IPTPB2/415-560/13-5/14-S/MP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi - OpenLEX

IPTPB2/415-560/13-5/14-S/MP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB2/415-560/13-5/14-S/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 231/14 (data wpływu 1 października 2014 r.), stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2013 r. (data wpływu 29 sierpnia 2013 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (posiada stałe miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych w Polsce i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce). Jednocześnie, Wnioskodawca nie posiada w żadnym innym państwie poza Polską stałego miejsca zamieszkania ani ośrodka interesów życiowych.

Wnioskodawca będzie pełnił funkcję dyrektora w organie nadzorczo - zarządzającym (ang. board of directors, dalej: rada dyrektorów) spółki kapitałowej (dalej: Spółka), posiadającej osobowość prawną, której siedziba i zarząd będą znajdować się na terenie Republiki Malty.

Spółka będzie maltańskim rezydentem podatkowym i będzie podlegać tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Malta. Wnioskodawca może, choć nie musi być udziałowcem Spółki.

Do zakresu działalności Spółki należało będzie świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych (w tym położonych w Polsce). Jako dyrektor, Wnioskodawca będzie uprawniony do reprezentowania Spółki oraz działania w jej imieniu.

Działając zgodnie z aktem powołania i pełniąc funkcję dyrektora Wnioskodawca będzie w szczególności:

* działać w celu efektywnej realizacji polityki Spółki,

* przedstawiać swoje rekomendacje co do rozwoju Spółki na forum rady dyrektorów,

* uczestniczyć w rozbudowie strategii biznesowej Spółki,

* monitorować efektywną realizację decyzji rady dyrektorów,

* w pewnych przypadkach wykonywać określone zadania w celu realizacji umów handlowych zawartych przez Spółkę (tekst jedn.: może być osobiście zaangażowany w wykonywanie umów zawieranych przez Spółkę z jej kontrahentami). Wykonywanie wszystkich czynności Wnioskodawcy w imieniu Spółki będzie zgodne z aktem powołania Wnioskodawcy na stanowisko dyrektora.

Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia, o dzieło lub podobnym, na podstawie którego mógłby pełnić funkcję dyrektora Spółki (i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie). Wszelkie pełnione przez Wnioskodawcę funkcje, jako dyrektora Spółki będą miały swoją podstawę prawną w statucie Spółki i uchwale wspólników (akcie powołania).

Z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, Wnioskodawca otrzyma od Spółki wynagrodzenie. Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora będzie wypłacane przez Spółkę z rachunku Spółki w banku zlokalizowanym poza Polską (tekst jedn.: na Malcie).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy całkowity dochód (wynagrodzenie), który Wnioskodawca uzyska z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

2. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie powinien być uwzględniony przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy (odnośnie pytania nr 1) do opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie ma zastosowanie art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty z dnia 7 stycznia 1994 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256 z późn. zm.). W konsekwencji, na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a powyższej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wynagrodzenie to powinno być zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przepis ten ustanawia tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Z kolei, zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

* posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

* przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane przepisy, w myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W omawianym przypadku Wnioskodawca - będący polskim rezydentem podatkowym - będzie uzyskiwał dochody ze źródła położonego w Republice Malty, stąd zastosowanie powinny znaleźć przepisy Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której art. 16 stanowi, że "wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie".

W tym kontekście Wnioskodawca podkreśla, że całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki pod rządami prawa maltańskiego spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu zarządczego tworząc radę dyrektorów (ang. board of directors).

Zdaniem Wnioskodawcy, zakres regulacji art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, obejmuje zatem przychody w postaci wynagrodzeń dyrektorów uzyskiwanych z tytułu sprawowania stanowiska w radzie dyrektorów (w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w spółkach).

W rezultacie, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności otrzymywane przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Polski (w tym Wnioskodawcę), otrzymywane tytułem członkostwa w organie zarządczym (jako dyrektor Spółki mającej siedzibę na Malcie) mogą być opodatkowane na Malcie, bez względu na to, czy będą one podlegać opodatkowaniu w Polsce (tekst jedn.: w państwie rezydencji). Wnioskodawca, w ramach wykonywanej funkcji, może być też osobiście zaangażowany w świadczenie usług na rzecz kontrahentów Spółki. Otrzymywane przez Niego wynagrodzenie wypłacane będzie na Jego rzecz z tytułu pełnienia funkcji dyrektora jako takiej i będzie wypadkową całokształtu różnych przedsięwzięć podejmowanych przez Spółkę (a nie tylko tych związanych z bezpośrednim zaangażowaniem Wnioskodawcy w realizację umów z kontrahentami).

Jednocześnie, w myśl art. 23 ust. 1 lit. a Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie - z zastrzeżeniem postanowień litery b) niniejszego artykułu (która nie znajdzie zastosowania w analizowanym przypadku) - zwalniać taki dochód lub majątek z opodatkowania.

Nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje bowiem, stosować przepisy wprowadzające nieograniczony obowiązek podatkowy z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W świetle art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wynagrodzenia dyrektorów spółek prawa maltańskiego podlegają opodatkowaniu na Malcie, zgodnie z maltańskim prawem podatkowym, przy czym dla zastosowania regulacji ww. Umowy nie ma znaczenia, czy Malta faktycznie opodatkowuje te dochody, czy zwalnia je z opodatkowania.

Tym samym, zgodnie z metodą unikania podwójnego opodatkowania, przewidzianą w analizowanej sytuacji, tj. gdy zapis Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, że dochody mogą być opodatkowane w państwie źródła, obowiązkiem państwa rezydencji jest zapewnienie uniknięcia podwójnego opodatkowania takich dochodów poprzez ich zwolnienie (stanowisko takie zostało zaprezentowane m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., sygn. IPPB2/415-73/12-4/MS1 i interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2012 r., sygn. IPPB2/415-275/12-2/LS).

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie, powinno być zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy (w zakresie pytania nr 2), obliczenie podatku powinno nastąpić według metody wskazanej w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. zwolnienie z progresją), w związku z art. 23 ust. 1 pkt d) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie powinien być uwzględniony przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Wnioskodawca jednocześnie wskazuje, że stosownie do art. 23 ust. 1 pkt d) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem ww. Umowy, dochód będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z podatku w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód. Polskie przepisy przewidują konieczność uwzględnienia dochodu lub majątku zwolnionego z opodatkowania przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku.

Zgodnie z powyższym oraz uzasadnieniem w zakresie pytania pierwszego, dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie, zwolniony z opodatkowania w Polsce, powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatkowej właściwej dla pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce (jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce).

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

* do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1,

* ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

* ustaloną zgodnie z punktem powyższym stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stanowisko analogiczne do przedstawionego we wniosku zostało potwierdzone w interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., sygn. IPPB2/415-73/12-4/MS1 i z dnia 14 maja 2012 r., sygn. IPPB2/415-275/12-2/LS.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie (zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce), powinno zostać uwzględnione dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W dniu 25 listopada 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów wydał interpretację indywidualną Nr IPTPB2/415-560/13-2/TS, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy jest:

* prawidłowe - w części dotyczącej wynagrodzenia, do którego zastosowanie znajdzie art. 16 Umowy,

* nieprawidłowe - w części dotyczącej wynagrodzenia, do którego nie znajdzie zastosowania art. 16 Umowy.

W interpretacji stwierdzono m.in., że stanowisko Wnioskodawcy dotyczące opodatkowania otrzymanego wynagrodzenia zgodnie z art. 16 polsko-maltańskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie prawidłowe w stosunku do tej części wynagrodzenia które Wnioskodawca będzie otrzymywał z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, tj. wynagrodzenie wypłacane w zamian za nadzór nad zarządzaniem spółką.

W Polsce dokonując opodatkowania takiego wynagrodzenia należy stosować określoną w art. 23 ust. 1 lit. d Umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód ten jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód ten powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Ponadto, Organ stwierdził że w stosunku do wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji wykonawczych opisanych we wniosku, nie znajdzie zastosowania art. 16 Umowy. W stosunku do tej części wynagrodzenia należy dokonać odmiennej kwalifikacji dla celów podatkowych na gruncie postanowień polsko-maltańskiej Umowy.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Umowy, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, tj. w Polsce. W tej sytuacji nie następuje podwójne opodatkowanie przychodu, a zatem nie należy stosować przewidzianej w umowie metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.

Interpretację indywidualną z dnia 25 listopada 2013 r. Nr IPTPB2/415-560/13-2/TS doręczono Wnioskodawcy w dniu 2 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem Wnioskodawca w dniu 12 grudnia 2013 r. (data wpływu 16 grudnia 2013 r.), wezwał tutejszy Organ do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zawartej w piśmie z dnia 8 stycznia 2014 r. Nr IPTPB2/415W-169/13-2/TS, (doręczonej w dniu 15 stycznia 2014 r.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany przedmiotowej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Na powyższą interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Wnioskodawca w dniu 3 lutego 2014 r. (data wpływu 5 lutego 2014 r.), złożył za pośrednictwem tutejszego Organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w której wniósł o uchylenie przedmiotowej interpretacji indywidualnej.

Pismem z dnia 3 marca 2014 r., Nr IPTPB2/4160-2/14-2/TS, tutejszy Organ udzielił odpowiedzi na ww. skargę wnosząc o jej oddalenie.

W wyniku rozpatrzenia skargi Wnioskodawcy na wydaną interpretację indywidualną z dnia 25 listopada 2013 r., Nr IPTPB2/415-560/13-2/TS, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 231/14, uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

W uzasadnieniu ww. wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, że skarga jest zasadna, gdyż zaskarżona interpretacja nie odpowiada prawu.

Sąd stwierdził, że zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji nie budzi żadnych wątpliwości. Wnioskodawca wskazał jednoznacznie, że będzie pełnił funkcję dyrektora w organie nadzorczo-zarządzającym (radzie dyrektorów) w maltańskiej spółce kapitałowej, w związku z czym będzie otrzymywać wynagrodzenie. Wskazał też, jakiego rodzaju czynności będzie wykonywać jako dyrektor oraz zapewnił, że będzie otrzymywał wynagrodzenie tylko z tego tytułu, z wyłączeniem innych podstaw. Pytanie Wnioskodawcy dotyczyło tego właśnie wynagrodzenia, z wyłączeniem, co należy zaakcentować z całą mocą, jakiegokolwiek hipotetycznego wynagrodzenia z innego tytułu wypłacanego na innej podstawie.

Jeśli zatem, pytanie nr 1 dotyczyło powyżej zaznaczonej kwestii, to zadaniem organu wydającego interpretację było, zgodnie z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, dokonanie oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

Zauważyć należy, że organ wydający interpretację dokonał tej oceny akceptując bez zastrzeżeń stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Sądu niezrozumiałe jest natomiast, dokonanie przez organ swoistego rozszerzenia zdarzenia przyszłego poprzez odniesienie obowiązującej regulacji prawnej do hipotetycznego wynagrodzenia, które będzie przysługiwać Wnioskodawcy z innego tytułu niż zasiadanie w radzie dyrektorów. Tymczasem Wnioskodawca nie zadawał takiego pytania, ani nie formułował takiego zdarzenia przyszłego we wniosku interpretacyjnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że obowiązujący art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, nakazuje organowi dokonanie oceny stanowiska Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny, a contrario przepis ten nie pozwala na ocenę stanowiska niewyrażonego we wniosku, choćby ocena ta miała uzasadnienie prawne. Jej zawarcie w indywidualnej interpretacji narusza więc art. 14c § 1, a w konsekwencji także art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej. Ponadto, wprowadza do tej interpretacji element zaskoczenia i niejasności budząc wątpliwości, co do sensu wydanej interpretacji. Stan taki prowadzi z kolei do naruszenia zasady zaufania do organu ustanowionej w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej.

Sąd zaznaczył, że Organ w toku ponownego postępowania uwzględni powyższe wskazania i ograniczy wydaną interpretację do ram zakreślonych w pytaniu i stanowisku zawartym we wniosku.

W dniu 1 października 2014 r. do tut. Organu wpłynął prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 231/14 wraz z aktami sprawy.

W związku z powyższym, ponownemu rozpatrzeniu podlega wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 29 sierpnia 2013 r., dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 231/14 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl