IPTPB2/415-476/13-4/KSM, Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia pracownika... - OpenLEX

IPTPB2/415-476/13-4/KSM - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia pracownika współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 października 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB2/415-476/13-4/KSM Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia pracownika współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2013 r. (data wpływu 15 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 września 2013 r. (data wpływu 16 września 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskanego w 2012 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskanego w 2012 r.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr IPTPB2/415-476/13-2/KSM, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 6 września 2013 r., natomiast w dniu 16 września 2013 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 13 września 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest pracownikiem Biura R., zatrudnionym na podstawie umowy o pracę z dnia 2 czerwca 2009 r., na czas określony od dnia 3 czerwca do dnia 31 sierpnia 2009 r. i kolejnej, stanowiącej kontynuację zatrudnienia na stanowisku Starszej księgowej w sekcji ewidencji i rozliczeń Zespołu Finansowego Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2009 r., zawartej na czas nieokreślony.

Na podstawie powierzenia z dnia 28 kwietnia 2010 r., od dnia 1 maja 2010 r. Wnioskodawczyni pełni obowiązki Specjalisty ds. ewidencji i rozliczeń - Biuro PO KL.

Miejscem wykonywania pracy jest Biuro R. Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu. Jako pracownik Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej I stopnia PO KL, bezpośrednio realizuje Ona cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, finansowane w ramach Priorytetu X PO KL - Pomoc Techniczna, w części 85% finansowane z bezzwrotnych środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007 - 2013, w części 15% finansowane ze środków jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, wkład Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie Programu Operacyjnego w ramach celu Konwergencja wynosi dla państwa członkowskiego - Polski - 85%. Okres kwalifikowalności wydatków z Pomocy Technicznej PO KL stanowi data otrzymania przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. 12 grudnia 2006 r. Koniec okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 31 grudnia 2015 r. Ocena kwalifikowalności wydatków Pomocy Technicznej PO KL dokonywana jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 - 2013, Wytycznych w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej.

Wnioskodawczyni wskazuje, że proces wdrażania Pomocy Technicznej regulują:

* rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (art. 24, 45, 46, 50);

* rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (art. 9);

* rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

* ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.);

* wytyczne w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej;

* krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 - 2013;

* wytyczne w zakresie sprawozdawczości w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013;

* zasady finansowania PO KL, stanowiące jedną z części Systemu realizacji PO KL;

* Plan Komunikacji PO KL.

Wnioskodawczyni podała, że jako pracownik Zespołu Finansowego w sekcji ewidencji i rozliczeń - Biura PO KL, realizuje zadania bezpośrednio związane z wdrażaniem PO KL. Jej zatrudnienie do pełnienia zadań związanych z realizacją PO KL jest odpowiednio udokumentowane zapisami w zakresie czynności służbowych stanowiska Specjalisty ds. ewidencji i rozliczeń Biuro PO KL.

Do obowiązków Wnioskodawczyni należy przede wszystkim:

* rzetelna weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektu i wniosków o płatność składanych do Instytucji Pośredniczącej przez beneficjentów programu PO KL: konkursowych i systemowych;

* prawidłowe i dbałe sporządzanie wniosków o refundację;

* rzetelne i fachowe przygotowanie dokumentacji ewidencyjnej;

* przygotowywanie poleceń zapłaty zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność;

* odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji finansowej;

* obsługa właściwego systemu informatycznego;

* odpowiednie przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wpływającej do sekcji;

* przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych, obowiązującego w Biurze PO KL regulaminu organizacyjnego oraz innych aktów prawnych dotyczących administracji samorządowej;

* sumienne i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych w ramach współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi przy sporządzaniu dokumentów finansowych Biura PO KL oraz właściwego zabezpieczenia pieczątek firmowych, imiennych i innych, przed dostępem osób nieupoważnionych.

W celu określenia systemu realizacji Pomocy Technicznej PO KL na lata 2007 - 2013, wskazania podmiotów współuczestniczących w systemie, jak również w celu określenia najważniejszych cech systemu i kluczowych procesów zachodzących podczas realizacji Pomocy Technicznej PO KL, a także uszczegółowienia zapisów zawartych w Wytycznych dotyczących korzystania z Pomocy Technicznej w odniesieniu do Pomocy Technicznej PO KL powstały Zasady realizacji Pomocy Technicznej PO KL, zatwierdzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, których szczegółowe zadania i cele przedstawione zostały w pkt 70.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (co prawda zatrudnienie trwa nadal - umowa o pracę zawarta została na czas nieokreślony) w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) powinno zostać zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawczyni, w okresie wskazanym w pytaniu spełnia Ona jednocześnie oba warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a i b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Wnioskodawczyni wskazuje, iż bezspornym jest fakt, że wynagrodzenie za pracę, które w części (85%) pokrywane było środkami finansowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej, w tej części jest wynagrodzeniem stanowiącym dochód w rozumieniu art. 9 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który spełnia ustawową przesłankę zwolnienia podatkowego wynikającą z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ww. ustawy. Według Wnioskodawczyni, ustawa podatkowa nie definiowała pojęcia "pochodzenia" dochodów (podobnie jak ustawa o finansach publicznych odwołująca się do tożsamego kryterium pochodzenia środków). Dlatego należy odwołać się do potocznego rozumienia tego pojęcia, które oznacza źródło czy miejsce, z którego dana rzecz się wywodzi. Pochodzenie środków finansowych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a powyższej ustawy, należy interpretować ściśle w powiazaniu z kryterium poniesienia ciężaru ekonomicznego. Co do zasady środki finansowe pochodzą od podmiotu, który finalnie ponosi ciężar ekonomiczny tego finansowania. Skoro w przedstawionym stanie faktycznym środki finansowe na część wynagrodzenia mają swe źródło w EFS, to były środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, bo to Unia Europejska finalnie ponosi ekonomiczny ciężar tego finansowania. Wspólnotowego pochodzenia środków finansujących część wynagrodzenia podatnika nie zmienia reżim prawny dotyczący przepływu tych środków pomocowych z Unii Europejskiej. Reżim prawny ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (jak również ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) określa krajowy, wewnętrzny mechanizm dysponowania przez Polskę - państwo członkowskie - środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do środków publicznych zalicza się środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W tym stanie prawnym art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, odwołują się do tożsamego kryterium pochodzenia. Reżim prawny ustawy o finansach publicznych nie nadaje krajowego pochodzenia środkom finansowym pochodzącym z budżetu Unii Europejskiej dla celów stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko z tego względu, że zalicza je do środków publicznych. Dla celów stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ww. ustawy, znaczenie ma źródło pochodzenia środków finansowych, czyli ustalenie kto poniósł ciężar ekonomiczny tego finansowania. Nie ma znaczenia zaliczenie tych środków do środków publicznych w reżimie ustawy o finansach publicznych. Reżim z art. 111 ustawy o finansach publicznych, to reżim prawny dochodów budżetu państwa. Reżim z art. 112 powyższej ustawy to reżim prawny wydatków budżetu państwa. Wnioskodawczyni podaje, że żaden z tych reżimów prawnych nie zmienia pochodzenia (źródła) środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej na pochodzenie krajowe dla celów stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który odwołując się do pochodzenia środków finansowych pozostawia poza swoim zakresem reżim wypłaty tych środków z budżetu państwa.

Innymi słowy przesłanka pochodzenia otrzymanego dochodu, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostawia poza swym zakresem "przejście" środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez budżet państwa członkowskiego w krajowym reżimie prawnym. Sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest bowiem kwestią techniczną, która nie ma znaczenia w przypadku inwestycji zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ww. ustawy.

Zdaniem Wnioskodawczyni, jako podatnik bezpośrednio realizowała i realizuje nadal cel programu współfinansowanego z EFS w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedstawionym stanie faktycznym, będąc podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymuje Ona dochód tytułem wynagrodzenia ze stosunku pracy w części finansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, tym samym, w tej części, według Wnioskodawczyni, spełnia Ona przesłankę zwolnienia podatkowego otrzymanego dochodu wynikającą z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ww. ustawy. Wnioskodawczyni wskazuje, że bezpośrednio realizuje podstawowy cel Priorytetu X - Pomoc Techniczna, którym jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji EFS (finansowanie w ramach PO PT 2007 - 2013), w tym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania całego systemu realizacji NSRO 2007 - 2013. Tym samym Wnioskodawczyni uważa, że spełnia przesłankę ustawowego zwolnienia podatkowego, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b powyższej ustawy.

W dalszej części Wnioskodawczyni przedstawiła opis dotyczący koordynacji Pomocy Technicznej i linii demarkacyjnej pomiędzy Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna o Pomocą Techniczną PO KL.

Pomoc Techniczna jest komponentem wszystkich programów operacyjnych: sektorowych i regionalnych. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (IZ PO PT) pełni rolę koordynatora Pomocy Technicznej we wszystkich programach operacyjnych i jest odpowiedzialna za realizację Wytycznych w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej - dokumentu obowiązującego wszystkie programy operacyjne. Wytyczne definiują ogólne zasady korzystania z Pomocy Technicznej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), natomiast załączniki do przedmiotowych Wytycznych określają specyficzne zasady korzystania z Pomocy Technicznej w ramach poszczególnych sektorowych programów operacyjnych. Załącznik nr 5 do Wytycznych wskazuje na specyficzne zasady korzystania z Pomocy Technicznej w ramach PO KL. Program Operacyjny Pomoc Techniczna jest programem krajowym, którego głównym celem jest finansowanie z Pomocy Technicznej wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego systemu realizacji NSRO.

W związku z powyższym, a także w celu ujednolicenia zasad wdrażania Pomocy Technicznej przez podmioty będące jednocześnie beneficjentami Pomocy Technicznej w ramach dwóch, a nawet trzech programów operacyjnych i zapobieżenia ryzyku podwójnego finansowania tych samych operacji/wydatków, koordynacja Pomocy Technicznej została powierzona Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna. Listę beneficjentów uprawnionych do korzystania z poszczególnych kategorii interwencji, a także zakres finansowania w ramach PO PT zawiera "Uszczegółowienia PO PT 2007 - 2013". Komplementarne działania związane z realizacją danych programów sektorowych lub regionalnych są finansowane w ramach odpowiednich komponentów Pomocy Technicznej w tych programach. Wydatki związane z realizacją PO KL są finansowane w ramach Priorytetu X PO KL - Pomoc Techniczna na zasadach przedstawionych w Wytycznych w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej i w Zasadach realizacji Pomocy Technicznej PO KL na lata 2007 - 2013. Podstawowym celem Priorytetu X - Pomoc Techniczna jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji EFS. Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w zarządzaniu funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej jest zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego dla zarządzania funduszami, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wspólnotowymi. Priorytet X - Pomoc Techniczna ma na celu zapełnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji Programu, jak również efektywne wykorzystanie zasobów Unii Europejskiej i krajowych, zgodnie z prawem i polityką Wspólnoty, poprzez: utrzymanie wysokiej jakości i spójności działań związanych z wdrażaniem Programu, zagwarantowanie zgodności wdrażanych projektów z regulacjami i polityką Wspólnot, wprowadzenie i realizację odpowiednich procedur zarządzania i kontroli, zgodnych ze standardami Komisji Europejskiej Unii Europejskiej, organizację systemu informacji, promocji i szkoleń, wdrożenie i organizację systemu narzędzi informatycznych dla sprawnego zarządzania i wdrażania działań. Zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja oraz kontrola działań planowanych w ramach PO KL wymagają posiadania odpowiedniego potencjału i zdolności administracyjnych od instytucji zaangażowanych w wyżej wymienione działania. Aby sprostać tym wysokim wymaganiom, na wszystkich szczeblach wdrażania musi być zapewniony personel odpowiedzialny za te zadania, posiadający odpowiednie kompetencje, przeszkolony i dysponujący środkami służącymi realizacji wyznaczonych zadań. Pomoc Techniczna PO KL służy w szczególności: zapewnieniu technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, kontroli PO KL oraz prac Komitetu Monitorującego i Podkomitetów Monitorujących PO KL, w celu sprawnego wdrażania PO KL oraz efektywnego wykorzystania środków EFS, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z EFS, zapewnieniu sprawnej ewaluacji, monitorowania oraz audytu projektów realizowanych w ramach PO KL. Beneficjentem Pomocy Technicznej PO KL jest m.in. Instytucja Pośrednicząca w ramach komponentu regionalnego, w której Wnioskodawczyni jest i była w 2012 r. zatrudniona.

Wnioskodawczyni wskazała, że podatnik, o którym stanowi przesłanka zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Przesłanka bezpośredniej realizacji celu programu podlega ocenie w świetle celu konkretnego programu pomocowego. Porównanie treści celu szczegółowego i podstawowego Pomocy Technicznej PO KL z zakresem czynności, które Wnioskodawczyni realizuje w ramach umowy o pracę, prowadzi do wniosku, że czynności wykonywane w ramach powierzonego zakresu obowiązków stanowią bezpośrednią realizację celu Priorytetu X - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a przez to wpływają na prawidłowe funkcjonowanie całego systemu realizacji NSRO 2007 - 2013.

Według Wnioskodawczyni, zgodnie z POPT pkt 3.1.1. poz. 18 lit. b, podatnik zatrudniony w instytucji będącej beneficjentem działania zaangażowany w realizację NSRO został zaliczony do grupy docelowej osób bezpośrednio korzystających z pomocy. Jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który w przedstawionym stanie faktycznym znalazł się w grupie docelowej osób bezpośrednio korzystających z pomocy w rozumieniu UPOPT pkt 3.1.1, poz. 18b, bezpośrednio realizuje cel szczegółowy, przez to cel główny PO PT, za wynagrodzeniem w części finansowanym przez Unię Europejską, ze środków wspólnotowych i nie zlecił innej osobie fizycznej wykonywania określonych czynności w związku z realizowanym przez Wnioskodawczynię programem w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawczyni spełnia Ona przesłanki podatkowego zwolnienia otrzymanego dochodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ww. ustawy, w zakresie odpowiadającym art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a tej ustawy.

Wnioskodawczyni wskazała, że jest w grupie docelowej bezpośrednio korzystającej z pomocy i jednocześnie bezpośrednio realizującej główny cel PO KL 2007 - 2013 i w odniesieniu do części dochodu finansowanego ze środków EFS spełnione zostały łącznie przesłanki wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 46 powyższej ustawy. Środki finansowe pochodzą z Unii Europejskiej.

Wnioskodawczyni uważa, że jest zatem podatnikiem, który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2012 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do dyspozycji art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 12 ust. 1 powyższej ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r., wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z dniem 1 stycznia 2010 r., stosownie do art. 12 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zostało zmienione brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r., wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle powyższego dochody podatników korzystają z przedmiotowego zwolnienia w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki, tj.:

* dochody te pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy od podmiotów wskazanych w ww. przepisie (przekazanie tych środków może być dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy),

* podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, gdyż związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy.

Podkreślić należy, że z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna - nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Przy analizowaniu warunku określonego pod lit. a cyt. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ważne jest, aby w danej sytuacji faktycznej zostało zachowane kryterium pochodzenia środków pieniężnych, co oznacza, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają dochody podatnika, które zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest pracownikiem Biura R., zatrudnionym na podstawie umowy o pracę z dnia 2 czerwca 2009 r., na czas określony od dnia 3 czerwca do dnia 31 sierpnia 2009 r. i kolejnej stanowiącej kontynuację zatrudnienia na stanowisku Starszej księgowej w sekcji ewidencji i rozliczeń Zespołu Finansowego Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2009 r., zawartej na czas nieokreślony. Od dnia 1 maja 2010 r. pełni obowiązki Specjalisty ds. ewidencji i rozliczeń - Biuro PO KL.

Jako pracownik Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej I stopnia PO KL, bezpośrednio realizuje cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie, finansowane w ramach Priorytetu X PO KL - Pomoc Techniczna, w części 85% finansowane z bezzwrotnych środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007 - 2013, w części 15% finansowane ze środków jednostki samorządu terytorialnego.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że spełnione zostało kryterium podmiotu, zawarte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślić jednak należy, że dla zastosowania zwolnienia konieczne jest spełnienie również drugiej przesłanki niezbędnej do zastosowania zwolnienia określonej w treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wymaga, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio, przy czym należy zwrócić uwagę na drugą część tego przepisu stanowiącą, że "zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem."

Oznacza to, że nie każda osoba realizująca (faktycznie) cel programu będzie korzystała z tego zwolnienia. O tym, kto bezpośrednio realizuje cel programu decyduje nie tylko sama okoliczność wykonywania przez określony podmiot zadań przewidzianych w programie, ale również to, że możliwość wykonywania tych zadań, właśnie przez taki podmiot, została w tym programie przewidziana, a ponadto, że podmiot, który wykonuje przewidziane programem zadania, czyni to jakoby pierwotnie, ponieważ podstawa do jego umocowania i wypłacania mu środków finansowych wynika bezpośrednio z treści programu, a nie jedynie z woli stron umowy w oderwaniu od jego treści.

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków.

Tak więc, z owego zwolnienia nie mogą korzystać pracownicy podmiotu bezpośrednio realizującego cele programu, a także osoby, którym podmiot bezpośrednio realizujący cele programu tylko zlecił wykonanie określonych czynności (np. w oparciu o umowę o pracę, na podstawie aneksu do umowy o pracę czy mianowania).

Zwolnienia, jako wyjątek od zasady powszechności opodatkowania muszą być interpretowane zarówno bez dokonywania wykładni rozszerzającej, jak i zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Przyjęcie natomiast, że dochody każdego pracownika zatrudnionego w podmiocie wykonującym jakiekolwiek zadania związane z wykorzystaniem środków pomocowych i otrzymującego wynagrodzenie z tytułu zawartej z tym podmiotem umowy o pracę korzystają ze zwolnienia określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 46 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest niczym nieuzasadnione. Ustalona wykładnia językowa ww. przepisu nie może bowiem prowadzić do wniosku, że otrzymanie przez wykonawcę zadań finansowych ze środków pomocowych prowadzi do zwolnienia z opodatkowania przychodów pracowników uczestniczących w sensie fizycznym w wykonywaniu tych zadań. Zwrócić należy uwagę, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 cytowanej ustawy podatkowej jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Środki pieniężne, a mówiąc ściśle przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy. Nie są natomiast zwolnione przychody pracowników tychże podmiotów. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę, która z natury swej jest uzależniona od rodzaju wykonywanej przez pracodawcę działalności oraz źródeł jej finansowania (np. środki własne, kredyt lub inne środki obce, w tym pomocowe).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni, jako pracownik Zespołu Finansowego Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizuje zadania bezpośrednio związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zatrudnienie Wnioskodawczyni do pełnienia zadań związanych z realizacją PO KL jest odpowiednio udokumentowane zapisami w zakresie czynności służbowych stanowiska Specjalisty ds. ewidencji i rozliczeń Biura PO KL. Do obowiązków Wnioskodawczyni należy przede wszystkim: rzetelna weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektu i wniosków o płatność składanych do Instytucji Pośredniczącej przez beneficjentów programu POKL: konkursowych i systemowych; prawidłowe i dbałe sporządzanie wniosków o refundację; rzetelne i fachowe przygotowanie dokumentacji ewidencyjnej; przygotowywanie poleceń zapłaty zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność; odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji finansowej; obsługa właściwego systemu informatycznego; odpowiednie przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wpływającej do sekcji; przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych, obowiązującego w Biurze PO KL regulaminu organizacyjnego oraz innych aktów prawnych dotyczących administracji samorządowej; sumienne i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych w ramach współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi przy sporządzaniu dokumentów finansowych Biura PO KL oraz właściwego zabezpieczenia pieczątek firmowych, imiennych i innych, przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zatem, w rozpatrywanym przypadku beneficjentem, a więc i zarazem wykonawcą projektu, na realizację którego przyznane zostały środki pomocowe jest Biuro R. (pracodawca) a nie Wnioskodawczyni. Zatem Wnioskodawczyni realizowała cel programu nie bezpośrednio, lecz pośrednio, poprzez wykonywanie powierzonych Jej w ramach umowy o pracę zadań. Zapłatę za wykonanie zadań Wnioskodawczyni otrzymała od pracodawcy (Biura R.), który za tę wypłatę odpowiadał na podstawie zawartej umowy o pracę i którą był zobowiązany zrealizować ze środków finansowych, jakimi dysponował, niezależnie od tego skąd one pochodziły. Otrzymywane przez Wnioskodawczynię dochody były wynagrodzeniem za wykonanie określonej pracy świadczonej na podstawie umowy o pracę, a zatem pochodziły od pracodawcy, wynikały ze stosunku pracy, a nie z postanowień jednostronnej deklaracji podmiotu międzynarodowego lub umowy zawartej przez ten podmiot z organami rządu polskiego bądź z upoważnień zawartych w tych dokumentach dla podmiotów rozdzielających środki bezzwrotnej pomocy.

W świetle powyższego nie można uznać, że to Wnioskodawczyni bezpośrednio realizowała cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Wykonywała Ona jedynie określone czynności w związku z programem realizowanym przez pracodawcę. Innymi słowy Wnioskodawczyni na podstawie umowy o pracę zawartej z pracodawcą wykonywała powierzone Jej czynności. Taką zaś sytuację ustawodawca wprost wyłączył ze zwolnienia, w końcowej części art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiąc, że nie ma ono zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wynagrodzenie Wnioskodawczyni uzyskane w 2012 r. w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b powołanego wyżej artykułu. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zasadnym było pobieranie i odprowadzanie przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych Wnioskodawczyni w 2012 r. ww. wynagrodzeń.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl