Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 lutego 2012 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/415-693/11-4/KK
Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w PIT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2011 r. (data wpływu 4 listopada 2011 r.), uzupełnione pismem z dnia 23 stycznia 2012 r. (data wpływu 25 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania "ulgi mieszkaniowej" - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania "ulgi mieszkaniowej".

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr IPTPB2/415-693/11-2/k.k., wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 20 stycznia 2012 r. Pismem z dnia 23 stycznia 2012 r. (data nadania 24 stycznia 2012 r.) uzupełniono przedmiotowy wniosek (data wpływu 25 stycznia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2009 r. Wnioskodawca wraz z małżonką dokonał odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego tuż przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia. Wnioskodawca wraz z żoną zadeklarowali, iż przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości zostanie wydatkowany na inne cele mieszkaniowe.

W dniu 26 sierpnia 2009 r., pozostając w ustawowej wspólności majątkowej, Wnioskodawca wraz z żoną podpisał umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego na zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. W celu zawarcia umowy wpłacony został zadatek w wysokości XXX zł, co potwierdzone zostało dokumentem faktury. Następnie, wyłącznie w związku z problemami z uzyskaniem kredytu bankowego na sfinansowanie zakupu nieruchomości, Wnioskodawca wraz z żoną, zmuszeni byli do przeprowadzenia rozdzielności majątkowej. W wyniku podpisania stosownego aktu notarialnego, Wnioskodawca przekazał połowę wkładu własnego na poczet zakupu nowego mieszkania w wysokości XXX zł swojej żonie. Finalnie właścicielem mieszkania została żona Wnioskodawcy. Następnie, na podstawie aktu notarialnego, przywrócona została ustawowa wspólność majątkowa na podstawie, której Wnioskodawca stał się współwłaścicielem lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca nadmienia, iż od dnia zakupu własnościowego mieszkania, jest w nim zameldowany na pobyt stały oraz w nim zamieszkuje. Wnioskodawca podnosi, że czynnie uczestniczył finansowo w jego zakupie i wykończeniu oraz jest obecnie współkredytobiorcą z głównym źródłem dochodu jako, że żona przebywa na urlopie wychowawczym.

Wnioskodawca wskazuje, że w bieżącym roku zobowiązany jest do rozliczenia przychodu uzyskanego ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Urzędzie Skarbowym.

Wnioskodawca informuje, że został zobowiązany przez ww. organ do formalnego potwierdzenia interpretacji, iż część zadatku wpłaconego na zakup prawa do lokalu na rynku pierwotnym może zostać zakwalifikowana jako cel mieszkaniowy, zwolniony od opodatkowania. Na tej podstawie Urząd Skarbowy zakwalifikuje poniesiony koszt jako cel mieszkaniowy, zwolniony od opodatkowania.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 23 stycznia 2012 r. Wnioskodawca wskazał, że:

1.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabył wspólnie z małżonką w dniu 15 listopada 2004 r. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło 5 czerwca 2009 r.

2.

Kwota XXX zł, stanowiąca zadatek w umowie przedwstępnej zakupu prawa odrębnej własności lokalu na rynku pierwotnym z dnia 26 sierpnia 2009 r., pochodziła z majątku wspólnego uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego dnia 15 listopada 2004 r., pozostając w ustroju wspólności małżeńskiej.

3.

Zniesienie wspólności małżeńskiej nastąpiło w dniu 22 października 2009 r. i spowodowane było formalnymi problemami przy otrzymaniu kredytu na sfinansowanie zakupu prawa odrębnej własności lokalu.

4.

Dnia 27 października 2009 r. właścicielem nowego mieszkania na rynku pierwotnym została żona

5.

Rozwiązanie umowy małżeńskiej stanowiącej o zniesieniu wspólności małżeńskiej nastąpiło w dniu 27 września 2011 r.

6.

Na rynku pierwotnym, dnia 27 października 2009 r., nabyte zostało prawo odrębnej własności lokalu.

7.

Pierwotny kredyt (w związku z moimi formalnymi problemami w uzyskaniu kredytu) zaciągnięty został 23 października 2009 r. przez żonę wraz z rodzicami. Obsługa kredytu odbywała się wyłącznie z dochodów Wnioskodawcy i jego żony. Następnie kredyt (po ustaniu formalnych przeciwności) w dniu 4 listopada 2010 r. został refinansowany ustanawiając Wnioskodawcę i jego małżonkę jedynymi kredytobiorcami. Kredyt ten obsługiwany jest z dochodów Wnioskodawcy i Jego Żony, z dochodem Wnioskodawcy jako głównym, a w okresie przebywania żony na urlopie wychowawczym, wyłącznie z dochodu Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy część zadatku w wysokości XXX zł może zostać zakwalifikowana jako cel mieszkaniowy, zwolniony od opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy, część wpłaconego przez Niego zadatku w wysokości XXX zł na zakup prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym, w okresie kiedy wraz z małżonką pozostawał w ustawowej wspólności majątkowej, powinna zostać zakwalifikowana jako cel mieszkaniowy, zwolniony od opodatkowania.

Jednocześnie Wnioskodawca wnioskuję o taką właśnie interpretację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, iż odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Jeżeli natomiast odpłatne zbycie nieruchomości następuje po upływie tego okresu, przychód z tego tytułu nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wraz żoną nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w dniu 15 listopada 2004 r.

Rozpatrując skutki podatkowe sprzedaży przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, należy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) zmieniono zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak, z uwagi na treść przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Z treści wniosku wynika, że przedmiotem interpretacji jest art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak w dniu 15 listopada 2004 r. tj. nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nie obowiązywały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazane we wniosku. W związku z tym, nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wpłata zadatku korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Nadmienić należy, że zgodnie z art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, chyba że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 2 i 2a) cytowanej ustawy. W związku ze sprzedażą podatnik składa deklarację PIT-23.

Zasada, o której mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży, złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) (art. 28 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) cytowanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

* na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest fakt wydatkowania (nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży) przychodu ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe. Zaznaczyć należy, iż przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych, jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle, w oparciu o wykładnię literalną przepisów ustawy, z wyłączeniem wykładni rozszerzającej.

Okolicznością decydującą o zastosowaniu powyższego zwolnienia jest więc m.in. przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele i w terminach określonych w tym przepisie. Przy tym, enumeratywne wyliczenie wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania kwot przychodu uzyskanego ze sprzedaży tego prawa ma charakter wyczerpujący, a nie przykładowy. Poza tym, z istoty rozwiązania zawartego w cytowanym art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby kwota uzyskana ze sprzedaży mogła być przeznaczona na ww. cele, sprzedaż ta powinna nastąpić wcześniej lub co najmniej jednocześnie z poniesieniem wydatku. Warunek wydatkowania dotyczy bowiem wyłącznie przychodu ze sprzedaży, a nie jakichkolwiek posiadanych przez podatnika środków finansowych. Przy tym, momentem wydatkowania przez podatnika kwot uzyskanych ze sprzedaży na ww. cele jest data faktycznego wydatkowania przychodu, bowiem przepis ten wiąże skutek prawny w postaci zwolnienia określonego przychodu od podatku dochodowego od osób fizycznych z terminem wydatkowania środków pieniężnych określonym w tej umowie. Jednocześnie jednak, kwestia wydatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być dla celów podatkowych udokumentowana rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ściśle określonego sposobu dokumentowania poniesionego wydatku.

Jak zostało wskazane w treści wniosku, przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Wnioskodawca w ciągu dwóch lat od jego sprzedaży wydatkował jako zadatek na nabycie innego lokalu mieszkalnego, który miał zakupić wraz z żoną. Jeśli zadatek przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, spełnia warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.), zwolniony jest z opodatkowania.

W przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Jednocześnie tut. Organ wskazuje, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jako występującego z wnioskiem. Nie wywołuje skutków prawnych dla żony Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl