IPTPB2/415-48/14-5/AKr

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB2/415-48/14-5/AKr

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2014 r. (data wpływu w dniu 20 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 kwietnia 2014 r. (data wpływu 3 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego przekazania sieci wodno-kanalizacyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego przekazania sieci wodno-kanalizacyjnej.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 14 marca 2014 r., Nr IPTPB2/415-48/14-2/AKr, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 25 marca 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 29 marca 2014 r.). W dniu 3 kwietnia 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wraz z żoną (małżeńska wspólność majątkowa) w trakcie budowy domu mieszkalnego na własne potrzeby mieszkaniowe, w celu zaspokojenia dostaw wody i odprowadzenia ścieków, zawarli ze spółką Wodociągi i Kanalizacja "A" sp. z o.o., będącą spółką Gminy zaspokajającą zbiorowe potrzeby mieszkańców Gminy w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, umowę o refinansowanie i następnie przejęcie przez spółkę "A" urządzeń wodnych i kanalizacyjnych - sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze gminnej, wytworzonych na koszt własny przez Wnioskodawcę i Jego żonę. Budowa sieci wod.-kan. odbywała się w drodze gminnej na podstawie projektu i zezwolenia budowlanego. Umowa ze spółką "A" została zawarta w kwietniu 2012 r., natomiast inwestycja polegająca na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej została zrealizowana w 2012 r. oraz 2013 r. i zakończona zawiadomieniem o zakończeniu budowy w dniu 5 marca 2013 r. oraz przyłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy w lutym 2013 r. Od marca 2013 r. właścicielem urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drodze gminnej pozostawali Wnioskodawca i Jego żona. Inwestycja budowy sieci była realizowana przez wyspecjalizowany podmiot gospodarczy, który obciążył inwestora kosztami wystawiając w dniu 20 marca 2013 r. fakturę VAT (23% stawka podatku), tytułem wykonania usługi budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Należność za wykonanie sieci wod.-kan. została uregulowana w całości w marcu 2013 r. przelewem z rachunku bankowego Wnioskodawcy - pełnomocnik do konta - żona Wnioskodawcy. Zgodnie z zawartą umową ze spółką z o.o. "A" w dniu 2 grudnia 2013 r. nastąpiło odpłatne przekazanie ww. sieci wodno-kanalizacyjnej na rzecz spółki gminnej "A", a spółka ta przelała w dniu 6 grudnia 2013 r. na konto bankowe Wnioskodawcy kwotę refinansowania inwestycji - zgodnie z umową.

W związku z powyższym, według Wnioskodawcy, w świetle wymienionych wyżej przepisów prawa podatkowego, opisane zdarzenia rodzić mogą skutki prawne w postaci obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. (zeznanie składane do końca kwietnia 2014 r.) przez Wnioskodawcę i Jego żonę w związku z ewentualnych powstaniem dochodu z tyt. ww. zdarzeń, tj. wybudowania na własny koszt sieci wodno-kanalizacyjnej (koszt uzyskania przychodu), a następnie uzyskaniem kwoty przychodu ze spółki "A" z tyt. refundacji budowy urządzeń wod.-kan. i przejęcia ich przez ww. spółkę. W dniu przekazania na własność sieci wod.-kan., spółka z o.o. "A" poinformowała Wnioskodawcę i Jego żonę, że w terminie ustawowo przewidzianym wystawi osobno dla każdej z osób PIT-8C, w którym ujmie kwoty przychodu z tyt. zapłaty (refinansowania) za przekazaną na własność sieć wodno-kanalizacyjną, przy czym w PIT-8C, dla każdego z małżonków zostanie wykazana kwota 1/2 wynikająca z umownej wartości refundacji. Spółka gminna "A" sp. z o.o. argumentuje konieczność wystawienia PIT-8C tym, że jej zdaniem wypłacona należność za odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych spółce "A" stanowi dla Wnioskodawcy i Jego żony przychód z innych źródeł - zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 2 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca stwierdził, że przyłączenie budowanej przez Wnioskodawcę sieci wodno-kanalizacyjnej do sieci wodnej i kanalizacyjnej Gminy nastąpiło w dniu 20 lutego 2013 r. i wskazano niniejszą datę, jako datę pierwszej odpłatnej eksploatacji sieci. Natomiast zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci jest wymaganym prawem budowlanym dokumentem poświadczającym fakt zakończenia budowy, a tym samym wytworzenia, w tym wypadku sieci wodno-kanalizacyjnej. Tak więc "zawiadomienie" potwierdza formalna datę wytworzenia sieci wodno-kanalizacyjnej. Włączenie do sieci - ze względów technologicznych - następuje przed całkowitym zakończeniem inwestycji, gdyż przyłączenie dokonuje się do sieci gminnej (nastąpiło w dniu 18 grudnia 2012 r.), a elementy przyłączane ulegają zakryciu warstwą gruntu oraz nawierzchnią drogi. Wskazanie daty włączenia do sieci podano pomocniczo. Formalnym zakończeniem inwestycji, tj. zakończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej (wytworzenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych), jest data zawiadomienia o zakończeniu budowy, w tym przypadku 5 marca 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w oparciu się o opisany stan faktyczny, Wnioskodawca postąpi w sposób właściwy, tj.: w swoim zeznaniu (PIT-37 składanym do końca kwietnia 2014 r.) o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2013, nie uwzględni w rubrykach: Dział C1, wiersz 5, poz. od 59 do 63 "inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4", przychodów wykazanych w PIT-8C, poz. 25 (wynikających z PIT-8C otrzymanym ze spółki "A", w związku z odpłatnym przeniesieniem własności sieci wod.-kan.) i poniesionych kosztów (na podstawie posiadanych faktur) - powstałych w związku z budową i odpłatnym przeniesieniem własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gdyż w opisanym przypadku Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ma do czynienia z odpłatnym zbyciem innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a odpłatne zbycie nie stanowiło przychodu z działalności gospodarczej i miało miejsce po upływie ponad 6 miesięcy licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nabyto rzeczy (urządzenia wodno-kanalizacyjne).

Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając stan prawny sprawy oraz funkcjonujące w obiegu wiążące interpretacje indywidualne w identycznym stanie faktycznym i prawnym (m.in. interpretacja indywidualna nr IBPBII/1/415-345/13/AA wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 21 czerwca 2013 r.), przedstawia poniżej własne stanowisko w sprawie:

* art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków daje gminie lub jej jednostkom organizacyjnym możliwość rozliczenia nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na wytworzenie na własny koszt urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Przepis ten stanowi, że osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie. W niniejszej sprawie przekazanie nastąpiło firmie "A" sp. z o.o. Art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi, że osoba, która poniosła koszty budowy tychże urządzeń, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył je do sieci, nabył je na własność za odpowiednim wynagrodzeniem,

* w opisanym przypadku, Wnioskodawca zawarł stosowną umowę z przedsiębiorcą kanalizacyjno-wodociągowym, spełnił jej wszelkie warunki, a przedsiębiorca - spółka "A" odpłatnie przejęła urządzenia wodno-kanalizacyjne, także wywiązując się z umowy,

* nabycie (wytworzenie) przez Wnioskodawcę urządzeń wodno-kanalizacyjnych nastąpiło w miesiącu marcu 2013 r. (zgłoszenie zakończenia budowy miało miejsce w dniu 5 marca 2013 r.), natomiast ich zbycie spółce wodno-kanalizacyjnej "A" miało miejsce 2 grudnia 2013 r. Także w tym miesiącu dokonano fizycznej zapłaty (6 grudnia 2013 r.) za przejętą sieć wodno-kanalizacyjną.

Mając powyższe na uwadze, odpłatność za nabycie przez gminną spółkę z o.o. "A" nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodu z innego źródła. W świetle brzmienia art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d wymienionej ustawy, źródłami przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Dla Wnioskodawcy uzyskana refundacja nakładów na budowę sieci wod.-kan. stanowi przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw. Przedmiotem umowy ze spółką "A" są urządzenia, które (w świetle art. 49 Kodeksu cywilnego w brzmieniu, cyt.: "Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa") po ich włączeniu do sieci miejskiej, nie stanowią części składowej nieruchomości i uzyskują status samoistnej rzeczy ruchomej. Natomiast, w świetle art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 6 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. W przypadku gdy odpłatne zbycie rzeczy nastąpiło po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d wymienionej ustawy, tzn. po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie - nie stanowi źródła przychodu i tym samym nie rodzi obowiązku podatkowego, jak i wykazania w zeznaniu podatkowym (PIT-37). W niniejszym przypadku zbycie nastąpiło 2 grudnia 2013 r., po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia (wytworzenia) rzeczy, tj. 5 marca 2013 r. i nie miało związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, co uzasadnia pominięcie w deklaracji rocznej PIT-37 przychodu wynikającego z deklaracji PIT-8C wystawionej przez spółkę "A", jak i kosztów nabycia urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie, jak wynika z treści przepisu art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - d) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

Z kolei, na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),) urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca (art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego).

Fakt, że po fizycznym połączeniu z siecią urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych, ma zasadnicze znaczenie dla przyporządkowania przychodu uzyskanego z ich odpłatnego przekazania (w rozumieniu cytowanego wyżej art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę), będącego przeniesieniem ich własności (w rozumieniu ww. art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego). Skoro bowiem omawiane urządzenie ma status rzeczy ruchomej i nie jest częścią nieruchomości, to przychód uzyskany z jego odpłatnego zbycia, jako "innej rzeczy" w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy przyporządkować do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d tej ustawy.

Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł ze spółką Wodociągi i Kanalizacja "A" sp. z o.o. będącą spółką Gminy, umowę o refinansowanie i następnie przejęcie przez spółkę "A" urządzeń wodno-kanalizacyjnych - sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze gminnej, wytworzonych na koszt własny przez Wnioskodawcę. Ww. umowa została zawarta w kwietniu 2012 r., natomiast inwestycja polegająca na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej została zakończona zawiadomieniem o zakończeniu budowy 5 marca 2013 r. (należność za wykonanie sieci wod.-kan. została uregulowana przez Wnioskodawcę w całości w marcu 2013 r.). W dniu 2 grudnia 2013 r. nastąpiło odpłatne przekazanie ww. sieci wodno-kanalizacyjnej na rzecz spółki gminnej "A", a spółka ta przelała w dniu 6 grudnia 2013 r. na konto bankowe Wnioskodawcy kwotę refinansowania inwestycji - zgodnie z umową.

Zatem odpłatne przejęcie przez ww. spółkę gminną "A" urządzeń wodno-kanalizacyjnych od Wnioskodawcy nastąpiło po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miało miejsce nabycie.

Mając na uwadze przestawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że odpłatne przejęcie przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja "A" sp. z o.o. będącą spółką Gminy sieci wodno-kanalizacyjnej od Wnioskodawcy po upływie okresu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie stanowi źródła przychodów w rozumieniu ww. ustawy, co oznacza, że przychód/dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tym samym, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek rozliczenia kwoty otrzymanej z ww. tytułu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto należy wskazać, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, a zatem wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni drugiego współwłaściciela tj. żony Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl