Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 października 2014 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/415-473/14-2/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powiązań między podmiotami oraz obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powiązań między podmiotami oraz obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Obecnie Wnioskodawczyni planuje przystąpienie, bezpośrednio albo za pośrednictwem kontrolowanych przez siebie Spółek, do funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych z siedzibą w Polsce (dalej jako "FIZAN").

Pomiędzy Wnioskodawczynią, a FIZAN może dochodzić do różnego rodzaju operacji, np. przenoszenia własności aktywów w zamian za certyfikaty inwestycyjne albo na podstawie umowy sprzedaży, umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, nabywania aktywów od FIZAN lub spłaty wierzytelności pieniężnej przez FIZAN na rzecz Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy Wnioskodawczyni oraz FIZAN mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych), zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z operacjami, do których może dochodzić pomiędzy Wnioskodawczynią oraz FIZAN.

Zdaniem Wnioskodawczyni (w zakresie pytania nr 1), Wnioskodawczyni oraz FIZAN nie mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewiduje następujące rodzaje powiązań pomiędzy "podmiotami krajowymi":

1.

podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

2.

te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Dodatkowo, regulacje art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się również w przypadku podmiotów, w których pomiędzy osobami pełniącymi w takich podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze wystąpią powiązania o charakterze rodzinnym lub wynikające ze stosunku pracy albo majątkowe (art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Artykuł 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiera definicję pojęcia "podmiot krajowy". Użyte w tym przepisie pojęcie "podmiot krajowy", oznacza podatnika podatku dochodowego mającego siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe, za podmioty powiązane w rozumieniu art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można uznać jedynie te podmioty, które mają status podatnika podatku dochodowego.

Jakkolwiek, zarówno Wnioskodawczyni, jak i FIZAN posiadać będą status podatnika podatku dochodowego, nie mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na charakter prawny relacji pomiędzy Wnioskodawczynią, a FIZAN. Analiza przepisu art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że konieczną przesłanką dla uznania dwóch podmiotów za powiązane jest:

* bezpośrednie lub pośrednie zarządzanie podmiotem, lub też

* bezpośrednia lub pośrednia jego kontrola, albo

* posiadanie udziału w kapitale podmiotu.

W kontekście charakteru prawnego relacji pomiędzy Wnioskodawczynią, a FIZAN przesłanki te nie zostaną spełnione.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, dalej jako "ustawy o funduszach inwestycyjnych"), fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Wnioskodawczyni - jako uczestnik funduszu inwestycyjnego - będzie zatem jedynie inwestorem pasywnym, który powierzy funduszowi określone wartości majątkowe celem sprawowania przez fundusz zarządu tymi wartościami. W zamian za przeniesione wartości majątkowe otrzyma certyfikaty inwestycyjne funduszu, których wartość jest pochodną wartości aktywów zarządzanych przez fundusz.

Wnioskodawczyni, jako uczestnik funduszu, nie będzie zarządzać funduszem. Zgodnie z regulacjami ustawy o funduszach inwestycyjnych, kompetencje te zastrzeżone są wyłącznie dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych (dalej jako "TFI"), działającego w formie Spółki akcyjnej. W świetle art. 4 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny jest tworzony, zarządzany oraz reprezentowany w stosunkach z osobami trzecimi przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Wnioskodawczyni, jako uczestnik funduszu, nie będzie sprawować kontroli nad działalnością funduszu. W świetle regulacji ustawy o funduszach inwestycyjnych, stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i statutem funduszu zapewnia depozytariusz (art. 72 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych).

Ponadto, Wnioskodawczyni, jako inwestor, posiadać będzie jedynie certyfikaty inwestycyjne FIZAN, a nie udział w kapitale, o którym mowa w powołanych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawczyni oraz FIZAN nie mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawczyni powyższe stanowisko jest zgodne z jednolitą linią interpretacyjną znajdującą potwierdzenie m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: z dnia 16 stycznia 2012 r., sygn. ILPB1/415-1205/11/2/AP; z dnia 11 września 2013 r., sygn. ILPB1/415-898/13-3/AG, sygn. ILPB1/415-885/13-3/AG, sygn. ILPB1/415-887/13-3/AG i sygn. ILPB1/415-886/13-3/AG; z dnia 20 czerwca 2014 r., sygn. ILPB2/415-369/14-3/TR.

Zdaniem Wnioskodawczyni (w zakresie pytania nr 2), nie będzie Ona zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z transakcjami, które mogą zostać zawarte pomiędzy Wnioskodawczynią oraz FIZAN.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 25 ust. 1-4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji obejmującej:

1.

określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),

2.

określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,

3.

metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,

4.

określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku, gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,

5.

wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,

6.

określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska do pytania nr 1, Wnioskodawczyni oraz FIZAN nie mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opinii Wnioskodawczyni jako, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie on zastosowania.

W konsekwencji, transakcje dokonywane pomiędzy Wnioskodawczynią, a FIZAN nie będą podlegały obowiązkowi sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Powyższe stanowisko jest zgodne z jednolitą linią interpretacyjną znajdującą potwierdzenie m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: z dnia 16 stycznia 2012 r., sygn. ILPB1/415-1205/11/2/AP; z dnia 11 września 2013 r., sygn. ILPB1/415-898/13-3/AG, sygn. ILPB1/415-885/13-3/AG, sygn. ILPB1/415-887/13-3/AG i sygn. ILPB1/415-886/13-3/AG; z dnia 20 czerwca 2014 r., sygn. ILPB2/415-369/14-3/TR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanych zdarzeń przyszłych w zakresie powiązań między podmiotami oraz obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych - jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), jeżeli:

1.

podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo

2.

osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

3.

te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów

#8722; i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Natomiast, stosowanie do treści art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

1.

podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

2.

te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

W myśl art. 25 ust. 5 ww. ustawy, przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (art. 25 ust. 5a ww. ustawy).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawczyni planuje przystąpienie, bezpośrednio albo za pośrednictwem kontrolowanych przez siebie spółek, do funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Polsce ("FIZAN"). Pomiędzy Wnioskodawczynią, a FIZAN może dochodzić do różnego rodzaju operacji, np. przenoszenia własności aktywów Wnioskodawczyni na FIZAN w zamian za certyfikaty inwestycyjne albo na podstawie umowy sprzedaży umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, nabywania aktywów od FIZAN lub spłaty wierzytelności pieniężnej przez FIZAN na rzecz Wnioskodawczyni.

Tut. Organ zauważa, że analizując relacje zachodzące pomiędzy Wnioskodawczynią a FIZAN, należy odnieść się do regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157).

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

1.

na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części albo

2.

będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane certyfikaty inwestycyjne, albo będące osobami uprawnionymi z certyfikatów inwestycyjnych zapisanych na rachunku zbiorczym, albo

3.

uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentu, albo

4.

wskazane w ewidencji uczestników funduszu jako posiadacze certyfikatów inwestycyjnych, które nie mają formy dokumentu.

Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego. Uczestnicy funduszu nie odpowiadają za zobowiązania funduszu (art. 6 ust. 2 i 3 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników (art. 4 ust. 4 ww. ustawy).

Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że między Wnioskodawczynią a FIZAN, nie dochodzi do bezpośredniego lub pośredniego zarządzania lub kontroli. Co więcej, z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni posiadać będzie jedynie certyfikaty inwestycyjne.

W związku z tym należy wskazać, że Wnioskodawczyni oraz FIZAN, nie mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie powiązań między podmiotami jest prawidłowe.

W odniesieniu do kwestii obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych tut. Organ zauważa, co następuje.

W myśl art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami #8722; w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

1.

określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);

2.

określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;

3.

metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;

4.

określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach #8722; w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;

5.

wskazanie innych czynników #8722; w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki;

6.

określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń #8722; w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Jak wskazano wcześniej, Wnioskodawczyni oraz FIZAN nie mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym w opisanym zdarzeniu przyszłym, powołany przepis art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako mający zastosowanie do transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ww. ustawy, nie znajdzie zastosowania.

W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych) zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z transakcjami, które mogą zostać zawarte pomiędzy Wnioskodawczynią oraz FIZAN.

Zatem, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl