 2007 r. do chwili obecnej Wnioskodawczyni jest zatrudniona w "...", gdzie realizuje zadania wynikające z IX Osi Priorytetowej "Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007 - 2013 jest finansowany z bezzwrotnych środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wynagrodzenie za realizację zadań wynikających z IX Osi Priorytetowej w 85% jest współfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, a w 15% ze środków krajowych. W ramach stosunku pracy Wnioskodawczyni bezpośrednio realizuje cele programu RPO 2007-2013 w ramach działań dotyczących I i II Osi Priorytetowej realizowanej przez "..." (jako pracownik Oddziału Finansowego). Współfinansowanie wynagrodzenia wynikało z IX Osi Priorytetowej, Działania 9.1. Wsparcie i wdrażanie RPO. W ramach stosunku pracy Wnioskodawczyni realizuje cele programu RPO zgodnie z kryteriami określonymi w Działaniu 9.1., w celu zapewnienia efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu, w szczególności: obsługa finansowa w zakresie zadań wykonywanych przez "..." jako beneficjenta IX Osi Priorytetowej w ramach RPO.

W ramach swoich obowiązków Wnioskodawczyni realizuje bezpośrednio cele projektu i wykonuje swoje zadania bezpośrednio, nie zlecając ich wykonania osobom trzecim. Powołując się na treść art. 21 pkt 1 ust. 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymywane przez podatnika, jeżeli pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju, technicznego i prezentacji Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 21 pkt 1 ust. 46 lit. b wolne od podatku dochodowego są dochody jeśli podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Wynagrodzenie Wnioskodawczyni, jako podatnika, jest w części (85%), współfinansowane z EFRR i na tej podstawie winno być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż w tej części pochodzi z bezzwrotnych środków Unii Europejskiej. Wypłata wynagrodzenia w latach: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 była dokonywana za pośrednictwem "L..." w L., a wynagrodzenie było refundowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% pochodziło ze środków krajowych. Również kryterium bezpośredniej realizacji celów projektu zostało spełnione, ponieważ Wnioskodawczyni, jako podatnik, samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z IX Osi Priorytetowej RPO 2007-2013, a wykonywanie obowiązków wynika z imiennego ich powierzenia.

Biorąc pod uwagę bezpośrednie zaangażowanie w realizację RPO 2007 - 2013, programu finansowanego bezpośrednio z Unii Europejskiej, wynagrodzenie w części pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winno być zwolnione z opodatkowania, a pracodawca winien skorygować PIT-11 za lata 2007 - 2011. Pobrany przez pracodawcę podatek od części wynagrodzenia f:inansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowi podlegającą zwrotowi nadpłatę. Stosownie do powyższego również stan przyszły winien zostać oparty o interpretację art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przyszłe wynagrodzenie winno zostać opodatkowane tylko w części współfinansowanej ze środków krajowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 za okres od 24 września 2007 r. do chwili obecnej (26 października 2012 r.) podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.

Czy wynagrodzenie podatnika, w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007-2013 winno w przyszłości podlegać zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego w 2012 r. w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Natomiast wniosek w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego w latach 2007 - 2011 w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa oraz w zakresie pytania drugiego, zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie pobierane w związku z zatrudnieniem przy realizacji programu RPO 2007 - 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykonującego zadania określone w IX Osi Priorytetowej za okres od 24 września 2007 r. do chwili obecnej (26 października 2012 r.) winno podlegać zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części współfinansowanej z EFRR. Należy odnieść się do dwóch kluczowych przesłanek określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przedmiotową ustawą, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymywane przez podatnika jeżeli spełniają łącznie dwie przesłanki. Po pierwsze są sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzącej od organizacji międzynarodowej lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej. Po drugie podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Zgodnie z kryterium określonym w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne jest aby zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia korzystają wyłącznie dochody podatnika sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy. Status prawny środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej został określony w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083 ustanawiającego przepisy ogólne w dotyczące EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności uchylające rozporządzenie 1260/1999 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W świetle przywołanych aktów prawnych Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie w 85% pokrywane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Druga z przesłanek, wymóg bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, również została spełniona, ponieważ Wnioskodawczyni w sposób bezpośredni realizuje cel główny określony w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 oraz w Uszczegółowieniu RPO 2007-2013, którym jest zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu Programu.

W świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz polskich dokumentów, zdaniem Wnioskodawczyni spełnia Ona obie przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z powyższym Jej wynagrodzenie winno być wolne od podatku w części współfinansowanej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Interpretacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz lektura ustawodawstwa "unijnego", jak również przepisy prawa krajowego świadczą o ziszczeniu się dwóch przesłanek wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w związku ze ziszczeniem się dwóch przesłanek określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie Wnioskodawczyni winno zostać zwolnione od opodatkowania w części współfinansowanej ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponieważ w świetle przedmiotowej ustawy wynagrodzenie to powinno zostać opodatkowane tylko w części finansowanej ze środków krajowych, a więc od 15% wynagrodzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Na podstawie powołanego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie dwie przesłanki, tj.:

1.

środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie,

2.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni jest zatrudniona w "...", gdzie realizuje zadania wynikające z IX Osi Priorytetowej "Pomoc Techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013. Wynagrodzenie za realizację zadań wynikających z IX Osi Priorytetowej Programu w 85% jest współfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, a w 15% ze środków krajowych. Wypłata wynagrodzenia w latach: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 była dokonywana za pośrednictwem "..." a wynagrodzenie było refundowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regionalny Program Operacyjny jest programem finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Należy on do programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 realizowanych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.). Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 pkt 2 tej ustawy do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa.

W świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tegoż budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów i projektów, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. Środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa jako dotacje. Powyższe wynika z art. 96 pkt 16 w zw. z art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym od 29 grudnia 2006 r., zgodnie z którym dochodami budżetu państwa są m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

W myśl natomiast art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wydatkami budżetu państwa są m.in. dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a - podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, lub projektów realizowanych w ramach tych programów, zwane "dotacjami rozwojowymi".

Zgodnie z art. 200 ust. 1 ww. ustawy środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro.

Stosownie do art. 200 ust. 4 ww. ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochody tego budżetu.

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że istotną przesłanką nabycia przedmiotowego zwolnienia jest "pochodzenie" dochodów otrzymanych przez podatnika od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Skoro przepis ten odsyła w sposób ogólny do "pochodzenia" środków bezzwrotnej pomocy, to w istocie chodzi tu o pierwotne źródło, z którego pochodzi dochód. W szczególności bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych. Zaliczenie środków pochodzących z Unii Europejskiej do środków publicznych, jako dochodów budżetu państwa i dysponowanie nimi jako wydatkami budżetu państwa w formie dotacji rozwojowych nie zmienia źródła ich pochodzenia, którym jest budżet UE. Wobec tego, pomimo, że środki są zaliczone do dochodów budżetu państwa i są za pośrednictwem budżetu wydatkowane, zachowują tożsamość środków pomocy. Nie ma zatem znaczenia system przepływu środków pomocy, fakt, że środki otrzymane przez instytucje zarządzające (pośredniczące), z których finansowane jest wynagrodzenie Wnioskodawczyni, są otrzymywane w formie dotacji rozwojowej i wypłacane z budżetu państwa. Rzeczony sposób przekazywania środków pomocowych jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Istotne dla celów zwolnienia jest to, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię są w istocie finansowane ze środków pomocowych, co wyczerpuje znamiona przesłanki do zwolnienia określonej w lit. a pkt 46 art. 21 ust. 1 powołanej ustawy podatkowej.

Jednakże podkreślić należy, iż dla zastosowania zwolnienia konieczne jest spełnienie również drugiej przesłanki niezbędnej do zastosowania zwolnienia określonego w treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wymaga, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio, przy czym należy zwrócić uwagę na drugą część tego przepisu stanowiącą, że "zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem." Tak więc, z owego zwolnienia nie mogą korzystać pracownicy podmiotu bezpośrednio realizującego cele programu, a także osoby, którym podmiot bezpośrednio realizujący cele programu zlecił wykonanie określonych tylko czynności (np. w oparciu o umowę o dzieło, zlecenia).

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków. Przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania jeżeli są przychodami podatnika bezpośrednio realizującego cel programu.

Z analizy wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni jest zatrudniona w "...", gdzie realizuje cele programu RPO zgodnie z kryteriami określonymi w Działaniu 9.1, w celu zapewnienia efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu, w szczególności: obsługa finansowa w zakresie zadań wykonywanych przez "..." jako beneficjenta IX Osi priorytetowej RPO. W ramach swoich obowiązków Wnioskodawczyni realizuje i wykonuje zadania, nie zlecając ich wykonania osobom trzecim.

Zatem Wnioskodawczyni, jako pracownik "..." wprawdzie wykonywała i wykonuje czynności związane z programem pomocowym (jako pracownik Oddziału Finansowego), jednakże robi to na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu (na mocy zawartej z nim umowy o pracę) i przy wykorzystaniu środków od niego otrzymanych (a nie przekazanych przez podmiot upoważniony). Innymi słowy, wprawdzie pracownik bierze udział w realizacji celu programu, jednak nie realizuje programu bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonanie zadania powierzonego przez pracodawcę. Skoro w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającym negatywną przesłankę zwolnienia mowa jest o zleceniu przez beneficjenta pomocy wykonania określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem bez względu na rodzaj zawartej umowy, to należy zapis ten rozumieć szeroko, a wiec chodzi tu o każdy rodzaj umowy, czy o pracę, czy też o dzieło, zlecenia itp. Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, iż podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego programu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem w niniejszej sprawie jest wyłącznie pracodawca Wnioskodawczyni.

Wobec powyższej analizy, w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie została spełniona przesłanka wynikająca z lit. b ww. artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwrócić należy uwagę, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 cytowanej ustawy podatkowej jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi źródłami, a wiec przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Stąd środki pieniężne, a mówiąc ściśle przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy. Nie są natomiast zwolnione przychody pracowników tychże podmiotów. Pracownicy ci otrzymują wynagrodzenie za pracę, która z natury swej jest uniezależniona od rodzaju wykonywanej przez pracodawcę działalności oraz źródeł jej finansowania (np. środku własne, kredyt lub inne środki obce, w tym pomocowe).

W przedmiotowej sprawie, w ramach nawiązanego stosunku pracy, Wnioskodawczyni wykonuje określone czynności w związku z realizacją ww. programu. Realizuje zatem cel programu nie bezpośrednio, lecz pośrednio, poprzez wykonywanie powierzonych Jej w ramach obowiązków służbowych zadań. Zapłatę za wykonanie zadań Wnioskodawczyni otrzymuje od "..." jako pracodawcy, który za tę wypłatę odpowiada na podstawie zawartej umowy o pracę i którą jest zobowiązany zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponuje, niezależnie skąd one pochodzą (np. ze środków własnych, zaciągniętego kredytu, otrzymanych dotacji).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż wynagrodzenie Wnioskodawczyni opłacane w 85% z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa uzyskane w 2012 r. nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż pomimo, że zostały spełnione przesłanki lit. a, to nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b powołanego powyżej przepisu. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl