Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 listopada 2013 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/415-564/13-4/KR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2013 r. (data wpływu 5 września 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 listopada 2013 r. (data wpływu 5 listopada 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2013 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej.

Pismem z dnia 30 sierpnia 2013 r. (data wpływu 5 września 2013 r.), Nr OB-I/434-396/13, na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), oraz § 2 i 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), powyższy wniosek został przekazany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego do załatwienia zgodnie z właściwością przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 i art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 23 października 2013 r., Nr IPTPB2/415-564/13-2/Kr, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 23 października 2013 r. (skutecznie doręczono dnia 25 października 2013 r.), zaś w dniu 5 listopada 2013 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania - 4 listopada 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 27 grudnia 2001 r. matka Wnioskodawcy zawarła umowę o kredyt kontraktowy z Kasą Mieszkaniową Banku. W dniu 7 marca 2003 r. aneksem do ww. umowy, matka Wnioskodawcy przeniosła na Niego wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy. Oszczędzanie w Kasie Mieszkaniowej Wnioskodawca kontynuował do maja 2013 r., korzystając przy tym z przysługującego Mu prawa do odliczeń od podatku z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym Kasę Mieszkaniową. W dniu 27 maja 2013 r. Wnioskodawca złożył dyspozycję wycofania oszczędności z rachunku w K. M. Banku, w wysokości ok. 80 tys. zł.

Wnioskodawca po śmierci ojca w 2002 r., nabył prawo do 1/6 części spółdzielczego lokalu mieszkaniowego. Prawo do tego lokalu posiada także matka Wnioskodawcy (udział 4/6) oraz Jego brat (udział 1/6).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej oszczędności Wnioskodawca może przeznaczyć na wykup części mieszkania należących do matki i brata (5/6 udziałów), zachowując jednocześnie prawo do odliczeń od podatku z tytułu gromadzenia oszczędności w Kasie Mieszkaniowej.

Zdaniem Wnioskodawcy sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, powołując się na akty prawne, a w szczególności ustawę z dnia 26 października 1995 r., art. 27a ust. 1 pkt 2 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070) oraz ustawę z dnia 21 listopada 2001 r., art. 4 ust. 3 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 134, poz. 1059 z późn. zm.), uważa On, że zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej oszczędności może przeznaczyć na wykup części mieszkania należących do matki i brata (5/6 udziałów), zachowując jednocześnie prawo do odliczeń od podatku z tytułu gromadzenia oszczędności w Kasie Mieszkaniowej. Oszczędności przeznacza na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową została zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2002 r., z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych na zasadach określonych w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. przepisem podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Stosownie do postanowień art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przepis art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po tym dniu.

Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych m.in. na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie:

* wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,

* przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych

- do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Zatem obowiązek doliczenia kwot uprzednio odliczonych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową występuje w przypadku:

1.

wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej:

a.

przed upływem okresu systematycznego oszczędzania,

b.

lub po upływie ww. okresu, w sytuacji gdy środki zgromadzone na tym rachunku nie zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania, lub

2.

przeniesienia uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób innych niż dzieci własne lub przysposobione.

Wyżej powołany przepis art. 6 stosuje się bowiem w przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., czyli niewątpliwie w przypadku niewydatkowania kwot wycofanych oszczędności zgodnie z celami określonymi w art. 8 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1077 z późn. zm.).

W świetle powyższego stwierdzić należy, że w każdym przypadku, gdy rodzic korzystał z odliczeń z tytułu wpłat na rachunek oszczędnościowo-kredytowy prowadzony przez kasę mieszkaniową, a następnie dokonał cesji tego rachunku na rzecz dzieci własnych lub przysposobionych, obowiązki wynikające z posiadania takiego rachunku przechodzą na dziecko, które w wyniku dokonanej cesji przejmuje prawa do rachunku oszczędnościowo-kredytowego. Z chwilą dokonania cesji na nim będą ciążyły obowiązki wynikające z posiadania rachunku i będzie ono zobowiązane do wydatkowania zgromadzonych na tym rachunku środków na cele systematycznego oszczędzania. Dlatego nawet gdyby dziecko w związku z kontynuacją wpłat na ten rachunek nie korzystało z odliczeń w podatku dochodowym, to aby nie wystąpiła utrata prawa do ulgi podatkowej, jest zobowiązane wydatkować środki zgromadzone na tym rachunku zgodnie z celami systematycznego oszczędzania. W przeciwnym wypadku musi doliczyć w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym kwoty faktycznie odliczone przez rodziców (a gdy i ono korzystało z odliczeń - kwoty faktycznie odliczone przez siebie jak i przez rodziców).

Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 ww. ustawy celami mieszkaniowymi są służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy:

1.

nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,

2.

uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

3.

remont domu albo lokalu, o którym mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania,

4.

spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3,

5.

nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Z ww. przepisów wynika, że aby nie utracić prawa do odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej należy przeznaczyć wycofane po okresie oszczędzania środki na co najmniej jeden z wyżej wymienionych celów systematycznego oszczędzania. Utrata prawa do ulgi z powyższego tytułu następuje tylko w przypadkach określonych w ww. art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 r.

Zatem, jak wskazuje treść przytoczonego wyżej art. 27a ust. 13 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno wycofanie, jak i doliczenie dotyczy tego samego roku podatkowego. Dlatego też jedynie w sytuacji, gdy wycofane oszczędności po upływie okresu systematycznego oszczędzania określonego w umowie o kredyt kontraktowy, zostaną przez podatnika wydatkowane zgodnie z celami mieszkaniowymi, określonymi w art. 8 ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, do końca roku podatkowego, w którym nastąpiło ich wycofanie, podatnik nie traci prawa do przedmiotowej ulgi. Natomiast, jeżeli podatnik po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania wycofa oszczędności z kasy mieszkaniowej w danym roku podatkowym, a następnie wycofaną kwotę wydatkuje zgodnie z celami systematycznego oszczędzania w następnych latach, to ma obowiązek doliczyć do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym nastąpiło wycofanie, kwoty uprzednio odliczone z tego tytułu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że matka Wnioskodawcy zawarła umowę o kredyt kontraktowy z kasą mieszkaniową prowadzoną przez bank. Aneksem do ww. umowy, matka Wnioskodawcy przeniosła na Niego wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy. Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej Wnioskodawca kontynuował do maja 2013 r., korzystając przy tym z przysługującego Mu prawa do odliczeń od podatku z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. W dniu 27 maja 2013 r. Wnioskodawca złożył dyspozycję wycofania oszczędności z rachunku w kasie mieszkaniowej. Wnioskodawca po śmierci ojca nabył prawo do 1/6 części spółdzielczego lokalu mieszkaniowego. Prawo do tego lokalu posiada także matka Wnioskodawcy (udział 4/6) oraz Jego brat (udział 1/6).

Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że w przypadku wydatkowania przez Wnioskodawcę wszystkich oszczędności z kasy mieszkaniowej do końca roku podatkowego, w którym zostały wycofane, na nabycie lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zostaną spełnione warunki do zachowania ulgi, bowiem będzie to miało miejsce w tym samym roku z zachowaniem celu mieszkaniowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl