Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 października 2011 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/415-377/11-4/KSU

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2011 r. (data wpływu 14 lipca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 sierpnia 2011 r. (data wpływu 29 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy pismem z dnia 17 sierpnia 2011 r., Nr IPTPB2/415-377/11-2/KSU, Wnioskodawczynię wezwano do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 22 sierpnia 2011 r., natomiast w dniu 29 sierpnia 2011 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 25 sierpnia 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Ciotka Wnioskodawczyni zmarła 15 maja 2008 r. Była ona siostrą Jej ojca, czyli bardzo bliską krewną. Pozostawiła po sobie nieruchomość rolną o pow. 2,04 ha wraz z budynkami murowanymi tj. domem mieszkalnym i oborą. Na mocy testamentu Wnioskodawczyni wraz z siostrą i jej synem (siostrzeńcem) przyjęli spadek. Zapłacono podatki od spadku.

W ww. domu mieszkalnym Wnioskodawczyni mieszkała wraz z rodzicami i była zameldowana na stałe od dziecka do kwietnia 1974 r. Siostra Wnioskodawczyni mieszka w C., siostrzeniec pracuje w W., Ona sama mieszka na stałe w Ł. Stanowi to utrudnienie w dbałości o ziemię, więc zdecydowano wyodrębnić część działki z całości o powierzchni 1,07 ha i przekształcić na działki budowlane. Działki z gruntu rolnego zostały przekształcone na działki budowlane przez Gminę i sprzedane na podstawie aktu notarialnego z dnia 29 kwietnia 2011 r. Na sprzedanej działce nie ma domu, to puste pole. Dom stoi na działce, którą pozostawiła wraz z ww. osobami. Notariusz pobrał opłaty. Pozostało zapłacenie podatku od sprzedaży działki: część Wnioskodawczyni to 1/4 wartości, co stanowi 17.500 zł i od tej sumy powinna zapłacić podatek dochodowy.

Wnioskodawczyni podaje, że była w urzędzie skarbowym, aby zapytać czy może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej, ale w informacji nie otrzymała jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, podpowiedziano Jej żeby, napisała zapytanie do Izby Skarbowej.

Na mocy testamentu Wnioskodawczyni ma też udział w domu mieszkalnym i chciałaby, aby Jej siostra odkupiła od Niej ten udział.

Sprzedaż części domu wraz z gruntem, na którym jest zbudowany będzie to stanowić jakąś wartość. Czy też musi płacić od tej sumy, którą otrzyma podatek dochodowy. Czy będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej. Wnioskodawczyni uważa, że już raz zapłaciła podatek od spadku, więc jest to niedorzeczne, aby za to samo płaciła jeszcze raz. Raz za sprzedaną działkę, drugi raz gdy, będzie chciała sprzedaż dom.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12 lipca 2011 r. Wnioskodawczyni dodała, iż przed i w trakcie sprzedaży gruntu tj. w dniu 29 kwietnia 2011 r. nie prowadziła działalności gospodarczej i nadal nie planuję jej prowadzić oraz, że przedmiotowa nieruchomość tj. grunt z budynkiem mieszkalnym będzie stanowiła nieruchomość rolną. Ponadto, Wnioskodawczyni w dniu 19 lipca 2011 r. przekazała siostrze aktem darowizny należną część spadku tj. dom mieszkalny wraz z gruntem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek od sprzedanej działki, czy może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej.

2.

Czy gdyby Wnioskodawczyni sprzedała swój udział w domu mieszkalnym wraz z gruntem, na którym stoi, swojej siostrze będzie też mogła skorzystać z ulgi meldunkowej, aby nie płacić podatku dochodowego.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12 lipca 2011 r. Wnioskodawczyni wskazała, iż zapytanie nr 2 jest nieaktualne.

Wobec powyższego przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie oznaczone nr. 1.

Zdaniem Wnioskodawczyni, ulga meldunkowa przysługuje Jej, gdyż od dziecka, tj. od 1953 r. wraz z rodzicami była tam zameldowana. Wyprowadziła się dopiero w kwietniu 1974 r. Uważa, że ulga meldunkowa przysługuje Jej od sprzedanej działki, która została wyodrębniona z całości dopiero w 2011 r. i działki zostały sprzedane jako budowlane.

W myśl interpretacji WSA z Warszawy wyrok o sygn. III SA/Wa 2040/09 ("uznał zatem, że ulga meldunkowa dotyczy całości sprzedanej nieruchomości, tzn. gruntu i posadowionego na nim budynku mieszkalnego. Nie wynika, to wprawdzie z samej treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale z przepisów Kodeksu Cywilnego, które stanowią, że grunt i posadowione na nim budynki stanowią całość nieruchomości i nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży").

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie m.in.:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności),

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, iż przepis cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Jak wynika z przedstawionego opisu stanu faktycznego Wnioskodawczyni wraz z siostrą i jej synem nabyła w drodze spadku po zmarłej w dniu 15 maja 2008 r. ciotce, nieruchomość rolną o pow. 2,04 ha wraz z budynkami murowanymi tj. domem mieszkalnym i oborą. Na mocy testamentu Wnioskodawczyni wraz z ww. osobami przyjęła spadek.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, dla określenia właściwej podstawy prawnej normującej zasady opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia, istotne jest z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalenie zarówno daty jak i formy nabycia nieruchomości i praw.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia spadku przez spadkobiercę jest data śmierci spadkodawcy. Zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku. Powołanie do spadku czyli przekazanie w spadku majątku, może wynikać z ustawy albo z testamentu. Zatem, nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w dniu 15 maja 2008 r. tj. z chwilą śmierci ciotki.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że część działek o powierzchni 1,07 ha wyodrębniono z całości i przekształcono na działki budowlane. Działki z gruntu rolnego zostały przekształcone na działki budowlane przez gminę. Niezabudowane działki gruntu zostały sprzedane w dniu 29 kwietnia 2011 r. Ponadto Wnioskodawczyni aktem darowizny przekazała siostrze w dniu 19 lipca 2011 r. należną część spadku tj. dom mieszkalny i grunt.

Należy zauważyć, iż w niniejszej sprawie odrębnie należy rozpatrywać sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze umowy kupna-sprzedaży oraz umowę darowizny na rzecz siostry domu mieszkalnego wraz z gruntem.

I tak, w odniesieniu do sprzedaży z uwagi na fakt, iż nabycie nieruchomości nastąpiło w 2008 r. a jego sprzedaż dokonano w 2011 r. tj. przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, skutki podatkowe sprzedaży przedmiotowego prawa do lokalu mieszkalnego należy oceniać na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6c koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość nakładów o których mowa w ust. 6c ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Jednakże zauważyć należy, iż ustawodawca przewidział w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., możliwości zwolnienia osiągniętego z tego tytułu przychodu z opodatkowania.

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku odpłatnego zbycia budynku stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim budynku zwolnieniem określonym w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, nieobjęty jest przychód ze zbycia gruntu. Przychód ze zbycia gruntu lub udziału w gruncie, związanego ze zbywanym budynkiem lub udziałem w budynku mieszkalnym będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście zapytania ujętego w przedmiotowym wniosku stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, ponieważ przedmiotem sprzedaży w dniu 29 kwietnia 2011 r. był wyłącznie grunt (niezabudowane działki).

Ponadto nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i Jej stanowiskiem.

Natomiast, odnosząc się do powołanego tez wyroku Sądu Administracyjnego - wskazać należy, iż dotyczą one konkretnych, indywidualnych spraw podatników podjętych w określonym stanie faktycznym i są wiążące tylko w tych sprawach. Dlatego, stosownie do art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla organu wydającego interpretację indywidualną.

Ponadto należy nadmienić, iż zgodnie z przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl